Prihlásiť

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Na otázky odpovedá odborný spolupracovník redakcie

Ing. Milan Fischer

O nezistených vlastníkoch sa rozhodlo. Čo bude ďalej?

Nedávno Ústavný súd SR rozhodol, že pôdu neznámych vlastníkov nezíska štát a následne obce, ale práva vlastníkov zostanú naďalej neporušené. Pôvodne sa o túto pôdu zaujímali obce. Čo bude teraz nasledova?

V príspevku z minulého čísla Slovenských lesokruhov o nezistených vlastníkoch, v ktorom sme uviedli predpokladaný termín zasadnutia Ústavného súdu SR, na ktorom sa malo rozhodnú o návrhu generálneho prokurátora o nesúlade časti zákona o usporiadaní vlastníctva k pozemkom s Ústavou SR. Plénum Ústavného súdu SR 22. augusta 2006 rozhodlo o tom, že pozemky nezistených vlastníkov nemôžu prejs do vlastníctva štátu a tým

ani do vlastníctva obcí. Podľa vyjadrenia hovorcu ústavného súdu pre denník Pravda, „súd dospel k názoru, že generálnym prokurátorom napadnuté ustanovenie porušuje princíp právnej istoty ako súčasti právneho štátu, právo vlastni majetok, vrátane dedenia a právo na súdnu ochranu a na obranu pred iným orgánom štátu“.

Ako postupova s podielmi členov pozemkového spoločenstva, ktorí nie sú v zozname podielnikov ?

Pri odpovedi na túto otázku treba v prvom rade vychádza z ustanovení zákona č. 181 1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Najprv si treba uvedomi, že členmi pozemkového spoločenstva sú vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti (§ 2 ods. 2).

Podľa § 4 ods. 1 podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti je nedeliteľné a nemožno ho zruši a usporiada podľa osobitných predpisov (§ 141 a 142 Občianskeho zákonníka).

Ak niekto o sebe tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti v obnovenom spoločenstve a toto právo nemôže preukáza príslušnou listinou, spoločenstvo ho odkáže na konanie pred súdom, ak svoje práva nepreukáže inak. Do skončenia konania pred súdom nie je členom spoločenstva (§ 5 ods. 5 a 6).

Ak nemožno preukáza veľkos podielov spoluvlastníkov v spoločnej nehnuteľnosti v obnovenom spoločenstve, platí, že veľkos ich pôvodných podielov je rovnaká (§ 5 ods. 4).

V zozname po obnovení pozemkového spoločenstva môžu chýba podiely vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu nie je známe, ktorí svoje práva k spoločnej nehnuteľnosti neuplatnili alebo ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané. podiely uvedených vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti vrátane podielov vo vlastníctve štátu spravuje Slovenský pozemkový fond (§ 6).

Členovia spoločenstva môžu prevádza svoj vlastnícky podiel spoločnej nehnuteľnosti a s ním súvisiace práva a povinnosti len za podmienok ustanovených v zákone o pozemkových spoločenstvách a vyhlásení spoločníkov o združení alebo v zmluve o založení a v osobitnom predpise (§ 140 Občianskeho zákonníka).

Nadobúdateľ vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníctva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu (§ 8 ods. 1).

Dohoda o prevode vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti musí ma písomnú formu a nadobúda účinnos dňom vkladu do katastra nehnuteľností (§ 8 ods. 2).

Základom evidencie vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti je zoznam spoločníkov, ktorý je jednou z podmienok vzniku pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity (§ 10 ods. 1). Do zoznamu sa môžu zapísa osoby, ktoré preukážu svoje spoluvlastníctvo k spoločnej nehnuteľnosti príslušnou listinou.

Súčasou zmluvy o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou je aj zoznam vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí zmluvu uzatvárajú (§ 12 ods. 3) a ktorí preukázali svoje spoluvlastníctvo k spoločnej nehnuteľnosti príslušnou listinou.

Spoločenstvo s právnou subjektivitou vedie zoznam svojich členov, do ktorého sa zapisuje meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, rodné číslo, názov a sídlo právnickej osoby, jej identifikačné číslo, veľkos vlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti alebo počet vlastníckych podielov a deň zápisu do zoznamu (§ 16 ods. 1). Uvedené údaje by mal v zásade obsahova aj zoznam spoločníkov v spoločenstve bez právnej subjektivity.

Do zoznamu členov spoločenstva sa vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností,vrátane zmien v členstve spoločenstva. Člen spoločenstva má právo nahliadnu do zoznamu a žiada výpisy jeho zápisu do zoznamu. Orgán spoločenstva, ktorý zoznam vedie, umožní každému, kto osvedčí právny záujem nahliadnu do zoznamu.

Valné zhromaždenie – najvyšší orgán spoločenstva okrem iného schvaľuje zmluvu o založení a jej zmeny a doplnky (§ 16 ods. 2).

Na základe uvedeného vyplýva, že vlastníctvo a veľkos podielov vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti možno do zoznamu zapísa len na základe príslušných listín, napr. zoznam vlastníkov podielov pred obnovením spoločenstva, list vlastníctva, rozhodnutie súdu, notárske osvedčenie, dedičské konanie a pod. Určitou výnimkou je skutočnos ak nemožno preukáza veľkos podielov spoluvlastníkov, platí zásada o rovnosti podielov.

Treba zoznam a veľkos spoluvlastníckych podielov evidova v katastri nehnuteľností?

Podľa zákona NR SR č. 162 / 1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov súčasou katastra okrem geometrického určenia, súpisu a opisu nehnuteľností sú aj údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene o nájomných právach k pozemkom ak trvajú alebo majú trva najmenej pä rokov atď. (§ 1 ods. 1).

Zápisom práv k nehnuteľnostiam sa rozumie vklad, zápis a poznámka.

Vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam.

Záznam je úkon plniaci evidenčné funkcie, ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu ani zánik práv k nehnuteľnostiam.

Poznámka je úkon určený na vyznačenie skutočností alebo pomeru vzahujúceho sa na nehnuteľnosti alebo na osobu a nemá vplyv na vznik, zmenu ani zánik práv k nehnuteľnostiam (§ 4 a 5). Podrobnosti o zápise práv k nehnuteľnostiam sú upravené v rámci katastrálneho konania (§ 22 a nasl.).

Na základe uvedených ustanovení katastrálneho zákona a zákona o pozemkových spoločenstvách vyplýva, že písomné vyhlásenie a zoznam spoločníkov, resp. zmluva o založení spoločenstva a zoznam vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti musia by podkladom na zápis práv k spoločným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností.

Podľa § 19 – súčinnos s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami, vlastníci a iné oprávnené osoby okrem iného sú povinní dba, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností ako aj zmeny týchto údajov mohli by v katastri evidované, a ohlási každú zmenu katastrálnemu úradu do 30 dní od dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti a na vyzvanie katastrálneho úradu predloži v určenej lehote doklady na zápis týchto údajov do katastra.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

V USA sa rozmohli drevostavby z lisovaného lepeného dreva: Do roku 2030 sa má celosvetový objem predaja dreva strojnásobiť

V USA sa rozmohli drevostavby z lisovaného lepeného dreva: Do roku 2030…

O čom sa píše

Až Portland v Oregone otvorí v roku 2025 nový letiskový terminal Port of Portland miestneho medzinárodného letiska s letiskovým kódom...

Prečítajte si viac
LES & Letokruhy APRÍL 2024

LES & Letokruhy APRÍL 2024

Aktuálne

Vychádza časopis LES & LETOKRUHY APRÍL 2024, kliknite na odkaz a dozviete sa viac o jeho obsahu.

Prečítajte si viac
O týždeň sa vo Zvolene začnú Lesnícke dni 2024: Lesníctvo ako moderný sektor, založený na dlhoročných tradíciách

O týždeň sa vo Zvolene začnú Lesnícke dni 2024: Lesníctvo ako moderný…

O čom sa píše

Už o týždeň, v piatok 19. apríla 2024, sa na Námestí SNP vo Zvolene uskutoční slávnostné otvorenie Lesníckych dní 2024. Program podujatia...

Prečítajte si viac
Greenpeace verzus IKEA: Ide o drevo z pralesov v Rumunsku

Greenpeace verzus IKEA: Ide o drevo z pralesov v Rumunsku

O čom sa píše

Environmentálna organizácia Greenpeace včera obvinila švédsku spoločnosť IKEA z podieľania sa na likvidácii pralesov v Rumunsku. Vyšetrovanie Greenpeace zistilo, že...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora