Prihlásiť

Zákon musí by v praxi použiteľný

NÁŠ ROZHOVOR

s Ing. Viliamom Turským štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Podľa nášho prieskumu si lesnícka verejnos dos sľubuje od toho, že do vedúcich riadiacich funkcií sa opä vracia lesnícka odbornos. V novodobej histórii ste vôbec prvým lesníkom menovaným do funkcie štátneho tajomníka, ktorý môže výrazne ovplyvni dianie v našom lesnom hospodárstve. Preto mi hneď na úvod dovoľte požiada Vás aspoň o rámcové odpovede na niektoré aktuálne otázky.

* Otvorme na začiatku jednu z najdôležitejších lesnícko-politických tém - dotačnú politiku. Čo môžeme v tomto smere očakáva?

Podporná politika v lesníctve bude aj naďalej zabezpečovaná z prostriedkov fondov Európskej únie a z prostriedkov poskytovaných formou štátnej pomoci. Pritom rok 2007 je prvým rokom programovacieho obdobia na roky 2007 až 2013. Počas tohto programovacieho obdobia očakávame nárast finančných prostriedkov vstupujúcich do lesníctva, a to rovnako z prostriedkov fondov Európskej únie, ako aj z prostriedkov poskytovaných formou štátnej pomoci.

V tomto roku vláda schválila Národný strategický plán rozvoja vidieka na obdobie 2007 až 2013, ktorý tvorí základný vecný rámec určujúci okruh možností poskytovania podpôr do pôdohospodárstva z fondov Európskej únie. V rámci lesníctva budú podporované opatrenia, akými sú pridávanie hodnoty do produktov lesného hospodárstva, infraštruktúra súvisiaca s rozvojom a prispôsobovaním lesného hospodárstva, mám na mysli napríklad pozemkové úpravy, zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov, ako aj odborné vzdelávanie. Rovnako bude podporované prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, pričom sem zahàňame lesnícko-environmentálne platby, platby Natura 2000 a celkovú obnovu potenciálu lesného hospodárstva.

Poskytovanie štátnej pomoci v pôdohospodárstve sa bude od 1. januára budúceho roka riadi ustanoveniami zákona č.274/2006 Z.z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

* Môžete by konkrétny?

Štátnu pomoc podľa tohto zákona bude možné poskytnú na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a dlhodobo udržateľný rozvoj lesného hospodárstva a na zalesňovanie poľnohospodárskych pozemkov, na odborné obhospodarovanie lesov, na obnovu lesov poškodených škodlivými činiteľmi a na zavedenie ochranných, ozdravných a preventívnych opatrení. Ďalej spomeniem investície na rozvoj produkcie a spracovanie surového dreva pred priemyselným spracovaním, ale napríklad aj združovanie vlastníkov lesov do výmery 50 hektárov do združení s právnou subjektivitou, no rovnako s tým súvisiace poradenstvo a vzdelávanie, vznik a činnos regionálnych združení užívateľov a vlastníkov lesa, ale napríklad aj platenie poistného a podobne.

* V programovom vyhlásení vlády je taktiež téza o tom, že sa nebudú privatizova štátne lesy, čo prináša zásadnú zmenu v porovnaní s nedávnou minulosou. Vy ste dlhé roky pôsobili v lesnej prevádzke, máte bohaté skúsenosti z rôznych reorganizácií štátnych lesov a dôverne poznáte ich priamy dopad na lesníka dolu v prevádzke. Posledná reorganizácia, mierne povedané, nebola najšastnejšia, čo isto bude častou témou budúcich mesiacov...

Zatiaľ by sme si mali definova: po prvé, aký je hlavný dôvod, aby štát lesy vlastnil? A po druhé, akým spôsobom by mal v nich hospodári?

V prvom rade musíme vychádza zo základnej podstaty, že lesy zabezpečujú plnenie mnohých, nielen produkčných, ale aj celospoločensky využívaných funkcií. Prioritou tejto vlády, tak ako je to uvedené v jej programovom vyhlásení, je zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. To znamená tiež v zmysle záverov helsinskej konferencie o ochrane lesov v Európe z roku 1983 zabezpečenie správy a využívania lesov a lesnej pôdy takým spôsobom a v takom rozsahu, ktorý zachováva ich biodiverzitu, produkčnú schopnos a regeneračnú kapacitu, vitalitu a schopnos plni v súčasnosti i v budúcnosti zodpovedajúce ekologické, ekonomické a sociálne funkcie na miestnej, národnej a globálnej úrovni a ktoré pritom nepoškodzujú ostatné ekosystémy. Na nasledujúcich ministerských konferenciách o ochrane lesov boli v Lisabone v roku 1998 a vo Viedni v roku 2003 prijaté paneurópske kritériá a ukazovatele, na ktoré boli v nadväznosti vypracované Národné kritériá a ukazovatele trvalo udržateľného obhospodarovania lesov Slovenskej republiky.

Žiaľ, významným negatívnym faktorom v tejto oblasti je nesúlad medzi spoločenskou objednávkou na plnenie funkcií lesa a ich ekonomickým krytím. Spoločenská objednávka na takzvané neprodukčné, či netrhové funkcie lesa nie je dostatočne ekonomický zabezpečená. Súkromní vlastníci lesov následne strácajú motiváciu v plnej miere zabezpečova tieto neprodukčné funkcie. Lesy pritom plnia celý rad celospoločensky významných funkcií, ako sú napríklad protipovodňová, zdravotná, protierózna, protiimisná, a tak ďalej.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR venuje riešeniu tejto problematiky značnú pozornos. Príkladom toho je aj zadanie riešenia výskumnej úlohy „Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa v krajine“ pre Národné lesnícke centrum vo Zvolene.

V nadväznosti na spomínané fakty považuje preto vláda za najlepší model zachovanie existujúceho vlastníctva štátu k lesným pozemkom aj v budúcnosti. A to z jednoduchého dôvodu, pretože vychádza zo záujmu štátu, ktorého cieľom je práve zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch

* Mimoriadne zložitou a citlivou oblasou je problematika neštátnych lesov. Ak to stručne vyjadríme, ide o legislatívne obmedzovanie vlastníckych práv. V tomto roku vznikla Rada združení neštátnych lesov SR, čím sa vytvorili podmienky na lepšiu komunikácia so značne diferencovaným neštátnym sektorom. Ako ste pripravení tieto problémy rieši?

Ministerstvo pôdohospodárstva SR dobre pozná problematiku, ktorá súvisí s časovým posunom odovzdávania lesných pozemkov ich vlastníkom. Na vyriešenie týchto problémov je pripravená novela zákona 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, o pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Novelou tohto zákona sa zasiahne aj do zákona č. 229/1991 Zb., zákona č. 503/2003 Z.z., zákona č. 504/2003 Z.z. a zákona číslo 180/1995 Z.z.

Treba poveda, že k „legislatívnemu obmedzeniu vlastníckych práv“ na Slovensku nedochádza, pretože to Ústava Slovenskej republiky nepripúša. Časové posuny, ktoré nastávajú pri uplatňovaní vlastníckych práv súvisia s postupom pri odovzdávaní lesných pozemkov ich vlastníkom. S ohľadom na doposiaľ neusporiadané užívanie lesných pozemkov, čo predstavuje okolo 45 tisíc žiadostí, bude musie Ministerstvo pôdohospodárstva SR, ako aj Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska vytvori iniciatívu tak po legislatívnej stránke, ako aj z hľadiska poradenstva a celkovej osvety.

* Na koniec sme si ponechali tému, ktorej by mala patri priorita: lesnícka legislatíva. Aký ďalší osud čaká nový lesný zákon?

V tomto smere sú jasne definované postupy. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky deklaruje potrebu úpravy jednotlivých ustanovení zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, ktorý skôr poznáme pod jednoduchým názvom zákon o lesoch. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky už v súčasnosti pripravuje novelizáciu tohto zákona. S tým, aby sa upravili ustanovenia zákona, ktoré boli problematické predovšetkým z hľadiska praktickej realizácie a uplatnenia samotného zákona v praxi. Ide predovšetkým o ustanovenia upravujúce problematiku uplatňovania hospodárskych spôsobov, obhospodarovania lesov malých výmer, odbornej správy lesov, problematiku hospodárskej úpravy lesov v súvislosti s vyhotovovaním LHP, ako aj problematiku zabezpečovania ochrany lesa pred pôsobením škodlivých činiteľov a zodpovednosti za realizáciu opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov na stabilitu lesných ekosystémov a ich schopnos plni požadované funkcie lesov.

* Aký je súčasný stav prác na tejto novelizácii?

Musím konštatova, že problematika zákona o lesoch je v skutočnosti problematikou záujmov širokého spektra subjektov. Tomu sa podriadil celý proces prác na novelizácii, keď sa jednotlivé zmeny vopred prerokovali so zainteresovanými subjektami lesného hospodárstva – so zástupcami neštátnych vlastníkov lesa, so správcami lesného majetku štátu, štátnej správy lesného hospodárstva a odbornými organizáciami orientovanými na problematiku trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Ak sa často spomínajú rozpory vo väzbe k právnej úprave v rámci ochrany prírody, tak práve s cieľom odstránenia určitých nejasností, respektíve rozporov bola problematika novelizácie zákona o lesoch prerokovaná aj so zástupcom rezortu životného prostredia. Takže už v súčasnosti môžem konštatova, že sme pripravení v krátkej dobe predloži novelizáciu zákona do legislatívneho procesu.

* ... a aký vývoj si trúfate predpoveda tak často skloňovanému zákonu o poľovníctve?

Súčasný zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov neodráža už potreby súčasnej doby. Pri uznávaní poľovných revírov, ich zmenách a schvaľovaní zmlúv o nájme výkonu práva poľovníctva je legislatíva nejasná a veľmi komplikovaná. Výsledkom súčasnej legislatívy sú dlhoročné správne a súdne konania. Snahou nášho ministerstva je prijatie nového zákona o poľovníctve. V pláne ministerstva je predloženie nového zákona o poľovníctve do Národnej rady SR v roku 2007. Uvedomujeme si, že na novom zákone o poľovníctve pracuje aj Slovenský poľovnícky zväz. Našou snahou nie je súaži s týmto zväzom, kto predloží zákon skôr, ale chceme predloženie takého zákona, ktorý by reagoval na rozdrobenos vlastníctva k pozemkom, eliminoval by komerčné vzahy v poľovníctve, zabezpečil by ďalší rozvoj poľovníctva a hlavne by nadviazal na bohaté poľovnícke tradície na Slovensku.

Zhováral sa Ján Fillo

Prečítané: 672
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Kauza Pečniansky les nekončí. LESY SR a Petržalka sa odvolali

Kauza Pečniansky les nekončí. LESY SR a Petržalka sa odvolali

O čom sa píše

Štátny podnik LESY SR sa odvolal voči júnovému rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava II, kde po druhý raz neuspel v spore...

Prečítajte si viac
Mestské lesy Tisovec: z dreva by sme sotva vyžili

Mestské lesy Tisovec: z dreva by sme sotva vyžili

O čom sa píše

Zhruba o tretinu menej dreva oproti pôvodnému plánu vyťaží v roku 2019 vo svojich lesoch samospráva mesta Tisovec v okrese Rimavská...

Prečítajte si viac
Na Slovensku sa v minulom roku spálilo menej drevnej biomasy

Na Slovensku sa v minulom roku spálilo menej drevnej biomasy

O čom sa píše

Ako sa uvádza v Správe o lesnom hospodárstve v SR za rok 2018, teda v Zelenej správe, celková spotreba tuhej...

Prečítajte si viac
Predaj dreva na Slovensku v minulom roku vzrástol

Predaj dreva na Slovensku v minulom roku vzrástol

O čom sa píše

Na internetovej stránke Energie-portal.sk je publikovaná informácia o minuloročnom predaji dreva na Slovensku. Autor čerpal so Zelenej správy za rok 2018...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk