Prihlásiť

PEFC Slovensko píše premiérovi

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne envirorezortu by podľa PEFC Slovensko prispela k pokračovaniu sporu medzi lesníctvom a ochranou prírody. Predsedovi vlády adresovalo otvorený list. 

Doporučený PEFC Slovensko píše premiérovi

 

 

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

Novela zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny z dielne Ministerstva životného prostredia SR prispieva k pokračovaniu v nekonečnom, nič neriešiacom odbornom spore medzi lesníctvom a ochranou prírody, ktorý dlhodobo negatívne ovplyvňuje stav lesov na Slovensku a za posledných 10 rokov výrazne prispel k zhoršeniu stavu lesov na Slovensku. Podporená je masívnou mediálnou kampaňou inštitúcií štátnej ochrany prírody a mimovládnych organizácií. Kampaň nie je zameraná na to, čím novela zákona prispeje k zlepšeniu stavu chránených území a čo prinesie krajine a občanom Slovenska. Je namierená proti vlastníkom a obhospodarovateľom lesov, pričom sa používajú vedecky nepodložené fakty pochádzajúce z anonymných správ a názory anonymných ľudí. Ale účel svätí prostriedky: „Verejnosť dostáva v pravý čas tie správne informácie".

Dovoľujeme si Vás osloviť nie kvôli paragrafovému zneniu samotnej novely zákona, ale kvôli vlastnému procesu tvorby a obsahu novely zákona. Považujeme za potrebné Vás upozorniť na dôležitý fakt, a to, že obsah novely zákona je v zásadnom rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2016 – 2020 a to najmä v týchto bodoch:

Pôdohospodárska politika

 Vláda bude hľadať efektívny prienik úloh vyplývajúcich zo starostlivosti o lesy so záujmami ochrany prírody a zabezpečí postupný prechod od administratívne - direktívneho spôsobu riadenia po motivačne kooperatívny spoločný postup rezortov MPRV SR a MŽP SR.

 Vláda bude podporovať cieľavedomú starostlivosť o lesy, založenú na historických tradíciách a skúsenostiach a systéme administratívneho a odborného riadenia podľa programov starostlivosti o lesy v súlade s neustále narastajúcim významom plnenia širokej škály ekosystémových služieb pre verejnosť.

Environmentálna politika

 Vláda bude viesť dialóg v rámci tzv. „zelenej tripartity" so samosprávami, podnikateľským sektorom a mimovládnymi organizáciami. (niekde sa stratili vlastníci pozemkov)

 Pre zachovanie celkového priaznivého stavu krajiny, ekosystémov, biodiverzity, prírodných zdrojov a produkčnej schopnosti krajiny, bude vláda presadzovať integrovaný prístup k manažmentu krajiny, ochrany prírody a racionálnemu a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.
 Vláda sa zameria na budovanie zelenej infraštruktúry zabezpečujúcej ekologickú stabilitu krajiny a elimináciu inváznych druhov poškodzujúcich prírodne prostredie. Ďalej sa bude zasadzovať o podporu implementácie udržateľných a na lokálnej úrovni osvedčených poľnohospodárskych a lesohospodárskych postupov, ktoré prispejú k ochrane ekosystémov a ich služieb.
 Vláda bude podporovať prijatie EÚ rámca na ochranu pôdy a podporí opatrenia smerujúce k zachovaniu kvality pôdy a lesov aj prostredníctvom zníženia nepriaznivých dopadov znečistenia vôd a ovzdušia na pôdu.
Naplnenie novely zákona aj zásadným spôsobom zmení kompetenčný vzťah orgánov štátnej správy voči lesom, čo predložený návrh neobsahuje.

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

Slovensko je v rokoch 2016 – 2020 predsedajúcou krajinou FOREST EUROPE - najvyššieho politického fóra ministrov zodpovedajúcich za lesy v jednotlivých krajinách Európy zameraného na ochranu a podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (TUOL). V roku 2020 bude organizovať 8. Ministerskú konferenciu, ktorá príjme nové, konsenzom expertov vlád členských štátov EÚ a medzinárodných inštitúcií odporučené, politické záväzky vo vzťahu k TUOL. Medzi inými je pripravovaná na schválenie aj „Právne záväzná dohoda o lesoch". Prijate novely zákona o Ochrane krajiny a prírody z dielne Ministerstva ŽP SR, ktorá zásadne obmedzí hospodárenie na 41 % výmery lesov a požaduje ponechať viac ako 1/10 všetkých lesov na Slovensku bez zásahu a na „samovývoj" t.j. na rozpad a deštrukciu, by bola tým najhorším „darom" Slovenskej republiky do vienka 8. Ministerskej konferencie o „Ochrane lesov v Európe".

Naproti tomu, sme si vedomí, že je nevyhnuté vykonať zásadné zmeny v nazeraní na ochranu, obhospodarovanie, spravovanie a využívanie lesných spoločenstiev na Slovensku. Les neskrýva v sebe len hodnoty ochrany prírody, ale rovnocenne aj hodnoty estetické, spoločenské, sociálne, environmentálne a nakoniec aj ekonomické, ktoré sú pre vlastníka ešte stále jediným zdrojom financovania aj zadarmo poskytovaných ekosystémových služieb pre spoločnosť.

V tejto súvislosti považujeme za prvoradé:

 Vytvoriť priestor pre racionálny „dialóg" medzi lesníctvom a ochranou prírody.
 Vykonať KRITICKÚ ANALÝZU doterajších postupov pri obhospodarovaní a ochrane lesov na Slovensku s cieľom opraviť „vlastné chyby" a prijať aj názor opačnej strany na úrovni PRIJATEĽNÝCH KOMPROMISOV.
 Následne vytvoriť záväzný prierezový dokument schválený NR SR s pracovným názvom „NÁRODNÁ STRATÉGIA UDRŽATEĽNÉHO VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV NA SLOVENSKU". Dokument musí plne korešpondovať s obsahom celosvetových a európskych dohovorov ako je OSN 2030 Agenda pre trvalo udržateľný rozvoj, Parížska dohoda o klimatickej zmene, Zelená (bio) ekonomika EÚ, a pod. Treba pri tom mať na zreteli, že pestrosť a kvalita existujúcich obnoviteľných prírodných lesných zdrojov vytvára pre hospodárstvo SR pri ich zodpovednom obhospodarovaní a využívaní dôležité konkurenčné výhody pre budúcnosť. Tento dokument by mal obsahovať realizačné nástroje a byť záväzný pre všetky rezorty, ktorých by sa dotýkal. Vtedy je predpoklad, že lesné bohatstvo Slovenskej republiky bude ekologicky, ekonomicky a sociálne manažované v prospech občanov Slovenskej republiky a občanov Európskej únie.

Vážený pán predseda Vlády Slovenskej republiky,

k naplneniu vyššie uvedených cieľov resp. úloh dáva aj združenie PEFC Slovensko k dispozícii všetky svoje odborné kapacity a medzinárodné skúsenosti.

V nadväznosti na tieto fakty Vás žiadame, aby ste využili všetky svoje kompetencie a nástroje na vypracovanie Národnej stratégie udržateľného využívania prírodných zdrojov na Slovensku a zároveň vyžadovali a dôsledne trvali na dodržiavaní Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 a do tej doby zastavili prebiehajúci legislatívny proces schvaľovania noviel zákonov 326/2005 Z.z. o lesoch a 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

S úctou

Ing. František Štulajter, CSc.
predseda PEFC Slovensko

Prečítané: 1705
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Reakcia agrorezortu na aktuálne problémy s obhospodarovaním lesov: Lesníci si musia osvojiť prírode blízke spôsoby hospodárenia v lesoch

Reakcia agrorezortu na aktuálne problémy s obhospodarovaním lesov: Lesníci si musia osvojiť…

Aktuálne

Poverený riaditeľ Odštepného závodu Považská Bystrica š.p. LESY SR Peter Chrust adresoval 17. júna tohto roka ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Prečítajte si viac
Českí lesníci búrajú mýty o divine a spúšťajú pre verejnosť projekt Z lesa na stôl

Českí lesníci búrajú mýty o divine a spúšťajú pre verejnosť projekt Z…

Aktuálne

Záujem českých spotrebiteľov o konzumáciu diviny má zvýšiť spoločný projekt Lesov Českej republiky a Vojenských lesov a statkov ČR nazvaný Z lesa...

Prečítajte si viac
ZSD SR: Podiel moderných drevostavieb stúpa. Spájajú sa v nich inovácie s tradičným remeslom

ZSD SR: Podiel moderných drevostavieb stúpa. Spájajú sa v nich inovácie s…

O čom sa píše

Od roku 2008 do roku 2019 sa podiel moderných drevostavieb na odovzdaných nových rodinných bytových domoch na Slovensku zvýšil z 5%...

Prečítajte si viac
Tatranskí štátni lesníci narátali rekordnú návštevnosť našich veľhôr

Tatranskí štátni lesníci narátali rekordnú návštevnosť našich veľhôr

Aktuálne

Minulotýždňová inventúra turistov prekonala očakávania. Za jediný deň narátali vo vysokohorskom prostredí Tatranského národného parku 30 232 návštevníkov, čo je o takmer...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex