Prihlásiť

PEFC Slovensko píše premiérovi

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne envirorezortu by podľa PEFC Slovensko prispela k pokračovaniu sporu medzi lesníctvom a ochranou prírody. Predsedovi vlády adresovalo otvorený list. 

Doporučený PEFC Slovensko píše premiérovi

 

 

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

Novela zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny z dielne Ministerstva životného prostredia SR prispieva k pokračovaniu v nekonečnom, nič neriešiacom odbornom spore medzi lesníctvom a ochranou prírody, ktorý dlhodobo negatívne ovplyvňuje stav lesov na Slovensku a za posledných 10 rokov výrazne prispel k zhoršeniu stavu lesov na Slovensku. Podporená je masívnou mediálnou kampaňou inštitúcií štátnej ochrany prírody a mimovládnych organizácií. Kampaň nie je zameraná na to, čím novela zákona prispeje k zlepšeniu stavu chránených území a čo prinesie krajine a občanom Slovenska. Je namierená proti vlastníkom a obhospodarovateľom lesov, pričom sa používajú vedecky nepodložené fakty pochádzajúce z anonymných správ a názory anonymných ľudí. Ale účel svätí prostriedky: „Verejnosť dostáva v pravý čas tie správne informácie".

Dovoľujeme si Vás osloviť nie kvôli paragrafovému zneniu samotnej novely zákona, ale kvôli vlastnému procesu tvorby a obsahu novely zákona. Považujeme za potrebné Vás upozorniť na dôležitý fakt, a to, že obsah novely zákona je v zásadnom rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2016 – 2020 a to najmä v týchto bodoch:

Pôdohospodárska politika

 Vláda bude hľadať efektívny prienik úloh vyplývajúcich zo starostlivosti o lesy so záujmami ochrany prírody a zabezpečí postupný prechod od administratívne - direktívneho spôsobu riadenia po motivačne kooperatívny spoločný postup rezortov MPRV SR a MŽP SR.

 Vláda bude podporovať cieľavedomú starostlivosť o lesy, založenú na historických tradíciách a skúsenostiach a systéme administratívneho a odborného riadenia podľa programov starostlivosti o lesy v súlade s neustále narastajúcim významom plnenia širokej škály ekosystémových služieb pre verejnosť.

Environmentálna politika

 Vláda bude viesť dialóg v rámci tzv. „zelenej tripartity" so samosprávami, podnikateľským sektorom a mimovládnymi organizáciami. (niekde sa stratili vlastníci pozemkov)

 Pre zachovanie celkového priaznivého stavu krajiny, ekosystémov, biodiverzity, prírodných zdrojov a produkčnej schopnosti krajiny, bude vláda presadzovať integrovaný prístup k manažmentu krajiny, ochrany prírody a racionálnemu a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.
 Vláda sa zameria na budovanie zelenej infraštruktúry zabezpečujúcej ekologickú stabilitu krajiny a elimináciu inváznych druhov poškodzujúcich prírodne prostredie. Ďalej sa bude zasadzovať o podporu implementácie udržateľných a na lokálnej úrovni osvedčených poľnohospodárskych a lesohospodárskych postupov, ktoré prispejú k ochrane ekosystémov a ich služieb.
 Vláda bude podporovať prijatie EÚ rámca na ochranu pôdy a podporí opatrenia smerujúce k zachovaniu kvality pôdy a lesov aj prostredníctvom zníženia nepriaznivých dopadov znečistenia vôd a ovzdušia na pôdu.
Naplnenie novely zákona aj zásadným spôsobom zmení kompetenčný vzťah orgánov štátnej správy voči lesom, čo predložený návrh neobsahuje.

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

Slovensko je v rokoch 2016 – 2020 predsedajúcou krajinou FOREST EUROPE - najvyššieho politického fóra ministrov zodpovedajúcich za lesy v jednotlivých krajinách Európy zameraného na ochranu a podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (TUOL). V roku 2020 bude organizovať 8. Ministerskú konferenciu, ktorá príjme nové, konsenzom expertov vlád členských štátov EÚ a medzinárodných inštitúcií odporučené, politické záväzky vo vzťahu k TUOL. Medzi inými je pripravovaná na schválenie aj „Právne záväzná dohoda o lesoch". Prijate novely zákona o Ochrane krajiny a prírody z dielne Ministerstva ŽP SR, ktorá zásadne obmedzí hospodárenie na 41 % výmery lesov a požaduje ponechať viac ako 1/10 všetkých lesov na Slovensku bez zásahu a na „samovývoj" t.j. na rozpad a deštrukciu, by bola tým najhorším „darom" Slovenskej republiky do vienka 8. Ministerskej konferencie o „Ochrane lesov v Európe".

Naproti tomu, sme si vedomí, že je nevyhnuté vykonať zásadné zmeny v nazeraní na ochranu, obhospodarovanie, spravovanie a využívanie lesných spoločenstiev na Slovensku. Les neskrýva v sebe len hodnoty ochrany prírody, ale rovnocenne aj hodnoty estetické, spoločenské, sociálne, environmentálne a nakoniec aj ekonomické, ktoré sú pre vlastníka ešte stále jediným zdrojom financovania aj zadarmo poskytovaných ekosystémových služieb pre spoločnosť.

V tejto súvislosti považujeme za prvoradé:

 Vytvoriť priestor pre racionálny „dialóg" medzi lesníctvom a ochranou prírody.
 Vykonať KRITICKÚ ANALÝZU doterajších postupov pri obhospodarovaní a ochrane lesov na Slovensku s cieľom opraviť „vlastné chyby" a prijať aj názor opačnej strany na úrovni PRIJATEĽNÝCH KOMPROMISOV.
 Následne vytvoriť záväzný prierezový dokument schválený NR SR s pracovným názvom „NÁRODNÁ STRATÉGIA UDRŽATEĽNÉHO VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV NA SLOVENSKU". Dokument musí plne korešpondovať s obsahom celosvetových a európskych dohovorov ako je OSN 2030 Agenda pre trvalo udržateľný rozvoj, Parížska dohoda o klimatickej zmene, Zelená (bio) ekonomika EÚ, a pod. Treba pri tom mať na zreteli, že pestrosť a kvalita existujúcich obnoviteľných prírodných lesných zdrojov vytvára pre hospodárstvo SR pri ich zodpovednom obhospodarovaní a využívaní dôležité konkurenčné výhody pre budúcnosť. Tento dokument by mal obsahovať realizačné nástroje a byť záväzný pre všetky rezorty, ktorých by sa dotýkal. Vtedy je predpoklad, že lesné bohatstvo Slovenskej republiky bude ekologicky, ekonomicky a sociálne manažované v prospech občanov Slovenskej republiky a občanov Európskej únie.

Vážený pán predseda Vlády Slovenskej republiky,

k naplneniu vyššie uvedených cieľov resp. úloh dáva aj združenie PEFC Slovensko k dispozícii všetky svoje odborné kapacity a medzinárodné skúsenosti.

V nadväznosti na tieto fakty Vás žiadame, aby ste využili všetky svoje kompetencie a nástroje na vypracovanie Národnej stratégie udržateľného využívania prírodných zdrojov na Slovensku a zároveň vyžadovali a dôsledne trvali na dodržiavaní Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 a do tej doby zastavili prebiehajúci legislatívny proces schvaľovania noviel zákonov 326/2005 Z.z. o lesoch a 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

S úctou

Ing. František Štulajter, CSc.
predseda PEFC Slovensko

Prečítané: 1364
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Aktuálne o tragédii lesov v Bobrovci

Aktuálne o tragédii lesov v Bobrovci

Aktuálne

Verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska aktuálne zverejnil najskôr v éteri a následne aj na televíznej obrazovke informáciu, týkajúcu sa kauzy lesov Bobrovec...

Prečítajte si viac
Aktívny lesnícky manažment proti klimatickým zmenám

Aktívny lesnícky manažment proti klimatickým zmenám

Aktuálne

Globálne otepľovanie a nedostatok zrážok môžu ohroziť stromy v Tatranskom národnom parku (TANAP). V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol...

Prečítajte si viac
Formálne nedostatky v preprave a zlodejina v ťažbe dreva: to je predsa veľký rozdiel!

Formálne nedostatky v preprave a zlodejina v ťažbe dreva: to je predsa…

Aktuálne

Špeciálna jednotka Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie (SLDI) s interným označením „Ďateľ“ v roku 2019 počas 730 dozorov zameraných na prepravu dreva...

Prečítajte si viac
Postreh: Ochranári urobili z lesníkov nepriateľov prírody. Poľnohospodári ich akosi nezaujímajú

Postreh: Ochranári urobili z lesníkov nepriateľov prírody. Poľnohospodári ich akosi nezaujímajú

Aktuálne

Lesy a poľnohospodárske pozemky, pokryté lesnými drevinami, sa nachádzajú na takmer 42 percentách územia Slovenska. Ak k tomu pripočítame plochu brehových porastov...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk