Prihlásiť

Dva roky po vetrovej kalamite

Vetrová kalamita z 19. novembra 2004 poškodila v TANAP-e približne 2,5 milióna m3 dreva, z toho v území v pôsobnosti Štátnych lesov (ŠL) TANAP-u 2 036 000 m3 dreva. Zasiahla 12 600 ha, z toho v pôsobnosti ŠL TANAP-u 8 737 ha. Do 31. mája 2006 spracovali ŠL TANAP-u 1 866 858 m3 dreva, čo je 92 percent kalamitnej drevnej hmoty.

Nespracované z dôvodu neudelenia výnimky alebo nerozhodnutia o výnimke zostalo v kalamitnom území približne 164 000 m3 dreva. Okrem tejto kalamitnej drevnej hmoty zostalo v poškodenom území, na základe rozhodnutí štátnej správy ochrany prírody ponecha v území 10 až 30 percent nespracovanej drevnej hmoty, 419 395 m3 dreva vo forme biomasy.

Snahou Štátnych lesov TANAP-u po novembri 2004 bolo v spravovanom kalamitnom území minimalizova dôsledky vetrovej kalamity, a to znížením požiarneho rizika, rizika vzniku povodní a rizika rozšírenia podkôrneho hmyzu.

Protipožiarne opatrenia v kalamitnom území realizovali ŠL TANAP-u na základe „Projektu protipožiarnej ochrany lesa na území Vysokých Tatier po vetrovej kalamite“. Všetky v ňom navrhované opatrenia boli splnené, alebo sa priebežne plnia. Potvrdením vhodnosti a najmä účinnosti vykonaných protipožiarnych opatrení je skutočnos, že na území v pôsobnosti ŠL TANAP-u boli v tomto roku zaznamenané 4 (vlani 13) lesné požiare, čo je len štvrtina zo všetkých evidovaných požiarov v území národného parku. Príčinou ich vzniku bola v dvoch prípadoch manipulácia s otvoreným ohňom, v jednom odhodený ohorok z cigarety a jeden krát bolo zistené úmyselné zapálenie neznámou osobou. Pritom v kalamitnom území horeli kopy haluziny a preto škoda na majetku štátu nevznikla žiadna, uchránené hodnoty sa odhadujú na 130-tisíc Sk.

K poklesu počtu požiarov v porovnaní s rokom 2005 prispelo nielen zníženie zápalnosti územia odobratím množstva horľavej biomasy a nástup bylinnej vegetácie, ale aj zvýšená prevencia zo strany dotknutých subjektov vrátane pomoci masmédií.

Z pohľadu možného vzniku požiarov rizikovou naďalej zostáva kalamitná drevná hmota, ktorá sa nespracovala v oblasti Tichej a Kôprovej doliny a drevná hmota v porastoch roztrúsených po celom kalamitnom území, na ktoré štátna správa ochrany prírody nepovolila spracova alebo o udelení výnimky do dnešného dňa nerozhodla. Ďalším rizikovým faktorom je drevná hmota, ktorá je ponechaná na kalamitných plochách na základe rozhodnutia štátnej správy ochrany prírody v množstve približne 420 tisíc m3 (10% - 30%) v podobe biomasy.

V období január až september 2006 sa ŠL TANAP-u v starostlivosti o drobné toky zamerali predovšetkým na kontrolu prietočnosti vodných tokov tak, aby predišli povodňovým škodám počas topenia sa snehu a prívalových dažďov. Do konca septembra vyčistili korytá potokov v dåžke 34 000 m, pokračovali vo výstavbe protipovodňových zariadení v dåžke 578 m, z toho na potoku Ždiarska Belá v dåžke 434 m, odstránili nánosy skál a štrku z potoka Ždiarska Belá v dåžke 500 m. ŠL TANAP-u spravujú v území TANAP-u takmer 1 200 km drobných vodných tokov. V oblasti Ždiaru išlo o nápravu povodňových škôd z 30. júna 2006 v celkových nákladoch približne milión korún.

Osobitným je riziko rozšírenia lykožrútovej kalamity. K neželanému nárastu populácie lykožrúta v Tatranskom národnom parku dochádza od roku 1995, kedy novoprijatý zákon č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vynechal z aktívnej ochrany pred týmto škodcom lesné porasty v celých územiach národných prírodných rezervácií. Lykožrút sa množil v Národnej prírodnej rezervácii Mokriny, Kotlov Žľab, Skalnatá dolina či v časti rezervácie Dolina Bielej vody kežmarskej. Už pred novembrom 2004 evidovali ŠL TANAP-u v územiach s 5. stupňom ochrany prírody v nimi spravovaných územiach TANAP-u viac ako 80 000 m3 dreva napadnutého lykožrútom.

To bol dôvod, prečo už pred desiatimi rokmi vyhlásila štátna správa lesného hospodárstva územie strednej a severnej časti Vysokých Tatier za kalamitnú lykožrútovú oblas. Berúc do úvahy skutočnos, že pre populačnú dynamiku podkôrneho hmyzu je limitujúcim faktorom potravná báza (tvoria ju polámané alebo vyvrátené kmene hostiteľských drevín), v novembri 2004 po ničivej víchrici vznikla pre lykožrúty ihličnatých drevín najrozsiahlejšia potravná báza v dokladovanej histórii Tatier.

Vďaka rýchlemu spracovaniu kalamitného dreva boli rôzne vývojové štádia tohto škodcu z lesných porastov včas odstránené tak, že nedochádzalo k ukončeniu jeho vývoja a náletu na stojace zelené stromy. Napriek tomu odchyt 22 miliónov imág (dospelých jedincov) vo feromónových lapačoch v roku 2005 signalizoval nárast lykožrútovej populácie. Už v tom čase išlo o stredný stupeň náletu. Objem nespracovanej vetrovej kalamity dosahujúcej takmer 164 000 m3 dreva v územiach 15-tich národných prírodných rezervácií TANAP-u vytvoril rizikovú základňu pre nárast populácie lykožrúta smrekového, lykožrúta lesklého a lykožrúta smrečinového. Po tohtoročnom jarnom rojení lykožrútov sa vyčerpala potravná báza vetrovej kalamity. Pre zakladanie letnej populácie lykožrútov už kmene poškodených stromov nevyhovovali. Lykožrút tak začal obsadzova stojace zelené stromy.

K 30. septembru 2006 bolo v monitorovacích feromónových lapačoch odchytených 108 705 900 imág (dospelých jedincov) lykožrúta smrekového, čo je 400% nárast oproti roku 2005 a 103 452 300 imág lykožrúta lesklého, čo je 2 800% nárast oproti roku 2005. V priemere bolo v jednom lapači za týždeň odchytených 22 488 imág, čo je 4-násobok silného náletu, pričom extrémne odchyty presiahli 40-tisíc imág za týždeň.

Do 30. októbra 2006 spracovali ŠL TANAP-u 187 935 m3 dreva poškodeného lykožrútom, do 31. augusta 2006 zaslali štátnej správe ochrany prírody žiadosti o povolenie spracova ďalších 63 767 m3 poškodeného dreva, odhad novej lykožrútovej kalamity po letnom rojení podkôrneho hmyz presahuje 14 800 m3. V roku 2006 poškodil lykožrút viac ako 350 000 smrekov, ktoré nezasiahla vetrová kalamita v novembri 2004.

bur

Prečítané: 645
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Odkliatie bezzásahu?

Odkliatie bezzásahu?

O čom sa píše

Od ochrancov prírody na Slovensku počúvame zaklínadlo, že bezzásahový režim sa v iných chránených územiach Európy a sveta využíva ako manažment...

Prečítajte si viac
Lov 35 vlkov schválený v presne vymedzených územiach

Lov 35 vlkov schválený v presne vymedzených územiach

Aktuálne

Populácia vlka dravého na Slovensku je na takej úrovni, že ho možno loviť bez negatívneho dosahu na jeho populáciu. Slovensko...

Prečítajte si viac
Plánovaný výrub suchých stromov ukážu mestskí lesníci najskôr Bratislavčanom

Plánovaný výrub suchých stromov ukážu mestskí lesníci najskôr Bratislavčanom

O čom sa píše

Mestské lesy Bratislava odstránia v lese Sitina v katastri Karlovej Vsi približne 300 suchých stromov, ktoré ohrozujú návštevníkov lesoparku. Mestská časť o tom informuje...

Prečítajte si viac
Inšpekcia životného prostredia dala za pravdu lesníkom

Inšpekcia životného prostredia dala za pravdu lesníkom

Aktuálne

Podozrenie na porušenie zákona o ochrane prírody sa napokon nepotvrdilo. Podnet, ktorý v súvislosti s odstraňovaním suchých stromov v Kôprovej doline podala občianska iniciatíva...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk