Prihlásiť

Štátna ochrana prírody SR odpovedala na naše otázky v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám: „Predpokladáme, že štátna správa striktne dodržiava platnú legislatívu“

Poznatky z lesníckej prevádzky a skúsenosti vlastníkov a obhospodarovateľov lesov s reakciami orgánov životného prostredia a organizácií ochrany prírody na nahlasovanie náhodnej ťažby v súlade s novelizovanou legislatívou počas prvého roka platnosti nás viedli k položeniu niekoľkých otázok Štátnej ochrane prírody SR podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Odpovede sme dostali na konci roka 2020 a bol pod nimi podpísaný generálny riaditeľ ŠOP SR RNDr. Dušan Karaska.

Aký počet hlásení o náhodnej ťažbe od obhospodarovateľov lesov a v akom objeme zaevidovali orgány Štátnej ochrany prírody SR k dnešnému dňu za rok 2020?

Štátna ochrana prírody SR je odbornou organizáciou, ktorá vypracováva podklady pre orgány ochrany prírody. ŠOP SR nevedie evidenciu ohlásení náhodnej ťažby podľa počtu ohlásení. Od 1.1.2020 do 30.11.2020 boli ŠOP SR nahlásené náhodné ťažby v chránených územiach národnej sústavy a v územiach NATURA 2000 v sumárnom objeme 1 396 785 m3.

Koľko bolo súhlasných a koľko nesúhlasných odborných stanovísk orgánov Štátnej ochrany prírody SR k vykonaniu nahlásených náhodných ťažieb, na aký objem bolo vydané súhlasné stanovisko a na aký objem nebolo vydané súhlasné stanovisko orgánov Štátnej ochrany prírody SR?

ŠOP SR od 1.1.2020 do 30.11.2020 eviduje 1 110 261 m3 náhodnej ťažby, odsúhlasenej bez akýchkoľvek podmienok zo strany svojich regionálnych pracovísk (správy národných parkov a správy chránených krajinných oblastí), 246 952 m3 náhodnej ťažby, odsúhlasenej s podmienkami a 39 572 m3 náhodnej ťažby, neodsúhlasenej regionálnymi pracoviskami.

Na základe akej metodiky alebo postupu posudzuje Štátna ochrana prírody SR v rámci rozhodovacieho procesu nahlásenú náhodnú ťažbu?

Správy národných parkov a chránených krajinných oblastí každé ohlásenie náhodnej ťažby v chránenom území posudzujú s ohľadom na zachovanie a nezhoršenie stavu jednotlivých predmetov ochrany chráneného územia, dotknutého ohlásením náhodnej ťažby.

Sleduje Štátna ochrana prírody SR vývoj zdravotného stavu porastov s nahlásenou náhodnou ťažbou?

Áno, sleduje.

Koľko nahlásenej náhodnej ťažby identifikovali pracovníci  Štátnej ochrany prírody SR ako neexistujúcej - t. j. plánovanej ťažby zdravých stromov pod zámienkou náhodnej ťažby?

ŠOP SR na základe aktuálne zrealizovaného prieskumu na úrovni regionálnych pracovísk eviduje len dve takéto ohlásenia v sumárnom objeme 283 m3.

Aké boli dôvody nesúhlasných stanovísk orgánov Štátnej ochrany prírody SR s vykonaním nahlásených náhodných ťažieb? 

Nesúhlasné stanoviská ŠOP SR boli podmienené skutočnosťou, že realizáciou ohlásenej náhodnej ťažby by boli ohrozené predmety ochrany daného chráneného územia, resp. došlo by k zhoršeniu ich aktuálneho stavu v ňom.

Koľko prípadov zaslania nesúhlasného stanoviska s vykonaním nahlásenej náhodnej ťažby od orgánov Štátnej ochrany prírody SR bolo po zákonom stanovenej lehote? 

ŠOP SR v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nemá zákonom stanovenú lehotu pre vydanie svojho stanoviska. Lehoty sa pre ŠOP SR odvíjajú od požiadaviek príslušných orgánov ochrany prírody. ŠOP SR predpokladá, že orgány ochrany prírody, t. j. štátna správa na úseku ochrany prírody a krajiny striktne dodržiava aktuálne platnú legislatívu.

Posudzujú odborní pracovníci orgánov Štátnej ochrany prírody SR nahlásené náhodné ťažby vždy v teréne priamo na tvári miesta a za účasti zástupcu obhospodarovateľa lesa, ktorý náhodnú ťažbu nahlásil?

Odborní pracovníci ŠOP SR posudzujú ohlásené náhodné ťažby priamo v teréne vtedy, ak nemajú dostatočné poznatky o stave predmetnej lokality. O miestnej obhliadke za účasti obhospodarovateľa rozhoduje miestne a vecne príslušný orgán ochrany prírody v procese začatého správneho konania v danej veci.

Má Štátna ochrana prírody SR k dispozícii dostatočné odborné personálne kapacity, aby v zákonnej lehote dokázala posúdiť v lesných porastoch každú nahlásenú náhodnú ťažbu a vydať k nej odborné stanovisko?

ŠOP SR má k dispozícii odborné personálne kapacity, ktoré dokážu posúdiť opodstatnenosť nahlásených náhodných ťažieb. Nie každú náhodnú ťažbu bolo počas platnosti týchto legislatívnych ustanovení nevyhnutné posúdiť priamo v teréne. ŠOP SR zasiela podnet na orgán ochrany prírody len v prípade, ak je potrebné náhodnú ťažbu obmedziť a tie boli na orgány ochrany prírody zasielané v zákonom stanovenej lehote.

Ing. Jozef Marko

Hlavné správy

Slovenská lesnícka komora: Odmietame vývoj, v ktorom sa slovenský vidiek postupne stáva skanzenom!

Slovenská lesnícka komora: Odmietame vývoj, v ktorom sa slovenský vidiek postupne stáva…

Aktuálne

Slovenská lesnícka komora so znepokojením vníma sociálne dopady uplatňovania novely zákona o ochrane prírody a krajiny na vidiecke obyvateľstvo najmä v horských a podhorských...

Prečítajte si viac
Zelená správa: Na Slovensku prevládajú stabilnejšie listnaté, zmiešané a prirodzené lesy. Dominujú buk, smrek a dub. Zastúpenie ihličnanov sa dlhodobo znižuje

Zelená správa: Na Slovensku prevládajú stabilnejšie listnaté, zmiešané a prirodzené lesy. Dominujú…

O čom sa píše

V dôsledku veľkej rozrôznenosti prírodných podmienok a typov stanovíšť majú lesy v Slovenskej republike rozmanitú druhovú, vekovú a priestorovú štruktúru. Na Slovensku prevládajú prirodzené...

Prečítajte si viac
Prečo študovať lesníctvo: Potrebujeme les a les potrebuje nás

Prečo študovať lesníctvo: Potrebujeme les a les potrebuje nás

O čom sa píše

Na hlavnej stránke webového sídla Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove, ktorá si v roku 2019 pripomenula 55. výročie vzniku a kde sme...

Prečítajte si viac
Fejtón: Nie som lekár, ale poviem vám, ako liečiť. Nie som lesník, ale poviem vám, ako hospodáriť v lesoch...

Fejtón: Nie som lekár, ale poviem vám, ako liečiť. Nie som lesník…

Aktuálne

Nie som lekár, ale poviem vám, ako liečiť. Nie som učiteľ, ale poviem vám, ako učiť. Nie som manažér, ale...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex