Prihlásiť

Skúsenosti z Krkonošského národného parku

Rozhovor s Ing. Hubertom Závodským, vedúcim Územného pracoviska Pec pod Sněžkou.

Krkonoše – ostrov tundry uprostred Európy – sú unikátnou mozaikou horských ekosystémov. Svahy hôr osídľujú horské lesy a lúky, horné partie plochých hrebeňov sú porastá kosodrevina, alpínske trávniky a rašelinové spoločenstvá. Druhovo bohaté sú tiež karové oblasti, ktoré vznikli pôsobením ľadovca v dávnej minulosti. Pro túto výnimočnosť a krajinnú hodnotu boli Krkonoše v roku 1963 vyhlásené za národný park. Správou územia je poverená Správa Krkonošského národného parku so sídlom vo Vrchlabí.

V súčasnosti pracujete v Krkonošskom národnom parku vo funkcii vedúceho územného pracoviska v Peci pod Snežkou. Čo prakticky znamená vykonávať takúto funkciu?

Pracujem na jednom zo šiestich územných pracovísk v KRNAP-e a na rozlohu 5 800 hektárov mám k dispozícii siedmich horárov, troch strážcov ochrany prírody a technika. Spoločne sa lesnícko – ochranársky staráme o zverené územie tak, aby sa na ňom turisti cítili príjemne a bola zabezpečená komplexná starostlivosť o lesné ekosystémy a zver.

Krkonošský park je odborníkmi pokladaný za akúsi „vlajkovú loď“ medzi českými národnými parkmi. Ako sa dostal k takémuto hrdému prívlastku?

Krkonošský národný park je najstarším národným parkom v Českej republike, bol vyhlásený pred 56 rokmi. Krkonoše sú veľmi zaujímavé už len tým fenoménom, že aj napriek tomu, že sú o tisíc výškových metrov nižšie ako Tatry, tak majú mimoriadne drsnú klímu. Priemerná ročná teplota na Sněžke je len 0,2 stupňa Celzia. Mnoho ľudí si to ani neuvedomuje a keď idú na túru do našich hôr, stretávajú sa s tým, že sa v nich dokáže počasie prudko a rýchlo zmeniť. Predstavujú prvú horskú bariéru od tisíc kilometrov vzdialeného Severného mora. Hrebene Krkonôš s nadmorskou výškou nad 1 400 metrov majú obdobné zloženie rastlinstva a živočíšstva ako má severská tundra. Krkonoše sú takým jej ostrovom v srdci Európy. Myslím, že málo návštevníkov túto vzácnosť takto vníma.

Pre dôslednú ochranu územia je dôležité určiť ochranné pásmo, teda nárazníkovú zónu, v ktorej platia presné a jasné pravidlá zasahovania a eliminovania škodlivých činiteľov. Ako je to v prípade KRNAPu? Máte vyriešenú zonáciu?

V zmysle zákona č. 123/2017 Zb., ktorým sa novelizoval zákon č. 114/1992 bolo navrhnuté rozdeliť územie KRNAP na štyri zóny. Najprísnejšie chránená je Zóna prírodná, ktorá by mala mať rozlohu 7327,6 ha (20,2 % územia) – tu prevažujú prirodzené ekosystémy, s cieľom ich zachovať a umožniť v nich nerušený priebeh prírodných procesov. Ale pozor, ani zóna prírodná nie je striktne bezzásahová. Zóna prírode blízka s rozlohou 8106,8 ha (22,3 % územia) – tu prevažujú človekom čiastočne pozmenené ekosystémy, s cieľom dosiahnutia stavu odpovedajúceho prirodzeným procesom. Zóna sústrednej starostlivosti má 20702,3 ha (57 % územia), tu prevažujú človekom významne pozmenené ekosystémy, s cieľom zachovania alebo postupného zlepšovania stavu ekosystémov, významných z hľadiska biologickej rozmanitosti, ich existencia je podmienená trvalou činnosťou človeka. Zóna kultúrnej krajiny má 183,7 ha (0,5 % územia) sa vymedzuje na zastavaných plochách a územiach obcí určených k ich udržateľnému rozvoju na plochách, kde prevažujú človekom pozmenené ekosystémy určené k trvalému využívaniu - pole, vinice, sady a podobne.

Táto zonácia nieje samoúčelná, ale sleduje maximálnu ochranu prírodných hodnôt Krkonôš a na druhej strane umožňuje ich sprístupnenie a k prírode šetrné využívanie pre účely ekologicky únosnej turistiky a športu. Je v štádiu schvaľovania, čo je náročný a pomerne zdĺhavý proces, pretože sa k návrhu vyjadrujú všetky dotknuté subjekty – obecné a mestské samosprávy, úrady Libereckého a Královohradeckého kraja a ďalší. 

Aké lesnícke činnosti vykonávate v jednotlivých zónach?

V zmysle novely zákona a platného LHP pre obdobie 2015 -2024 vykonávame v jednotlivých zónach nasledovné opatrenia: V zóne prírodnej (teda v najvyššom stupni ochrany) vykonávame zásahy proti šíreniu geograficky nepôvodných druhov organizmov, hasenie požiarov a vykonávanie protipožiarnej prevencie, regulujeme početný stav raticovej zveri, vykonávame opatrenia na zlepšenie prirodzeného vodného režimu, zaisťujeme bezpečnosť návštevníkov na turistických trasách, robíme údržbu základnej cestnej siete a údržbu turistických a cyklistických trás a v neposlednom rade aj zásahy za účelom ochrany populácie zvlášť chránených druhov rastlín a živočíchov. V zóne prírode blízkej okrem uvedených opatrení vykonávame aj opatrenia k podpore prirodzenej ekologickej stability alebo prirodzenej biologickej rozmanitosti ekosystémov, revitalizačné opatrenia a opatrenia na ochranu lesa. Pod tým treba rozumieť šetrné, maloplošné zásahy v lesoch, vrátane zásahov proti podkôrnemu hmyzu, s cieľom vylepšiť biologickú rozmanitosť a štruktúru porastov a podporiť prirodzenú obnovu lesa, jeho vekové a priestorové rozrôznenie.

V zóne sústredenej starostlivosti je prípustné vykonávať tieto opatrenia aj vo väčšom rozsahu V zóne kultúrnej krajiny sú obmedzenia najnižšie, ale stále platí, že je možné vykonávať iba také opatrenia alebo zásahy, ktoré neohrozujú predmet ochrany národného parku a naplňovanie cieľov ochrany národného parku.

Ako a kým je spracovávaný manažmentový plán Krkonošského národného parku?

Rozmanitosť prírody a krajiny Krkonôš sa odráža vo veľmi rozsiahlom spektre činností, ktoré musí Správa KRNAPu ako zákonný správca tohoto územia plánovať, zaisťovať a vyhodnocovať. Zákon č. 114/1992 Zb. k tomu účelu zaviedol inštrument zvaný plán starostlivosti.

Po dobu existencie KRNAPu bolo takýchto podkladov spracovaných niekoľko, posledným je dokument prerokovaný so všetkými dotknutými obcami a mestami i s úradmi Libereckého a Královohradeckého kraja, na ktorých území národní park leží, prerokovaný v Rade KRNAP a schválený Ministerstvom životného prostredia ČR v r. 2010. Má názov Plán starostlivosti o Krkonošský národný park a jeho ochranné pásmo (2010–2020). Pripravila ho Správa KRNAP pre uvedené decénium a obsahuje popis všetkých dlhodobých i krátkodobých cieľov a opatrení, ktorých realizácia je zárukou rozumného využívania Krkonôš pri rešpektovaní všetkých prírodných a kultúrno-historických hodnôt, ktoré naše najvyššie pohorie má.

Spomínaný plán samostatne rozpracováva starostlivosť o lesné i nelesné ekosystémy, starostlivosť o reliéf a krajinný ráz Krkonôš. Jeho súčasťou je popis stratégie starostlivosti o NP, podrobné informácie o zonácii území, popis manažmentu jednotlivých zložiek prírody a funkcie krajiny, ciele monitoringu a výskumu, ciele a plány aktivít širokého spektra verejného, turistického a kultúrneho využívania NP a jeho ochranného pásma.

V roku 1994 bola starostlivosť o lesy v KRNAPe prevedená na orgány Správy parku. Pamätáte sa na to, boli ste v tom čase už zamestnancom? U nás pretrváva „dvojvládie“ v TANAPe a asi to nefunguje úplne optimálne... Ako to vnímate vy?

V čase našich prvých kontaktov so slovenskými kolegami, ešte v čase pôsobenia riaditeľa ŠL TANAPu Mikiho Michelčíka, pôsobili naši kolegovia v jednotnej organizácii, čo sme vnímali ako ich silnú stránku – u nás to bolo naopak. My sme v Čechách podstúpili presun spod zriaďovateľskej pôsobnosti štátnych lesov pod správu KRNAP, zatiaľ čo vývoj na Slovensku bol opačný – na správu NP vznikli dve organizácie a my sme celkom nechápali, prečo.

(Celý rozhovor si môžete prečítať v aktuálnom vydaní časopisu LES & Letokruhy, september 2019)

Hlavné správy

Riaditeľka najväčšej slovenskej píly chce posilnenie kompetencií lesníkov

Riaditeľka najväčšej slovenskej píly chce posilnenie kompetencií lesníkov

O čom sa píše

Hlavným nedostatkom zákona o lesoch, ktorého novelu 12. septembra 2019 schválili poslanci  Národnej rady SR, je podľa šéfky najväčšej slovenskej...

Prečítajte si viac
Poľovníci vítajú novelu zákona o lesoch. Odborná platforma žiada zosúladenie viacerých zákonov

Poľovníci vítajú novelu zákona o lesoch. Odborná platforma žiada zosúladenie viacerých zákonov

O čom sa píše

Slovenská poľovnícka komora víta schválenú novelu zákona o lesoch, hlavne podporu prírode blízkemu hospodáreniu. Predstavitelia platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska...

Prečítajte si viac
Hranice Karpatských bukových pralesov v pripomienkovom konaní. V Ruskom chcú lesomajitelia lokalitu UNESCO chrániť sami

Hranice Karpatských bukových pralesov v pripomienkovom konaní. V Ruskom chcú lesomajitelia lokalitu…

O čom sa píše

Návrh na úpravu hraníc slovenskej časti Karpatských bukových pralesov, ktorý má zabezpečiť ich účinnú ochranu, posunulo ministerstvo životného prostredia do...

Prečítajte si viac
Lesníci nenechali nič na náhodu. Ťažobnej uzávere povedali nie

Lesníci nenechali nič na náhodu. Ťažobnej uzávere povedali nie

Aktuálne

Lesníci včera nenechali nič na náhodu. Početným a reprezentatívnym zastúpením na lesoochranárskej konferencii v Oravskej Polhore, ktorú zorganizovala Nadácia Antona Tunegu a ktorej...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk