Prihlásiť

Prvé skúsenosti z praxe

Rozhovor s Mgr. Milošom Kravárom, riaditeľom Slovenskej lesnícko – drevárskej inšpekcie 

Prvého júla minulého roku vstúpil do platnosti nový zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh. Tento zákon implementoval do našej legislatívy nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva. Okrem iného vytvára právny rámec pre fungovanie SLDI a definuje jej kompetencie. Aké sú skúsenosti z praxe, s akými problémami sa SLDI najčastejšie potýka?

Pre úplnosť je potrebné doplniť, že zákon č. 113/2018 Z.z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh (ďalej len "zákon o dreve") v prvom rade vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (EUTR), pričom samotná SLDI má kompetenciu kontrolovať dodržiavanie tohto nariadenia. Kontrolu licencií FLEGT má v kompetencii Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len "ministerstvo"), samostatné oddelenie spracovania dreva.

Zároveň považujem za dôležité uviesť, že SLDI sa budovala na "zelenej lúke", tým chcem povedať, že síce SLDI vznikla 1. 7. 2018 zákonom o dreve, avšak až týmto dňom boli pre potreby vzniku SLDI uvoľnené finančné prostriedky a začali všetky procesy spojené s vybudovaním úplne nového úradu. Samotní zamestnanci SLDI začali s vytváraním podmienok a definovaním potrieb, ktoré sú nevyhnutne spojené s vybudovaním a efektívnym fungovaním takéhoto úradu.

Čo sa týka skúseností z praxe, vo vzťahu k problémom, s ktorými sa stretávame môžeme potvrdiť, že potreba zriadiť SLDI bola opodstatnená, ale zároveň sa ukázala aj potreba jej personálneho navýšenia. Rôznorodosť a rozsah subjektov, ktoré spadajú do kompetencie činnosti SLDI, resp. u ktorých má SLDI oprávnenie vykonávať štátny dozor na území celej Slovenskej republiky, je enormná. Sú to predovšetkým hospodárske subjekty vykonávajúce ťažbu dreva na lesných pozemkoch, ako aj výrub stromov na nelesných pozemkoch, ďalej dovozcovia dreva a výrobkov z dreva z krajín mimo EU do EU, ktorí akýmkoľvek spôsobom uvádzajú drevo a výrobky z dreva na trh (a to napríklad aj v prípade, ak došlo k zmene vlastníctva bezodplatne - darovaním), obchodníci s drevom a výrobkami z dreva a prepravcovia dreva a výrobkov z dreva. 

Koľko kontrol ste za deväť mesiacov platnosti zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh? S akým výsledkom?

Od polovice septembra do konca decembra 2018 sme vykonali 87 kontrol od prepravcov, cez domáce hospodárske subjekty, dovozcov až po obchodníkov s drevom a výrobkami z dreva. Pri kontrolách prepravcov, ktorých sme vykonali 73 sme až pri 40 % prípadov zistili porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o dreve. V blokových konaniach im boli uložené pokuty v celkovej sume 4 300 eur a v troch prípadoch sme začali správne konanie, kde hrozí sankcia od 5 000 do 10 000 eur.

V tomto roku sme zhruba do polovice marca vykonali už 153 kontrol. Pri štátnych dozoroch sme zaznamenali porušenia až v 62,5 % prípadoch. V blokovom konaní sme uložili pokuty v celkovej sume 8 250 eur. V piatich prípadoch u prepravcov fyzických osôb - podnikateľoch a právnických osôb začalo, resp. v najbližšej dobe po ukončení dozoru začne správne konanie, kde hrozí sankcia až 10 000 eur.

Percento porušení § 3 ods. 4) zákona o dreve je stále vysoké a neklesá, práve naopak rastie. Zintenzívňujeme preto štátne dozory, pričom prednostne riešime podania tretích strán a zároveň vykonávame aj operatívne štátne dozory. Zaoberáme sa aj otázkou, že by bolo účelné v legislatíve zaviesť povinnosť každú prepravu dreva (minimálne surového) pred tým, ako auto s drevom vyjde na pozemnú komunikáciu, zaregistrovať v elektronickom systéme.

V Bruseli sa niekoľkokrát do roka stretávajú zástupcovia jednotlivých krajín zodpovední za uplatňovanie nariadení EUTR a FLEGT. Na stretnutí jednotlivé krajiny prezentujú svoje skúsenosti a problémy s uplatňovaním nariadení EUTR a FLEGT. Zaujalo nás rumunské riešenie, kde využívajú elektronický systém na sledovanie prepravy dreva. Aj preto sme zástupcov Rumunska pozvali na májové pracovné stretnutie, ktoré na Slovensku organizuje SLDI za účasti šiestich krajín z EU a Ukrajinou, ako našim jediným susedom, ktorý nie je členom EU. 

Pracovníci SLDI, v zákone definovaní ako zamestnanci orgánu Dozoru nemajú štatút verejného činiteľa, ich právomoci definuje paragraf 11 spomínaného zákona. Sú tieto kompetencie postačujúce?

Inštitút verejného činiteľa upravuje ustanovenie § 128 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa verejným činiteľom rozumie aj štátny zamestnanec, ktorý vykonáva pôsobnosť v rámci právnickej osoby, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať v oblasti verejnej správy. Kompetencie zamestnancov SLDI v rámci zákona o dreve považujeme za dostatočné.

Predplatné časopisu

(Úplné znenie tohto článku si prečítate na stránkach časopisu LES & Letokruhy APRÍL 2019)

Hlavné správy

Mikroregión Terchovská dolina za prírodný, nie národný park

Mikroregión Terchovská dolina za prírodný, nie národný park

Aktuálne

V obci Stráža sa dnes uskutočnilo Valné zhromaždenie Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina, zoskupujúce 17 obcí s počtom viac ako 30 tisíc...

Prečítajte si viac
Poznámka: Prečo majú byť z lesníkov kajúcnici?!

Poznámka: Prečo majú byť z lesníkov kajúcnici?!

O čom sa píše

Keď sa stretávam s lesníkmi, ktorí sú už nejaké to desaťročie na dôchodku a prežili celý svoj profesijný život v lese a prácou pre...

Prečítajte si viac
Štát kráti lesohospodárom podporu. Vlastníci lesov reagujú: Dokedy si bude verejnosť myslieť, že všetko je v lese zadarmo?!

Štát kráti lesohospodárom podporu. Vlastníci lesov reagujú: Dokedy si bude verejnosť myslieť…

Aktuálne

V rámci podporného opatrenia minimálnej pomoci na poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov Pôdohospodárska platobná agentúra...

Prečítajte si viac
V českých lesoch svieti červená. Na čoraz väčšom území

V českých lesoch svieti červená. Na čoraz väčšom území

O čom sa píše

Ministerstvo pôdohospodárstva Českej republiky upravilo tzv. červenú zónu, pre ktorú platia núdzové opatrenia na riešenie kalamitnej situácie v lesoch. Ide...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex