Prihlásiť

Vylúčme emócie, ultimáta a prisvojovanie si jedinej pravdy

Rozhovor s Ing. Jurajom Vankom predstaviteľom Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

 

Vo všeobecnosti najočakávanejšou udalosťou v našich lesoch je pripravovaná novela zákona o lesoch. V súčasnosti sa návrh dopracúva na základe vnútrorezortného pripomienkového konania. Keďže ide o významný zásah do života neštátnych lesov, podieľajú sa predstavitelia vlastníkov lesov na jeho návrhu? A v čom je pre nich prijateľný a v čom diskutabilný?

Vlastníci lesov sa zúčastňovali pri tvorbe tejto novely najmä prostredníctvom pracovnej skupiny vytvorenej MPRV SR a ďalej prostredníctvom Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, ktorá je účastníkom prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového konania.

Treba povedať, že zmeny v zákone boli potrebné, ale ich navrhovaný rozsah je taký, že mal byť pripravený úplne nový zákon, ktorý mal systémovo nastaviť smerovanie nášho lesného hospodárstva aspoň pre najbližšie desaťročie. Je dobré, že novela sa snaží riešiť aj doteraz neriešené problémy lesov, ako sú nájom lesných pozemkov, starostlivosť o neodovzdané lesy takzvaných neznámych vlastníkov, avšak navrhovateľ predložil niektoré zmeny, ktoré nerešpektujú platný právny poriadok, konkrétne prevod vlastníctva lesov. Neberie dostatočne do úvahy rovnoprávnosť všetkých obhospodarovateľov lesov, ako je napríklad osobitné obhospodarovanie lesov. A prináša ďalšie administratívne povinnosti nielen pre vlastných obhospodarovateľov lesov , ale najmä pre štátnu správu, ktorá tieto povinnosti bez nevyhnutných zmien v jej organizácii, personálnom a odbornom posilnení zvládne len veľmi ťažko. 

V tomto roku vstúpila do platnosti novela zákona o pozemkových spoločenstvách. Predpokladám, že na jeho tvorbe ste sa sami podieľali, pretože sa Vás bytostne týka. Ako ste spokojní s jeho znením?

Pri tvorbe tejto novely bola Únia, ktorá združuje v rámci Slovenska najmä vlastníkov spoločenstevných lesov, jedným z ťažiskových partnerov MPRV. Jejpožiadavky a návrhy boli v prevažnej miere akceptované, čo prispelo k tomu, že zákon jasnejšie formuluje niektoré základné pojmy a procesy dôležité pre odstránenie nejasností a sporov pri riadení a prevádzke pozemkových spoločenstiev. 

Má táto novela aj niektoré nedostatky?

Závažným nedostatkom tejto novely je, že predkladateľ novely odmietol systémovo riešiť dlhodobo neriešený problém správy a nakladania s podielmi spoločných a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností vo vlastníctve štátu a takzvaných neznámych vlastníkov.

Sme aj naďalej presvedčení, že dvaja správcovia týchto podielov, konkrétne Slovenský pozemkový fond a štátny podnik Lesy SR, nie sú rozumným, ani právne čistým riešením tohto problému. A skôr či neskôr bude nutné prijať riešenie navrhované vlastníkmi lesov, to znamená zveriť nakladanie s týmito podielmi za jasne stanovených podmienok do kompetencie spoločenstiev. 

Po tom, čo Ministerstvo ochrany prírody a krajiny SR vyšlo s iniciatívou o spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vytvoriť Národné memorandum o lese ste konštatovali, že v tejto podobe bez zásadného dopracovania za účasti všetkých, ktorých sa dotýka je veľmi ťažko využiteľný v reálnom živote. Zmenilo sa niečo na tom?

Táto iniciatíva sa stráca v nedohľadne, pretože už všetci zainteresovaní začínajú chápať, že v tejto situácii nám nepomôžu formálne vyhlásenia a memorandá, pretože my potrebujeme predovšetkým živý, otvorený a najmä odborný dialóg a rešpektovanie práv všetkých zúčastnených zaručených zákonmi a ústavou. 

Ochranárske spolky a združenia neustále prichádzajú s neustále novými iniciatívami a neprimeraným požiadavkami rozširovania ochranných zón, pričom vlastníctvo lesov, ktorých sa to existenčne týka, obchádzajú. Namiesto dialógu s vlastníkmi lesov volia cestu samostatného nátlaku. Trvá to už niekoľko rokov. Akú metódu v tomto nerovnom boji presadzujú predstavitelia vlastníkov lesov na obhajobu svojich práv? Alebo, dá sa to vôbec?

Tento zápas je veľmi ťažký, pretože verejná mienka výdatne podporovaná práve ochranárskymi zoskupeniami je presvedčená, že úroveň ochrany prírody závisí iba od jej rozsahu, čo nie je pravda, pretože podstatná a rozhodujúca je jej kvalita a rešpektovanie oprávnených záujmov všetkých skupín našich občanov. 

Predplatné časopisu

(Úplné znenie tohto článku si prečítate na stránkach časopisu LES & Letokruhy Október 2018)

Hlavné správy

Mestskí lesníci v Brezne sa budú starať aj o daniele a ryby

Mestskí lesníci v Brezne sa budú starať aj o daniele a ryby

O čom sa píše

Ako informovala spravodajská televízia TA3, Mesto Brezno sa púšťa do netradičného projektu. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili návrh na odkúpenie necelých...

Prečítajte si viac
Glosa: Bez rešpektu

Glosa: Bez rešpektu

Aktuálne

Miestni farmári u nás sa rozhodli starostlivo obrobené a vysiate lány poľnohospodárskych plodín oplotiť dva metre vysokým pletivom, aby ich uchránili pred...

Prečítajte si viac
Národné lesnícke centrum skrášľuje svoje okolie

Národné lesnícke centrum skrášľuje svoje okolie

Aktuálne

Z iniciatívy Referátu komunikácie a marketingu Národného lesníckeho centra vo Zvolene sa v utorok 16. apríla zapojilo do akcií „Spolu vyzbierame/urobíme viac...

Prečítajte si viac
Vojenskí lesníci pomôžu sociálne slabším aj mladým lesným porastom. Kúpia briketovaciu linku

Vojenskí lesníci pomôžu sociálne slabším aj mladým lesným porastom. Kúpia briketovaciu linku

Aktuálne

Vojenské lesy a majetky š. p. (VLM) spravujú lesný majetok štátu vo vojenských obvodoch, slúžiacich na zabezpečenie obrany našej krajiny. Súčasťou...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk