Prihlásiť

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Na otázky neštátnych vlastníkov lesov odpovedá náš odborný spolupracovník Ing. Pavel Bútor

Vlastnícke právo neoprávnene zapísané v prospech štátnych lesov

Ako má postupovať pozemkové spoločenstvo, keď na základe zápisu geometrického plánu do katastra nehnuteľností bolo vlastnícke právo k lesným pozemkom neoprávnene zapísané v prospech štátnych lesov, ktoré boli na základe hospodárskej zmluvy užívateľom predmetných pozemkov? Postačuje uzavretie dohody o urovnaní sporných práv medzi terajším vlastníkom zapísaným na liste vlastníctva alebo pôvodným vlastníkom, alebo ako postupovať?

Zákon SNR č. 2/1958 Sb. o úprave pomerov a obhospodarovaní spoločne užívaných lesov bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov upravoval len pomery a obhospodarovanie spoločne užívaných lesov bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov. Týmto zákonom neboli dotknuté vlastnícke ani spoluvlastnícke práva k týmto nehnuteľnostiam. Z uvedeného vyplýva, že ani hospodárskou zmluvou neprešlo vlastnícke právo na štátne lesy – správcu.

Napriek tomu, že neviem posúdiť na základe akého právneho titulu kataster nehnuteľností zapísal predmetné nehnuteľnosti do vlastníctva štátnych lesov – správcu, teda či zmena vlastníctva bola v súlade s platnými právnymi predpismi, je však potrebné poukázať na zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Podľa citovaného zákona sa vlastníctvo k nehnuteľnostiam nadobúda povolením vkladu v katastri nehnuteľností a vlastník ho preukazuje výpisom z listu vlastníctva.Vychádzajúc zo zásady hodnovernosti je zrejmé, že vlastníkom predmetných nehnuteľností je štát a nehnuteľnosti sú v správe štátnych lesov.

Vzhľadom k tomu, že sú pochybnosti o tom, či nadobudnuté vlastníctvo lesných pozemkov štátnymi lesmi uvedeným postupom bolo v súlade s platnými právnymi predpismi, je žiadúce sa obrátiť na príslušný súd, aby rozhodol o vlastníctve sporných pozemkov.

Vami navrhovaný postup riešenia sporných pozemkov uzatvorením dohody o uzatvorení sporných práv a povinností medzi účastníkmi dohody – pozemkovým spoločenstvom a správcom, zrejmä v súčasnosti neprichádza do úvahy.

Takémuto postupu bránia hlavne právne predpisy, pretože ako som uviedol, podľa katastrálneho zákona, vlastníkom sporných lesných pozemkov v súčasnosti je Slovenská republika, štátne lesy – správca, ktorý je povinný postupovať pri správe majetku štátu podľa zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov (§ 6 ods. 3) a zároveň podľa § 50 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa lesné pozemky, lesné porasty a stavby slúžiace lesnému hospodárstvu, ktoré sú vo vlastníctve štátu, to znamená aj sporné nehnuteľnosti, nemôžu previesť na inú osobu, pokiaľ tento zákon alebo osobitný predpis neustanovujú inak.

Na záver je potrebné uviesť, že v prvom rade je nevyhnutné pred akoukoľvek zmenou zápisu v katastri nehnuteľností, aby bolo jednoznačne a nespochybniteľne určené vlastníctvo, respektíve spoluvlastníctvo k sporným pozemkom a v tomto prípade môže o vlastníctve rozhodnúť len príslušný súd. Až následne je možné sa zaoberať procesom usporiadania aj užívacích práv k sporným pozemkom.

Ako zrýchliť transformáciu vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom?

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 7. decembra 2016 prerokovala a schválila materiál „Návrh komplexného organizačného, finančného a legislatívneho riešenia problémov, ktoré spomaľujú transformáciu vlastníckych a užívacíc vzťahov k lesným pozemkom...“ dnes – legislatívne zmeny.

Cieľom navrhovaných legislatívnych opatrení v predloženom materiáli, ako sme Vás už informovali v januárovom čísle časopisu LES & LETOKRUHY, je zmeniť a doplniť súčasne platné právne predpisy, ktoré upravujú proces usporiadania vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom tak, aby sa tento proces čo najviac urýchlil a sprehľadnil.

Hlavným cieľom navrhovaných zmien a doplnení platných právnych predpisov je základný reštitučný zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o pôde“.

Navrhované zmeny a doplnenia v tomto zákone, by mali byť predovšetkým zamerané na urýchlené usporiadanie užívacích práv k lesným pozemkom vlastníkov, ktorí si síce uplatnili vrátenie užívacích práv k lesným pozemkom, ale z rôznych objektívnych, či subjektívnych dôvodov im užívacie právo nebolo vrátené. Zároveň je potrebné navrhnúť aj riešenie tých vlastníkov lesných pozemkov, ktorí o vrátenie užívacích práv nepožiadali.

Vo všeobecnosti by sa navrhované zmeny a doplnenie zákona o pôde mali dotýkať nasledovných oblastí:

Predplatné časopisu

(Úplné znenie tohto článku si prečítate na stránkach časopisu LES & Letokruhy Február 2017)

Hlavné správy

Riaditeľka najväčšej slovenskej píly chce posilnenie kompetencií lesníkov

Riaditeľka najväčšej slovenskej píly chce posilnenie kompetencií lesníkov

O čom sa píše

Hlavným nedostatkom zákona o lesoch, ktorého novelu 12. septembra 2019 schválili poslanci  Národnej rady SR, je podľa šéfky najväčšej slovenskej...

Prečítajte si viac
Poľovníci vítajú novelu zákona o lesoch. Odborná platforma žiada zosúladenie viacerých zákonov

Poľovníci vítajú novelu zákona o lesoch. Odborná platforma žiada zosúladenie viacerých zákonov

O čom sa píše

Slovenská poľovnícka komora víta schválenú novelu zákona o lesoch, hlavne podporu prírode blízkemu hospodáreniu. Predstavitelia platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska...

Prečítajte si viac
Hranice Karpatských bukových pralesov v pripomienkovom konaní. V Ruskom chcú lesomajitelia lokalitu UNESCO chrániť sami

Hranice Karpatských bukových pralesov v pripomienkovom konaní. V Ruskom chcú lesomajitelia lokalitu…

O čom sa píše

Návrh na úpravu hraníc slovenskej časti Karpatských bukových pralesov, ktorý má zabezpečiť ich účinnú ochranu, posunulo ministerstvo životného prostredia do...

Prečítajte si viac
Lesníci nenechali nič na náhodu. Ťažobnej uzávere povedali nie

Lesníci nenechali nič na náhodu. Ťažobnej uzávere povedali nie

Aktuálne

Lesníci včera nenechali nič na náhodu. Početným a reprezentatívnym zastúpením na lesoochranárskej konferencii v Oravskej Polhore, ktorú zorganizovala Nadácia Antona Tunegu a ktorej...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk