Prihlásiť

Osobnosti ochrany lesa

Na konferencii Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017 prevzali z rúk ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej ocenenie Osobnosť ochrany lesa za významný prínos do oblasti ochrany lesov títo lesníci:

Ing. Jozef Herud je dlhoročným odborným pracovníkom lesného závodu v Námestove, v súčasnosti je jeho riaditeľom.Inovatívne metódy ochrany lesa overoval v lesoch na Orave. Svojou prácou chcel dokázať, že aktívna ochrana lesa, realizovaná v ochranných pásmach A-zóny Babia hora Pilsko, je účinná v predchádzaní šírenia poškodenia lesov sekundárnymi biotickými činiteľmi bez toho, aby dochádzalo k zníženiu biodiverzity alebo akémukoľvek poškodeniu prírodného prostredia. Významne prispel k rozvoju metód biologickej ochrany lesa úpravou feromónového lapača Theysohn pre využitie entomopatogénnej huby Beauveria bassiana proti lykožrútovi smrekovému. Takto upravené lapače sa úspešne používajú aj v iných regiónoch.

doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. je vedeckým pracovníkom Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen, špecialistom v oblasti ochrany lesa proti mechanicky pôsobiacim abiotickým škodlivým činiteľom. Ako vedúci oddelenia ochrany lesov koordinoval vypracovanie Smerníc na ochranu lesa SSR (vydané v roku 1980). Ako generálny riaditeľ Sekcie lesníckej Ministerstva pôdohospodárstva SR podporil vznik Lesníckej ochranárskej služby v roku 1994. Významne sa podieľal na odstraňovaní následkov vetrovej kalamity na Horehroní z roku 1996. V roku 1997 presadil generálnu rekonštrukciu budovy Lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici, čím podporil rozvoj výskumu ochrany lesa na Lesníckom výskumnom ústave. Svojimi názormi formuje smerovanie lesníctva na Slovensku.

Ing. Ján Kovalčík, CSc. bol dlhoročným pracovníkom štátnych lesov, ktorý sa v profesionálnej kariére venoval najmä ochrane lesa. Organizoval, riadil a usmerňoval ochranu lesa v rámci Stredoslovenských lesov š. p. Banská Bystrica a následne štátneho podniku LESY SR. Ako lektor lesníckeho vzdelávania sa staral o zvyšovanie odborných vedomostí lesníkov, zamestnancov lesných správ a odštepných lesných závodov. V spolupráci s LOS plánoval a následne organizoval práce pri odstraňovaní následkov veľkoplošných kalamít na Horehroní v roku 1996 a 2004. Aktívne dohliadal na realizáciu preventívnych a obranných opatrení proti premnoženiu podkôrnych, drevokazných a listožravých škodcov. Nekompromisne obhajoval a presadzoval aktívny prístup v ochrane lesov proti škodlivým činiteľom.

Ing. Ján Slivinský je neúnavným propagátorom aktívnej ochrany lesa v chránených územiach s najvyšším stupňom ochrany. Svojim spôsobom porovnáva starostlivosť o tieto územia v minulosti a v súčasnosti. Skúsenosti s aktívnou ochranou lesa v chránených územiach získal ešte v 90. rokoch v Štátnych lesoch TANAPu. Po obmedzení možností realizácie opatrení ochrany lesa od roku 2002 prijatím zákona o ochrane prírody a krajiny bol jedným z prvých, ktorí upozorňovali na hrozbu zhoršenia zdravotného stavu lesov a ohrozenie ekosystémov v územiach s 5. stupňom ochrany a v ich okolí na celom Slovensku. Svojimi fotografiami, prezentáciami a odbornými článkami upozorňuje na negatívne zmeny vo vzácnych ekosystémoch NPR Bielovodská dolina, Javorová dolina a Belianske Tatry pod vplyvom škodlivých činiteľov. Kriticky hodnotí nastavenie systému ochrany prírody a krajiny a presadzuje zmeny v tomto systéme.

Ing. Ján Švančara je dlhoročným pracovníkom štátnych lesov. Propagátor a zástanca aktívnej ochrany v lesoch.Od roku 1999 z pracovnej pozície vedúceho odborného referenta špecialistu - ťažba, neskôr výrobno-technického riaditeľa generálneho riaditeľstva LESY, SR, š.p. strategicky plánoval a organizoval práce pri odstraňovaní následkov po vetrovej kalamite Alžbeta z 19.11.2004 a následných vetrových kalamít a lesov poškodených sekundárnym kalamitným premnožením lykožrúta smrekového. Úzko spolupracoval s Lesníckou ochranárskou službou v Banskej Štiavnici, aby plánované opatrenia boli v súlade s modernými poznatkami ochrany lesa. Veľkú pozornosť venoval ochrane smrekových lesov v chránených územiach a v ich ochranných pásmach, presadzoval včasné spracovanie kalamitnej hmoty a aktívny prístup v ochrane ohrozených porastov.

Ing. Juraj Varínsky, CSc. je vedeckým pracovníkom Lesníckeho výskumného ústavu, Lesníckej ochranárskej služby, špecialista v oblasti boja s nežiaducou vegetáciou. V období rokov 1996-2006 bol vedúcim Lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici. Od jej vzniku v r. 1994 sa podieľal na tvorbe organizačnej štruktúry a obsahovej náplne práce LOS. Významným spôsobom sa pričinil o pozdvihnutie úrovne ochrany lesa podporou odovzdávania poznatkov lesníckeho výskumu do praxe cez Lesnícku ochranársku službu. Podieľal sa na tvorbe zákonov č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a č. 326/2005 Z. z. o lesoch, argumentmi presadil zakotvenie činnosti Lesníckej ochranárskej služby do týchto zákonov.

Hlavné správy

Lesník ministrovi: Už nie ste aktivista! Minister lesníkovi: Iný byť nechcem...

Lesník ministrovi: Už nie ste aktivista! Minister lesníkovi: Iný byť nechcem...

Aktuálne

Lesník Pavol Peniaško napísal ministrovi Jánovi Mičovskému a dostal odpoveď. Prv menovaný nám sprístupnil mailový dialóg dvoch skúsených mužov, ktorí majú...

Prečítajte si viac
Klíma, kalamitné drevo a koronakríza znižujú zisky Rakúskych štátnych lesov (ÖBf)

Klíma, kalamitné drevo a koronakríza znižujú zisky Rakúskych štátnych lesov (ÖBf)

O čom sa píše

Rok 2019 bol poznamenaný rekordnými teplotami, množstvom snehu a extrémnym suchom, čo opäť viedlo k početným škodám. Zisky spoločnosti Österreichische Bundesforste (ÖBf) preto...

Prečítajte si viac
Českí vlastníci lesov: Lykožrút je horší ako koronavírus

Českí vlastníci lesov: Lykožrút je horší ako koronavírus

O čom sa píše

Rozpad smrečín nebývalého rozsahu v dôsledku klimatických zmien a vetrových a podkôrnikových kalamít trápi nielen vlastníkov a obhospodarovateľov lesov na Slovensku, ale aj...

Prečítajte si viac
České lesníctvo dostane tento rok kvôli kalamite o 7 miliárd viac

České lesníctvo dostane tento rok kvôli kalamite o 7 miliárd viac

O čom sa píše

Český portál Silvarium.cz zverejnil informáciu o tom, že tamojšie ministerstvo poľnohospodárstva chce tento rok navýšiť rozpočet pre lesníctvo o približne 7 miliárd...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk