Prihlásiť

Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 - 1.časť

Úvod

Technologie lesnických činností, které se téměř neměnily po celá staletí, vykonaly v Československu v letech 1945-92 skok od ručních pil k víceoperačním strojům. Přechod od ruční a animální práce na nynější technickou a technologickou úroveň nebyl výsledkem samoúčelné technizace, ale úsilí o překonání poválečného stavu, úbytku pracovních sil a animálních prostředků i nízké produktivity práce. Koncentrace držby lesů vytvořila předpoklady pro velkovýrobní, organizačně a investičně náročné strojové technologie, urychlila prvotní mechanizaci, umožnila unifikaci, vysoké využití prostředků a plošně rovnoměrný vývoj, ale koncentrace roz­hodovací moci nevedla ve všech případech k optimálním krokům a variantní řešení připouštěla výjimečně. Inspirativní vliv zahraničních poznatků byl značný, ale i československé lesnictví obohatilo světový fond poznání, zejména o využití zemědělských traktorů v lesnictví, lanovkové soustřeďování, strojní odvětvování a hygienu práce s mechanizačními prostředky, včetně pracovních režimů.

Uzákoněné, tradičně jemné způsoby pěstování lesů ovlivnily zavádění šetrné mechanizace natolik, že lze hovořit o sepětí techniky s pěstováním lesů. I když československé lesnické technologie prošly vývojem za jiných politických podmínek, byly počátkem 90. let na úrovni srovnatelné s vyspělými státy. Společenské změny, které proběhly v letech 1989-92 se v lesnictví projevily jeho transformací a změnou organizačních struktur. Se zánikem některých subjektů, stěhováním do jiných prostor a s personálními změnami byla spojena ztráta archivních materiálů, a protože jsou vzpomínky pamětníků nespolehlivé a současná dehonestace lesnictví hluboká, bylo vhodné zachytit vývoj lesnických činností dříve, než nastane nevratný zánik dokumentačních údajů.

Vývoj organizace lesního hospodářství

O státních lesích se zpravidla hovoří až po vzniku Československé republiky, kdy 10.11.1918 předložila Národnímu výboru Jednota československého lesnictva v čele s Dr. Inž. Karlem Šimanem „Pamětní spis o úpravě lesních poměrů a úkolech české lesní politiky“, z jehož preambule stojí za citování „… racionálně jsouc vedeno (lesní hospodářství) a spravováno, je s to zaručiti v nemalé míře hospodářskou samostatnost vzniklé republiky a přispěti vydatně k národohospodářskému jejímu vývoji“. Za formulaci hlavního cíle lesnické politiky státu je možno považovat větu „Lesy vzhledem k dalekosáhlé své důležitosti pro blaho všeobecné a pro dlouhý svůj věk, život lidský tak značně přesahující, nenáležejí výhradně člověku, který jest dle jména dočasným jejich vlastníkem, nýbrž jsou součástí obecného dědictví přírodou nám daného, čili jinak řečeno: lesy mají býti veřejným a společným majetkem celého národa, jejž udržovati má ku prospěchu všeobecnému stát“.

Roku 1918 bylo ve vlastnictví Československého státu (bez Podkarpatské Rusi, ????????????? ????/Pidkarpats’ka Rus) 235 800 ha lesů, z toho v Českých zemích 9 100 ha a na Slovensku 226 700 ha. Jako státní majetek byl zaevidován majetek říše Rakousko-Uherské, panovnické rodiny a lesy zabrané podle pozemkového zákona č. 215/1919 Sb. Správou státních lesů bylo pověřeno Ministerstvo zemědělství, které k tomu vytvořilo samostatnou státní organizaci. Podnik Státní lesy a statky vznikl až v roce 1924 a jeho nadřízeným orgánem bylo pro České země Ústřední ředitelství státních lesů a statků v Praze a pro Slovensko Generálne riaditeľstvo štátnych lesov v Banskej Bystrici (s Riaditeľstvy ŠL: Banská Bystrica, Žarnovica, Liptovský Hrádok, Solivar, Zvolen a Oravský Podzámok). RŠL Oravský Podzámok řídilo i Oravský komposesorát s částečným podílem státu. Podnik Státní lesy a statky spravoval lesní majetek do roku 1948, veškeré náklady včetně investičních kryl ze svých příjmů a přebytek odváděl do státního rozpočtu. Organizace lesů v Protektorátu Čechy a Morava, vyvolaná záborem československého pohraničí (od 16.3.1939 do 9.5.1945) nacistickým Německem, byla upravena k 1.1.1940.

V roce 1945 bylo dekrety prezidenta republiky č.12/1945 Sb., č.28/1945 Sb., č.108/1945 Sb., konfiskováno 800 tis. ha lesů Němců, Maďarů a nepřátel republiky, které byly přiděleny státu. Na Slovensku platilo obdobné nařízení Slovenské národní rady č. 104/1945 Sb. n. SNR, o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa (z 23.8.1945). Podle něj přešlo do majetku státu cca 1 mil. ha lesů, a k 1.1. 1946 zanikl Oravský komposesorát, který přešel do správy Státních lesů a statků. V roce 1948 proběhla reorganizace státních lesů, při níž byla Riaditeľstvá štátnych lesov zrušena, vzniklo Oblastné riaditeľstvo československých štátnych lesov, n. p. v Bratislave, a ze Správ štátnych lesov vznikla Riaditeľstvá štátnych lesov. Už v roce 1950 ale proběhla další reorganizace, při níž byly vytvořeny Krajské inspektoráty, a Riaditeľstvá štátnych lesov byla přejmenovaná na Lesné závody.

V letech 1947-55 bylo v českých zemích přijato 6 zákonů a 3 vládní nařízení (o zestátnění lesů církví a nadací, převádějící vlastnictví hlubocké větve Schwarzenbergů na stát, zestátňující lesy národních výborů, revidující 1. pozemkovou reformu a vyhlašující druhou), které omezily užívací práva vlastníků lesů. Na Slovensku se zestátnění lesní půdy podle revize 1. pozemkové reformy týkalo urbariátů, komposesorátů a pastevních společenstev. Vládním nařízením č.81/1958 Sb. byly zestátněny lesy lesních družstev a singularistů a majetkové vztahy k lesům upravily zákony č.166/60 Sb. a č.61/1977 Sb. Lesy národních výborů byly na Slovensku zestátněny k 1.1.1952 (cca 153 200 ha) a v českých zemích k 1.7.1953 (cca 390 000 ha). Podle zákona SNR č. 2/1958 Sb. z. SNR oo úprave pomeru a obhospodarování spolecne užívaných lesu bývalých urbariátníku, komposesorátu a podobných útvaru byly na Slovensku zestátněny všechny lesy urbariální a komposesorátní, a podle vládního nařízení č. 81/1958 Sb. o správě národního majetku, byly zestátněny lesy lesních družstev.

V rámci Ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu vzniklo v květnu 1945 Ústřední ředitelství státních lesů a statků, a podnik Státní lesy a statky zanikl vládním nařízením č.315/1948 Sb., kterým byly od 1.1.1949 zřízeny Československé státní lesy (ČSL) a Československé státní statky. K 1.1.1952 zanikl vládním nařízením č.124/1951 Sb. národní podnik Československé státní lesy a podle sovětského modelu byly vytvořeny Správy státních lesů zajišťující pěstební činnost a státní správu a Podniky lesního průmyslu realizující těžební činnost. Oddělená organizace pěstební a těžební činnosti vydržela jen do roku 1956, kdy byly obě organizace sloučeny vládním nařízením č.2/1956 Sb. a vládním usnesením č.163/1956 do Krajských správ lesů podřízených Správě lesního hospodářství (SLH) na Ministerstvu zemědělství, lesního a vodního hospodářství (MLVH). Od roku 1960 se KSL přetvořily na Podniková ředitelství stát­ních lesů (PŘSL), která byla stabilní až do roku 1990.

Po federativním uspořádání státu od 28. 10. 1968 vzniklo v každé republice Ministerstvo lesního a vodního hospodářství (MLVH).

Predplatné časopisu

(Úplné znenie tohto článku si prečítate na stránkach časopisu LES & Letokruhy Január 2017)

Hlavné správy

LPM Ulič: Nové vedenie podá trestné oznámenie, bývalé vedenie obvinenia odmieta

LPM Ulič: Nové vedenie podá trestné oznámenie, bývalé vedenie obvinenia odmieta

Aktuálne

Štátny podnik Lesopoľnohospodársky majetok (LPM) Ulič vykonáva kontrolu hospodárenia bývalého vedenia. Odhalili sa pritom škody presahujúce milión eur. Nové vedenie...

Prečítajte si viac
Po lykožrútovi sa pustil do tatranských lesov aj tvrdoň

Po lykožrútovi sa pustil do tatranských lesov aj tvrdoň

Aktuálne

Tatranský les má po lykožrútovi smrekovom ďalšieho škodcu - tvrdoňa smrekového, ktorý ohrýza kôru mladých ihličnatých stromov - smrekov, borovíc...

Prečítajte si viac
Fabova hoľa: Bijú sa tu zákony a odskáče si to lesník

Fabova hoľa: Bijú sa tu zákony a odskáče si to lesník

O čom sa píše

V roku 2004 lesníci a ochranári riešili na Fabovej holi dilemu. Vetrová kalamita spôsobila, že obidve skupiny stáli pred kardinálnou otázkou –...

Prečítajte si viac
Odhalené zločiny v štátnom podniku LESY SR

Odhalené zločiny v štátnom podniku LESY SR

Aktuálne

Naša facebooková stránka LES & Letokruhy zverejnila včera večer ako prvá informáciu, ktorej dnes venovali veľkú pozornosť viaceré celoslovenské masmédiá:...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk