Prihlásiť

Projekt INTEGRAL

Projekt INTEGRAL - Future-oriented integrated management of European forest landscapes, bol  financovaný zo 7 rámcového programu EÚ pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti, číslo projektu 282887. Doba riešenia projektu 1.11.2011 – 1.11.2015. Na riešení projektu sa podieľalo 21 partnerov z 13 európskych krajín (Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Holandsko, Litva, Nemecko, Portugalsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia). Medzi partnermi malo zastúpenie 14 univerzít, 4 vedecké inštitúcie,  2 neziskové organizácie a EUSTAFOR. Slovensko bolo zastúpené Technickou univerzitou vo Zvolene a na riešení projektu sa podieľali zamestnanci Katedry hospodárskej úpravy lesov a geodézie a Katedry ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva. Počas riešenia projektu bolo s čiastkovými úlohami a otázkami oslovených množstvo odborníkov z ostatných katedier Technickej univerzity vo Zvolene a vedeckých inštitúcií na Slovensku. Riešenie projektu prebiehalo na dvoch záujmových územiach, Podpoľanie a Kysuce. Pre riešenie projektu bola kľúčová účasť odborníkov, zástupcov praxe a dotknutých organizácií zo záujmových území ako aj štátnych organizácií.

Participatívny charakter projektu sa prejavil jednak aplikáciou dotazníkov na zistenie názorov zástupcov cieľových skupín (stakeholderov) pôsobiacich v experimentálnych územiach na dôležité skutočnosti súvisiace s ich vývojom, prístupmi k manažmentu lesov, poskytovaniu ekosystémových služieb, ale najmä organizovaním workshopov. Prvý z workshopov bol zameraný na tvorbu scenárov budúceho vývoja experimentálnych území s uplatnením špecifických prognostických postupov, druhý na identifikáciu robustných stratégii (politických) aktivít na realizáciu požadovaného budúceho vývoja a jeho porovnaním so scenármi metódou spätného prehodnocovania (backasting). Na workshopoch sa zúčastnilo takmer 40 účastníkov, pričom účasť mnohých bola opakovaná. Inovatívnosť aplikovanej metodiky výskumu sa prejavovala najmä v prepojení uvedených kvalitatívnych metód s kvantitatívnym modelovaním vývoja a poskytovania ekosystémových služieb lesmi v experimentálnych územiach v súčasností, podľa požadovanej predstavy zástupcov cieľových skupín a jednotlivých scenárov.

V dňoch 24.-25.6.2015 sa v Bruseli konala záverečná konferencia projektu INTEGRAL. Samotnej konferencii predchádzalo pracovné stretnutie riešiteľov projektu, ktoré sa konalo 23.6. Okrem pokynov a podrobnom oboznámení s programom a úlohami na konferencii, riešitelia z jednotlivých krajín stručne prezentovali výsledky a závery riešenia projektu. Všetci sa zhodli na pozitívnom prijatí a odozvách na projekt od ľudí, ktorí sa priamo podieľali na  riešení alebo mali možnosť sa s projektom a jeho výsledkami bližšie oboznámiť.

Štruktúra záverečnej konferencie reflektovala najmä požiadavku prezentovať výsledky riešenia, ale tiež získať spätnú väzbu od zástupcov cieľových skupín zo všetkých experimentálnych území v rámci Európy oboje v kontexte procesov súvisiacich s obhospodarovaním lesov a s nim súvisiacimi politickými aktivitami na Európskej úrovni. Tomu zodpovedalo členenie konferencie na tri vzájomne prepojené okruhy:

  1. Zhrnutie najdôležitejších výsledkov riešenia projektu vo forme panelovej diskusie tak z pohľadu konzorcia riešiteľov, vedeckého poradného zboru ako aj zástupcov relevantných direktoriátov Európskej komisie (výskum, životné prostredie, pôdohospodárstvo) a Európskeho parlamentu.
  2. Prezentácia výsledkov riešenia pre jednotlivé krajiny a experimentálne územia vo forme interaktívnych workshopov a diskusii (Mini Europe – World cafe).
  3. Paralelné rokovania pracovných skupín zameraných na vypracovanie doporučení na udržateľné multifunkčné lesníctvo v Európe – budúce politické aktivity a lesnícke stratégie.

Konferenciu otvoril prof. Ljusk Ola Eriksson, koordinátor projektu. Následne Dr. Metodi Sotirov, vedecký koordinátor projektu, prezentoval kľúčové body a syntézu výsledkov riešenia projektu. Nasledovali prezentácie pozvaných rečníkov panelovej diskusie. Ako prvý vystúpil prof. Jeremy Rayner z Univerzity v Saskatchewane, Kanada, člen dozornej vedeckej rady. Prednáška bola venovaná teórii implementácie politických rozhodnutí a praktikám trvalo udržateľného hospodárenia. Nasledovala prednáška člena Európskeho parlamentu, plného člena komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, pána Paula Brannena. Názov jeho prednášky bol Trvalo udržateľné lesníctvo v Európe v kontexte novej EÚ lesníckej stratégie, politiky rozvoja vidieka a zelenej ekonomiky. Šanciam a výzvam politiky a manažmentových prístupov EÚ a členských štátov pri integrácii EÚ politiky ochrany prírody a lesníctva sa venovala pani Pia Bucella, členka európskej komisie. Dr. Maria Gafo Gómez-Zamalloa, členka európskej komisie, sa venovala téme udržateľného a multifunkčného lesníctva v kontexte novej EÚ politiky rozvoja vidieka a EÚ stratégie lesníctva. Riaditeľ lesníckej divízie kancelárie pre potraviny, poľnohospodárstvo a lesníctvo Ingolstadt, pán Roland Beck prezentoval skúsenosti integratívneho lesného obhospodarovania na úrovni krajiny z Bavorska. Po prezentáciách nasledovala bohatá panelová diskusia s pozvanými rečníkmi.

Za účasti pozvaných rečníkov panelovej diskusie, zástupcov cieľových skupín všetkých experimentálnych území projektu v rámci Európy a ďalších hostí prezentovali ďalej riešiteľské kolektívy výsledky riešenia projektu pre svoje záujmové územia formou interaktívnych diskusii (Mini Europe – World cafe). Prezentácia začínala vždy  predstavením územia a prezentovaním výsledkov pred pripravenými postermi s nasledujúcou diskusiou a otázkami účastníkov konferencie. Výsledky za Slovensko prezentoval Ing. Rudolf Navrátil. Krajiny boli rozdelené do piatich skupín, každá skupina bola samostatne moderovaná a po ukončení tejto časti prezentovali moderátori podobnosti medzi krajinami s ohľadom na obhospodarovanie lesa a ich záujmovými územiami ako aj najzaujímavejšie a najčastejšie body diskusie. Po ukončení workshopov Prof. Ljusk Ola Eriksson zhrnul a ukončil prvý deň konferencie.

Druhý deň konferencie otvoril Dr. Metodi Sotirov zhrnutím predchádzajúceho dňa a predstavením nasledujúceho programu. Nasledovali prednášky zodpovedných riešiteľov jednotlivých pracovných balíkov  projektu INTEGRAL. Ich prednášky boli venované fázam riešenia a problematike úzko súvisiacej s projektom. Medzi prednášajúcimi boli prof. Ola Sallnäs, Dr. Renate Trubis, prof. Jose G. Borges, Elmar Schüll, prof. Bas Arts a Assoc. Prof. Marjanke A. Hoogstra-Klein. Po ukončení týchto prednášok vystúpil ďalší pozvaný rečník, Dr. Doru-Leonard Irimie, zástupca európskej komisie. V prednáške sa venoval bio-ekonomickej a lesníckej stratégii EÚ. Po bohatej diskusii sa účastníci konferencie rozdelili do pracovných skupín na paralelné rokovanie s nasledovnými témami:

  • EÚ politika rozvoja vidieka a lesníctvo
  • Bio-ekonomická stratégia EÚ a lesníctvo
  • EÚ politika ochrany prírody (Natura 2000) a lesníctvo
  • Ochrana vody a pôdy a lesníctvo
  • Lesné ekosystémové služby a prístup EÚ ku kompenzácii za ich plnenie
  • Bioenergetická politika EÚ a lesníctvo
  • Klimatická politika EÚ a lesníctvo

Po ukončení rokovania paralelných pracovných skupín prezentovali vedúci týchto skupín hlavné body diskusie a závery. Na záver Prof. Art Bas  zhrnul hlavné témy, ktoré odzneli počas dvoch dní konferencie, jednak výsledky a závery rokovania pracovných skupín ako aj výsledky ktoré vyplynuli z riešenia projektu INTEGRAL. Získané poznatky boli zapracované do finálnej verzie dokumentu Integral EU Policy Paper, ktorého draft služil ako osnova pre priebeh celej záverečnej konferencie. Tento materiál možno zároveň považovať za jeden z najdôležitejších výsledkov riešenia projektu ako aj jeho implementácie. Konferenciu ukončil záverečným slovom a poďakovaním účastníkom za aktívny prístup prof. Ljusk Ola Eriksson.

Technickú univerzitu vo Zvolene zastupoval riešiteľský kolektív z Lesníckej fakulty v zastúpení prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Ing. Rudolf Navrátil, Dr. Ing. Yvonne Brodrechtová, Ing. Róbert Sedmák, PhD. a Ing. Róbert Smreček, PhD. Konferencie sa zúčastnila aj Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD., riaditeľka správy CHKO Poľana a Ing. Milan Laš, zástupca štátneho podniku Lesy SR, odštepný závod Čadca. Obidvaja sa aktívne podieľali na celom priebehu riešenia projektu INTEGRAL ako zástupcovia cieľových skupín najmä účasťou na workshopoch. Počas konferencie sa aktívne zapájali do diskusií a v pracovných skupinách prezentovali svoje názory a praktické skúsenosti.

Bližšie informácie o projekte môžete nájsť na www.integral-project.eu.

prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Riaditeľka najväčšej slovenskej píly chce posilnenie kompetencií lesníkov

Riaditeľka najväčšej slovenskej píly chce posilnenie kompetencií lesníkov

O čom sa píše

Hlavným nedostatkom zákona o lesoch, ktorého novelu 12. septembra 2019 schválili poslanci  Národnej rady SR, je podľa šéfky najväčšej slovenskej...

Prečítajte si viac
Poľovníci vítajú novelu zákona o lesoch. Odborná platforma žiada zosúladenie viacerých zákonov

Poľovníci vítajú novelu zákona o lesoch. Odborná platforma žiada zosúladenie viacerých zákonov

O čom sa píše

Slovenská poľovnícka komora víta schválenú novelu zákona o lesoch, hlavne podporu prírode blízkemu hospodáreniu. Predstavitelia platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska...

Prečítajte si viac
Hranice Karpatských bukových pralesov v pripomienkovom konaní. V Ruskom chcú lesomajitelia lokalitu UNESCO chrániť sami

Hranice Karpatských bukových pralesov v pripomienkovom konaní. V Ruskom chcú lesomajitelia lokalitu…

O čom sa píše

Návrh na úpravu hraníc slovenskej časti Karpatských bukových pralesov, ktorý má zabezpečiť ich účinnú ochranu, posunulo ministerstvo životného prostredia do...

Prečítajte si viac
Lesníci nenechali nič na náhodu. Ťažobnej uzávere povedali nie

Lesníci nenechali nič na náhodu. Ťažobnej uzávere povedali nie

Aktuálne

Lesníci včera nenechali nič na náhodu. Početným a reprezentatívnym zastúpením na lesoochranárskej konferencii v Oravskej Polhore, ktorú zorganizovala Nadácia Antona Tunegu a ktorej...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk