Prihlásiť

Odstráňme vzájomnú rozporuplnos zákonov a nesúlad s ústavou


Zo skúseností z 20-ročnej histórie, odkedy v roku 1991 nadobudol účinnos zákon č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, by sme mali vychádza, ak chceme hovori „Na horúcu tému“. Píše JUDr. Peter Čiampor, predseda Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja.

Ak sa mám vyjadri na túto tému  už na samom začiatku musím uvies, že to je len z pohľadu predsedu Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja, ktoré si 16. decembra 2011 pripomenulo 20 rokov existencie a člena Rady neštátnych lesov Slovenska. Teda len s pohľadu neštátneho sektora, konkrétne z pohľadu potrieb riešenia problémov  fyzických osôb a spoločenstevných útvarov vlastníkov lesných pozemkov.


Tvorba legislatívy a zákonnos

 

Pri tvorbe zákonov je potrebné odstráni ich vzájomnú rozporuplnos, ako aj nesúlad s ústavou SR. Predpokladom činnosti pozemkových spoločenstiev je tvorba a prijatie takej legislatívy, ktorá prispeje k rozvoju spoločenstevného a súkromného vlastníctva lesov.

V súčasnosti sa  vyžaduje  novelizácia alebo tvorba nových zákonov, k čomu, hlavne u zákona o pozemkových spoločenstvách, Zákona o energetike, Zákona o ochrane prírody a krajiny, ale aj Lesného zákona vo veci financovania verejnoprospešných prác, náhrad ujmy  nebola doposiaľ politická vôľa ani politická a personálna stabilita. Riešenie týchto požiadaviek vlastníkov lesov je odkladané z roka na rok, napríklad návrh nového zákona o pozemkových spoločenstvách. MPRV SR síce tento zákon pripravilo, Vláda SR ho schválila, ale v NR SR ho poslanci po druhom čítaní stiahli a ďalej už nebol prerokovávaný. Zákon, tak ako ho pripravilo  MPRV SR  a schválila Vláda SR by bol zaznamenal pozitíny pokrok  v činnosti pozemkových spoločenstiev.

Pri tvorbe legislatívy  je nutná spolupráca s ostatnými subjektmi neštátnych lesov, členmi Rady združenia neštátnych lesov Slovenska a Slovenskou lesníckou komorou. Bez tejto širokej spolupráce nie je možné dosiahnu pozitívne zmeny v legislatíve v prospech vlastníkov a obhospodarovateľov lesa.

Odborná spôsobilos vlastníkov lesov v neštátnom sektore

 

Dôležitým faktorom pre činnos v neštátnom sektore je a bude aj v budúcnosti odborná spôsobilos obhospodarovateľov lesov, fyzických osôb a menežmentu pozemkových spoločenstiev.  Túto činnos je potrebné zamera  na legislatívu , majetoprávne témy spojené s ochranou majetku, enviromentálnu kriminalitu, čerpanie fondov z EÚ, protipožiarnou ochranou lesov, poľovníckou a  lesníckou legislatívou, ochranou prírody a krajiny, na pracovnoprávne vzahy a z nich vyplývajúce povinnosti, daňové zákony a iné aktuálne témy. Pozitívne  môže  ovplyvni túto oblas neštátneho sektora spolupráca so štátnou správou na všetkých stupňoch – NLC Zvolen, Technickou univerzitou Zvolen, Ministerstvom vnútra SR a inými organizáciami, ktoré zvyšovaniu odbornej spôsobilosti v tomto sektore lesníctva môžu napomôc odborne fundovanými lektormi.

Otázkou zostáva financovanie týchto aktivít v neštátnom sektore. Doterajšie organizovanie takýchto odborných seminárov sme finančne zabezpečovali z vlastných prostriedkov združenia a z prostriedkov a na základe výnosov MPRV SR , ktoré by bolo potrebné zachova aj v budúcnosti. Tejto oblasti  v neštátnom sektore  je potrebné venova i naďalej náležitú pozornos, a to z dôvodu, že  odborná  spôsobilos vlastníkov a obhospodarovateľov lesov je dôležitá pre  činnos neštátneho sektora v lesnom hospodárstve.

Usporiadanie užívacích práv k lesným pozemkom

 

Tento zdåhavý problém nenapomáha stabilite lesného hospodárstva. K 30.6.2011 nebolo v rámci reprivatizačného procesu na území celej SR odovzdaných celkom 201 174 ha LPF. Najväčšou výmerou sa na tejto neodovzdanej lesnej ploche  podieľajú súkromní vlastníci, a to vo výmere 169 381 ha, spoločenstevné útvary len o výmere 18 017 ha. Na zostatku sa podieľajú mestá a obce, cirkevné a náboženské spolky a iní vlastníci.  Ukonči tento proces si vyžaduje riešenie niekoľkých problémov, ktoré nie sú závislé len na fyzických osobách, žiadateľoch o vrátenie vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom, alebo len na osobe povinnej na vydanie týchto pozemkov v rámci Lesov SR, š.p.  Musia sa vyrieši aj niektoré legislatívne problémy, aby mohol by tento proces úspešne ukončený a to nie je v moci ani fyzických osôb ani osoby povinnej -  Lesov SR š.p.

Ktoré problémy najviac ovplyvňujú ukončenie tohoto procesu?

O U fyzických osôb sa pri súčasne platnej legislatíve ukazuje združovanie nutnosou už pri žiadostiach o vydanie pozemkov. V dôsledku neochoty združi sa pri vydávaní nehnuteľností v ucelených častiach bez vytýčenia jednotlivých pozemkov nebolo k 30.6. 2011 vybavené  Lesmi SR, š.p.,  2 101 žiadostí s  výmerou 5019 ha. Táto situácia je aj pri žiadostiach, keď žiadatelia u lesných pozemkov v spoločnom vlastníctve preukazujú vlastníctvo pod 50 percent a odmietajú sa združi s ostatnými vlastníkmi.

O Pre nevytýčený majetok nie je doposiaľ vybavených 5.391 žiadostí, ktoré zahàňajú výmeru 19 769 ha lesného pôdneho fondu. Tento nedostatok je možné odstráni len novelou zákona č. 330/1991 Zb. tým, že sa dorieši náhrada za vytyčovanie neidetických hraníc pozemkov vlastníkov v teréne štátom.

O Kde nie je možné z rôznych dôvodov,  ako je vysoká rozdrobenos vlastníctva, nesúlad hraníc JPRL dielcov s hranicami parciel KN  katastra nehnuteľností a iné dôvody    spoluvlastnícke podiely vyda je nevybavených 8.370 žiadostí s výmerou 14.599 ha.

 O Je evidovaných 8 193 žiadostí s výmerou 19 818 ha, ktoré napriek výzve povinnou osobou  nie sú doposiaľ oprávnenými osobami vydokladované.

O Neriešené problémy, ktoré vyplývajú z evidencie vlastníctva na správach katastra,  pomalý postup a schvaľovanie pozemkových úprav, a iné, ktoré síce ovplyvňujú vrátenie lesných pozemkov, ale až nie v takom rozsahu.

(viac v aktuálnom vydaní časopisu LES a Letokruhy)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

NKÚ odstúpil zistenia o protipožiarnom kamerovom systéme v LESOCH SR orgánom činným v trestnom konaní

NKÚ odstúpil zistenia o protipožiarnom kamerovom systéme v LESOCH SR orgánom činným…

Aktuálne

Protipožiarny kamerový systém na ochranu lesov za takmer 28 miliónov eur manažéri štátneho podniku LESY SR vyberali netransparentným spôsobom. Jeho...

Prečítajte si viac
Postreh: Na Slovensku robia nezmyselné legislatívne predpisy z lesníkov naničhodníkov, vyspelá Európa seriózne zachraňuje lesy

Postreh: Na Slovensku robia nezmyselné legislatívne predpisy z lesníkov naničhodníkov, vyspelá Európa…

O čom sa píše

Ing. Róbert Gombárik, predseda pozemkového spoločenstva Urbársky spolok obce Nižná Boca, píše v aktuálnom statuse na svojom profile na sociálnej sieti...

Prečítajte si viac
Príbeh: O malom chlapcovi, cisárových nových šatách a lesníckej nádeji

Príbeh: O malom chlapcovi, cisárových nových šatách a lesníckej nádeji

Aktuálne

Pred ôsmimi rokmi vošiel do lesníckej kancelárie v Tatranskej Javorine chlapec s mamkou. Mal iba dvanásť rokov. Opýtal sa lesníka, sediaceho za...

Prečítajte si viac
Vlastníci lesov doplnia protestnú nótu pre Európsku komisiu o poznatky o byrokratickej šikane

Vlastníci lesov doplnia protestnú nótu pre Európsku komisiu o poznatky o byrokratickej…

Aktuálne

Téme hlucháňa by sa mali venovať zainteresované ministerstvá na pracovnom stretnutí na envirorezorte. Následne sa uskutoční aj videokonferencia s Európskou...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex