Prihlásiť

Odstráňme vzájomnú rozporuplnos zákonov a nesúlad s ústavou


Zo skúseností z 20-ročnej histórie, odkedy v roku 1991 nadobudol účinnos zákon č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, by sme mali vychádza, ak chceme hovori „Na horúcu tému“. Píše JUDr. Peter Čiampor, predseda Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja.

Ak sa mám vyjadri na túto tému  už na samom začiatku musím uvies, že to je len z pohľadu predsedu Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja, ktoré si 16. decembra 2011 pripomenulo 20 rokov existencie a člena Rady neštátnych lesov Slovenska. Teda len s pohľadu neštátneho sektora, konkrétne z pohľadu potrieb riešenia problémov  fyzických osôb a spoločenstevných útvarov vlastníkov lesných pozemkov.


Tvorba legislatívy a zákonnos

 

Pri tvorbe zákonov je potrebné odstráni ich vzájomnú rozporuplnos, ako aj nesúlad s ústavou SR. Predpokladom činnosti pozemkových spoločenstiev je tvorba a prijatie takej legislatívy, ktorá prispeje k rozvoju spoločenstevného a súkromného vlastníctva lesov.

V súčasnosti sa  vyžaduje  novelizácia alebo tvorba nových zákonov, k čomu, hlavne u zákona o pozemkových spoločenstvách, Zákona o energetike, Zákona o ochrane prírody a krajiny, ale aj Lesného zákona vo veci financovania verejnoprospešných prác, náhrad ujmy  nebola doposiaľ politická vôľa ani politická a personálna stabilita. Riešenie týchto požiadaviek vlastníkov lesov je odkladané z roka na rok, napríklad návrh nového zákona o pozemkových spoločenstvách. MPRV SR síce tento zákon pripravilo, Vláda SR ho schválila, ale v NR SR ho poslanci po druhom čítaní stiahli a ďalej už nebol prerokovávaný. Zákon, tak ako ho pripravilo  MPRV SR  a schválila Vláda SR by bol zaznamenal pozitíny pokrok  v činnosti pozemkových spoločenstiev.

Pri tvorbe legislatívy  je nutná spolupráca s ostatnými subjektmi neštátnych lesov, členmi Rady združenia neštátnych lesov Slovenska a Slovenskou lesníckou komorou. Bez tejto širokej spolupráce nie je možné dosiahnu pozitívne zmeny v legislatíve v prospech vlastníkov a obhospodarovateľov lesa.

Odborná spôsobilos vlastníkov lesov v neštátnom sektore

 

Dôležitým faktorom pre činnos v neštátnom sektore je a bude aj v budúcnosti odborná spôsobilos obhospodarovateľov lesov, fyzických osôb a menežmentu pozemkových spoločenstiev.  Túto činnos je potrebné zamera  na legislatívu , majetoprávne témy spojené s ochranou majetku, enviromentálnu kriminalitu, čerpanie fondov z EÚ, protipožiarnou ochranou lesov, poľovníckou a  lesníckou legislatívou, ochranou prírody a krajiny, na pracovnoprávne vzahy a z nich vyplývajúce povinnosti, daňové zákony a iné aktuálne témy. Pozitívne  môže  ovplyvni túto oblas neštátneho sektora spolupráca so štátnou správou na všetkých stupňoch – NLC Zvolen, Technickou univerzitou Zvolen, Ministerstvom vnútra SR a inými organizáciami, ktoré zvyšovaniu odbornej spôsobilosti v tomto sektore lesníctva môžu napomôc odborne fundovanými lektormi.

Otázkou zostáva financovanie týchto aktivít v neštátnom sektore. Doterajšie organizovanie takýchto odborných seminárov sme finančne zabezpečovali z vlastných prostriedkov združenia a z prostriedkov a na základe výnosov MPRV SR , ktoré by bolo potrebné zachova aj v budúcnosti. Tejto oblasti  v neštátnom sektore  je potrebné venova i naďalej náležitú pozornos, a to z dôvodu, že  odborná  spôsobilos vlastníkov a obhospodarovateľov lesov je dôležitá pre  činnos neštátneho sektora v lesnom hospodárstve.

Usporiadanie užívacích práv k lesným pozemkom

 

Tento zdåhavý problém nenapomáha stabilite lesného hospodárstva. K 30.6.2011 nebolo v rámci reprivatizačného procesu na území celej SR odovzdaných celkom 201 174 ha LPF. Najväčšou výmerou sa na tejto neodovzdanej lesnej ploche  podieľajú súkromní vlastníci, a to vo výmere 169 381 ha, spoločenstevné útvary len o výmere 18 017 ha. Na zostatku sa podieľajú mestá a obce, cirkevné a náboženské spolky a iní vlastníci.  Ukonči tento proces si vyžaduje riešenie niekoľkých problémov, ktoré nie sú závislé len na fyzických osobách, žiadateľoch o vrátenie vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom, alebo len na osobe povinnej na vydanie týchto pozemkov v rámci Lesov SR, š.p.  Musia sa vyrieši aj niektoré legislatívne problémy, aby mohol by tento proces úspešne ukončený a to nie je v moci ani fyzických osôb ani osoby povinnej -  Lesov SR š.p.

Ktoré problémy najviac ovplyvňujú ukončenie tohoto procesu?

O U fyzických osôb sa pri súčasne platnej legislatíve ukazuje združovanie nutnosou už pri žiadostiach o vydanie pozemkov. V dôsledku neochoty združi sa pri vydávaní nehnuteľností v ucelených častiach bez vytýčenia jednotlivých pozemkov nebolo k 30.6. 2011 vybavené  Lesmi SR, š.p.,  2 101 žiadostí s  výmerou 5019 ha. Táto situácia je aj pri žiadostiach, keď žiadatelia u lesných pozemkov v spoločnom vlastníctve preukazujú vlastníctvo pod 50 percent a odmietajú sa združi s ostatnými vlastníkmi.

O Pre nevytýčený majetok nie je doposiaľ vybavených 5.391 žiadostí, ktoré zahàňajú výmeru 19 769 ha lesného pôdneho fondu. Tento nedostatok je možné odstráni len novelou zákona č. 330/1991 Zb. tým, že sa dorieši náhrada za vytyčovanie neidetických hraníc pozemkov vlastníkov v teréne štátom.

O Kde nie je možné z rôznych dôvodov,  ako je vysoká rozdrobenos vlastníctva, nesúlad hraníc JPRL dielcov s hranicami parciel KN  katastra nehnuteľností a iné dôvody    spoluvlastnícke podiely vyda je nevybavených 8.370 žiadostí s výmerou 14.599 ha.

 O Je evidovaných 8 193 žiadostí s výmerou 19 818 ha, ktoré napriek výzve povinnou osobou  nie sú doposiaľ oprávnenými osobami vydokladované.

O Neriešené problémy, ktoré vyplývajú z evidencie vlastníctva na správach katastra,  pomalý postup a schvaľovanie pozemkových úprav, a iné, ktoré síce ovplyvňujú vrátenie lesných pozemkov, ale až nie v takom rozsahu.

(viac v aktuálnom vydaní časopisu LES a Letokruhy)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

V lesoch riziko požiarov. Ich vlastníci a obhospodarovatelia musia hliadkovať a plniť si aj ďalšie povinnosti

V lesoch riziko požiarov. Ich vlastníci a obhospodarovatelia musia hliadkovať a plniť…

Aktuálne

Je tu jar, zvýšené riziko vzniku požiarov na lesných pozemkoch a povinnosť ich vlastníkov a obhospodarovateľov zabezpečiť hliadkovanie a mať pripravené protipožiarne...

Prečítajte si viac
Poznámka: Na sociálnych sieťach za málo peňazí veľa muziky

Poznámka: Na sociálnych sieťach za málo peňazí veľa muziky

Aktuálne

V marcovej relácii Halali bola odvysielaná reportáž o cieľoch a aktivitách odbornej platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska, v ktorej sa vyjadrili na kameru koordinátori...

Prečítajte si viac
Národné lesnícke centrum má ambíciu pomáhať na západnom Balkáne

Národné lesnícke centrum má ambíciu pomáhať na západnom Balkáne

Aktuálne

Národné lesnícke centrum vo Zvolene, ktoré zabezpečuje pre lesné hospodárstvo komplexné služby a činnosti vo vede, výskume, vývoji, poradenstve, ďalšom vzdelávaní...

Prečítajte si viac
História: Rozvrat alebo svornosť

História: Rozvrat alebo svornosť

O čom sa píše

Náš spolupracovník Ing. Juraj Krišta, vedúci Lesnej správy Sedliská na Odštepnom závode Vranov nad Topľou š. p. LESY SR je...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk