Prihlásiť

Kam kráčaš slovenské lesníctvo?

Redakcia LES&Letokruhy uverejnila v roku 2011, č. 9-10 výzvu na diskusiu k téme: „Kam kráčaš slovenské lesníctvo?“

Zároveň v tomto čísle sme uverejnili tri ažiskové príspevky týkajúce sa uvedenej problematiky. V ďalších dvoch číslach nášho časopisu (č. 11-12, 2011, č. 1-2, 2012) sme uverejnili 15 diskusných príspevkov k tejto téme. Z toho zo štátnych lesov bolo 6 respondentov, z neštátnych lesov 5, štátnej správy 2 a po 1 z príspevkovej a zo záujmovej organizácie. Redakcia stručne zhrnula názory respondentov a spracovala rámcový návrh ďalšieho riešenia uvedenej problematiky.

V čom respondenti vidia hlavné problémy lesníctva?

Mohli by sme ich rozdeli do dvoch hlavných oblastí:
1. vo vnútri odvetvia lesníctva,
2. vo vzahu k externému prostrediu.

Vo vnútri odvetvia lesníctva viacerí respondenti poukazovali najmä na nejednotnos v lesníckej komunite. Táto bráni zásadným spôsobom rieši problémy tohto odvetvia. Nejde len o rozdielnos názorov, ale často aj o malú ochotu hľada spoločné postupy, najmä spája sa v záujme spoločného cieľa. Problémom je skutočnos, že aj napriek značnému zblíženiu neštátneho a štátneho sektoru, pretrváva tu určitá nedôvera. Na túto skutočnos poukazovali  respondenti z neštátnych lesov, najmä vlastníci týchto lesov. Z diskusie vyplynulo, že si treba ujasni v čom sú rozdiely medzi štátnymi a neštátnymi lesmi. Identifikova rozporné oblasti, hľada spoločné riešenie. Ak sú tieto riešenia mimo kompetencie týchto dvoch sektorov treba predklada spoločné návrhy vládnucim štruktúram štátu, respektíve iným rezortom a subjektom.

Respondenti z neštátneho sektoru poukazovali na to, že sa očakáva  korektný prístup od štátnych lesov, najmä pri vydávaní neštátnych lesov pôvodným vlastníkom, pri vydávaní lesných ciest, pri obhospodarovaní súkromného nevydaného majetku a podobne.

Vo vzahu k externému prostrediu dochádzalo v názoroch väčšiny respondentov tak v štátnom ako aj neštátnom sektore k vzájomnej zhode. Poukazovalo sa najmä na nepriaznivý vplyv na lesy a lesné hospodárstvo zo strany environmentálnych hnutí, či politiky životného prostredia v rámci ochrany prírody. Okrem iného aj na to, že tieto subjekty negatívne ovplyvňujú verejnú mienku. Taktiež kriticky poukazovali na nedostatočnú činnos lesníckej komunity smerom k verejnosti. V tomto smere kritizovali aj slabú aktivitu lesníckej infraštruktúry.

Osobitnú pozornos respondenti venovali ekonomickej stabilite lesného hospodárstva, zvl᚝ diverzifikácii tovarov a služieb. Väčšina sa prikláňa k návrhom, ktoré odzneli v úvodných vystúpeniach Novotného, Midriaka, Krečmera, vrátane oprávnenej požiadavky odvetvia lesníctva, aby sa zabezpečilo financovanie environmentálnych  služieb. Väčšina respondentov sa prikláňa k organizačnému splynutiu štátnej správy lesného hospodárstva a ochrany prírody, respektíve k prevzatiu kompetencie ochrany prírody na lesných pozemkoch odvetvím lesníctva.

Zo stanovísk respondentov podľa jednotlivých sektorov, či skupín organizácií vyplynulo:

Niektorí zamestnanci  štátnych lesov označili diverzifikáciu tovarov a služieb ako „beh na dlhé trate“. Potvrdzujú potrebu zlepši prácu s verejnosou. Zhodujú sa pokiaľ ide o negatívny vplyv na lesy a lesné hospodárstvo zo strany ochrany prírody. Poukazujú na nepriaznivý zdravotný stav smrečín a na jeho príčiny. Drevinu smrek považujú z ekonomického hľadiska aj naďalej za veľmi významnú.
Niektorí priznávajú úpadok lesného hospodárstva. Poukazujú na nevyváženú dotačnú politiku v porovnaní s poľnohospodárstvom a životným prostredím (napríklad v poľnohospodárstve existujú priame platby, v lesnom hospodárstve nie). Ďalej vymenúvajú ďalšie možnosti získania finančných prostriedkov z iných zdrojov, napríklad v rámci obchodu s CO2. Upozorňujú na zaaženie organizácii lesného hospodárstva v dôsledku dane z lesných pozemkov. Odporúčajú zamera sa na rozvoj bioenergie. Niektorí sa nazdávajú, že musí existova spoločenská objednávka na celospoločenské - environmentálne služby. Pestovatelia pripomienkujú, že treba vytvára viacvrstvové lesné porasty. Ku vzahu k neštátnemu sektoru, či problémom, ktoré by sa mali v rámci spolupráce s nim rieši sa vyjadrujú len okrajovo (nedoriešené vlastnícke vzahy). Sú tej mienky, že prestáva existova problém „štátny a neštátny lesník“.

Respondenti z neštátneho sektoru poukazujú na príčiny rozporov v lesníckej komunite. Zdôrazňujú potrebu riešenia vzahu štátneho a neštátneho sektoru. Rozdielne majú názory na integráciu štátnej správy so životným prostredím. Podporujú diverzifikáciu tovarov a služieb, návrhy na zmeny vo financovaní lesníctva. Rovnako ako respondenti zo štátneho sektoru upozorňujú na negatívny vplyv ochrany prírody na hospodársku činnos neštátnych lesov, na nedoriešené vzahy z inými odvetviami, s aktivitami iných subjektov na pozemkoch neštátnych lesov. Konštatujú, že nie sú doriešené ujmy v dôsledku ochrany prírody, líniových stavieb, ropovodov atď. Predkladajú konkrétne návrhy na riešenie problémov súkromných vlastníkov a spoločenstiev v oblastiach tvorby legislatívy, odbornej spôsobilosti vlastníkov lesov, usporiadania užívacích práv k lesným pozemkom a k združovaniu vlastníkov lesných pozemkov.

Zamestnanci štátnej správy lesného hospodárstva poukazujú na príčiny nízkeho zapájania sa pracovníkov lesnej prevádzky do verejných diskusií. Analyzujú situáciu v neštátnom sektore lesného hospodárstva. Charakterizujú postavenie odvetvia lesného hospodárstva vo vládnucich štruktúrach štátu. Osobitnú pozornos venujú súčasnej situácii v príprave zákona o ochrane prírody a krajiny. Aby sa zmenila pozícia lesníctva navrhujú, okrem iného, realizova opatrenia v práci s verejnosou, v ekonomickej a vo vlastnej stavovskej.
Príspevok respondenta z príspevkovej organizácie kriticky hodnotí súčasnú situáciu v lesníctve na Slovensku. Konštatuje, že lesné hospodárstvo sa nemôže orientova len na jeden účel – produkciu dreva, ale aj na zabezpečovanie environmentálnych služieb. Tieto služby musí ich užívateľ plati tak, ako iné výrobky. Odporúča využi predvolebné obdobie na propagáciu oprávnených požiadaviek lesného hospodárstva.

Respondent zo záujmovej organizácie potvrdzuje príčiny súčasného nepriaznivého stavu (nejednotnos lesníckeho stavu, negatívny vplyv straníckej politiky na lesníctvo, problematické vzahy s vonkajším prostredím). Navrhuje zblíženie štátneho a neštátneho sektoru, spracovanie spoločného postupu obidvoch sektorov. Taktiež riešenie vzahu lesného hospodárstva s ochranou prírody.

Záver a rámcový návrh ďalšieho riešenia problematiky

Celkove možno poveda, že výzva redakcie LES&Letokruhy uverejnená v roku 2011 na diskusiu k téme: „Kam kráčaš slovenské lesníctvo?“ sa stretla s pozitívnym ohlasom. Respondenti nemali zásadné výhrady k obsahu uverejnených troch ažiskových príspevkov a v nich uvedených záveroch. Takmer všetci  súhlasili s tým, že lesníctvo na Slovensku prežíva zlomové obdobie, keď sa rozhoduje o jeho budúcnosti. Aby sa jeho marginalizácia zastavila treba prija zásadné opatrenia, ktoré povedú k zmene pozície tohto odvetvia v hospodárskych a environmentálnych štruktúrach štátu. Okrem iného treba vysvetľova verejnosti a  vládnucim štruktúram štátu význam lesov a lesníctva pre spoločnos. Ďalej, že základnou úlohou lesníctva je zabezpečova dlhodobý rozvoj lesov tak, aby trvalo i v ďalekej budúcnosti plnili svoje poslanie.
    V ďalšom postupe redakcia  časopisu LES&Letokruhy požiada kompetentné lesnícke inštitúcie, či rozhodujúce subjekty (MPRV SR - Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva, Rada združení neštátnych vlastníkov lesov Slovenska, Slovenská lesnícka komora, Lesy SR, š.p., Národné lesnícke centrum, Technická univerzita LF Zvolen atď.), aby zaujali oficiálne stanovisko k problémom, ktoré boli predmetom diskusie. Taktiež, aby navrhli  spôsob ako odstráni existujúce problémy a nastúpi cestu rozvoja. Takto spracované materiály by mali slúži ako podklad pre formuláciu návrhov zásad novej štátnej lesníckej politiky po voľbách 2012. 

        Redakcia


Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

V lesoch riziko požiarov. Ich vlastníci a obhospodarovatelia musia hliadkovať a plniť si aj ďalšie povinnosti

V lesoch riziko požiarov. Ich vlastníci a obhospodarovatelia musia hliadkovať a plniť…

Aktuálne

Je tu jar, zvýšené riziko vzniku požiarov na lesných pozemkoch a povinnosť ich vlastníkov a obhospodarovateľov zabezpečiť hliadkovanie a mať pripravené protipožiarne...

Prečítajte si viac
Poznámka: Na sociálnych sieťach za málo peňazí veľa muziky

Poznámka: Na sociálnych sieťach za málo peňazí veľa muziky

Aktuálne

V marcovej relácii Halali bola odvysielaná reportáž o cieľoch a aktivitách odbornej platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska, v ktorej sa vyjadrili na kameru koordinátori...

Prečítajte si viac
Národné lesnícke centrum má ambíciu pomáhať na západnom Balkáne

Národné lesnícke centrum má ambíciu pomáhať na západnom Balkáne

Aktuálne

Národné lesnícke centrum vo Zvolene, ktoré zabezpečuje pre lesné hospodárstvo komplexné služby a činnosti vo vede, výskume, vývoji, poradenstve, ďalšom vzdelávaní...

Prečítajte si viac
História: Rozvrat alebo svornosť

História: Rozvrat alebo svornosť

O čom sa píše

Náš spolupracovník Ing. Juraj Krišta, vedúci Lesnej správy Sedliská na Odštepnom závode Vranov nad Topľou š. p. LESY SR je...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk