Prihlásiť

Ako ďalej s odborným lesným hospodárom?

Slovenská lesnícka komora vyzýva k diskusii na túto tému.

Napriek skutočnosti, že zákon číslo 326/2005 Z.z. o lesoch spolu so svojimi novelami zásadne zmenil lesnícku legislatívu pri vymedzovaní princípov odborného hospodárenia v lesoch zachoval určitú kontinuitu s predchádzajúcim obdobím a rešpektoval tradície a formy odborného hospodárenia v lesoch na území Slovenska. Dôkazom takéhoto záveru je aj obsah ustanovenia § 36 citovaného zákona z ktorého vyplýva, že obhospodarovateľ lesa je povinný zabezpeči hospodárenie v lesoch podľa programu starostlivosti o lesy (predtým LHP), alebo výpisu z neho prostredníctvom odborného lesného hospodára. A práve inštitút odborného lesného hospodára sa v lesníckej komunite a v poslednom období čoraz častejšie aj medzi vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesov stáva obľúbenou témou mnohých rozhovorov. Otázky typu prečo má náklady za činnos odborného lesného hospodára znáša obhospodarovateľ lesa, aký je význam odborného lesného hospodára u organizácií štátnych lesov je správne, že odborný lesný hospodár vykonáva aj činnos obchodníka s drevom je správne, že činnos odborného lesného hospodára je obmedzená len výmerou lesov a nie aj počtom obhospodarovateľov až po extrémne názory, že inštitút odborného lesného hospodára je prežitý a treba ho zruši, vyúsujú do jedinej spoločnej otázky „ako ďalej s odborným lesným hospodárom?“

Uvedomujúc si význam lesov, ako jednej zo základných zložiek životného prostredia, potrebu zachovania úrovne ich odborného obhospodarovania, ako aj historickú skúsenos, že o čo je ľahšie zruši funkčný systém o to je ažšie systém nahradi sa. Slovenská lesnícka komora Zvolen rozhodla iniciova odbornú diskusiu k téme odborného lesného hospodára a súčasne sa uja funkcie koordinátora pri hľadaní odpovede na otázku, tak významnú pre lesné hospodárstvo.

Pri serióznom prístupe k riešeniu problematiky odborného hospodárenia v lesoch sa nedá obís história. Pri listovaní zákonným článkom č. XXXI z roku 1879 zisujeme, že lesy vo vlastníctve štátu, obci, cirkvi ako aj lesy komposesorátne a urbárske boli spravované podľa tzv. sústavných lesných hospodárskych plánov. Uvedení majitelia lesov boli súčasne povinní za účelom zabezpečenia odborného hospodárenia podľa LHP zamestnáva odborných lesných úradníkov a za účelom hájenia svojich lesoch drža dostatočný počet horárov – lesných dozorcov. Napriek rozdielnym spoločensko-politickým podmienkam danej doby môžeme konštatova, že princípy odborného hospodárenia v lesoch boli prakticky totožné s dnešnou dobou. Podobnos pravidiel odborného hospodárenia v lesoch nie je daná len zhodnosou princípov, ale aj problémov, ktoré sa pri zabezpečovaní odborného hospodárenia v lesoch otvárali. Už v tomto období sa ako veľký problém ukázalo naplnenie povinnosti vlastníkov lesov malých výmer zamestnáva odborných lesných hospodárov (resp. odborných lesných úradníkov), pretože žiadny resp. malý výnos z takéhoto majetku, vlastníkom neumožňoval uhrádza náklady spojené s činnosou odborných lesných hospodárov. Takéto problémy boli za účinnosti zákonného článku č. XXXI/1879 upravené v zákone č. XIX/1898 tak, že všetky lesy na ktorých neboli ich vlastníci schopní uhrádza náklady na činnos odborného lesného hospodára, museli by odovzdané do štátneho spravovania. Takéto štátne spravovanie sa nedotýkalo dispozičného práva, ale sa obmedzilo len na práce ku ktorým bolo potrebné lesnícke vzdelanie a lesnícke znalosti.

Princípy odborného hospodárenia v lesoch vymedzené v zákonnom článku č. XXXI/1879 platili s menšími či väčšími zmenami a obmedzeniami až do roku 1960, kedy bol článok zrušený zákon číslo 166 / 1960 Zb.. V ustanovení § 54 citovaného zákona bola zakotvená povinnos, že lesné hospodárske celky môžu spravova len odborní lesní hospodári, pričom upresnenie tohto ustanovenia bolo upravené vo vyhláške č. 17/1961 Zb.. Problematika odborného hospodárenia v lesoch bola riešená aj v príslušných ustanoveniach z.č. 61/1967 Zb. o lesoch a z.č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva. Aj v tomto období napriek zásadným zmenám v právnom posudzovaní vlastníctva, spravovania a užívania lesov, keď právo užívania k lesom bez ohľadu na ich vlastníctvo prešlo zo zákona na socialistické organizácie sa vyskytli problémy súvisiace s inštitútom odborného lesného hospodára. Jednalo sa predovšetkým o názory spochybňujúce potrebu  tohto inštitútu u organizáciách zriadených štátom a o problémy s kompetenciami a právomocami odborných lesných hospodárov v týchto organizáciách.

K zásadným zmenám v systéme odborného hospodárenia v lesoch došlo po roku 1989, keď zákonom číslo 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde došlo k zrušeniu ustanovenia § 12-19 z.č. 61/1967 Zb. upravujúcich právo socialistickej organizácie na užívanie lesov bez ohľadu na ich vlastníctvo a tým k zrovnoprávneniu vlastníckych a užívacích vzahov k lesom. Zmeny vo vlastníctve a užívaní lesov sa následne premietli aj do zmien zákona číslo 100/1977 Zb., ktorý bol novelizovaný z. č. 510/1991 Zb., z.č. 183/1993 Z.z., z.č. 265/1995 Z.z. a v záujme kontinuity v odbornom obhospodarovaní lesov vyvolali potrebu ďalších organizačných a legislatívnych zmien.

Tlak neštátneho sektoru vyústil do zmien v odbornom dohľade nad hospodárením v lesoch v neštátnom vlastníctve, postupne prostredníctvom odbornej správy lesov, obmädzenej odbornej správy lesov v rozsahu z.č. 510/1991 Zb. až po nutnos upravi a upresni systém odborného hospodárenia v lesoch prostredníctvom odborného lesného hospodára. Už pri tvorbe vyhlášky č. 52/1994 Z.z. o odbornom lesnom hospodárovi, ktorá mala upravi podrobnosti súvisiace s odborným lesným hospodárom bolo konštatované, že po overení odborného hospodárenia v lesoch prostredníctvom odborného lesného hospodára v zmenených podmienkach bude potrebné po určitom období vhodnos systému vyhodnoti a poznatky získané od obhospodarovateľov, odborných lesných hospodárov a orgánov štátnej správy využi pri ďalších legislatívnych krokoch. Na škodu veci, však plošné vyhodnotenie inštitútu odborného lesného hospodára nebolo zrealizované a preto aj jeho problémy neboli v ďalšom legislatívnom procese konkrétne pri novelizácii vyhlášky č. 52/1994 Z.z. v roku 1999, pri tvorbe z.č. 326/2005 Z.z. o lesoch a jeho novele v roku 2007, ako aj tvorbe vyhlášky č. 451/2006 Z.z. o odbornom lesnom hospodárovi zohľadnené.

Neriešenie problému nevyhodnotenie vhodnosti spôsobu odborného obhospodarovania lesov v súčasnej dobe na existujúci vlastnícky stav a situáciu v našej spoločnosti, má za následok nespokojnos a kritizovanie inštitútu OLH, ba až reči o jeho nepotrebnosti a zrušení. Názory sú rôzne a tento článok nemá za cieľ vyrieši uvedenú problematiku, ale vyvola konštruktívnu diskusiu a to nielen na pracoviskách, ale po celom Slovensku, a podnety uvies na stránkach nášho odborného časopisu alebo na internete ako podklad pre nájdenie vhodného riešenia do pripravovanej zmeny v lesníckej legislatíve.

Je problematické urči od stola perfektne fungujúci spôsob a to najmä z dôvodu, že by jeden model mal vyhovova rôznym druhom vlastníctva, rôznym veľkostiam lesného majetku, špecifikám hospodárenia, pestrosti Slovenska, ale hlavne rôznosti prístupu ľudí. A tu by som sa rád pristavil. Ani dnes platný spôsob odborného obhospodarovania lesov by nebol celkom zlý a nefunkčný, keby bol dodržiavaný zákon, keby všetci OLH dodržiavali svoje povinnosti a keby štátna správy LH dôsledne a dôrazne vyžadovala napåňanie zákona a jeho porušovanie v zásadných otázkach riešila nekompromisne. OLH nie je pracovník na dielni na ktorého vedúci vidí počas smeny 10 krát, on je samostatný, zodpovedný pracovník, ktorého činnos je kontrolovaná niekedy len raz za desa rokov. Preto to musí by autorita, vedomostne aj osobnostne na vysokej úrovni a za to patrične odmenená. Tu sa vynára otázka, či a v akej výške je úlohou štátu podieľa sa na financovaní odborného obhospodarovania lesov, lebo to, aby tu lesy boli a boli tak kvalitné, aby plnili všetky celospoločenské služby je iste v záujme celej spoločnosti a štátu.

Boli by sme radi, aby ste vážení kolegovia lesníci, vlastníci lesov z rôznych subjektov v priebehu jarného obdobia tohto roka vyjadrili svoje názory a tak v dobrom ovplyvnili spôsob akým by bolo vhodné obhospodarova lesy k našej spokojnosti, prosperite a tiež spokojnosti a uznania spoločnosou. Slabé ohnivká v našej lesníckej reazi opravme, aby bola pevná.

Navrhnime vhodné, životaschopné, moderné riešenia odborného obhospodarovania lesov. Dajme tým, ktorí budú o tom rozhodova praktické, vykonateľné návrhy.

 

Za predstavenstvo Slovenskej lesníckej komory:

Ing. Róbert Zlocha

Ing. Milan Dolňan

                                                                      

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Zámena lesných pozemkov nedoriešená

Zámena lesných pozemkov nedoriešená

O čom sa píše

Spor o pozemky pod bratislavským Pečnianskym lesom naďalej trvá.

Prečítajte si viac
Patagónia v Tatrách

Patagónia v Tatrách

O čom sa píše

Fascinujúce zábery z ďalekej Patagónie si možno pozrieť v priestoroch Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici.Autorom snímok je Wiesław A. Zdaniewski...

Prečítajte si viac
Bránia lesy pred ťažbou uhlia

Bránia lesy pred ťažbou uhlia

O čom sa píše

Polícia v Nemecku zatkla desiatky aktivistov, ktorí v Hambašskom lese západne od Kolína nad Rýnom odmietali opustiť svoje prístrešky v...

Prečítajte si viac
Po náučnom chodníku okolo Zverovky

Po náučnom chodníku okolo Zverovky

O čom sa píše

Štátne lesy TANAP-u vymenili staré drevené schránky na Náučnom chodníku Zverovka za nové.

Prečítajte si viac

27°C

SR - aktuálne počasie

Prevažne slnečno

Vlhkosť: 45%

Vietor: 28.97 km/h

  • 21 Sep 2018 27°C 13°C
  • 22 Sep 2018 20°C 13°C

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk