Prihlásiť

Ako založi pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou?

Člen prípravného výboru lesnej a pasienkovej spoločnosti v katastrálnom území pri Poprade sa pýta, ako postupova pri zabezpečení valného zhromaždenia v prípade, že sa na ňom nezúčastnia všetci vlastníci? Či je potrebné ma z „lesného porastu“ súhlasné stanovisko nad 50 % vlastníkov z celej výmery alebo podľa jednotlivých parciel? Či je potrebné pozva zástupcov Lesov SR š.p.? Čo oznámi obvodnému lesnému úradu a Slovenskému pozemkovému fondu, aby sa dodržali všetky zákonné podmienky?

 

Odpovedá náš odborný poradca Ing. Milan Fischer:

Pri založení pozemkového spoločenstva treba postupova podľa ustanovení zákona č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Spoločenstvo s právnou subjektivitou sa zakladá zmluvou o založení a vzniká registráciou na príslušnom obvodnom lesnom úrade. Právna subjektivita spoločenstva vzniká dňom registrácie. V dobe od založenia spoločenstva do jeho vzniku koná za spoločenstvo o veciach súvisiacich s jeho vznikom výbor ako štatutárny orgán, pričom za záväzky sú do vzniku spoločenstva zaviazaní spoločníci. Zodpovednos spoločenstva za svoje záväzky svojím majetkom je všeobecnou zásadou pre právnické osoby.

Pri založení spoločenstva s právnou subjektivitou (na rozdiel od spoločenstva bez právnej subjektivity) nevyžaduje sa obligatórny súhlas Slovenského pozemkového fondu za podiely spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje, môže však ako zástupca neznámych vlastníkov vyslovi nesúhlas so zriadením spoločenstva.

Zákon ustanovuje písomnú formu zmluvy a jej podstatné náležitosti.
Na uzavretie zmluvy o založení spoločenstva s právnou subjektivitou postačuje väčšina zakladajúcich spoluvlastníkov podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka, uvedených v zozname vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí zmluvu uzatvárajú.

Po uzavretí zmluvy sa dohodnutým spôsobom zvolá prvé (ustanovujúce) valné zhromaždenie, ktoré schvaľuje zmluvu o založení, a to tretinovou väčšinou. Po schválení zmluvy o zvolení výboru, tento predkladá návrh na zápis do registra spoločenstiev.
Zoznam spoluvlastníkov v zmluve o založení spoločenstva je zoznamom zakladajúcich členov.

Právne úkony v mene spoločenstva vo všetkých veciach je oprávnený vykonáva štatutárnu orgán. Zmluva musí obsahova označenie orgánov spoločenstva, ich oprávnenia a povinnosti, spôsob voľby, odvolávania a ich volebné obdobie. Členovia si môžu podrobnosti o orgánoch spoločenstva, spôsobe ich ustanovenia, činnosti a dåžku volebného obdobia upravi v stanovách.
Názov spoločenstva musí obsahova označenie „pozemkové spoločenstvo“ alebo skratku „poz.spol.“.
Zákon nepredpisuje úradné overenie podpisov zakladajúcich členov spoločenstva.

Orgánmi spoločenstva sú: valné zhromaždenie, výbor, dozorná rada a iné orgány spoločenstva. Do orgánov spoločenstva môžu by volení len členovia spoločenstva starší než 18 rokov, zákon umožňuje  účas nečlena spoločenstva v dozornej rade.

Súčasou zmluvy o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou je zoznam vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí zmluvu uzatvárajú (§ 12 ods. 3) a ktorí preukázali svoje spoluvlastníctvo k spoločenskej nehnuteľnosti príslušnou listinou.

Spoločenstvo s právnou subjektivitou vedie zoznam svojich členov, do ktorého sa zapisuje meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, rodné číslo,  názov a sídlo právnickej osoby, jej identifikačné číslo a veľkos vlastníckych podielov.

Vlastníctvo a veľkos podielov vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti možno do zoznamu zapísa len na základe príslušných listín, napr. zoznam vlastníkov podielov pred obnovením spoločenstva, list vlastníctva, rozhodnutie súdu, notárske osvedčenie, dedičské konanie a pod. Výnimkou je skutočnos, ak nemožno preukáza veľkos podielov spoluvlastníkov, platí zásada o rovnosti podielov.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva, rozhoduje o zásadných otázkach spoločenstva uvedených v § 18, ods. 2 zákona o pozemkových spoločenstvách. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.

Na schválenie zmluvy o založení jej zmien a doplnkov, rozhodnutia o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo družstva a rozhodnutia o zániku spoločenstva jeho premenou alebo zrušením sa vyžaduje súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov.

Pri posudzovaní schopnosti rozhodova na základe prítomnosti vlastníkov podielov na valnom zhromaždení treba bra do úvahy postavenie Slovenského pozemkového fondu, ktorý nemá postavenie člena spoločenstva, nie je spoluvlastníkom, na valnom zhromaždení nemá žiadny hlas (výnimka by mala by len pri spravovaní podielov vo vlastníctve štátu).

V pozemkových spoločenstvách, v ktorých podiely spravuje Slovenský pozemkový fond, súčet podielov známych vlastníkov predstavuje 100 % hlasov na valnom zhromaždení bez ohľadu na to, aký podiel to predstavuje z celej spoločnej nehnuteľnosti.

Pozvanie zástupcu Slovenského pozemkového fondu, zástupcu LSRSR š.p. a štátnej správy lesného hospodárstva na prvé valné zhromaždenie zákon nepredpisuje, potrebu pozvania musí zváži prípravný výbor, alebo vopred prerokova založenie pozemkového spoločenstva s uvedenými organizáciami, pretože ich kompetencie pri transformácii užívacích vzahov a registrácii pozemkového spoločenstva sú nezastupiteľné.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Všimli sme si: Bývalý predseda zboru poradcov ministra zverejnil na blogu závažné informácie o agrorezorte

Všimli sme si: Bývalý predseda zboru poradcov ministra zverejnil na blogu závažné…

O čom sa píše

Prečo média mlčia? Musia? Pýta sa na svojom blogu Martin Ondráš, ktorý sa viac ako 20 rokov aktívne venuje potravinovej...

Prečítajte si viac
Fejtón: Vystrelíme stromy na Mars?

Fejtón: Vystrelíme stromy na Mars?

O čom sa píše

Trojnásobný Zlatý slávik Dalibor Janda v 80-tych rokoch v populárnej piesni Všechno na Mars predpovedal, že „2005 všechny aleje káceli, 2006 náhle...

Prečítajte si viac
Vlk sa na Slovensku loviť bude. Kvóta je 50 jedincov na túto sezónu

Vlk sa na Slovensku loviť bude. Kvóta je 50 jedincov na túto…

Aktuálne

Na Slovensku sa bude aj naďalej loviť vlk. Kvóta lovu vlka dravého sa totiž pre najbližšiu poľovnícku sezónu 2020/2021 stanovila...

Prečítajte si viac
Glosa: Len PBOL. Nie je to chyba? Áno, je

Glosa: Len PBOL. Nie je to chyba? Áno, je

O čom sa píše

Emeritný vedecký a ministerský pracovník doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., ktorého netreba lesníckej odbornej verejnosti bližšie predstavovať, v závere článku, uverejnenom v októbrovom...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex