Prihlásiť

* NÁŠ ROZHOVOR: Dopady súčasnej krízy znásobujú dlhodobo neriešené problémy

S Prof. Ing. Júliusom Novotným, CSc., generálnym riaditeľom Lesníckej

sekcie Ministerstva pôdohospodárstva SR, aj o tom, že dopady súčasnej krízy znásobujú dlhodobo neriešené problémy.

* Finančná a hospodárska kríza dramaticky zasiahla lesné hospodárstvo na Slovensku a tým aj súvisiace odvetvia - drevospracujúci a celulózopierenský priemysel. Jej prvoradou príčinou je krajne nepriaznivá situácia na trhu s drevom a s výrobkami z dreva. Výrazne sa znížil jeho odbyt tak doma ako aj v zahraničí. Radi by sme sa mýlili, ale posledné výsledky nie sú určite povzbudivé. Takže, čo prezrádzajú?

- Obchod s drevom poklesol na Slovensku v prvom štvrroku 2009 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2008 o 46 percent. Negatívny vývoj majú aj ceny dreva. Tieto sa znížili na svetových trhoch o 15 až 20 percent. Na Slovensku poklesla priemerná cena 1 m3 dreva v prvom štvrroku 2009 v priemere o 24 percent. Drevo sa hromadí na skladoch, ktorých kapacitné možnosti sú obmedzené. Problémom je zhoršovanie kvality dlhodobo skladovaného dreva a potreba spracovania kalamitného dreva v čo najkratšom čase. Navyše, v dôsledku obmedzovania ažby dreva a výrazného poklesu tržieb z predaja dreva, dochádza k znižovaniu objemu výkonov aj v obnove, pestovaní a ochrane lesov, čo bude ma negatívne dôsledky na stav lesov a plnenie ich funkcií v budúcnosti.

* Dôsledky globálnej krízy znásobuje aj fakt, že niektoré problémy lesného hospodárstva na Slovensku sa dlhodobo neriešili, je tomu tak?

- Áno, ide o také problémy ako rozpor medzi súkromnými a verejnými záujmami v lese, uplatňovanie trhového mechanizmu bez rešpektovania špecifík lesníctva, neúmerné zdaňovanie lesných pozemkov zo strany miest a obcí, neriešenie úhrad majetkovej ujmy za obmedzenia vlastníckych práv či vysporiadanie líniových stavieb na lesných pozemkoch. Vážnym problémom je aj vplyv vysokých objemov náhodných ažieb spôsobených kalamitami na ekonomiku lesného hospodárstva, ako aj nedostatočné využívanie drevnej biomasy na energetické účely. V neposlednom rade sú vážnymi neriešenými problémami aj obmedzovanie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v dôsledku neprimeraného priorizovania záujmov ochrany prírody a ekologicky orientovaných mimovládnych organizácií.

* Avšak, ak chceme by spravodliví a hodnotíme dlhodobejší vývoj, ani spracovatelia dreva ako priami obchodní partneri lesníkov sa dodnes príliš nevyznamenali. Skôr naopak...

- Treba otvorene poveda, že svetová finančná a hospodárska kríza odhalila aj chyby v smerovaní slovenského drevárskeho priemyslu po roku 1990. Drevospracujúci priemysel na Slovensku bol zdecimovaný, čo negatívne ovplyvňuje aj efektívne využívanie dreva ako domácej obnoviteľnej suroviny. V súčasnosti na Slovensku ažíme v priemere 7 miliónov m3 dreva ročne, pričom viac než 20 percent tohto dreva, čo je zhruba 1,5 milióna m3, sa na Slovensku nedá spracova. Chýbajú domáce spracovateľské kapacity najmä na bukovú guľatinu a ihličnatú vlákninu. V drevárskom priemysle klesá výroba v dôsledku zníženia dopytu na polovýrobky a výrobky z dreva v zahraničí.

Všetky uvedené skutočnosti vyvolávajú silné sociálne napätie v reazci lesného hospodárstva, drevárskeho a celulózového priemyslu. Dochádza k celkovému úbytku pracovných príležitostí. Pritom na lesné hospodárstvo Slovenska a jeho priame služby je napojených 39 tisíc zamestnancov a nadväzne na drevospracujúci a celulózový priemysel ďalších 62 tisíc ľudí. Znamená to, že od tohto reazca je ekonomicky závislých takmer 100 tisíc obyvateľov! Následkami krízy je v lesníctve ohrozených takmer 15 tisíc pracovných miest, z toho v štátnom podniku Lesy SR približne 2 tisíc zamestnancov. Okrem toho v rámci celého drevospracujúceho priemyslu je podľa odhadov v súčasnosti ohrozených 30 percent pracovných miest.

* Žiaľ, to už nie sú dnes len mimoriadne varujúce signály. Na rad prichádza tvrdá realita! Otázka teda znie: Ako ďalej? Dá sa tento mrazivý vývoj vôbec zmierni?

- Tieto skutočnosti si vyžadujú prija strategické rozhodnutie, systémové a ažiskové opatrenia, aby dôsledky krízy nespôsobili vážne ekonomické a sociálne dopady na vidiecke komunity.

Dopady globálnej krízy odhalili nutnos strategických rozhodnutí, smerujúcich k efektívnejšiemu využívaniu dreva ako domácej, trvalo obnoviteľnej suroviny a k podpore budovania spracovateľských kapacít na Slovensku. Preto lesníctvo navrhuje vypracova a prija národný program „Trvalo udržateľné využívanie domácich obnoviteľných surovinových zdrojov (najmä dreva ako strategickej suroviny)“.

Pre celý reazec lesy-drevo-celulóza je dôležité, aby sa naštartoval celý blok systémových opatrení a programov na zvýšenie domácej spotreby dreva v stavebníctve, kde sú veľké rezervy, či podpora domácich spracovateľov dreva, ktorí vyrábajú produkty s vyššou pridanou hodnotou. V stavebníctve treba nadefinova vládne opatrenia zamerané na využívanie dreva pre verejné projekty zahàňajúce novú bytovú a nebytovú výstavbu, rekonštrukcie a modernizácie. Samostatnou kapitolou by mala by podpora výstavby sociálnych drevených domov, ekologických drevených stavieb a domov s nízkou energetickou náročnosou, ktoré sú zvýhodňované napríklad vo Veľkej Británii. Z porovnania Plánu hospodárskej obnovy Európy a Návrhu opatrení vlády SR vyplynulo, že opatrenia na národnej úrovni nepokrývajú európske opatrenie 9 Rozvoj čistých technológií pre autá a stavby, ktorého cieľom je zvyšovanie podielu zelených technológií, systémov a materiálov v stavebníctve. Podpora výstavby ekologických drevených stavieb a domov môže stimulova domácu spotrebu dreva.

Tieto opatrenia sa podceňovali aj v minulosti, a aj preto sa lesnícky a drevársky komplex ocitol na Slovensku v zlej situácii.

* Spomínate národný program. Na čo by bol konkrétne orientovaný?

- Navrhovaný národný program by bol orientovaný na spracovanie dreva do finálnych výrobkov na Slovensku, vrátane využitia v energetike, v biopalivách a podobne, s osobitným dôrazom na využívanie a rozvoj biotechnológií. Zvýšila by sa tým zamestnanos obyvateľstva, najmä v zaostávajúcich regiónoch, zvýšil by sa vývoz tovarov s vyššou pridanou hodnotou. Lesné hospodárstvo by tak získalo svojich strategických odberateľov na Slovensku a Slovensko by neexportovalo surovinu, ale tovary s pridanou hodnotou. Zároveň by sa posilnil rozvoj vidieka...

* ... a práve na zamestnanos vidieka súčasná kríza najtvrdšie dopadá.

- Máte pravdu. Z tohto dôvodu sú mimoriadne dôležité systémové opatrenia, ktoré je nutné vykona na zmiernenie vážnych sociálnych a ekonomických dopadov krízy na reazec lesné hospodárstvo – drevospracujúci priemysel - celulózový priemysel. Preto je nevyhnutné vykona v sociálnej sfére opatrenia na „Udržanie existujúcich pracovných miest“. Je prvoradou nevyhnutnosou zachova zamestnanos na vidieku formou podpory existujúcich pracovných miest. Na rade je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde by mal vzniknú program udržania existujúcich pracovných miest v lesnom hospodárstve, drevospracovateľskom priemysle a v celulózárskom priemysle.

* Hovorí sa o „Revitalizácii trhu s drevom“. O čo konkrétne ide?

- Ide rovnako o dôležité systémové opatrenie, najmä o využívanie dreva a výrobkov z neho v projektoch a programoch financovaných z národných a európskych finančných fondov. Týka sa to napríklad využitia dreva v stavebníctve, v prípade sociálnych domov, drevených strešných konštrukcií a drevených okien pri programe zatepľovania domov a podobne, ale aj využitia dreva pri výstavbe diaľnic, oprave železničných tratí a podobne.

* Vráme sa však k sociálnym dopadom globálnej ekonomickej krízy na reazec lesy-drevo-celulóza.

- Žiaľ, ako som už povedal, toto je mimoriadne vážny problém. Veď na tento segment je, znovu opakujem, naviazaných až 100 tisíc pracovných miest a lesníctvo spolu s drevárskym priemyslom je jedným z najväčších zamestnávateľov na vidieku a to hlavne v regiónoch, kde je minimálna ponuka voľných pracovných miest. Ministerstvo pôdohospodárstva SR sa preto tejto problematike venuje veľmi intenzívne. Koncom apríla tohto roka sa vo Zvolene uskutočnila ažisková celoslovenská konferencia s názvom „Zmierňovanie následkov globálnej krízy v sektore lesného hospodárstva, drevospracujúceho a celulózového priemyslu, s podnázvom „Drevo ako strategická surovina“, ktorá môže zmierni dôsledky krízy na celý uvedený reazec. O význame konferencie svedčí fakt, že sa na nej sa zúčastnil predseda vlády Robert Fico, minister pôdohospodárstva Stanislav Becík, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová, minister výstavby a regionálneho rozvoja Ivan Štefanov a takmer 500 zástupcov všetkých zainteresovaných odvetví. Na tomto podujatí boli prijaté odporúčania v podobe strategického rozhodnutia, systémových opatrení a operatívnych ažiskových opatrení. Tieto odporúčania (prinášame ich v nasledovnej prílohe nášho rozhovoru – poznámka redakcie) budú základným dokumentom pre rokovania Ministerstva pôdohospodárstva SR a zástupcov lesnícko-drevárskeho komplexu s ostatnými rezortmi či odvetviami. Cieľom je realizova čo najviac navrhnutých odporúčaní a tak zmierni dôsledky globálnej ekonomickej krízy na sektor lesného hospodárstva, drevárskeho a celulózového priemyslu.

Za rozhovor ďakuje Ján Fillo

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Aktuálne o tragédii lesov v Bobrovci

Aktuálne o tragédii lesov v Bobrovci

Aktuálne

Verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska aktuálne zverejnil najskôr v éteri a následne aj na televíznej obrazovke informáciu, týkajúcu sa kauzy lesov Bobrovec...

Prečítajte si viac
Aktívny lesnícky manažment proti klimatickým zmenám

Aktívny lesnícky manažment proti klimatickým zmenám

Aktuálne

Globálne otepľovanie a nedostatok zrážok môžu ohroziť stromy v Tatranskom národnom parku (TANAP). V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol...

Prečítajte si viac
Formálne nedostatky v preprave a zlodejina v ťažbe dreva: to je predsa veľký rozdiel!

Formálne nedostatky v preprave a zlodejina v ťažbe dreva: to je predsa…

Aktuálne

Špeciálna jednotka Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie (SLDI) s interným označením „Ďateľ“ v roku 2019 počas 730 dozorov zameraných na prepravu dreva...

Prečítajte si viac
Postreh: Ochranári urobili z lesníkov nepriateľov prírody. Poľnohospodári ich akosi nezaujímajú

Postreh: Ochranári urobili z lesníkov nepriateľov prírody. Poľnohospodári ich akosi nezaujímajú

Aktuálne

Lesy a poľnohospodárske pozemky, pokryté lesnými drevinami, sa nachádzajú na takmer 42 percentách územia Slovenska. Ak k tomu pripočítame plochu brehových porastov...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk