Prihlásiť

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Na otázky čitateľov odpovedá odborný spolupracovník redakcie Ing. Milan Fischer.

* Možno vypláca nájomné za lesné pozemky drevom?

Vlastníčka lesa z východného Slovenska sa podľa jej vyjadrenia nemôže dopracova k výsledku aby jej štátne lesy vyplácali nájomné drevom ako to robia poľnohospodári.

Ďalej neuvádza nič bližšie o ich lesnom majetku. V prvom rade či má vlastnícke a užívacie práva usporiadané podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, aký veľký je majetok, s akými lesnými porastami a ich vekovou štruktúrou a najmä či má s nájomcom – príslušným odštepným závodom štátnych lesov dohodnutý nájomný vzah, výšku nájomného a spôsob úhrady.

Nájomná zmluva sa vyhotoví podľa zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Uvedený zákon, ktorý vychádza, ak neustanovuje inak z ustanovení § 663 až 684 Občianskeho zákonníka o nájme, neustanovuje, či odplata za prenajatú vec má by v peniazoch, dopestovaných produktoch alebo iným spôsobom, ktorý po dohode s nájomcom by mal by uvedený v zmluve o nájme.

V súvislosti s nájmom lesného pozemku treba upozorni na osobitný postup pri výpočte výšky nájomného - rozdiel od poľnohospodárskych pozemkov sú východiskom ukazovatele a úlohy vyplývajúce z lesného hospodárskeho plánu, to znamená, že výška nájmu je ovplyvnená výškou výnosov z lesných pozemkov za dohodnuté obdobie.

Usporiadanie spôsobu úhrady nájomného za lesné pozemky musí by zmluvne dohodnuté na odštepnom závode štátnych lesov, ktorý predmetný majetok spravuje.

* Ako si vysvetli niektoré ustanovenia v návrhu zákona o pozemkových spoločenstvách?

Člen pozemkového spoločenstva z Turca predložil niekoľko otázok k ustanoveniam navrhovaného zákona o pozemkových spoločenstvách. Prvá otázka sa vzahuje k zneniu § 9 ods. 3, či sa ním rozumie prenaja spoločenstvu podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhované znenie osobitne rieši možnos členov spoločenstva prenaja spoločnú nehnuteľnos s princípmi ustanovenia § 663 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého prenajímateľ nájomnou zmluvou prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dohodnutej dobe) užíval alebo z nej bral. Prenajímateľ sa takto vzdáva oprávnenia vec užíva alebo bra z nej úžitky a ako kompenzáciu za postúpené riziko dostáva od nájomcu nájomné.

Podľa dôvodovej správy k návrhu § 9 ustanovuje sa možnos členov spoločenstva prenaja spoločnú nehnuteľnos spoločenstvu, ak spoločnú nehnuteľnos neprenájme tretej osobe. Zároveň sa ustanovuje domnienka, že spoločná nehnuteľnos bola spoločenstvu prenajatá, ak by tak členovia spoločenstva sami neurobili. Dôvodom je § 2 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, podľa ktorého právo užíva pôdu majú okrem vlastníka aj iné osoby, avšak len na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom alebo na základe zmluvy uzavretej s pozemkovým fondom, ak nie je zákonom ustanovené inak. Znamená to, že ak má spoločenstvo na spoločnej nehnuteľnosti vykonáva činnos podľa § 3, musí ma k spoločnej nehnuteľnosti právny vzah, na základe ktorého môže spoločnú nehnuteľnos užíva a obhospodarova.

Po nadobudnutí účinnosti zákona pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou založené podľa zákona o pozemkových spoločenstvách, riadne konštituované a registrované nebude musie prispôsobova svoje právne pomery ustanoveniam nového zákona.

Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou umožňuje riadne obhospodarovanie majetku v nedeliteľnom podielovom spoluvlastníctve na lesných pozemkoch.

Zakladanie verejnej obchodnej spoločnosti alebo družstva podľa Obchodného zákonníka

(§ 76 a nasl. a § 221 a nasl.) len pri obhospodarovaní lesného majetku nie je účelné ani efektívne.

Záverom treba upozorni, že odpovede vychádzajú z navrhovaného znenia zákona o pozemkových spoločenstvách, ktorý je predložený na prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky.

* Čo priniesol nový výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR z 21. januára 2009 č. 2357/2008 – 100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka?

Podstatné zmeny sú v § 1 výnosu, dotáciu na podporu všeobecne prospešných aktivít v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka z rozpočtovej kapitoly ministerstva nemožno poskytnú na výskum a vývoj, naopak, podľa § 1 písm. e) rozširuje sa možnos poskytnutia na rozvoj kvality života vo vidieckych sídlach: 1. výstavbu, technické zhodnotenie alebo opravu a údržbu budov a zariadení vo vlastníctve obce využívaných na všeobecne prospešné účely a aktivity vo voľnom čase, 2. výstavbu, technické zhodnotenie alebo opravu a údržbu verejných priestranstiev a parkov, 3. výstavby, technické zhodnotenie alebo opravu a údržbu miestnej infraštruktúry, 4. realizáciu protipovodňových opatrení na vodných tokoch v správe obce.

Avšak § 2 a § 3 výnosu sa podstatne nemení oproti predchádzajúcemu výnosu.

Podľa § 3 odst. 3) výnosu žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 1 sa predkladajú na základe výzvy ministerstva zverejnenej na jeho internetovej stránke.

Zrušuje sa výnos MP SR z 12. júla 2006 č. 2066/2006 – 100 v znení neskorších predpisov.

Výnos nadobudol účinnos 1. februára 2009.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Reakcia agrorezortu na aktuálne problémy s obhospodarovaním lesov: Lesníci si musia osvojiť prírode blízke spôsoby hospodárenia v lesoch

Reakcia agrorezortu na aktuálne problémy s obhospodarovaním lesov: Lesníci si musia osvojiť…

Aktuálne

Poverený riaditeľ Odštepného závodu Považská Bystrica š.p. LESY SR Peter Chrust adresoval 17. júna tohto roka ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Prečítajte si viac
Českí lesníci búrajú mýty o divine a spúšťajú pre verejnosť projekt Z lesa na stôl

Českí lesníci búrajú mýty o divine a spúšťajú pre verejnosť projekt Z…

Aktuálne

Záujem českých spotrebiteľov o konzumáciu diviny má zvýšiť spoločný projekt Lesov Českej republiky a Vojenských lesov a statkov ČR nazvaný Z lesa...

Prečítajte si viac
ZSD SR: Podiel moderných drevostavieb stúpa. Spájajú sa v nich inovácie s tradičným remeslom

ZSD SR: Podiel moderných drevostavieb stúpa. Spájajú sa v nich inovácie s…

O čom sa píše

Od roku 2008 do roku 2019 sa podiel moderných drevostavieb na odovzdaných nových rodinných bytových domoch na Slovensku zvýšil z 5%...

Prečítajte si viac
Tatranskí štátni lesníci narátali rekordnú návštevnosť našich veľhôr

Tatranskí štátni lesníci narátali rekordnú návštevnosť našich veľhôr

Aktuálne

Minulotýždňová inventúra turistov prekonala očakávania. Za jediný deň narátali vo vysokohorskom prostredí Tatranského národného parku 30 232 návštevníkov, čo je o takmer...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex