Prihlásiť

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Na otázky čitateľov odpovedá odborný spolupracovník redakcie Ing. Milan Fischer.

* Možno vypláca nájomné za lesné pozemky drevom?

Vlastníčka lesa z východného Slovenska sa podľa jej vyjadrenia nemôže dopracova k výsledku aby jej štátne lesy vyplácali nájomné drevom ako to robia poľnohospodári.

Ďalej neuvádza nič bližšie o ich lesnom majetku. V prvom rade či má vlastnícke a užívacie práva usporiadané podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, aký veľký je majetok, s akými lesnými porastami a ich vekovou štruktúrou a najmä či má s nájomcom – príslušným odštepným závodom štátnych lesov dohodnutý nájomný vzah, výšku nájomného a spôsob úhrady.

Nájomná zmluva sa vyhotoví podľa zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Uvedený zákon, ktorý vychádza, ak neustanovuje inak z ustanovení § 663 až 684 Občianskeho zákonníka o nájme, neustanovuje, či odplata za prenajatú vec má by v peniazoch, dopestovaných produktoch alebo iným spôsobom, ktorý po dohode s nájomcom by mal by uvedený v zmluve o nájme.

V súvislosti s nájmom lesného pozemku treba upozorni na osobitný postup pri výpočte výšky nájomného - rozdiel od poľnohospodárskych pozemkov sú východiskom ukazovatele a úlohy vyplývajúce z lesného hospodárskeho plánu, to znamená, že výška nájmu je ovplyvnená výškou výnosov z lesných pozemkov za dohodnuté obdobie.

Usporiadanie spôsobu úhrady nájomného za lesné pozemky musí by zmluvne dohodnuté na odštepnom závode štátnych lesov, ktorý predmetný majetok spravuje.

* Ako si vysvetli niektoré ustanovenia v návrhu zákona o pozemkových spoločenstvách?

Člen pozemkového spoločenstva z Turca predložil niekoľko otázok k ustanoveniam navrhovaného zákona o pozemkových spoločenstvách. Prvá otázka sa vzahuje k zneniu § 9 ods. 3, či sa ním rozumie prenaja spoločenstvu podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhované znenie osobitne rieši možnos členov spoločenstva prenaja spoločnú nehnuteľnos s princípmi ustanovenia § 663 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého prenajímateľ nájomnou zmluvou prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dohodnutej dobe) užíval alebo z nej bral. Prenajímateľ sa takto vzdáva oprávnenia vec užíva alebo bra z nej úžitky a ako kompenzáciu za postúpené riziko dostáva od nájomcu nájomné.

Podľa dôvodovej správy k návrhu § 9 ustanovuje sa možnos členov spoločenstva prenaja spoločnú nehnuteľnos spoločenstvu, ak spoločnú nehnuteľnos neprenájme tretej osobe. Zároveň sa ustanovuje domnienka, že spoločná nehnuteľnos bola spoločenstvu prenajatá, ak by tak členovia spoločenstva sami neurobili. Dôvodom je § 2 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, podľa ktorého právo užíva pôdu majú okrem vlastníka aj iné osoby, avšak len na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom alebo na základe zmluvy uzavretej s pozemkovým fondom, ak nie je zákonom ustanovené inak. Znamená to, že ak má spoločenstvo na spoločnej nehnuteľnosti vykonáva činnos podľa § 3, musí ma k spoločnej nehnuteľnosti právny vzah, na základe ktorého môže spoločnú nehnuteľnos užíva a obhospodarova.

Po nadobudnutí účinnosti zákona pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou založené podľa zákona o pozemkových spoločenstvách, riadne konštituované a registrované nebude musie prispôsobova svoje právne pomery ustanoveniam nového zákona.

Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou umožňuje riadne obhospodarovanie majetku v nedeliteľnom podielovom spoluvlastníctve na lesných pozemkoch.

Zakladanie verejnej obchodnej spoločnosti alebo družstva podľa Obchodného zákonníka

(§ 76 a nasl. a § 221 a nasl.) len pri obhospodarovaní lesného majetku nie je účelné ani efektívne.

Záverom treba upozorni, že odpovede vychádzajú z navrhovaného znenia zákona o pozemkových spoločenstvách, ktorý je predložený na prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky.

* Čo priniesol nový výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR z 21. januára 2009 č. 2357/2008 – 100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka?

Podstatné zmeny sú v § 1 výnosu, dotáciu na podporu všeobecne prospešných aktivít v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka z rozpočtovej kapitoly ministerstva nemožno poskytnú na výskum a vývoj, naopak, podľa § 1 písm. e) rozširuje sa možnos poskytnutia na rozvoj kvality života vo vidieckych sídlach: 1. výstavbu, technické zhodnotenie alebo opravu a údržbu budov a zariadení vo vlastníctve obce využívaných na všeobecne prospešné účely a aktivity vo voľnom čase, 2. výstavbu, technické zhodnotenie alebo opravu a údržbu verejných priestranstiev a parkov, 3. výstavby, technické zhodnotenie alebo opravu a údržbu miestnej infraštruktúry, 4. realizáciu protipovodňových opatrení na vodných tokoch v správe obce.

Avšak § 2 a § 3 výnosu sa podstatne nemení oproti predchádzajúcemu výnosu.

Podľa § 3 odst. 3) výnosu žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 1 sa predkladajú na základe výzvy ministerstva zverejnenej na jeho internetovej stránke.

Zrušuje sa výnos MP SR z 12. júla 2006 č. 2066/2006 – 100 v znení neskorších predpisov.

Výnos nadobudol účinnos 1. februára 2009.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Poznámka: Kto v skutočnosti trpí schizofréniou vo vzťahu k hospodáreniu v lesoch?

Poznámka: Kto v skutočnosti trpí schizofréniou vo vzťahu k hospodáreniu v lesoch?

O čom sa píše

Nedávno komerčná televízia uviedla príspevok s ochranármi, ktorí sa vyjadrovali k hospodáreniu lesníkov v Národnom parku Poloniny titilkom, že štát trpí schizofréniou, keď...

Prečítajte si viac
Lesnícka sekcia bilancuje: peňazí je dosť na to, aby bol dostatok dobre ohodnotených taxátorov

Lesnícka sekcia bilancuje: peňazí je dosť na to, aby bol dostatok dobre…

O čom sa píše

V marcovom vydaní časopisu LES & Letokruhy bude uverejnený okrem iného aj bilancujúci príhovor generálneho riaditeľa Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva...

Prečítajte si viac
Štátni lesníci a aktivisti vysadia milión stromčekov navyše

Štátni lesníci a aktivisti vysadia milión stromčekov navyše

Aktuálne

Milión stromčekov navyše oproti pôvodnému plánu vysadí v tomto roku štátny podnik LESY SR v spolupráci s platformou Moje Slovensko...

Prečítajte si viac
Vlastníci lesov kontra štátni ochranári na Muránskej planine

Vlastníci lesov kontra štátni ochranári na Muránskej planine

Aktuálne

Štátna ochrana prírody SR doručila verejnými vyhláškami návrh dokumentácie ochrany prírody a krajiny - Projekt ochrany Národného parku Muránska planina...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk