Prihlásiť

NA AKTUÁLNU TÉMU: Situácia je mimoriadne kritická a bez pomoci štátu neriešiteľná

Zhovárame sa s Prof. Júliusom Novotným, CSc., generálnym riaditeľom Lesníckej sekcie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Smrečiny patria na Slovensku k najdôležitejším lesným spoločenstvá. Zaberajú približne 25 percent lesov na Slovensku, čo predstavuje zhruba 500 tisíc hektárov, pričom sú jedným z hlavných lesných spoločenstiev v horských oblastiach. Na jednej strane, smrek je ažiskovou drevinou tvoriacou rozhodujúcu porastotvornú štruktúru v lesných národných parkoch na Slovensku. Na strane druhej, smrek je rozhodujúcou hospodárskou drevinou nevyhnutne nutnou pre drevársky priemysel na Slovensku a v Európe.

o Napriek tomu, že uvedené fakty zdôrazňujú mimoriadnu dôležitos smreka pre lesy, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka na Slovensku, je zdravotný stav smrečín na Slovensku mimoriadne vážny a v posledných rokoch sa výrazne zhoršuje. O príčinách tohto stavu sa veľa popísalo. Môžete konkrétne pomenova príčiny, ktoré predchádzali týmto hrozivým následkom?

- Zásadným spôsobom tento stav v poslednom období zhoršili tri fakty – nerozvážne presadzovanie bezzásahového režimu v smrečinách v 3-5 stupni ochrany prírody v náväznosti na vyhlasovanie území Natura 2000, čím mám na mysli ponechanie smrekových lesov na samovývoj, ďalej to bola veľká vetrová kalamita v novembri 2004, pri ktorej sa v dôsledku bezzásahového režimu nespracovala všetka smreková hmota vhodná pre rozvoj podkôrnikovej kalamity a v konečnom dôsledku vďaka obidvom uvedeným dôvodom vznikla na Slovensku lykožrútová kalamita obrovského rozsahu, ktorá nemá v novodobej histórii slovenského lesníctva obdobu.

o Vzhľadom na uvedené skutočnosti je stav smrečín tak vážny, že sa týmto problémom začala zaobera aj vláda Slovenskej republiky. Od jesene 2007 sa tomuto problému venovala už trikrát. Aké prijala uznesenia?

- Áno, vláda prerokovala konkrétne 21. novembra 2007 Správu o zdravotnom stave lesa, ktorej cieľom bolo informova o nepriaznivom stave a vývoji lesných porastov s prevažným zastúpením smreka, ku ktorému prijala uznesenie č. 990/2007. V predmetnom materiáli boli načrtnuté tri alternatívy ďalšieho možného vývoja zdravotného stavu smrekových porastov.

o O tejto problematike sme v minulom roku už podrobnejšie diskutovali v našom časopise. Preto nás dnes viac zaujímajú témy nadväzných rokovaní, ktoré postupne nasledovali...

- Ide o uznesenie vlády o technicko-biologických, legislatívnych, inštitucionálnych a ekonomických opatrení na zmiernenie a následné zastavenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách na Slovensku. Na rokovaní vlády v novembri 2008 bol predložený materiál obsahujúci technicko-biologické opatrenia, ktoré je potrebné bezpodmienečne realizova s cieľom zabránenia ďalšej gradácie podkôrneho hmyzu na územiach s kritickým vývojom stavu jeho populácie a sprístupnenia týchto lokalít nielen s cieľom umožnenia spracovania drevnej hmoty napadnutej a potenciálne ohrozenej podkôrnym hmyzom, ale aj pre sprístupnenie pozemnej požiarnej techniky v prípade vzniku lesných požiarov a vytvorenie podmienok na zabezpečenie manažmentových opatrení súvisiacich s obnovou poškodených smrekových porastov.

Navrhované opatrenia inštitucionálneho charakteru je potrebné realizova vo vzahu k špecializovanej štátnej správe lesného hospodárstva, štátnej odbornej kontrole ochrany lesa, štátnej ochrany prírody. Pochopiteľne, pre objektívne hodnotenia zisovania aktuálneho stavu a vývoja zdravotného stavu lesných ekosystémov je nevyhnutné disponova osobitnou databázou a mapovými podkladmi pre prípravu a realizáciu všetkých navrhovaných opatrení.

Z dôvodu vyriešenia operatívnosti poskytovania podpory do lesníctva pre vlastníkov lesov, najmä s výmerou nad 100 hektárov a problémov súvisiacich s doriešením časového harmonogramu poskytovania podpory v nadväznosti na silvotechnické termíny sa navrhuje zriadenie osobitného podporného fondu v lesnom hospodárstve.

Vytvorenie základného právneho rámca si však zároveň vyžaduje legislatívne opatrenia súvisiace predovšetkým s problematikou ochrany prírody a s vypracovaním, respektíve úpravou všeobecne záväzných právnych predpisov riešiacich systémový prístup k financovaniu opatrení súvisiacich so zabezpečovaním obranných a ochranných opatrení v lesoch. Súčasou materiálu je aj kvantifikácia nákladov potrebných na minimalizáciu negatívneho pôsobenia škodlivých činiteľov v smrekových porastoch na Slovensku.

o Pripomíname, že nadväzne na tohtoročné uznesenie prerokovala vláda vo februári návrh na vytvorenie funkcie Splnomocnenca vlády SR pre ochranu smrečín a smrekových biotopov. Vzápätí na to v marci vás do tejto zodpovednej funkcie menoval predseda vlády Róber Fico. Vráme sa však podrobnejšie k jednotlivým opatreniam na zmiernenie a následné zastavenie podkôrnej kalamity v smrečinách na Slovensku. Ide o opatrenia technicko-biologické, inštitucionálne, legislatívne a ekonomické. Začnime najskôr technicko-biologickými opatreniami. Môžete nám ich priblíži?

- V rámci technicko-biologických opatrení obhospodarovatelia lesa zabezpečia realizáciu nasledovných činností:

Mechanickú alebo chemickú asanáciu aktívnych chrobačiarov, to znamená smrekov napadnutých podkôrnym hmyzom, z ktorých tento škodca ešte nevyletel a aktívnej smrekovej kalamitnej hmoty, čiže poškodených stromov, vývratov a zlomov atraktívnych pre podkôrny hmyz.

Asanáciu zvyškov po ažbe uhadzovaním a následným mechanickým ošetrením, chemickým ošetrením alebo pálením, pričom v rámci následného mechanického ošetrenia sa rozumie štiepkovanie.

Aplikáciu biologických, biotechnických a chemických prípravkov na ochranu rastlín proti škodlivým činiteľom. Použijú sa len prípravky uvedené v Zozname registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov na príslušné obdobie.

Sprístupnenie jednotiek priestorového rozdelenia lesa v oblastiach hynutia smrečín, čo znamená vybudovanie lesných ciest, ak je to nutné pre vykonanie opatrení proti podkôrnikovej kalamite a pre protipožiarne účely.

V chránených územiach európskeho významu a národného významu budú tieto opatrenia vykonávané v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

o Čo je obsahom inštitucionálnych opatrení?

- Tieto opatrenia z hľadiska ich efektívneho zabezpečenia je potrebné realizova v nasledovných oblastiach:

V posilnení špecializovanej štátnej správy lesného hospodárstva a štátnej odbornej kontroly ochrany lesa tak, aby sme zabezpečili kontrolu dodržiavania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v lesnom hospodárstve a zamerali sa na plnenie povinností na ochranu smrečín prostredníctvom personálne dobudovaných orgánov štátnej správy lesného hospodárstva na úrovni krajských lesných úradov Banská Bystrica, Žilina, Prešov a Košice celkovým zvýšením o štyroch pracovníkov špecializovanej štátnej správy lesného hospodárstva.

Súčasne je nevyhnutné personálne dobudovanie Lesníckej ochranárskej služby v rámci

Národného lesníckeho centra s cieľom zabezpečenia výkonu štátnej kontroly ochrany lesa

v smrečinách pričom túto službu chceme posilni o jedného pracovníka so špecifickou

orientáciou na problematiku ochrany smrekových lesov, ktorý sa bude špeciálne venova

regiónom a územiam, kde zastúpenie smreka je väčšie než 50 percent.

Ďalej musíme zabezpeči špecializovanú dátovú, mapovú a expertnú podporu pri príprave a realizácie všetkých navrhnutých opatrení, vytvori podmienky na zabezpečenie komplexnej dátovej, mapovej a expertnej podpory prípravy, realizácie a kontroly technicko-biologických, inštitucionálnych a legislatívnych opatrení prostredníctvom Národného lesníckeho centra.

Okrem toho posilníme výkon ochrany lesných biotopov proti premnoženiu podkôrneho hmyzu prostredníctvom štátnej ochrany prírody. Tak, aby sme dôsledne zabránili šíreniu a premnoženiu škodcov z chránených území s piatym stupňom ochrany, v ktorých nebola povolená výnimka orgánom štátnej správy ochrany prírody a krajiny na vykonanie náhodnej ažby (§ 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch). S tým súvisiacimi opatreniami na ochranu lesa je potrebné systémovo a finančne zabezpeči realizáciu obranných a ochranných opatrení, čím sa umožní operatívne reagova na meniacu sa situáciu vývoja biotického škodlivého činiteľa. Zároveň je potrebné personálne posilni riadiacu zložku a organizačné útvary štátnej ochrany prírody s pôsobnosou na územiach s piatym stupňom ochrany a zároveň so zastúpením smreka nad 50 percent celkove o štyroch zamestnancov.

Napokon, vytvorenie funkcie splnomocnenca má napomôc efektívnejšiemu zosúlaďovaniu aktivít MP SR a MŽP SR pri riešení problematiky smrečín a ochrany smrekových biotopov. Súčasne sa týmto spôsobom zabezpečí aj prepojiteľnos riešenia problematiky lesného hospodárstva priamo na vládu Slovenskej republiky, keďže problematika významným spôsobom ovplyvňuje možnos riešenia ekonomických, environmentálnych a sociálnych aspektov rozvoja vidieckej krajiny.

o Súbežne s predchádzajúcimi opatreniami, ktoré na seba nadväzujú, musia ís ruka v ruke legislatívne opatrenia...

- V rámci legislatívy je na riešenie problematiky potrebné zabezpeči:

Predloženie návrhu nového zákona o ochrane prírody a krajiny. Ide o dobudovanie uceleného systému právnej úpravy ochrany prírody (vrátane vykonávacích predpisov), založeného na uplatňovaní aktívnej ochrany prírody pri rešpektovaní vlastníckych práv s cieľom zachovania prípadne zlepšenia stavu prírodných hodnôt pri rešpektovaní ekonomických, sociálnych a environmentálnych hľadísk a naplnení záväzkov Slovenskej republiky v integračných medzinárodných zoskupeniach.

Treba zabezpeči novelizáciu zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom je vytvorenie podmienok na umožnenie financovania opatrení na ochranu lesa vo vzahu k § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch na chránených územiach v rozsahu požadovanom odborným lesným hospodárom a v súlade so spoločným usmernením Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva životného prostredia SR na základe úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 990/2007.

V rámci legislatívnych opatrení ide ďalej o predloženie návrhu nového zákona o osobitnom podpornom fonde v lesnom hospodárstve. Zámerom je vyrieši problém pri poskytovaní podpory do lesníctva predovšetkým vlastníkom lesa s výmerou do 100 hektárov a problémov súvisiacich s doriešením časového harmonogramu poskytovanej podpory v nadväznosti na silvotechnické termíny.

Problémom pri poskytovaní podpory do lesníctva je časový nesúlad medzi potrebou podpory v nadväznosti na silvotechnické termíny a skutočným časovým horizontom, v ktorom je táto poskytovaná. Časový rozdiel medzi reálnou potrebou podpory a jej skutočným poskytnutím je minimálne šes mesiacov. Pritom viac než 90 percent žiadateľov a prijímateľov doterajších

podpôr v lesnom hospodárstve tvorili neštátne subjekty s veľkosou obhospodarovaného lesa neprekračujúcou približne 100 hektárov. Nesolventnos takýchto subjektov, vyplývajúca zo skutočnosti, že náklady, ktoré súvisia s obhospodarovaním ich lesov v súlade s platnými

hospodárskymi plánmi, prevyšujú výnosy z predaja vyaženého dreva, znamená, že pri neposkytnutí podpory včas sa niektoré výkony nevykonajú, čo v dlhšej časovej relácii zapríčiní zhoršenie stavu lesa. Súčasný mechanizmus poskytovania podpory neumožňuje operatívne rieši ani náhle následky pôsobenia škodlivých biotických, abiotických a antropogénnych činiteľov v časovo i finančne potrebných reláciách, ako je tomu i v súčasnosti. Riešenie náhlych následkov pôsobenia škodlivých činiteľov si vyžaduje operatívne poskytnutie podpory formou zálohovej platby v čo najkratšom časovom horizonte, bez ohľadu na formálnu stránku, respektíve vypracovanie alebo nevypracovanie projektu.

Okrem toho musíme vypracova spoločný metodický postup na riešenie situácie v chránených územiach a na územiach NATURA 2000.

Cieľom metodického postupu bude vyrieši problematiku schvaľovacieho procesu orgánmi štátnej správy ochrany prírody podľa § 28 a 40 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, čím sa zabezpečí eliminácia zbytočných prieahov v správnych konaniach.

o Isto budete s nami súhlasi, že všetky vymenované opatrenia by zostali na papieri, keby neboli podporené finančnými injekciami.. Čo môžeme v tomto smere očakáva?

- Plne s vami súhlasím. V horizonte do roku 2013 si realizácia jednotlivých opatrení vyžiada celkom 1 513 900 000 korún, čo v prepočte znamená 50 252 273,78 €. (Pozn. red: Finančné prostriedky podľa jednotlivých opatrení a rokov nájdete v časopise.)

Na biologické opatrenia bude potrebné zabezpeči finančné prostriedky zo Štátnej pomoci a z Programu rozvoja vidieka podľa rokov v nasledovnom rozsahu:

Rok SKK €

2009 71 200 000,00 2 363 407,02

2010 71 200 000,00 2 363 407,02

2011 88 000 000,00 2 921 064,86

2012 103 000 000,00 3 418 973,64

2013 103 000 000,00 3 418 973,64

SPOLU 436 400 000,00 14 485 826,20

Na výstavbu, prestavbu a rekonštrukcie lesnej dopravnej siete v oblastiach hynutia smreka budú v rokoch 2009 až 20013 potrebné finančné prostriedky v celkovom objeme 930 mil. korún, čiže 30 870 344,55 €. Tieto budú hradené z Programu rozvoja vidieka na roky 2007 až 2013 a z vlastných zdrojov obhospodarovateľov lesa.

o Žiaľ, v súčasnosti prežívame globálnu ekonomickú krízu. Ovplyvní táto kríza financovanie spomínaných opatrení na záchranu smrečín?

- Áno, kríza prišla pre lesníctvo v najmenej vhodnej dobe. Ovplyvní opatrenia na zmiernenie hynutia smrečín a na tlmenie podkôrnikovej kalamity negatívne minimálne z dvoch dôvodov:

Po prvé, hynutie smrečín si vyžaduje konzekventné a intenzívne opatrenia v ochrane lesa, v revitalizácii lesov a v neposlednom rade aj v obnove lesa, čo si pýta pomerne veľké objemy financií nielen zo štátneho rozpočtu a z Programu rozvoja vidieka, ale aj z vlastných zdrojov vlastníkov a obhospodarovateľov lesa. Práve tu nastáva obrovský problém, keď vlastníci a obhospodarovatelia lesa vzhľadom na prepad cien dreva nedokážu nagenerova dostatok financií ani na prežitie, nie to, aby ich ešte investovali do náročných opatrení v ochrane lesa, v revitalizácii a v obnove lesa.

Po druhé, intenzívne opatrenia v boji proti premnoženým podkôrnikom si vyžaduje kombinované opatrenia, pričom jedným z najdôležitejších opatrení je ažba a asanácia aktívnych chrobačiarov. Keďže v súčasnosti sa obchod s drevom takmer zastavil a ažba aktívnych chrobačiarov je finančne nákladná, stáva sa vážnym problémom ako toto opatrenie, bez ktorého nebude boj s lykožrútom účinný, realizova. Takže situácia je mimoriadne kritická a zdá sa, že bez pomoci štátu bude situácia pre lesníkov neriešiteľná.

Za rozhovor ďakuje Ján Fillo

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Reakcia agrorezortu na aktuálne problémy s obhospodarovaním lesov: Lesníci si musia osvojiť prírode blízke spôsoby hospodárenia v lesoch

Reakcia agrorezortu na aktuálne problémy s obhospodarovaním lesov: Lesníci si musia osvojiť…

Aktuálne

Poverený riaditeľ Odštepného závodu Považská Bystrica š.p. LESY SR Peter Chrust adresoval 17. júna tohto roka ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Prečítajte si viac
Českí lesníci búrajú mýty o divine a spúšťajú pre verejnosť projekt Z lesa na stôl

Českí lesníci búrajú mýty o divine a spúšťajú pre verejnosť projekt Z…

Aktuálne

Záujem českých spotrebiteľov o konzumáciu diviny má zvýšiť spoločný projekt Lesov Českej republiky a Vojenských lesov a statkov ČR nazvaný Z lesa...

Prečítajte si viac
ZSD SR: Podiel moderných drevostavieb stúpa. Spájajú sa v nich inovácie s tradičným remeslom

ZSD SR: Podiel moderných drevostavieb stúpa. Spájajú sa v nich inovácie s…

O čom sa píše

Od roku 2008 do roku 2019 sa podiel moderných drevostavieb na odovzdaných nových rodinných bytových domoch na Slovensku zvýšil z 5%...

Prečítajte si viac
Tatranskí štátni lesníci narátali rekordnú návštevnosť našich veľhôr

Tatranskí štátni lesníci narátali rekordnú návštevnosť našich veľhôr

Aktuálne

Minulotýždňová inventúra turistov prekonala očakávania. Za jediný deň narátali vo vysokohorskom prostredí Tatranského národného parku 30 232 návštevníkov, čo je o takmer...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex