Prihlásiť

Zákon musí by v praxi použiteľný

NÁŠ ROZHOVOR

s Ing. Viliamom Turským štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Podľa nášho prieskumu si lesnícka verejnos dos sľubuje od toho, že do vedúcich riadiacich funkcií sa opä vracia lesnícka odbornos. V novodobej histórii ste vôbec prvým lesníkom menovaným do funkcie štátneho tajomníka, ktorý môže výrazne ovplyvni dianie v našom lesnom hospodárstve. Preto mi hneď na úvod dovoľte požiada Vás aspoň o rámcové odpovede na niektoré aktuálne otázky.

o Otvorme na začiatku jednu z najdôležitejších lesnícko-politických tém - dotačnú politiku. Čo môžeme v tomto smere očakáva?

- Podporná politika v lesníctve bude aj naďalej zabezpečovaná z prostriedkov fondov Európskej únie a z prostriedkov poskytovaných formou štátnej pomoci. Pritom rok 2007 je prvým rokom programovacieho obdobia na roky 2007 až 2013. Počas tohto programovacieho obdobia očakávame nárast finančných prostriedkov vstupujúcich do lesníctva, a to rovnako z prostriedkov fondov Európskej únie, ako aj z prostriedkov poskytovaných formou štátnej pomoci.

V tomto roku vláda schválila Národný strategický plán rozvoja vidieka na obdobie 2007 až 2013, ktorý tvorí základný vecný rámec určujúci okruh možností poskytovania podpôr do pôdohospodárstva z fondov Európskej únie. V rámci lesníctva budú podporované opatrenia, akými sú pridávanie hodnoty do produktov lesného hospodárstva, infraštruktúra súvisiaca s rozvojom a prispôsobovaním lesného hospodárstva, mám na mysli napríklad pozemkové úpravy, zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov, ako aj odborné vzdelávanie. Rovnako bude podporované prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, pričom sem zahàňame lesnícko-environmentálne platby, platby Natura 2000 a celkovú obnovu potenciálu lesného hospodárstva.

Poskytovanie štátnej pomoci v pôdohospodárstve sa bude od 1. januára budúceho roka riadi ustanoveniami zákona č.274/2006 Z.z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

o Môžete by konkrétny?

- Štátnu pomoc podľa tohto zákona bude možné poskytnú na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a dlhodobo udržateľný rozvoj lesného hospodárstva a na zalesňovanie poľnohospodárskych pozemkov, na odborné obhospodarovanie lesov, na obnovu lesov poškodených škodlivými činiteľmi a na zavedenie ochranných, ozdravných a preventívnych opatrení. Ďalej spomeniem investície na rozvoj produkcie a spracovanie surového dreva pred priemyselným spracovaním, ale napríklad aj združovanie vlastníkov lesov do výmery 50 hektárov do združení s právnou subjektivitou, no rovnako s tým súvisiace poradenstvo a vzdelávanie, vznik a činnos regionálnych združení užívateľov a vlastníkov lesa, ale napríklad aj platenie poistného a podobne.

o V programovom vyhlásení vlády je taktiež téza o tom, že sa nebudú privatizova štátne lesy, čo prináša zásadnú zmenu v porovnaní s nedávnou minulosou. Vy ste dlhé roky pôsobili v lesnej prevádzke, máte bohaté skúsenosti z rôznych reorganizácií štátnych lesov a dôverne poznáte ich priamy dopad na lesníka dolu v prevádzke. Posledná reorganizácia, mierne povedané, nebola najšastnejšia, čo isto bude častou témou budúcich mesiacov...

Zatiaľ by sme si mali definova: po prvé, aký je hlavný dôvod, aby štát lesy vlastnil? A po druhé, akým spôsobom by mal v nich hospodári?

- V prvom rade musíme vychádza zo základnej podstaty, že lesy zabezpečujú plnenie mnohých, nielen produkčných, ale aj celospoločensky využívaných funkcií. Prioritou tejto vlády, tak ako je to uvedené v jej programovom vyhlásení, je zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. To znamená tiež v zmysle záverov helsinskej konferencie o ochrane lesov v Európe z roku 1983 zabezpečenie správy a využívania lesov a lesnej pôdy takým spôsobom a v takom rozsahu, ktorý zachováva ich biodiverzitu, produkčnú schopnos a regeneračnú kapacitu, vitalitu a schopnos plni v súčasnosti i v budúcnosti zodpovedajúce ekologické, ekonomické a sociálne funkcie na miestnej, národnej a globálnej úrovni a ktoré pritom nepoškodzujú ostatné ekosystémy. Na nasledujúcich ministerských konferenciách o ochrane lesov boli v Lisabone v roku 1998 a vo Viedni v roku 2003 prijaté paneurópske kritériá a ukazovatele, na ktoré boli v nadväznosti vypracované Národné kritériá a ukazovatele trvalo udržateľného obhospodarovania lesov Slovenskej republiky.

Žiaľ, významným negatívnym faktorom v tejto oblasti je nesúlad medzi spoločenskou objednávkou na plnenie funkcií lesa a ich ekonomickým krytím. Spoločenská objednávka na takzvané neprodukčné, či netrhové funkcie lesa nie je dostatočne ekonomický zabezpečená. Súkromní vlastníci lesov následne strácajú motiváciu v plnej miere zabezpečova tieto neprodukčné funkcie. Lesy pritom plnia celý rad celospoločensky významných funkcií, ako sú napríklad protipovodňová, zdravotná, protierózna, protiimisná, a tak ďalej.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR venuje riešeniu tejto problematiky značnú pozornos. Príkladom toho je aj zadanie riešenia výskumnej úlohy „Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa v krajine“ pre Národné lesnícke centrum vo Zvolene.

V nadväznosti na spomínané fakty považuje preto vláda za najlepší model zachovanie existujúceho vlastníctva štátu k lesným pozemkom aj v budúcnosti. A to z jednoduchého dôvodu, pretože vychádza zo záujmu štátu, ktorého cieľom je práve zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch

o Mimoriadne zložitou a citlivou oblasou je problematika neštátnych lesov. Ak to stručne vyjadríme, ide o legislatívne obmedzovanie vlastníckych práv. V tomto roku vznikla Rada združení neštátnych lesov SR, čím sa vytvorili podmienky na lepšiu komunikácia so značne diferencovaným neštátnym sektorom. Ako ste pripravení tieto problémy rieši?

- Ministerstvo pôdohospodárstva SR dobre pozná problematiku, ktorá súvisí s časovým posunom odovzdávania lesných pozemkov ich vlastníkom. Na vyriešenie týchto problémov je pripravená novela zákona 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, o pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Novelou tohto zákona sa zasiahne aj do zákona č. 229/1991 Zb., zákona č. 503/2003 Z.z., zákona č. 504/2003 Z.z. a zákona číslo 180/1995 Z.z.

Treba poveda, že k „legislatívnemu obmedzeniu vlastníckych práv“ na Slovensku nedochádza, pretože to Ústava Slovenskej republiky nepripúša. Časové posuny, ktoré nastávajú pri uplatňovaní vlastníckych práv súvisia s postupom pri odovzdávaní lesných pozemkov ich vlastníkom. S ohľadom na doposiaľ neusporiadané užívanie lesných pozemkov, čo predstavuje okolo 45 tisíc žiadostí, bude musie Ministerstvo pôdohospodárstva SR, ako aj Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska vytvori iniciatívu tak po legislatívnej stránke, ako aj z hľadiska poradenstva a celkovej osvety.

o Na koniec sme si ponechali tému, ktorej by mala patri priorita: lesnícka legislatíva. Aký ďalší osud čaká nový lesný zákon?

- V tomto smere sú jasne definované postupy. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky deklaruje potrebu úpravy jednotlivých ustanovení zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, ktorý skôr poznáme pod jednoduchým názvom zákon o lesoch. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky už v súčasnosti pripravuje novelizáciu tohto zákona. S tým, aby sa upravili ustanovenia zákona, ktoré boli problematické predovšetkým z hľadiska praktickej realizácie a uplatnenia samotného zákona v praxi. Ide predovšetkým o ustanovenia upravujúce problematiku uplatňovania hospodárskych spôsobov, obhospodarovania lesov malých výmer, odbornej správy lesov, problematiku hospodárskej úpravy lesov v súvislosti s vyhotovovaním LHP, ako aj problematiku zabezpečovania ochrany lesa pred pôsobením škodlivých činiteľov a zodpovednosti za realizáciu opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov na stabilitu lesných ekosystémov a ich schopnos plni požadované funkcie lesov.

o Aký je súčasný stav prác na tejto novelizácii?

- Musím konštatova, že problematika zákona o lesoch je v skutočnosti problematikou záujmov širokého spektra subjektov. Tomu sa podriadil celý proces prác na novelizácii, keď sa jednotlivé zmeny vopred prerokovali so zainteresovanými subjektami lesného hospodárstva – so zástupcami neštátnych vlastníkov lesa, so správcami lesného majetku štátu, štátnej správy lesného hospodárstva a odbornými organizáciami orientovanými na problematiku trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Ak sa často spomínajú rozpory vo väzbe k právnej úprave v rámci ochrany prírody, tak práve s cieľom odstránenia určitých nejasností, respektíve rozporov bola problematika novelizácie zákona o lesoch prerokovaná aj so zástupcom rezortu životného prostredia. Takže už v súčasnosti môžem konštatova, že sme pripravení v krátkej dobe predloži novelizáciu zákona do legislatívneho procesu.

o ... a aký vývoj si trúfate predpoveda tak často skloňovanému zákonu o poľovníctve?

- Súčasný zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov neodráža už potreby súčasnej doby. Pri uznávaní poľovných revírov, ich zmenách a schvaľovaní zmlúv o nájme výkonu práva poľovníctva je legislatíva nejasná a veľmi komplikovaná. Výsledkom súčasnej legislatívy sú dlhoročné správne a súdne konania. Snahou nášho ministerstva je prijatie nového zákona o poľovníctve. V pláne ministerstva je predloženie nového zákona o poľovníctve do Národnej rady SR v roku 2007. Uvedomujeme si, že na novom zákone o poľovníctve pracuje aj Slovenský poľovnícky zväz. Našou snahou nie je súaži s týmto zväzom, kto predloží zákon skôr, ale chceme predloženie takého zákona, ktorý by reagoval na rozdrobenos vlastníctva k pozemkom, eliminoval by komerčné vzahy v poľovníctve, zabezpečil by ďalší rozvoj poľovníctva a hlavne by nadviazal na bohaté poľovnícke tradície na Slovensku.

***

Pochopiteľne, ste len na začiatku funkčného obdobia a nemôžeme od Vás očakáva teraz a hneď vyčerpávajúce odpovede na všetky najpálčivejšie otázky lesníckej súčasnosti. Verím, že sa v našom časopise budeme k nim postupne vraca v priebehu ďalších mesiacov. Tešíme sa na našu komunikácia už aj preto, že dôverne poznáte problémy vonkajšej lesnej prevádzky a že v predchádzajúcom dlhoročnom postavení vedúceho lesnej správy ste plnili rozhodnutia, s ktorými ste sa možno nie vždy vnútorne stotožnili. Úprimne Vám želáme v náročnej práci čo najviac úspešných krokov!

Zhováral sa Ján Fillo

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Anketa: Lesy treba pred lykožrútom brániť. Nenechať to iba na prírodu

Anketa: Lesy treba pred lykožrútom brániť. Nenechať to iba na prírodu

O čom sa píše

V relácii Rádiofórum Českého rozhlasu sa venovali téme podkôrnikovej kalamity, o ktorej odborníci hovoria, že je doposiaľ najväčšia v histórii Českej republiky. Lykožrút...

Prečítajte si viac
Historický mýľnik. Oceňujú ho aj vlastníci lesov

Historický mýľnik. Oceňujú ho aj vlastníci lesov

Aktuálne

Historický míľnik pre vlastníkov pôdy. Takto označila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav...

Prečítajte si viac
Fotografie, ktoré objavujú les

Fotografie, ktoré objavujú les

Aktuálne

Porota vybrala najlepšie fotografie národného kola súťaže Objavuj les, objavuj PEFC, ktoré zabojujú o medzinárodnú cenu PEFC fotograf roka 2019. Les...

Prečítajte si viac
Postreh: Dialóg s ochranármi je síce nevyhnutný, ale niektorí lesomajitelia sú z neho už zúfalí

Postreh: Dialóg s ochranármi je síce nevyhnutný, ale niektorí lesomajitelia sú z…

O čom sa píše

Ako sa dá zariadiť nerúbanie lesa, tak nazval svoj aktuálny príspevok na blogu v denníku SME aktívny lesník a publicista Michal...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk