Prihlásiť

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Na otázky odpovedá odborný spolupracovník redakcie

Ing. Milan Fischer

O nezistených vlastníkoch sa rozhodlo. Čo bude ďalej?

Nedávno Ústavný súd SR rozhodol, že pôdu neznámych vlastníkov nezíska štát a následne obce, ale práva vlastníkov zostanú naďalej neporušené. Pôvodne sa o túto pôdu zaujímali obce. Čo bude teraz nasledova?

V príspevku z minulého čísla Slovenských lesokruhov o nezistených vlastníkoch, v ktorom sme uviedli predpokladaný termín zasadnutia Ústavného súdu SR, na ktorom sa malo rozhodnú o návrhu generálneho prokurátora o nesúlade časti zákona o usporiadaní vlastníctva k pozemkom s Ústavou SR. Plénum Ústavného súdu SR 22. augusta 2006 rozhodlo o tom, že pozemky nezistených vlastníkov nemôžu prejs do vlastníctva štátu a tým

ani do vlastníctva obcí. Podľa vyjadrenia hovorcu ústavného súdu pre denník Pravda, „súd dospel k názoru, že generálnym prokurátorom napadnuté ustanovenie porušuje princíp právnej istoty ako súčasti právneho štátu, právo vlastni majetok, vrátane dedenia a právo na súdnu ochranu a na obranu pred iným orgánom štátu“.

Ako postupova s podielmi členov pozemkového spoločenstva, ktorí nie sú v zozname podielnikov ?

Pri odpovedi na túto otázku treba v prvom rade vychádza z ustanovení zákona č. 181 1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Najprv si treba uvedomi, že členmi pozemkového spoločenstva sú vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti (§ 2 ods. 2).

Podľa § 4 ods. 1 podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti je nedeliteľné a nemožno ho zruši a usporiada podľa osobitných predpisov (§ 141 a 142 Občianskeho zákonníka).

Ak niekto o sebe tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti v obnovenom spoločenstve a toto právo nemôže preukáza príslušnou listinou, spoločenstvo ho odkáže na konanie pred súdom, ak svoje práva nepreukáže inak. Do skončenia konania pred súdom nie je členom spoločenstva (§ 5 ods. 5 a 6).

Ak nemožno preukáza veľkos podielov spoluvlastníkov v spoločnej nehnuteľnosti v obnovenom spoločenstve, platí, že veľkos ich pôvodných podielov je rovnaká (§ 5 ods. 4).

V zozname po obnovení pozemkového spoločenstva môžu chýba podiely vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu nie je známe, ktorí svoje práva k spoločnej nehnuteľnosti neuplatnili alebo ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané. podiely uvedených vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti vrátane podielov vo vlastníctve štátu spravuje Slovenský pozemkový fond (§ 6).

Členovia spoločenstva môžu prevádza svoj vlastnícky podiel spoločnej nehnuteľnosti a s ním súvisiace práva a povinnosti len za podmienok ustanovených v zákone o pozemkových spoločenstvách a vyhlásení spoločníkov o združení alebo v zmluve o založení a v osobitnom predpise (§ 140 Občianskeho zákonníka).

Nadobúdateľ vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníctva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu (§ 8 ods. 1).

Dohoda o prevode vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti musí ma písomnú formu a nadobúda účinnos dňom vkladu do katastra nehnuteľností (§ 8 ods. 2).

Základom evidencie vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti je zoznam spoločníkov, ktorý je jednou z podmienok vzniku pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity (§ 10 ods. 1). Do zoznamu sa môžu zapísa osoby, ktoré preukážu svoje spoluvlastníctvo k spoločnej nehnuteľnosti príslušnou listinou.

Súčasou zmluvy o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou je aj zoznam vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí zmluvu uzatvárajú (§ 12 ods. 3) a ktorí preukázali svoje spoluvlastníctvo k spoločnej nehnuteľnosti príslušnou listinou.

Spoločenstvo s právnou subjektivitou vedie zoznam svojich členov, do ktorého sa zapisuje meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, rodné číslo, názov a sídlo právnickej osoby, jej identifikačné číslo, veľkos vlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti alebo počet vlastníckych podielov a deň zápisu do zoznamu (§ 16 ods. 1). Uvedené údaje by mal v zásade obsahova aj zoznam spoločníkov v spoločenstve bez právnej subjektivity.

Do zoznamu členov spoločenstva sa vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností,vrátane zmien v členstve spoločenstva. Člen spoločenstva má právo nahliadnu do zoznamu a žiada výpisy jeho zápisu do zoznamu. Orgán spoločenstva, ktorý zoznam vedie, umožní každému, kto osvedčí právny záujem nahliadnu do zoznamu.

Valné zhromaždenie – najvyšší orgán spoločenstva okrem iného schvaľuje zmluvu o založení a jej zmeny a doplnky (§ 16 ods. 2).

Na základe uvedeného vyplýva, že vlastníctvo a veľkos podielov vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti možno do zoznamu zapísa len na základe príslušných listín, napr. zoznam vlastníkov podielov pred obnovením spoločenstva, list vlastníctva, rozhodnutie súdu, notárske osvedčenie, dedičské konanie a pod. Určitou výnimkou je skutočnos ak nemožno preukáza veľkos podielov spoluvlastníkov, platí zásada o rovnosti podielov.

Treba zoznam a veľkos spoluvlastníckych podielov evidova v katastri nehnuteľností?

Podľa zákona NR SR č. 162 / 1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov súčasou katastra okrem geometrického určenia, súpisu a opisu nehnuteľností sú aj údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene o nájomných právach k pozemkom ak trvajú alebo majú trva najmenej pä rokov atď. (§ 1 ods. 1).

Zápisom práv k nehnuteľnostiam sa rozumie vklad, zápis a poznámka.

Vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam.

Záznam je úkon plniaci evidenčné funkcie, ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu ani zánik práv k nehnuteľnostiam.

Poznámka je úkon určený na vyznačenie skutočností alebo pomeru vzahujúceho sa na nehnuteľnosti alebo na osobu a nemá vplyv na vznik, zmenu ani zánik práv k nehnuteľnostiam (§ 4 a 5). Podrobnosti o zápise práv k nehnuteľnostiam sú upravené v rámci katastrálneho konania (§ 22 a nasl.).

Na základe uvedených ustanovení katastrálneho zákona a zákona o pozemkových spoločenstvách vyplýva, že písomné vyhlásenie a zoznam spoločníkov, resp. zmluva o založení spoločenstva a zoznam vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti musia by podkladom na zápis práv k spoločným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností.

Podľa § 19 – súčinnos s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami, vlastníci a iné oprávnené osoby okrem iného sú povinní dba, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností ako aj zmeny týchto údajov mohli by v katastri evidované, a ohlási každú zmenu katastrálnemu úradu do 30 dní od dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti a na vyzvanie katastrálneho úradu predloži v určenej lehote doklady na zápis týchto údajov do katastra.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Anketa: Lesy treba pred lykožrútom brániť. Nenechať to iba na prírodu

Anketa: Lesy treba pred lykožrútom brániť. Nenechať to iba na prírodu

O čom sa píše

V relácii Rádiofórum Českého rozhlasu sa venovali téme podkôrnikovej kalamity, o ktorej odborníci hovoria, že je doposiaľ najväčšia v histórii Českej republiky. Lykožrút...

Prečítajte si viac
Historický mýľnik. Oceňujú ho aj vlastníci lesov

Historický mýľnik. Oceňujú ho aj vlastníci lesov

Aktuálne

Historický míľnik pre vlastníkov pôdy. Takto označila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav...

Prečítajte si viac
Fotografie, ktoré objavujú les

Fotografie, ktoré objavujú les

Aktuálne

Porota vybrala najlepšie fotografie národného kola súťaže Objavuj les, objavuj PEFC, ktoré zabojujú o medzinárodnú cenu PEFC fotograf roka 2019. Les...

Prečítajte si viac
Postreh: Dialóg s ochranármi je síce nevyhnutný, ale niektorí lesomajitelia sú z neho už zúfalí

Postreh: Dialóg s ochranármi je síce nevyhnutný, ale niektorí lesomajitelia sú z…

O čom sa píše

Ako sa dá zariadiť nerúbanie lesa, tak nazval svoj aktuálny príspevok na blogu v denníku SME aktívny lesník a publicista Michal...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk