Prihlásiť

Zmeny vyplývajúce z vyhlášky MP SR č. 451/2006 Z.z. o odbornom lesnom hospodárovi

Nadobudnutím účinnosti vyhlášky MP SR č. 451/2006 Z.z. o odbornom lesnom hospodárovi 15. júla 2006 došlo k výrazným zmenám v predkladaní žiadostí o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára (ďalej len „skúšky OLH“), ako aj v ďalších oblastiach dotýkajúcich sa odborného lesného hospodára. Chceli by sme vás upozorni aspoň na tie najdôležitejšie zmeny s ohľadom na doterajšiu právnu úpravu, t.j. podanie žiadosti o vykonanie skúšky, priebeh skúšky a protokol o skúške a odňatie osvedčenia.

Žiados o vykonanie skúšky OLH v roku 2007 treba poda do 31. októbra 2006. Naďalej je potrebné predloži doklad o vzdelaní, to znamená ak nie originál, tak overenú kópiu. K žiadosti sa predkladá aj doklad o absolvovaní praxe v lesníckych činnostiach potvrdený obhospodarovateľom lesa a aj opis vykonávaných lesníckych činností. Vyhláška ako príloha žiadosti priamo definuje aj doklad o úhrade príslušného správneho poplatku. Tento sa zatiaľ nezmenil a sumu 2500 Sk je možné zaplati nielen kolkovými známkami, ale viacerými spôsobmi podľa ustanovení zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Naopak, ako príloha žiadosti sa nepožaduje výpis z registra trestov (ani odpis).

Priebeh skúšky je rozdelený na písomnú a ústnu čas. Odborné vedomosti sa overujú z pôvodných piatich oblastí, toto ostalo nezmenené, ale v porovnaní s minulosou sa dôraz dáva na písomnú čas realizovanú formou testov.

Zdôrazňujeme, že je dôležité, aby uchádzač v každej preverovanej oblasti zodpovedal správne 70 % otázok. Ak v čo len jednej oblasti je test neúspešný

(menej než 70 %), v skúške sa ďalej nepokračuje. Ústna čas skúšky sa vykonáva v teréne a úspešne je zvládnutá vtedy, ak sa na tom uznesú najmenej štyria členovia

skúšobnej komisie.

V porovnaní s doterajšou praxou sa podľa súčasnej vyhlášky nebude žiadateľovi odovzdáva vysvedčenie o vykonaní skúšky, ale sa mu oznámi, či na skúške vyhovel alebo nevyhovel.

Novinkou je, že za každého žiadateľa bude vyhotovený samostatný protokol, ktorý

sa bezodkladne predloží krajskému lesnému úradu podľa príslušnosti k trvalému bydlisku úspešného žiadateľa. Pri podaní žiadosti o vydanie osvedčenia na výkon činnosti odborného lesného hospodára sa následne ako príloha okrem dokladu o zaplatení príslušného správneho poplatku nič iné nepredkladá.

Odňatie osvedčenia a problematiku s tým súvisiacu vyhláška nekonkretizuje, ale táto je priamo upravená v § 47 ods. 5 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch.

V registri odborných lesných hospodárov krajský lesný úrad podobne ako doteraz,

okrem údajov súvisiacich s odňatím osvedčenia, samostatne eviduje aj záznamy o porušení povinností odborného lesného hospodára.

Text vyhlášky a jej príloh spoločne s niektorými ostatnými vyhláškami vám v spolupráci s vydavateľstvom Lesmedium, k. s. Bratislava, predkladáme v prílohe časopisu Les a Lesokruhy 9-10/2006. Predpokladáme, že ostatné doteraz neuverejnené vyhlášky budú zahrnuté v prílohách nasledujúceho vydania časopisu Les a Lesokruhy.

Ing. Erik Rozkopal

MP SR

Prečítané: 1005
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Kauza Pečniansky les nekončí. LESY SR a Petržalka sa odvolali

Kauza Pečniansky les nekončí. LESY SR a Petržalka sa odvolali

O čom sa píše

Štátny podnik LESY SR sa odvolal voči júnovému rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava II, kde po druhý raz neuspel v spore...

Prečítajte si viac
Mestské lesy Tisovec: z dreva by sme sotva vyžili

Mestské lesy Tisovec: z dreva by sme sotva vyžili

O čom sa píše

Zhruba o tretinu menej dreva oproti pôvodnému plánu vyťaží v roku 2019 vo svojich lesoch samospráva mesta Tisovec v okrese Rimavská...

Prečítajte si viac
Na Slovensku sa v minulom roku spálilo menej drevnej biomasy

Na Slovensku sa v minulom roku spálilo menej drevnej biomasy

O čom sa píše

Ako sa uvádza v Správe o lesnom hospodárstve v SR za rok 2018, teda v Zelenej správe, celková spotreba tuhej...

Prečítajte si viac
Predaj dreva na Slovensku v minulom roku vzrástol

Predaj dreva na Slovensku v minulom roku vzrástol

O čom sa píše

Na internetovej stránke Energie-portal.sk je publikovaná informácia o minuloročnom predaji dreva na Slovensku. Autor čerpal so Zelenej správy za rok 2018...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk