Prihlásiť

Zlacnie kubík českého dreva o stovky korún?

Pre spracovateľov dreva môže ma kalamita v českých lesoch krátkodobo veľmi pozitívny efekt.

Takøka všichni odborníci počítají s tím, že kvùli polomùm poklesne výraznì cena døeva. Na nìkterých místech v Česku vítr vyvrátil či zlomil tøeba tøi čtvrtiny stromù, které døevorubci pokácí za celý rok. Kvùli likvidaci kalamity se tak dostane na trh enormní množství døeva, což by mìlo snížit jeho cenu. Zpracovatelé ale zároveň upozorňují, že konečné ceny mùže ovlivnit ještì øada faktorù. Jednak ještì nejsou spočítány celkové škody na lesních porostech, jednak bude údajnì záležet na tom, za jakých podmínek se bude kalamita v Česku likvidovat.

„Cena døeva mùže jít dolù øádovì o stokoruny na kubík. Jestli to ale budou dvì nebo tøi stovky, to se dnes tìžko odhaduje,“ øekl LN Ivan Doubrava, pøedseda pøedstavenstva døevaøského holdingu CE WOOD.

Otázka, za kolik se bude døevo prodávat, závisí podle nìj nejen na rozsahu polomù v Česku, ale také na situaci v okolních státech. Velkou neznámou také zatím zùstává zpùsob, jakým bude chtít kalamitu likvidovat nejvýznamnìjší dodavatel døeva v Česku, tedy státní podnik Lesy České republiky. Ve støedu má vláda rozhodnout, zda vyhlásí v lesích takzvaný nouzový stav, který by teoreticky umožňoval státním organizacím rozhodnout o zpracovatelích døeva z kalamity ve zkráceném øízení, tedy nikoliv klasickým výbìrovým øízením. Také forma tohoto výbìru údajnì mùže ovlivnit konečnou cenu døevní hmoty. „My se domníváme, že nejčistší forma výbìru tìžaøských firem po takové kalamitì je dražba. Firmy si jdou prohlédnout les a poté nabídnou, kolik jsou za døevo ochotné zaplatit,“ tvrdí Doubrava,. Podobnou metodu zvolili podle nìj lesníci po katastrofì ve Vysokých Tatrách v roce 2004.

Vedení Lesù ČR ale tvrdí, že spekulace o jakékoliv možné formì výbìru konkrétních tìžaøských firem jsou pøedčasné. „Nejprve musí rozhodnout vláda o nouzovém stavu v lesích, pokud tak učiní, budeme se muset o dalším postupu poradit i s právníky,“ øekl LN mluvčí Lesù ČR Tomáš Vyšohlíd. Zároveň ale potvrdil, že cena døeva by kvùli kalamitì mìla každopádnì poklesnout.

***

Jaké škody zpùsobila vichøice

Státní lesy, které spravují pøes polovinu všech lesù v České republice, uvádìjí, že vichøice zničila pøes pìt milionù metrù kubických døeva. To jsou témìø tøi čtvrtiny roční tìžby. Podle prvních odhadù se jedná o šest miliard korun.

Soukromé lesní společnosti zatím hlásí škody výraznì nižší a konkrétní čísla nemají k dispozici. České dráhy odhadují škody na svém majetku na 37 milionù korun. Nejvìtší škody jsou na poničených kolejích a elektrických rozvodech. Škody na vozech se odhadují na šest milionù.

(Lidové noviny, 23.1.2007)

Prečítané: 544
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Odkliatie bezzásahu?

Odkliatie bezzásahu?

O čom sa píše

Od ochrancov prírody na Slovensku počúvame zaklínadlo, že bezzásahový režim sa v iných chránených územiach Európy a sveta využíva ako manažment...

Prečítajte si viac
Lov 35 vlkov schválený v presne vymedzených územiach

Lov 35 vlkov schválený v presne vymedzených územiach

Aktuálne

Populácia vlka dravého na Slovensku je na takej úrovni, že ho možno loviť bez negatívneho dosahu na jeho populáciu. Slovensko...

Prečítajte si viac
Plánovaný výrub suchých stromov ukážu mestskí lesníci najskôr Bratislavčanom

Plánovaný výrub suchých stromov ukážu mestskí lesníci najskôr Bratislavčanom

O čom sa píše

Mestské lesy Bratislava odstránia v lese Sitina v katastri Karlovej Vsi približne 300 suchých stromov, ktoré ohrozujú návštevníkov lesoparku. Mestská časť o tom informuje...

Prečítajte si viac
Inšpekcia životného prostredia dala za pravdu lesníkom

Inšpekcia životného prostredia dala za pravdu lesníkom

Aktuálne

Podozrenie na porušenie zákona o ochrane prírody sa napokon nepotvrdilo. Podnet, ktorý v súvislosti s odstraňovaním suchých stromov v Kôprovej doline podala občianska iniciatíva...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk