Prihlásiť

Ministri spoločne o podkôrnom hmyze

V Podbanskom sa skončila konferenciu na tému Podkôrny hmyz, jeho vplyv na lesné ekosystémy v chránených územiach a možnosti využitia štrukturálnych fondov EÚ pri ochrane prírody a krajiny.

Organizovali ju spoločne minister životného prostredia J. Izák a minister

pôdohospodárstva M. Jureňa. Účastníci medzinárodnej konferencie prezentovali prístupy jednotlivých krajín pri riešení problematiky podkôrneho

hmyzu v chránených územiach.

Z prezentovaných vystúpení medzinárodných expertov vyplynulo:

Podkôrny hmyz je jedným zo základných negatívnych

činiteľov ovplyvňujúcich stabilitu lesných ekosystémov v

chránených územiach.

Väčšina krajín má chránené územia rozčlenené do zón

ochrany, pričom sa uplatňuje diferencovaný prístup podľa

jednotlivých zón:

V zónach s najprísnejším režimom ochrany bezzásahový

režim, čo v odôvodnených prípadoch nevylučovalo

uplatnenie opatrení aktívneho manažmentu.

V ostatných zónach sa vykonáva aktívna ochrana proti

podkôrnemu hmyzu s uplatňovaním intenzívnych opatrení proti

jeho šíreniu do okolitých území, vrátane preventívnych

opatrení.

Vlastnícke práva

Prísne chránené územia sú spravidla na pozemkoch vo

vlastníctve štátu.

Ak sú chránené územia na pozemkoch v neštátnom

vlastníctve, je uplatňovaný systém náhrady ujmy z titulu

obmedzení resp. výkupu pozemkov.

Účastníci konferencie skonštatovali:

1. Podkôrny hmyz môže ma okamžitý negatívny vplyv na stav

biotopov na rozsiahlych územiach.

2. NATURA 2000 nebráni manažova územia v súlade s doposiaľ

uplatňovanými štandardnými formami bežného

obhospodarovania. Tým nie je dotknutá zásada, že všetky

činnosti, ktoré môžu buď samostatne, alebo v kombinácii s

inými činnosami spôsobi podstatné zmeny v biologickej

rozmanitosti, v štruktúre a funkcii ekosystémov, musia by

pred ich vykonaním posúdené podľa článku 6. Smernice

92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a

voľne rastúcich rastlín.

3. Slovensko, ako členská krajina EU môže v prípade

starostlivosti o územia NATURA 2000 zvoli aj tzv. pasívny

manažmentový prístup v prípade, ak biotopy, ktorých sa to

týka, sú v takom priaznivom prirodzenom stave, že ich

ponechanie na samovývoj výrazným spôsobom neohrozí

biologickú rozmanitos, štruktúru a funkcie týchto

biotopov ani biotopov susediacich. Sú to biotopy schopné

autoregenerácie, autoreprodukcie bez intervencie človeka.

Tieto podmienky by mali spåňa vybrané lesné biotopy v A

zónach prípadne v 5. stupni ochrany prírody.

Závery:

Základným predpokladom pre efektívne vyriešenie problému

vplyvu podkôrneho hmyzu na lesné ekosystémy v CHÚ sa javí

prijatie nasledovných systémových opatrení:

1. Dopracova zonáciu národných parkov, vychádzajúcu z novej

schválenej metodiky, rešpektujúcu vlastnícke práva k

územiam nachádzajúcim sa v CHÚ, ide najmä o neštátne

vlastníctvo lesov, plne rešpektujúcu koncepciu ochrany

prírody a krajiny, štátnu lesnícku politiku, ako aj zásady

politík zabezpečujúcich rozvoj vidieka a skvalitnenia

života lokálnych komunít.

2. Pripravi "Koncepciu" systémového riešenia problému

premnoženia podkôrnikov v CHÚ, ktorá bude obojstranne

akceptovaná (štátnou ochranou prírody aj lesníctvom) a bude

rešpektova ekologicky, ekonomicky i sociálne najvhodnejší

variant riešenia. Zároveň umožní zohľadni miestne

špecifiká.

3. Vypracova manažmentové plány chránených území

rešpektujúce "Koncepciu" riešenia problému premnoženia

podkôrnikov v CHÚ a požiadavky vlastníkov, správcov a

samospráv v daných územiach.

Do obdobia definitívneho vyriešenia základných podmienok a

vypracovania "Koncepcie" sa odporúča:

1. Na území s najprísnejším režimom ochrany (v súčasnosti 5.

stupeň ochrany prírody) sa zasahova nebude.

2. V lesných porastoch susediacich s 5. stupňom ochrany

prírody vykonáva intenzívne opatrenia brániace šíreniu

podkôrnikov do okolitých porastov v súlade so zákonom č.

326/2005 Z.z. o lesoch.

3. Vytvori funkčný systém na úhradu obmedzení vyplývajúcich

zo zákona č. 543/2002 Z.z. alebo na jeho základe.

4. V územiach so 4. stupňom ochrany resp. B zónach

realizova preventívne a obranné opatrenia na princípe

ekologicky šetrnej aktívnej ochrany lesa proti podkôrnikom.

V prípade potreby súhlasu alebo výnimky orgánu ochrany

prírody prihliada na bionómiu vývoja škodcu. Odborným

podkladom pre rozhodovanie orgánov štátnej správy ŽP a OP,

nutným pre dodržanie zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o

ochrane prírody a krajiny pre konkrétne opatrenia v

konkrétnom území, bude stanovisko spoločnej odbornej

komisie tvorenej ŠOP B. Bystrica a NLC Zvolen, prerokované a

odsúhlasené vlastníkom resp. správcom lesa.

5. V oblastiach nachádzajúcich sa v 3. stupni ochrany a

nižšie sa bude vykonáva aktívna ochrana lesa proti

podkôrnikom.

Závery spracovali zástupcovia rezortov životného prostredia

a rezortu pôdohospodárstva v spolupráci so zahraničnými

expertmi.

Informovala o tom Jana Kaplanová z MP SR.

S prijatými závermi nesúhlasia niektorí účastníci konferencie - koordinátori Mimovladneho výboru Naše Tatry. Medzi spornými bodmi uvádzajú napríklad tvrdenia, že podkôrny hmyz je jedným zo základných negatívnych činiteľov ovplyvňujúcich stabilitu lesných ekosystémov v chránených územiach. Alebo, že v zónach s najprísnejším režimom ochrany by sa nevylučovalo uplatnenie opatrení aktívneho manažmentu.

MVNT sa obávajú zásahu v Tichej a Kôprovej doline, odôvodňovaného štúdiou, ktorú vypracovala Štátna ochrana prírody SR spolu s Národným lesníckym centrom. Táto štúdia podľa nich nebola vypracovaná v súlade s článkom 6 Smernice EÚ o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Odvolávajú sa pritom na Ladislava Mika, riaditeľa ochrany prírodných zdrojov generálneho riaditeľstva životného prostredia Európskej komisie.

Za koordinátorov MVNT otom informovali Ján Dobšovič a Ján Topercer.

Prečítané: 547
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

V lesoch riziko požiarov. Ich vlastníci a obhospodarovatelia musia hliadkovať a plniť si aj ďalšie povinnosti

V lesoch riziko požiarov. Ich vlastníci a obhospodarovatelia musia hliadkovať a plniť…

Aktuálne

Je tu jar, zvýšené riziko vzniku požiarov na lesných pozemkoch a povinnosť ich vlastníkov a obhospodarovateľov zabezpečiť hliadkovanie a mať pripravené protipožiarne...

Prečítajte si viac
Poznámka: Na sociálnych sieťach za málo peňazí veľa muziky

Poznámka: Na sociálnych sieťach za málo peňazí veľa muziky

Aktuálne

V marcovej relácii Halali bola odvysielaná reportáž o cieľoch a aktivitách odbornej platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska, v ktorej sa vyjadrili na kameru koordinátori...

Prečítajte si viac
Národné lesnícke centrum má ambíciu pomáhať na západnom Balkáne

Národné lesnícke centrum má ambíciu pomáhať na západnom Balkáne

Aktuálne

Národné lesnícke centrum vo Zvolene, ktoré zabezpečuje pre lesné hospodárstvo komplexné služby a činnosti vo vede, výskume, vývoji, poradenstve, ďalšom vzdelávaní...

Prečítajte si viac
História: Rozvrat alebo svornosť

História: Rozvrat alebo svornosť

O čom sa píše

Náš spolupracovník Ing. Juraj Krišta, vedúci Lesnej správy Sedliská na Odštepnom závode Vranov nad Topľou š. p. LESY SR je...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk