Prihlásiť

LESY SR š. p. a ZSD SR o trhu s drevom a cenovej politike

K správe NKÚ a záverom, ktoré prezentoval úrad pred týždňom, sa v piatok 24. mája podrobnejšie ako v prvej reakcii vyjadril š.p. LESY SR a k obchodnej politike tohto podniku v rovnaký deň vydal vyhlásenie aj Zväz spracovateľov dreva SR. Obidve aktuálne stanoviská zverejňujeme v plnom znení.

Doporučený Sídlo š.p. LESY SR v Banskej Bystrici Foto Jozef Marko Sídlo š.p. LESY SR v Banskej Bystrici

Stanovisko LESY SR, š. p. k výsledkom kontroly NKÚ za kontrolované obdobie 2015, 2016 a 2017: 

„Vzhľadom na informácie, ktoré odzneli v médiách a ktoré sa týkajú výsledkov kontroly realizovanej NKÚ v štátnom podniku za obdobie rokov 2015 až 2017, vydávame nasledovné stanovisko: 

1/ Súčasné vedenie štátneho podniku vníma les ako živý organizmus, ktorý tu bol, je a musí byť zachovaný pre ďalšie generácie ako súčasť prirodzenej zložky životného prostredia občanov SR. Táto filozofia je naším hlavným motívom pri správe, hospodárení a nastavovaní riadiacich a kontrolných procesov. V plnej miere súhlasíme s konštatovaním NKÚ, že les je tu navždy a aj preto očakávame, že vláda SR a samotný štát jasne definuje hospodárske a iné žiadúce celospoločenské funkcie lesov v 21. storočí a to podľa konkrétnych priorít. 

Pre nás je kľúčovým bodom, aby Lesy SR, š. p. boli transparentnou, modernou a dôveryhodnou spoločnosťou, ktorá spĺňa požiadavky obyvateľstva a súčasnej doby.  

2/ Sme otvorení a pripravení pokračovať v zavádzaní nových inovatívnych postupov, na ktorých už intenzívne posledné dva roky pracujeme a nastavujeme ich pre potreby ostrej implementácie vo všetkých organizačných zložkách štátneho podniku. Musíme zároveň zdôrazniť, že tvorba a zavádzanie týchto postupov, ako aj identifikácia všetkých rizík spojených so správnym nastavením novej politiky riadenia, nie je možná za krátke časové obdobie. Je totiž faktom, že za posledných 18 rokov od založenia podniku, nedošlo nikdy k výrazným zmenám, s výnimkou niekoľkých reorganizačných zmien. Nie je možné takéto postupy aplikovať v krátkom čase, keďže ide o podnik s celoslovenskou územnou pôsobnosťou, so špecifickým charakterom lesnej prevádzky a s počtom približne 3 500 zamestnancov. Nová koncepcia a filozofia sa nedá nastaviť za pol roka, pri neustálych politických turbulenciách vedúcich k výmene generálnych riaditeľov a vedenia  podniku. Takéto kroky zhoršujú možnosť koncepčnej práce  a vyvolávajú nestabilitu. 

3/ Zo správy NKÚ veľmi citlivo vnímame názor na obchodnú politiku a ceny za kontrolované obdobie r. 2015, 2016 a 2017. Zároveň oceňujeme, že predseda NKÚ pozitívne vníma  procesy nastavenia súčasnej novej obchodnej politiky Lesov SR š. p., ktorá vychádza zo schválených strategických dokumentov prerokovaných vedením podniku a dozornou radou zriaďovateľa. Tento obchodný model v plnej miere rešpektuje uznesenia vlády SR o podpore domácich spracovateľov, plne reflektuje a operatívne nastavuje cenovú politiku podľa aktuálnej trhovej situácie a drevnú hmotu speňažuje za najvyššie možné trhové ceny v aktuálnom období s prihliadnutím na sortimentovú (kvalitatívnu) skladbu obchodovanej suroviny. 

Veľmi radi by sme dosiahli speňaženie vyššie aj o 10 EUR/m³, nie len o 1 EUR/m³ ako tvrdil na tlačovej konferencii predseda NKÚ.  No ceny drevnej hmoty udáva trh, na ktorom sa my síce podieľame, ale NETVORÍME ho monopolne. Viac ako 55% trhu tvorí privátny a neštátny sektor, ktorý významne vplýva na cenovú politiku v SR. 

Situácia v strednej Európe je kritická vzhľadom na rozvoj podkôrnych kalamít, ceny ihličnatého dreva sa v súčasnej dobe doslova prepadávajú, významné európske píly sú plné lacného kalamitného dreva z Českej republiky, Talianska a Nemecka. Ceny Lesov SR sú vyššie oproti Lesom ČR rádovo v eurách, čo značne komplikuje situáciu slovenským piliarom – producentom reziva, ktoré dodávajú na svetové trhy a strácajú tak konkurencieschopnosť. 

Uvedomujeme si zodpovednosť za 3500 zamestnancov nášho podniku a ďalšie tisícky pracovných miest  naviazaných na našu hospodársku činnosť, z ktorej plynie značný príjem do štátneho rozpočtu formou daní a odvodov zo zamestnaneckých miezd. Budujeme a vytvárame stabilné podnikateľské prostredie, ktoré živí obrovské množstvo ľudí. Je našou PRIORITOU predávať drevnú surovinu za maximálne možné TRHOVÉ ceny, a zároveň minimalizovať všetky možné úniky a nekalé praktiky, ktoré môžu byť s takouto činnosťou spojené. Nástupom nového obchodného riaditeľa v novembri 2017 bola nastavená nová obchodná politika Lesov SR, na obchodnom úseku bol otvorený nový odbor obchodného dozoru, ktorý realizuje významné kroky k efektívnej kontrole a riešeniu problémov súvisiacich s obchodovaním s drevnou hmotou. 

Vďaka osobnému nasadeniu súčasného generálneho riaditeľa, ktorý si to určil za svoju prioritu, sa spustil proces prípravy, obstarania a implementácie nového systému PSPD – PODROBNÝ SYSTÉM EVIDENCIE A SLEDOVANIA POHYBU DREVA.  Momentálne prebieha verejné obstarávanie na dodávku systému. Tento prelomový systém bude dôležitým nástrojom zabezpečenia transparentnosti pri predaji drevnej hmoty. Maximálne spresní evidenciu pohybov drevnej hmoty v reálnom čase, identifikuje okamžite adresnosť dodávok dreva, vylepší evidenciu skladového hospodárstva a najdôležitejším faktorom bude aj nová politika realizácie kontroly v celom rozsahu obchodného reťazca. 

Súčasne aplikovaný model obchodnej politiky plne reflektuje aj tvrdenia NKÚ o efektívnosti realizácií elektronických aukcií dreva a dražieb dreva, ktoré postupne navyšujeme a takto umožňujeme ešte efektívnejšie doplnkovo zhodnocovať drevnú surovinu. Tu je potrebné upozorniť na skutočnosť, že viac ako 50% takto predanej drevnej hmoty končí v rukách obchodných firiem, nie domácich spracovateľov a cenné sortimenty listnatých drevín takto následne opúšťajú územie Slovenskej republiky. 

Je potrebné spomenúť aj český model predaja dreva na pni, kedy vlastnícke právo k drevnej surovine prechádza na kupujúceho okamihom vydraženia a zaplatenia požadovanej sumy za obchodný celok, no majiteľ lesa tým okamžite stráca dosah nad smerovaním a umiestňovaním suroviny napríklad na domáci trh. Ak je toto cesta, ktorú požaduje verejnosť a zriaďovateľ – tak týmto okamžite narážame na problém s uznesením vlády SR o „podpore domácich spracovateľov“. 

Pri nastavovaní nových procesov súčasné vedenie centralizovalo rozhodovanie a plánovanie stratégie pre obchod s drevom na generálne riaditeľstvo.  To je ďalší konkrétny krok k zužovaniu priestoru pre možné manipulatívne správanie sa na jednotlivých nižších úrovniach riadenia. Nastavili sme zároveň už účinný systém riešenia reklamácií pri dodávkach drevnej hmoty v aktuálnom období. 

4/ Lesy SR súhlasia s vytvorením mimoriadneho kompenzačného fondu na lesy Vládou SR, ktorý by ale mal byť prístupný pre všetkých obhospodarovateľov lesov, nie len pre štátne subjekty. Ak majú lesy plniť požiadavky modernej doby, napĺňať vo vyššej miere celospoločenské funkcie a potláčať jej  hospodársku funkciu, je na zváženie, čo nastane v celom spracovateľskom a výrobnom reťazci – personálna optimalizácia, znižovanie počtu zamestnancov na úrovni nášho podniku, ale aj dodávateľov, nedostatok drevnej suroviny slovenským spracovateľom a výrobcom, dopad na ekonomiku štátu. Vítame a podporíme iniciatívu, ktorej výsledkom bude odpustenie mimoriadneho odvodu do štátneho rozpočtu SR v ročnej výške približne 5,3 mil. eur, pretože tieto financie sa určite vedia nasmerovať a efektívne použiť pri zveľaďovaní zvereného lesného majetku vo všetkých škálach činností – od pestovateľskej až po mimoprodukčné celospoločenské funkcie lesa.  

5/ Súčasťou správy NKÚ bol aj komentár k mediálnej kampani Lesov SR. K tomuto uvádzame  skutočnosť, že štátny podnik po zisteniach o ťažkej merateľnosti prínosov vo vzťahu ku konkrétnej cieľovej skupine, z vlastného podnetu financovanie kampane zastavil, takže nedošlo k dočerpaniu predmetu zmluvy. Zároveň sme presvedčení, že kampaň predstavuje vhodný nástroj na prezentáciu práce a činnosti celého podniku, no je potrebné precíznejšie nastavenie cieľových parametrov takýchto kampaní. V súčasnej dobe je vyslovene žiadúce realizovať správne nastavené  kampane tohoto typu dlhodobo a pravidelne na ochranu a budovanie obchodnej značky Lesov SR . 

6/ K nevýhodným 10 ročným zmluvám  Woodworking a prenájmy piliarskych prevádzok uvádzame niekoľko faktov – zmluvy so spoločnosťou Woodworking boli podpísané na Lesoch SR už v roku 2010. Za celé obdobie 9 rokov nebolo žiadne vedenie Lesov SR schopné vypovedať tieto zmluvy ani po vyhotovení právnych analýz k tejto veci. 

Až manažment a vedenie na čele so súčasným generálnym riaditeľom Ing. M. Staníkom a obchodným  riaditeľom Ing. T. Kloučkom PhD. dosiahli v r. 2018 zrušenie troch zmlúv zo štyroch na prenájom píl, na ktoré bola viazaná drevná hmota z Lesov SR. Týmto krokom bolo zabezpečené ďalších 150 tis. m³ ihličnatého dreva pre potreby  domácim slovenským spracovateľom. 

7/ Ďalšou z oblastí, ktorej sa venovala NKÚ bolo spôsob vysúťaženia kamerového protipožiarneho  systému ASDS, ktorého dodávku objednal, obstaral a uviedol do obehu manažment bývalého vedenia štátneho podniku.  Vzhľadom na závažné skutočnosti, ktoré podľa NKÚ sprevádzala dodávka tohoto systému, s plnou vážnosťou a snahou o čo najväčšiu transparentnosť Lesov SR v očiach širokej verejnosti, sme pripravení poskytnúť plnú súčinnosť pri ďalšej kontrole zameranej práve na túto oblasť.  Vedenie podniku všade tam, kde dokázalo zistiť a identifikovať pochybenia, okamžite konalo a  zjednalo nápravu. No aj vzhľadom na rozsah a rámec hospodárskej činnosti sa ďalej intenzívne venujeme nastavovaniu a realizácii nových kontrolných systémov a postupov.

Radi by sme zdôraznili, že vítame realizáciu takýchto kontrol zo strany NKÚ, ktoré nám významne pomáhajú identifikovať možné riziká a slabé miesta v organizácii a pomáhajú následne v lepšom nastavovaní riadiacich a kontrolných procesov na úrovni všetkých našich organizačných zložiek. V takejto činnosti sme pripravení ďalej spolupracovať s NKÚ na najvyššej možnej úrovni, vzhľadom na dlhoročné skúsenosti NKÚ v oblasti kontrolných procesov. 

Vedenie štátneho podniku nesie zodpovednosť za obdobie, ktoré sme vedeli a vieme aktívne manažovať a riadiť, k veciam z uplynulých rokov vieme poskytnúť len relevantné dáta. Opakovane je potrebné uviesť, že zavádzanie nových postupov a činností v organizácii ako sú Lesy SR š. p. netrvá ani týždeň a ani mesiac. Takéto činnosti je potrebné robiť systematicky a dlhodobo, čomu určite neprospievajú opakujúce sa výmeny generálnych riaditeľov a manažmentu podniku. Takže je nemožné následne strategicky dlhodobo plánovať a riadiť. 

V závere konštatujeme, že vzhľadom na veľkosť a rozsah správy NKÚ a krátkosť času na podrobnú analýzu, sa ešte budeme priebežne vyjadrovať k niektorým zisteniam, ktoré sú uvedené v správe NKÚ.“ 

Vyhlásenie Zväzu spracovateľov dreva k aktuálnej trhovej situácii a cenovej a obchodnej politike LESY SR, š. p.:

„ZSD SR sa dlhodobo usiluje o nastolenie transparentných a korektných vzťahov so svojím strategickým partnerom, ktorým sú Lesy SR, š. p. tak, aby to bolo v prospech všetkých drevospracujúcich subjektov na Slovensku a tým aj v prospech rozvoja lesnícko – drevárskeho komplexu SR.

Po rokoch vyjednávania a konštruktívnych rokovaní sme sa dopracovali k fungujúcemu mechanizmu komunikácie o spolupráci i o centvorbe. Oceňujeme snahu súčasného vedenia štátneho podniku LESY SR, š.p. o čo najlepšie nastavenie optimálnych podmienok a tým aj cien pre svojich odberateľov. Podľa skúseností drevospracujúcich firiem sa LESY SR, š.p. prispôsobujú trhovým cenám. Vzhľadom na ročný objem predaja drevnej suroviny a s prihliadnutím na okolité európske a domáce trhy, ako aj na pretrvávajúci vplyv spracovania podkôrnikovej kalamity, majú LESY SR, š.p. podľa názoru ZSD SR cenovú politiku nastavenú adekvátne. Keďže zotrvačnosť takého veľkého subjektu je vyššia, než reakčná schopnosť súkromných vlastníkov, sú ceny dnes vyššie, než si to žiada aktuálny stav a ako sú u porovnateľných subjektov. 

ZSD SR aktívne rokuje o cenách guľatiny so svojím strategickým partnerom, ktorým sú LESY SR, š.p.  tak, aby sa podarilo dosiahnuť taký kompromis, ktorý bude únosný z ekonomického hľadiska pre všetky zainteresované strany. Oceňujeme predovšetkým fakt, že vďaka ústretovosti LESY SR, š.p. dosiahli členské spoločnosti ZSD SR strednodobé zmluvy na odber guľatiny, čo pre ne znamená vysokú mieru stability.“

 

 

 

 

 

 

Naposledy zmenené: pondelok, 27 máj 2019 09:22
Prečítané: 758
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Odhalené zločiny v štátnom podniku LESY SR

Odhalené zločiny v štátnom podniku LESY SR

Aktuálne

Naša facebooková stránka LES & Letokruhy zverejnila včera večer ako prvá informáciu, ktorej dnes venovali veľkú pozornosť viaceré celoslovenské masmédiá:...

Prečítajte si viac
Krádežiam dreva v Slovenskom raji odzvonilo

Krádežiam dreva v Slovenskom raji odzvonilo

O čom sa píše

Možno si ešte spomeniete, že sa reportáže o tom, ako sú lesné porasty v Národnom parku Slovenský raj v blízkosti Hrabušíc, Smižian a Vernára...

Prečítajte si viac
Lesník ministrovi: Už nie ste aktivista! Minister lesníkovi: Iný byť nechcem...

Lesník ministrovi: Už nie ste aktivista! Minister lesníkovi: Iný byť nechcem...

Aktuálne

Lesník Pavol Peniaško napísal ministrovi Jánovi Mičovskému a dostal odpoveď. Prv menovaný nám sprístupnil mailový dialóg dvoch skúsených mužov, ktorí majú...

Prečítajte si viac
Klíma, kalamitné drevo a koronakríza znižujú zisky Rakúskych štátnych lesov (ÖBf)

Klíma, kalamitné drevo a koronakríza znižujú zisky Rakúskych štátnych lesov (ÖBf)

O čom sa píše

Rok 2019 bol poznamenaný rekordnými teplotami, množstvom snehu a extrémnym suchom, čo opäť viedlo k početným škodám. Zisky spoločnosti Österreichische Bundesforste (ÖBf) preto...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk