Prihlásiť

Lesníci štartujú projekt na revitalizáciu horských ekosystémov

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom – Výskumným ústavom trávnych porastov a horského poľnohospodárstva a poľskými vedeckými kapacitami z Poľnohospodárskej univerzity v Krakove (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) spustili cezhraničný projekt na revitalizáciu horských ekosystémov. Cieľom projektu je obnova, zachovanie a ochrana biodiverzity horských ekosystémov v cezhraničnom území Karpát.

Doporučený Horská lúka s plodonosnými drevinami LESY SR Horská lúka s plodonosnými drevinami

Projekt realizovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko je zameraný na realizáciu trvalo udržateľného obhospodarovania horských ekosystémov, podporujúceho ich biodiverzitu na výmere približne 130 hektárov na vybraných plochách Žilinského a Prešovského kraja. Plánovaný rozpočet celého projektu predstavuje hodnotu 594 387,41 € (z toho 85 % rozpočtu – 505 229,26 € bude poskytnutých z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 28 793,37 € tvoria prostriedky zo štátneho rozpočtu a 60 364,78 € predstavuje vlastné spolufinancovanie slovenských a poľských partnerov.

Hlavným cieľom projektu je obnova, zachovanie a ochrana biodiverzity horských ekosystémov v cezhraničnom území Karpát. Projekt je zameraný na realizáciu trvalo udržateľného obhospodarovania horských ekosystémov, podporujúceho ich biodiverzitu na výmere približne 130 hektárov na vybraných plochách Žilinského a Prešovského kraja.   Spoločné aktivity a opatrenia budú viesť k zabezpečeniu zachovania ekologických väzieb, zamedzeniu prieniku nepôvodných druhov, spomaleniu degradácie prírody a hodnôt krajiny a zosúladeniu manažmentu prírodne významných území rozdelených štátnou hranicou a tým k ochrane biodiverzity tohto územia.

„Som veľmi rád, že v rámci tohto projektu budeme môcť začať s obnovou horských lúčnych spoločenstiev v  štátnom podniku LESY SR v partnerstve s poľskými vedeckými kapacitami z Poľnohospodárskej univerzity v Krakove a s monitoringom slovenských partnerov pôsobiacich v oblasti výskumu z Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva“, prezradil Miroslav Skladaný, výrobno-technický riaditeľ. „Práve v tom vidíme obrovský význam Programu spolupráce Interreg V-A (5A) Poľsko-Slovensko, v ktorom je podporený takýto spoločný postup v obnove prírodných a kultúrnych hodnôt a tým aj výmena skúseností, čím sa budú budovať partnerstvá a priateľstvá, čo je aj mottom programu“, dokončil Peter Kováčik, projektový manažér.

Územie Karpát je tvorené komplexmi pôvodných zmiešaných listnatých porastov tvoriacich jedinečné horské ekosystémy. Súčasný trend pozvoľného upúšťania od tradičného spôsobu využívania horských spoločenstiev, spôsobuje postupné zarastanie (sukcesiu) európsky a národne významných biotopov a úbytok biodiverzity rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sú úzko viazané práve na tieto biotopy.

Na začiatku sa vykoná odber vzoriek fytomasy, stanoví sa obsah živín a výživnej hodnoty trávneho porastu, odoberú sa pôdne vzorky a zistí sa úroda sušiny trávneho porastu. V rámci monitoringu zveri sa vykoná odber vzoriek biologického materiálu stálej srnčej zveri za účelom zistenia jej zdravotnej kondície a výskytu ťažkých kovov na horských lesných biotopoch. Vykoná sa hydrologický prieskum. Na základe výsledkov monitoringov sa navrhnú optimálne manažmentové opatrenia, zabraňujúce postupnému zarastaniu európsky a národne významných biotopov a podporujúce biodiverzitu horských ekosystémov (kosenie, mulčovanie, ekologická obnova). Opatrenia budú vyplývať z odporúčaného režimu obhospodarovania pre daný typ biotopu, v súlade s nárokmi špecifických druhov flóry a fauny. Na poškodených plochách, resp. na plochách s odstránenými náletovými drevinami bude realizovaná ekologická obnova formou nastielania čerstvo pokosenej hmoty s dostatkom zrelých semien z druhovo bohatých travinno-bylinných porastov. Pre realizáciu navrhnutých opatrení sa obstará strojná technika, ktorá bude využívaná nielen počas realizácie aj v rámci udržateľnosti projektu.

Po vykonaní navrhnutých opatrení sa opäť zrealizuje monitoring stavu horských ekosystémov a zveri pre porovnanie zdravotnej kondície zveri a výskytu ťažkých kovov na horských biotopoch obhospodarovaných, v porovnaní s neobhospodarovanými. Vypracuje sa metodika trvalo udržateľného obhospodarovania horských ekosystémov, ako vzor pre obhospodarovanie ekosystémov aj v ostatných horských oblastiach, keďže táto problematika má celoeurópsky charakter. Výsledky projektu a vypracovaná metodika budú publikované v rámci projektových konferencií a tiež na vedeckých zahraničných a domácich konferenciách mimo projektu. Aktuálne informácie budú taktiež zverejňované na web-stránke partnerov.

Najlepším riešením je opätovné pristúpenie k vhodnému obnovnému manažmentu, resp. k tradičným spôsobom hospodárenia, ktoré spočívajú v ich pravidelnom obhospodarovaní, smerujúcom k podpore mimoprodukčných funkcií horských ekosystémov. Pre revitalizáciu a zachovanie týchto horských biotopov je vhodná traktorová technika s vysokou svahovou dostupnosťou. Nepriaznivý stav horských biotopov znižuje úživnosť pre živočíchy. Pre správne vyhodnotenie vykonaných opatrení je potrebné monitorovanie zdravotnej kondície a migrácie živočíchov naviazaných na tieto ekosystémy ako aj monitorovanie vývoja rastlinných spoločenstiev ako potravinovej zložky týchto živočíchov. V rámci komplexu cezhraničného územia aj napriek blízkosti cezhraničných partnerov nedochádza k vzájomnej výmene informácií o stave horských ekosystémov, výskyte a kondícií živočíchov, prenose parazitov a realizovaných opatreniach. Živočíchy budú monitorované systémom fotopascí a parazitologického výskumu a horské biotopy pomocou terénneho botanického prieskumu, ktorému bude predchádzať zistenie ich východiskového stavu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. „Obsah tejto správy nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej Únie“.

Tlačovú správu nám poskytol Radko Srnka z Odboru komunikácie š. p. LESY SR

 

Naposledy zmenené: streda, 10 apríl 2019 10:37
Prečítané: 243
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Kauza hlucháň: ŠOP-ka nekomunikuje s lesníkmi a lesomajiteľmi?!

Kauza hlucháň: ŠOP-ka nekomunikuje s lesníkmi a lesomajiteľmi?!

Aktuálne

Štátny podnik LESY SR zastavil kvôli hlucháňovi ťažbu kalamitného dreva v Nízkych Tatrách. Pre masmédiá to povedal minulý týždeň vedúci...

Prečítajte si viac
Glosa: Ornitológovia v poslednej chvíli ratovali hniezdo orla, o ktorom lesníci nevedeli. Prečo?!

Glosa: Ornitológovia v poslednej chvíli ratovali hniezdo orla, o ktorom lesníci nevedeli…

O čom sa píše

Na spravodajskom portáli Webnoviny.sk sa včera objavil aktuálny príbeh ornitológov, ktorý popísal Marián Filípek z Ochrany dravcov na Slovensku. Párik...

Prečítajte si viac
Pochybnosti o financovaní ochrany vtáčích území

Pochybnosti o financovaní ochrany vtáčích území

Aktuálne

Ochrana viacerých ohrozených vtáčích druhov sa má zlepšiť. Vláda SR podľa správy TASR, uverejnenej na portály www.teraz.sk a vo viacerých masmédiach...

Prečítajte si viac
25. výročie Pro Popula: Lesy v dobrých rukách

25. výročie Pro Popula: Lesy v dobrých rukách

Aktuálne

V Spišskej Kapitule sa dnes uskutočnili oslavy 25. výročia hospodárenia v lesoch Spišského biskupstva spoločnosťou Pro Populo Poprad s.r.o. Jeden z najväčších neštátnych...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk