Prihlásiť

Koordinátor odbornej platformy F. Štulajter: Obhospodarovatelia lesa a spracovatelia dreva sú na jednej lodi

Koordinátor odbornej platformy ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA a predseda PEFC Slovensko Ing. František Štulajter, CSc. na lesníckom podujatí Milión sadeníc pre Slovensko na námestí vo Zvolene 18. januára v úvode svojho vystúpenia zdôraznil, že obhospodarovatelia lesa a spracovatelia dreva sú na jednej lodi a ak budú spolupracovať, tak je väčšia pravdepodobnosť, že na súčasnom rozbúrenom politickom, ekonomickom a mediálnom mori, ju budú kormidlovať správnym smerom na prospech rozvoja obidvoch, na sebe závislých odvetví – lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu. 

Doporučený Koordinátor platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska František Štulajter Ilustračné foto Peter Gogola Koordinátor platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska František Štulajter

F. Štulajter: „Ak hovoríme o búrlivých časoch, tak odborná platforma ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA vznikla najmä preto, aby ponúkla spoločnosti namiesto stupňujúceho sa konfliktu a marketingového boja strategické ciele, systémové riešenia a nim zodpovedajúce nástroje, ktoré dokážu zabezpečiť dlhodobé a konsolidované využívanie lesného bohatstva Slovenska pre celú občiansku spoločnosť a v súlade s celosvetovými a európskymi dohovormi, súvisiacimi s lesmi.

Tieto ciele a nástroje sú špecifikované v dokumente nazvanom Nová stratégia trvalo udržateľného využívania lesného bohatstva Slovenska. Tento dokument navrhuje okrem iného aj riešenia najpodstatnejšieho problému súčasnosti, súvisiaceho s lesmi - a to zabezpečenie adaptácie lesných ekosystémov na klimatickú zmenu. Podľa Parížskej klimatickej dohody je celistvé a udržateľné lesné hospodárstvo najefektívnejším úložiskom emisií pre dosiahnutie klimatickej neutrality. A práve k takému hospodáreniu v lese smeruje naše snaženie.

Lesy potrebujú konštruktívnu diskusiu, spoločenskú dohodu a štátnu politiku pre ich ochranu

Usilujeme sa o to, aby tento strategický dokument, ktorý sme spracovali a predložili všetkým kompetentným, slúžil ako podklad na vypracovanie Štátnej politiky pre ochranu lesného bohatstva Slovenska. Sme presvedčení tom, že takýto dokument, ako výsledok konštruktívnej diskusie a spoločenskej dohody, by mala následne prerokovať a schváliť Národná rada SR a zaviazať Vládu SR, aby bezodkladne, systematicky a dlhodobo realizovala tento projekt na prospech slovenských lesov a celej našej spoločnosti.

Čo považujeme za piliere novej štátnej politiky:

 • Integráciu riadiacich a exekutívnych mechanizmov súvisiacich so starostlivosťou o lesné bohatstvo Slovenska pod jeden samostatný rezort – nové ministerstvo,
 • Vytvorenie a schválenie jediného, vzájomne zosúladeného legislatívneho predpisu garantujúceho adekvátnu starostlivosť o lesné bohatstvo SR vo všetkých rozhodujúcich záujmových oblastiach –ochrany prírody, ochrany lesa, ochrany a poskytovania všetkých rozhodujúcich ekosystémových služieb, ktoré občania od lesa očakávajú,
 • Súčasťou nového zákona musí byť aj vytvorenie jednotnej štátnej správy zameranej na ochranu lesného bohatstva SR. O lesy vo vlastníctve štátu sa musí starať jeden správca s autonómnym postavením voči zriaďovateľovi.    Základným nástrojom implementácie zákonných opatrení musí byť jeden program starostlivosti o konkrétne lesné územie (môže mať niekoľko variant),
 • Nové usporiadanie  a využívanie funkcií lesov,
 • Zmeny v lesníctve - funkčná  kategorizácia lesných území a ciele starostlivosti,
 • Zmeny v ochrane prírody - revízia chránených území,
 • Rešpektovanie  v legislatíve aj v praxi rozdielu medzi súkromným resp. spoločenstevným vlastníctvom lesov a štátnym (verejným) vlastníctvom lesov,
 • Ochrana lesného bohatstva musí klásť dôraz na zdravý, vitálny a trvalo udržateľne obhospodarovaný les,
 • Podporu produkcie dreva ako ekologickej, trvalo sa obnovujúcej suroviny a zlepšenie  konkurencieschopnosti drevospracujúceho priemyslu.

S väčším alebo menším úspechom komunikujeme s orgánmi exekutívy, štátnej správy a politickými stranami. Vnímanie lesníctva ako priemyslu výroby dreva a prax rozplynutia lesníctva do sektorových štátnych politík spôsobila, že ochrana lesného bohatstva a jeho polyfunkčného využívania  nie je ich aktuálnym predmetom záujmu. Na spadnutie je rozparcelovanie správy lesného územia Slovenska medzi dve ministerstvá.

V európskom priestore silné svetlo v prospech lesníctva

Rovnako aj známe volebné programy politických strán sa vo väčšine prípadov vo svojich programoch orientujú na bežného, mestského občana, ktorému ponúkajú lacné, populistické riešenia v štýle ochrany zničenej prírody, alebo zabránenia kradnutiu dreva bez poznania základných vzťahov existencie a fungovania lesných ekosystémov.

Pri obhajobe svojich účelových postojov väčšinou používajú argumenty že:

 • Verejná diskusia o tom, čo spoločnosť od lesov očakáva, ešte neprebehla a mala by byť zabezpečovaná politikmi,
 • Slovensko nemá zadefinované, čo vlastne chce, nie je zadefinovaná spoločenská objednávka.

Politici sa stavajú do polohy hybnej sily definovania spoločenskej objednávky voči slovenským lesom. Pričom ani v najmenšom neuvažujú o dosiahnutí dohody zainteresovaných strán: občan (samospráva, OZ, NGO) – vedecko-výskumná sféra – vlastník lesa a spracovateľský reťazec, trebárs aj prostredníctvom ustanovenia poradného orgánu vlády pre ochranu lesného bohatstva Slovenska a tlmenia následkov klimatickej zmeny. Pamätníci už s hybnými silami spoločnosti a vedúcou úlohou strany majú svoje skúsenosti...

V európskom priestore, zdá sa, začína svietiť dosť silné svetlo v prospech lesníctva. Európska zelená dohoda (EUROPEAN GREEN DEAL) uvádza vo svojom návrhu transformačných politík v oblasti ochrany a obnovy ekosystémov a biodiverzity nasledovné opatrenie:

 • Lesné ekosystémy sú v dôsledku zmeny klímy pod zvyšujúcim sa tlakom. Zalesnená výmera EÚ sa musí zlepšiť, pokiaľ ide o kvalitu aj kvantitu, aby EÚ dosiahla klimatickú neutralitu a zdravé životné prostredie,
 • Európska komisia pripraví novú stratégiu lesného hospodárstva EÚ, zameranú na účinné zalesňovanie nelesných pôd, ochranu a obnovu lesov v Európe a podporu bioekonomiky,
 • Národné strategické plány členských štátov EÚ   budú motivovať lesných hospodárov, aby lesy chránili, pestovali a hospodárili udržateľným spôsobom.

Strategický dokument platformy predbehol dobu

Táto dohoda potvrdzuje, že lesy a lesníctvo nie je len továreň na výrobu dreva, ale spolu hrajú  nezastupiteľnú  úlohu pri  riešení aktuálnych súčasných výziev ľudskej spoločnosti - postupujúcej zmene klímy. Dovolím si tvrdiť, že nami pripravený dokument Nová stratégia trvalo udržateľného využívania lesného bohatstva Slovenska predbehol dobu. Je racionálnym podkladom pre  dosiahnutie celospoločenskej dohody o lesoch, ktorá nebude vyhranene ani ochranárska, ani lesnícka a ani drevárska a poslúži na vypracovanie základného politického dokumentu (podľa EÚ „Národného strategického plánu“) - Štátnej politiky pre ochranu lesného bohatstva Slovenska s platnosťou do roku 2050.

Je na politikoch nového parlamentu a vlády, ako s ním naložia. Máme obrovskú príležitosť v rámci prebiehajúcej volebnej kampane pýtať od politikov vysvetlenie dôvodov ich prístupu k lesom a presvedčiť ich, že videnie lesníctva nemôže byť čiernobiele.  Len dosiahnutie celospoločenskej dohody dlhodobo zabezpečí zelené lesy pre všetkých.“

Titulok a medzititulky: Lesmedium.sk

Prečítané: 730
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

NLC – LVÚ: Lesníctvo a drevárstvo sa stali jednou z priorít rozvoja

NLC – LVÚ: Lesníctvo a drevárstvo sa stali jednou z priorít rozvoja

O čom sa píše

V júnovom vydaní časopisu LES & Letokruhy predstavíme našim čitateľom Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene (NLC –...

Prečítajte si viac
Štátni lesníci vysadia v tomto roku v TANAP-e 350 000 sadeníc

Štátni lesníci vysadia v tomto roku v TANAP-e 350 000 sadeníc

Aktuálne

Jarné zalesňovanie na území Tatranského národného parku v správe Štátnych lesov TANAP-u ovplyvnila korona len okrajovo. Hoci väčšie skupiny dobrovoľníkov sa...

Prečítajte si viac
Predseda Fóra o lesoch OSN B. Greguška: Budúcnosť potrebuje lesníkov

Predseda Fóra o lesoch OSN B. Greguška: Budúcnosť potrebuje lesníkov

O čom sa píše

Boris Greguška, aktuálny predseda Fóra o lesoch Organizácie Spojených národov, najvyššie postaveného telesa v systéme OSN, ktoré sa zaoberá agendou svetových...

Prečítajte si viac
Skutočný pôvod dreva majú odhaľovať laboratórne DNA testy

Skutočný pôvod dreva majú odhaľovať laboratórne DNA testy

O čom sa píše

Svetový fond na ochranu prírody (WWF) bude v krajinách strednej a východnej Európy spolupracovať s Interpolom na odhaľovaní nelegálnej ťažby a...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk