Prihlásiť

Koordinátor odbornej platformy F. Štulajter: Obhospodarovatelia lesa a spracovatelia dreva sú na jednej lodi

Koordinátor odbornej platformy ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA a predseda PEFC Slovensko Ing. František Štulajter, CSc. na lesníckom podujatí Milión sadeníc pre Slovensko na námestí vo Zvolene 18. januára v úvode svojho vystúpenia zdôraznil, že obhospodarovatelia lesa a spracovatelia dreva sú na jednej lodi a ak budú spolupracovať, tak je väčšia pravdepodobnosť, že na súčasnom rozbúrenom politickom, ekonomickom a mediálnom mori, ju budú kormidlovať správnym smerom na prospech rozvoja obidvoch, na sebe závislých odvetví – lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu. 

Doporučený Koordinátor platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska František Štulajter Ilustračné foto Peter Gogola Koordinátor platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska František Štulajter

F. Štulajter: „Ak hovoríme o búrlivých časoch, tak odborná platforma ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA vznikla najmä preto, aby ponúkla spoločnosti namiesto stupňujúceho sa konfliktu a marketingového boja strategické ciele, systémové riešenia a nim zodpovedajúce nástroje, ktoré dokážu zabezpečiť dlhodobé a konsolidované využívanie lesného bohatstva Slovenska pre celú občiansku spoločnosť a v súlade s celosvetovými a európskymi dohovormi, súvisiacimi s lesmi.

Tieto ciele a nástroje sú špecifikované v dokumente nazvanom Nová stratégia trvalo udržateľného využívania lesného bohatstva Slovenska. Tento dokument navrhuje okrem iného aj riešenia najpodstatnejšieho problému súčasnosti, súvisiaceho s lesmi - a to zabezpečenie adaptácie lesných ekosystémov na klimatickú zmenu. Podľa Parížskej klimatickej dohody je celistvé a udržateľné lesné hospodárstvo najefektívnejším úložiskom emisií pre dosiahnutie klimatickej neutrality. A práve k takému hospodáreniu v lese smeruje naše snaženie.

Lesy potrebujú konštruktívnu diskusiu, spoločenskú dohodu a štátnu politiku pre ich ochranu

Usilujeme sa o to, aby tento strategický dokument, ktorý sme spracovali a predložili všetkým kompetentným, slúžil ako podklad na vypracovanie Štátnej politiky pre ochranu lesného bohatstva Slovenska. Sme presvedčení tom, že takýto dokument, ako výsledok konštruktívnej diskusie a spoločenskej dohody, by mala následne prerokovať a schváliť Národná rada SR a zaviazať Vládu SR, aby bezodkladne, systematicky a dlhodobo realizovala tento projekt na prospech slovenských lesov a celej našej spoločnosti.

Čo považujeme za piliere novej štátnej politiky:

 • Integráciu riadiacich a exekutívnych mechanizmov súvisiacich so starostlivosťou o lesné bohatstvo Slovenska pod jeden samostatný rezort – nové ministerstvo,
 • Vytvorenie a schválenie jediného, vzájomne zosúladeného legislatívneho predpisu garantujúceho adekvátnu starostlivosť o lesné bohatstvo SR vo všetkých rozhodujúcich záujmových oblastiach –ochrany prírody, ochrany lesa, ochrany a poskytovania všetkých rozhodujúcich ekosystémových služieb, ktoré občania od lesa očakávajú,
 • Súčasťou nového zákona musí byť aj vytvorenie jednotnej štátnej správy zameranej na ochranu lesného bohatstva SR. O lesy vo vlastníctve štátu sa musí starať jeden správca s autonómnym postavením voči zriaďovateľovi.    Základným nástrojom implementácie zákonných opatrení musí byť jeden program starostlivosti o konkrétne lesné územie (môže mať niekoľko variant),
 • Nové usporiadanie  a využívanie funkcií lesov,
 • Zmeny v lesníctve - funkčná  kategorizácia lesných území a ciele starostlivosti,
 • Zmeny v ochrane prírody - revízia chránených území,
 • Rešpektovanie  v legislatíve aj v praxi rozdielu medzi súkromným resp. spoločenstevným vlastníctvom lesov a štátnym (verejným) vlastníctvom lesov,
 • Ochrana lesného bohatstva musí klásť dôraz na zdravý, vitálny a trvalo udržateľne obhospodarovaný les,
 • Podporu produkcie dreva ako ekologickej, trvalo sa obnovujúcej suroviny a zlepšenie  konkurencieschopnosti drevospracujúceho priemyslu.

S väčším alebo menším úspechom komunikujeme s orgánmi exekutívy, štátnej správy a politickými stranami. Vnímanie lesníctva ako priemyslu výroby dreva a prax rozplynutia lesníctva do sektorových štátnych politík spôsobila, že ochrana lesného bohatstva a jeho polyfunkčného využívania  nie je ich aktuálnym predmetom záujmu. Na spadnutie je rozparcelovanie správy lesného územia Slovenska medzi dve ministerstvá.

V európskom priestore silné svetlo v prospech lesníctva

Rovnako aj známe volebné programy politických strán sa vo väčšine prípadov vo svojich programoch orientujú na bežného, mestského občana, ktorému ponúkajú lacné, populistické riešenia v štýle ochrany zničenej prírody, alebo zabránenia kradnutiu dreva bez poznania základných vzťahov existencie a fungovania lesných ekosystémov.

Pri obhajobe svojich účelových postojov väčšinou používajú argumenty že:

 • Verejná diskusia o tom, čo spoločnosť od lesov očakáva, ešte neprebehla a mala by byť zabezpečovaná politikmi,
 • Slovensko nemá zadefinované, čo vlastne chce, nie je zadefinovaná spoločenská objednávka.

Politici sa stavajú do polohy hybnej sily definovania spoločenskej objednávky voči slovenským lesom. Pričom ani v najmenšom neuvažujú o dosiahnutí dohody zainteresovaných strán: občan (samospráva, OZ, NGO) – vedecko-výskumná sféra – vlastník lesa a spracovateľský reťazec, trebárs aj prostredníctvom ustanovenia poradného orgánu vlády pre ochranu lesného bohatstva Slovenska a tlmenia následkov klimatickej zmeny. Pamätníci už s hybnými silami spoločnosti a vedúcou úlohou strany majú svoje skúsenosti...

V európskom priestore, zdá sa, začína svietiť dosť silné svetlo v prospech lesníctva. Európska zelená dohoda (EUROPEAN GREEN DEAL) uvádza vo svojom návrhu transformačných politík v oblasti ochrany a obnovy ekosystémov a biodiverzity nasledovné opatrenie:

 • Lesné ekosystémy sú v dôsledku zmeny klímy pod zvyšujúcim sa tlakom. Zalesnená výmera EÚ sa musí zlepšiť, pokiaľ ide o kvalitu aj kvantitu, aby EÚ dosiahla klimatickú neutralitu a zdravé životné prostredie,
 • Európska komisia pripraví novú stratégiu lesného hospodárstva EÚ, zameranú na účinné zalesňovanie nelesných pôd, ochranu a obnovu lesov v Európe a podporu bioekonomiky,
 • Národné strategické plány členských štátov EÚ   budú motivovať lesných hospodárov, aby lesy chránili, pestovali a hospodárili udržateľným spôsobom.

Strategický dokument platformy predbehol dobu

Táto dohoda potvrdzuje, že lesy a lesníctvo nie je len továreň na výrobu dreva, ale spolu hrajú  nezastupiteľnú  úlohu pri  riešení aktuálnych súčasných výziev ľudskej spoločnosti - postupujúcej zmene klímy. Dovolím si tvrdiť, že nami pripravený dokument Nová stratégia trvalo udržateľného využívania lesného bohatstva Slovenska predbehol dobu. Je racionálnym podkladom pre  dosiahnutie celospoločenskej dohody o lesoch, ktorá nebude vyhranene ani ochranárska, ani lesnícka a ani drevárska a poslúži na vypracovanie základného politického dokumentu (podľa EÚ „Národného strategického plánu“) - Štátnej politiky pre ochranu lesného bohatstva Slovenska s platnosťou do roku 2050.

Je na politikoch nového parlamentu a vlády, ako s ním naložia. Máme obrovskú príležitosť v rámci prebiehajúcej volebnej kampane pýtať od politikov vysvetlenie dôvodov ich prístupu k lesom a presvedčiť ich, že videnie lesníctva nemôže byť čiernobiele.  Len dosiahnutie celospoločenskej dohody dlhodobo zabezpečí zelené lesy pre všetkých.“

Titulok a medzititulky: Lesmedium.sk

Prečítané: 517
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Poznámka: Kto v skutočnosti trpí schizofréniou vo vzťahu k hospodáreniu v lesoch?

Poznámka: Kto v skutočnosti trpí schizofréniou vo vzťahu k hospodáreniu v lesoch?

O čom sa píše

Nedávno komerčná televízia uviedla príspevok s ochranármi, ktorí sa vyjadrovali k hospodáreniu lesníkov v Národnom parku Poloniny titilkom, že štát trpí schizofréniou, keď...

Prečítajte si viac
Lesnícka sekcia bilancuje: peňazí je dosť na to, aby bol dostatok dobre ohodnotených taxátorov

Lesnícka sekcia bilancuje: peňazí je dosť na to, aby bol dostatok dobre…

O čom sa píše

V marcovom vydaní časopisu LES & Letokruhy bude uverejnený okrem iného aj bilancujúci príhovor generálneho riaditeľa Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva...

Prečítajte si viac
Štátni lesníci a aktivisti vysadia milión stromčekov navyše

Štátni lesníci a aktivisti vysadia milión stromčekov navyše

Aktuálne

Milión stromčekov navyše oproti pôvodnému plánu vysadí v tomto roku štátny podnik LESY SR v spolupráci s platformou Moje Slovensko...

Prečítajte si viac
Vlastníci lesov kontra štátni ochranári na Muránskej planine

Vlastníci lesov kontra štátni ochranári na Muránskej planine

Aktuálne

Štátna ochrana prírody SR doručila verejnými vyhláškami návrh dokumentácie ochrany prírody a krajiny - Projekt ochrany Národného parku Muránska planina...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk