Prihlásiť

Aktuálne o tragédii lesov v Bobrovci

Verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska aktuálne zverejnil najskôr v éteri a následne aj na televíznej obrazovke informáciu, týkajúcu sa kauzy lesov Bobrovec. Minulý rok sme sa jej venovali aj v časopise LES & Letokruhy. Predseda ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska Milan Ovseník ho označuje za vzorový príklad ako štát poškodil prírodu – súkromné lesy. „Príklad, ktorý sme uvádzali vo výzve ÚNIE poslancom a prezidentke na stiahnutie antiprírodnej novely zákona o ochrane prírody a krajiny, prijatej na jeseň minulého roka. Novely, ktorá ide zničiť posledné zvyšky prírodného bohatstva Slovenska,“ hovorí pre Lesmedium.sk M. Ovseník.

Doporučený Hospodárske lesy v Bobrovci, v ktorých vlastníci kvôli ochranárom nemôžu hospodáriť Foto: Peter Staroň Hospodárske lesy v Bobrovci, v ktorých vlastníci kvôli ochranárom nemôžu hospodáriť

A pokračuje, že s celou právnou tortúrou sa vlastníci lesov obrátili aj na verejnú ochrankyňu práv, ktorá sa podnetom zaoberá. V piatok Bobrovčania dostali odpoveď z Okresného úradu Liptovský Mikuláš na svoju sťažnosť na prieťahy v konaní. Podľa úradu vraj neopodstatnenú.

„Prečítajte si priložené oznámenie o výsledku prešetrenia sťažností (zverejňujeme ho v prílohe článku – redakcia Lesmedium.sk). Máme sa smiať, či plakať? Z novely zákona o ochrane prírody očakávame tisíce podaní na štátne orgány ochrany prírody a z listu Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši, pod ktorý spadajú dva najväčšie takzvané národné parky sa dozvedáme, že im poutekali skúsení ľudia pre enormné pracovné vyťaženie? A že nový zamestnanec, ktorého prijali na uvoľnené miesto, nespĺňal (!) osobitný kvalifikačný predpoklad? A radšej po mesiaci tiež z úradu ušiel. A toto miesto nie je teda v súčasnosti obsadené. A zostalo im cca 120 nevybavených spisov, medzi ktorými môžu byť aj náhrady za obmedzenie bežného hospodárenia? A pán Lazar z Ministerstva vnútra SR s kľudom Bratislavčana povie: nie, Liptáci klamú, že sa nekoná! Ono sa len spisy neposúvajú, zametajú pod koberec?!,“ komentuje aktuálny vývoj predseda ÚNIE M. Ovseník a dodáva: „Prečítajte si teda ešte prepis rozhlasovej relácie o tragédii lesov v Bobrovci. Ukazujúcich na pravú tragédiu slovenských lesov!“

Úvodné zahlásenie:

Urbárnici z liptovskej obce Bobrovec sa obrátili na prokuratúru s podozrením, že Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši porušuje zákon. Tým, že nerozhodol o povolení alebo zákaze ťažby dreva v Jaloveckej doline v Západných Tatrách. Podľa urbárnikov mal rozhodnúť do konca októbra. Úrad sa bráni, že spis mala vtedy prokuratúra a teraz čaká na znalecký posudok.

Krajský odvolací orgán ešte vlani v auguste zrušil zákaz ťažby v Jaloveckej doline v Západných Tatrách. A nariadil, aby okresný úrad v Liptovskom Mikuláši o ťažbe opätovne rozhodol. Podľa predsedu Urbárskeho pozemkového spoločenstva Bobrovec Tomáša Hrtka sa tak nestalo: Úrad nekoná päť mesiacov. Dali sme podnet na ombudsmana, dali sme podnet na okresnú prokuratúru. Spôsobuje nám to škodu veľkého rozsahu. Ide o viac ako 3,5 mil. eur."

Urbárnici chcú odstrániť dôsledky vetrovej kalamity, ktorá ohrozuje aj okolité porasty. Proti sú však ochranári. Vysvetľuje raiditeľ Tatranského národného parku Pavol Majko: Spracovaním tejto kalamity dôjde k zničeniu alebo poškodeniu biotopov vzácnych druhov rastlín a živočíchov, ako je kuvičok vrabčí, sokol sťahovavý, orol skalný. Sú tam vzácne druhy šeliem."

Ide o hospodársky les v národnom parku, ale s najnižším stupňom ochrany, kde sa ťažiť môže. Rozhodnúť o tom musí okresný úrad do 30-tich, v zložitejších prípadoch do 60-tich dní. Upozorňuje právnik Vladimír Pirošík: „Ak úrad nekoná a ani nevysvetľuje, prečo nekoná, môže byť takáto nečinnosť považovaná za nesprávny úradný postup. Voči čomu sa môžu účastníci brániť, napríklad podnetom k súdu alebo na prokuratúru.“

Podľa hovorcu ministerstva vnútra Petara Lazara nie je pravda, že by päť mesiacov nekonali. Tvrdí, že spis vlani skúmala krajská prokuratúra a tá im ich vrátila až v decembri: „Okresný úrad Liptovský Mikuláš preto konanie prerušil dňa 31. 12. 2019 do doby vypracovania odborného nezávislého znaleckého posudku ním ustanoveným znalcom. V súčasnej dobe prebieha príprava podkladov pre výber nezávislého znalca.“

Záver príspevku: Urbárnici tak ťažiť nemôžu, a to dovtedy, kým okresný úrad opätovne nerozhodne...

Jozef Marko

 

 

Naposledy zmenené: sobota, 18 január 2020 19:58
Prečítané: 2829
(0 hlasov)

Komentárov   

0 # Dalimír Bjel 2020-07-18 14:28
Časť 2
Čo sa týka predmetného spisu „Bobrovec“. V decembri 2019 to už bola jedna veľká krabica spisov, ktorú vám len čítať treba aspoň 2 mesiace a to vám treba ešte spätne kontrolovať všetky súvislosti s tým spojené. Je tu ešte ďalšia vec, čo sa týka NP. Doteraz do novelizácie zákona č. 543/2002 Z. z. (v § 19 ods. 3 zákona) bola veta „Na územiach národných parkov možno vyhlasovať len ochranné lesy a lesy osobitného určenia“. Legislatíva SR neumožňovala na území NP prítomnosť hospodárskych lesov. Samozrejme, na území NP boli povyhlasované štátnou správou na úseku LH hospodárske lesy = nezákonný stav, sabotovanie ústavného zriadenia SR príslušnými orgánmi štátu (čl. 2, ods. 2 Ústavy SR), či skôr ignorácia ústavnosti a zákonnosti „zodpovednými“ štátnymi zamestnancami. Z nezákonnosti vyplývala „zákonná“ povinnosť (už je zákonná) napr. platiť daň z pozemkov za „hospodárske“ lesy (ekonomické poškodzovanie štátnych i neštátnych vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesa). Zaujímavé je, že takáto kardinálna vec nevadila v podstate ani „ochranárskym aktivistom“ . Za takýto stav je a bol zodpovedný hlavne rezort pôdohospodárstva s podriadenou štátnou správou, ale aj rezort životného prostredia s podriadenými orgánmi a organizáciami (ŠOP SR). Len ochranné lesy a lesy osobitného určenia v NP mali svoj praktický (aj teoretický) význam hlavne vo vzťahu k ÚEV, či CHVÚ – biotopy európskeho významu alebo chránených druhov (subkategória chránené lesy). Hospodárske lesy, ktoré sú súčasne ÚEV alebo CHVÚ je čisto iracionalita (pred novelizáciou nezákonnosť). Novelizácia zákona č. 543/2002 Z. z. síce takýmto spôsobom v súčasnosti „zahladzuje“ bývalý nezákonný stav (právne v predmetnom období je stav stále nezákonný – len pre pripomenutie, Ústava takýto stav nepripúšťa) a nerešpektovanie zákonnosti hlavne v rámci rezortu pôdohospodárstva, ale aj v rámci ŽP (zahladzujú si vlastnú nezodpovednosť) a súčasne vnáša do situácie ešte väčší chaos. V práve platí zásada „ex iniuria ius non oritur“ – z bezprávia nevzniká právo. Ako môže spôsobiť štátny orgán stav bezprávia (stav nezákonnosti) a ako môže byť vydané zákonné rozhodnutie na nezákonný stav? Problémom stavu ŽP a lesov na Slovensku nie je len znenie zákona č. 543/2002 Z. z., ale aj znenie zákona č. 326/2005 Z. z. a náväzná legislatíva (nejednoznačného, alibistického znenia – v mútnych vodách sa najlepšie „loví“). Do budúcnosti sa bude treba zaoberať aj stavom lesníctva na Slovensku, najmä štátnym podnikom Lesy SR a napr. i osobami ako Vinš, Mičovský, Olajec, Minďáš, Ondrejčák, Dóczy a pod. a ich plnením si povinnosti nielen voči lesníctvu, ale voči záujmom celej spoločnosti. Z titulu svojich funkcií popísali resp. nepopísali (a mali niečo napísať) veľmi zaujímavé veci. Týmto je potrebné predmetné osoby pozdraviť. Kde sa to začalo, tam sa to aj skončí. Lesu zdar
0 # Dalimír Bjel 2020-07-18 14:28
Časť 1
Keďže v priloženom liste je uvedené i moje meno, tak je potrebné, aby som sa k veci vyjadril. Po nástupe na OÚ L. Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, bola ústna dohoda, že budem mať na starosti južnú stranu okresu (NAPANT), teda záležitosti ohľadom územia TANAP-u neboli pre mňa predmetné (toto územie mal v tom čase na starosti niekto iný). Systém vybavovania záležitostí v štátnej správe je primárne elektronicky a vyžaduje si aktiváciu konta v systéme štátnej správy (Fabasoft), čo trvalo cca 2 týždne. Po nástupe na úrad a zistení stavu na úseku OPaK a posudzovania vplyvov na ŽP som bezodkladne o situácii písomne upovedomil kompetentné rezorty (v širších súvislostiach primárne ako občan SR, nie ako zamestnanec štátnej správy) – Ministerstvo vnútra SR (organizačná a personálna kompetentnosť) a Ministerstvo životného prostredia SR (odborná kompetentnosť) s tým, čo si daná situácia vyžaduje (2-3 ľudia na úseku fyzicky nemôžu zvládnuť predmetnú agendu v rámci okresu L. Mikuláš, ktorá je jedna z najnáročnejších v rámci SR). Samozrejme, bez odpovede. O situácii na OÚ L. Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP dotknuté ministerstvá vedeli už dávno (z OÚ boli permanentne rôznymi osobami na toto dlhodobo upozorňovaní). Riešiť vážnu situáciu na tomto odbore (úseku) sa jednoducho „nechcelo“ a zrejme ani nechce (asi to niekomu vyhovuje). V liste dotknutým rezortom som tiež uviedol, že ak sa situácia nebude riešiť, že budem musieť z úseku odísť aj ja (čo som nakoniec urobiť musel). Okrem iného som uviedol, že ak sa situácia nebude riešiť aj v súvislosti s novelizáciou zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (napr. nové povinnosti pre štátnu správu ŽP z dôvodu ťažby v CHÚ, či nové povinnosti pri výrube drevín na nelesných pozemkoch), štátna správa na úseku ŽP sa dostane do stavu nefunkčnosti (jednoducho nie je možné taký veľký rozsah práce fyzicky zvládnuť, popri doterajšej práci).

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Lesnícko-poľovnícke problémy a ich možné riešenia

Lesnícko-poľovnícke problémy a ich možné riešenia

Aktuálne

Zobrazenie:6758

Pred dvadsiatimi rokmi písal na Lesný úrad do Žiliny, že v Javorníkoch začína byť rovnaký problém ako v Strážovských vrchoch s obrovským množstvom...

Analýza: Medveď na Slovensku v číslach

Analýza: Medveď na Slovensku v číslach

O čom sa píše

Zobrazenie:6311

Z prostredia tímu Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý v rokoch 2013 a 2014 riešil zisťovanie početnosti medveďa na základe genetickej analýzy DNA...

Nečakané personálne zemetrasenie vo vedení štátneho podniku LESY SR!

Nečakané personálne zemetrasenie vo vedení štátneho podniku LESY SR!

Aktuálne

Zobrazenie:6016

Nikto to neavizoval, nikto nečakal. LESY SR majú nového, zatiaľ iba povereného generálneho riaditeľa. A ukazuje sa, že to nebude jediná...

Prezident ZSD SR Karol Vinš apeluje na ministra Jána Budaja: Prestaňte robiť show a riešte to, čo je dôležité!

Prezident ZSD SR Karol Vinš apeluje na ministra Jána Budaja: Prestaňte robiť…

O čom sa píše

Zobrazenie:3715

Minister životného prostredia Ján Budaj je sklamaný z rozhodnutia agrorezortu loviť vlka aj v nadchádzajúcej poľovníckej sezóne. Zabezpečíme mu ochranu...

Mediálna prestrelka kvôli medveďom medzi poľovníkmi a ministrom pokračuje: Verejnosť sa konečne dozvie, ako sa rodí envirobiznis!

Mediálna prestrelka kvôli medveďom medzi poľovníkmi a ministrom pokračuje: Verejnosť sa konečne…

Aktuálne

Zobrazenie:3408

Slovenskí poľovníci opäť kritizujú ministra životného prostredia Jána Budaja za to, že ich svojimi vyjadreniami nehorázne osočuje a uráža nimi...

LESY SR: Aktuálne personálne zmeny vo vedení súvisia s pripravovanou reorganizáciou

LESY SR: Aktuálne personálne zmeny vo vedení súvisia s pripravovanou reorganizáciou

Aktuálne

Zobrazenie:3312

V štátnom podniku LESY SR bolo k 31. októbru 2020 zrušené poverenie na riadenie ekonomického úseku Ing. Dane Kráľovej, MBA a bolo takisto...

Hlavné správy

Anketa: „Uprednostnite rozum pred populizmom a pravdu pred účelovými informáciami“

Anketa: „Uprednostnite rozum pred populizmom a pravdu pred účelovými informáciami“

O čom sa píše

V decembrovom vydaní časopisu LES & Letokruhy zverejníme reprezentatívnu anketu s takmer dvadsiatkou osobností lesného hospodárstva a spracovania dreva. Odpovede zástupcov vlastníkov...

Prečítajte si viac
Minister Ján Mičovský: V štátnom podniku LESY SR stagnovala transformácia, chýbala jasná vízia, zásadné reformné kroky a očista od nečestných ľudí

Minister Ján Mičovský: V štátnom podniku LESY SR stagnovala transformácia, chýbala jasná…

Aktuálne

Štátny podnik LESY SR v súčasnosti prechádza zásadným transformačným procesom, ktorého cieľom je naštartovať účinnú obchodnú politiku za podmienky poskytovania nevyhnutných...

Prečítajte si viac
Všimli sme si: Lesnícky vzťah k horám a prírode na fotografiách

Všimli sme si: Lesnícky vzťah k horám a prírode na fotografiách

O čom sa píše

Silný vzťah k horám a prírode dokazujú mnohí lesníci aj tým, že lesy a život v nich radi a často fotografujú. Vďaka tomu dokážu nielen...

Prečítajte si viac
Kalamita v štátnych lesoch: Prioritou zastavenie šírenia lykožrúta do zdravých smrečín

Kalamita v štátnych lesoch: Prioritou zastavenie šírenia lykožrúta do zdravých smrečín

O čom sa píše

Vo vyhodnotení ochrany lesa za rok 2020 na území obhospodarovanom štátnym podnikom LESY SR, uverejnenom v aktuálnom vydaní podnikového časopisu Lesník...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex