Prihlásiť

O politických zásahoch neviem nič

Štátny podnik Lesy SR obviňujú z údajného tunelovania, z politických zásahov aj zo zvýhodňovania niektorých obchodných partnerov blízkych vládnej koalícii. Jeho generálny riaditeľ Jozef Minďáš to odmieta. Rozhovor s ním priniesli v pondelok Hospodárske noviny.

* Čo hovoríte na tieto tvrdenia?

- S takýmito obvineniami nemôžem súhlasi. Pri vzniku podniku Lesy SR ho rozhodnutie Protimonopolného úradu zaviazalo rozdeli kompetencie v obchode s drevom medzi generálne riaditeľstvo a odštepné závody. V súčasnosti platí zásada, že 60 percent obchodu realizuje generálne riaditeľstvo a 40 percent odštepné závody. Obchod z úrovne závodov je v právomoci ich riaditeľov. Sú oprávnení vydáva cenníky dreva a pripravujú obchodné zmluvy. Do tejto kompetencie im ako generálny riaditeľ podniku nemôžem zasahova. Na generálnom riaditeľstve uzatvárame zmluvy len so spracovateľskými firmami, ktoré sú najvýznamnejšie z hľadiska spracovania drevnej hmoty, najmä celulózovopapiernické a veľké piliarske firmy. Uzatváranie zmlúv a celý proces obchodu s drevom sa u nás riadia smernicou o obchode s drevom, ktorá stanovuje pravidlá, za akých Lesy SR obchod realizujú.

* Takže so sprostredkovateľmi obchodujú len vaše odštepné závody?

- Odštepné závody v prvom rade zásobujú drevom miestnych či regionálnych spracovateľov dreva, najmä piliarske závody. Ak nedokážu čas produkcie na trhu umiestni, môžu ju preda aj iným firmám. Je to v súlade s Obchodným zákonníkom a princípmi voľného trhu. Obchod so sprostredkovateľmi je však minimálny. Približne dve až tri percentá z celkového nášho predaja dreva.

* S niektorými priekupníckymi firmami sú vraj zlé skúsenosti, lebo vnášajú do obchodu s drevom neistotu a špekulácie. V prípade potreby to vraj môže Zväz spracovateľov dreva aj dokáza...

- Bol by som rád, keby som tie dôkazy dostal. Kým ich nemám, neviem túto vec rieši. Celá dokumentácia obchodu s drevom a jeho zatrieďovanie sa pravidelne kontrolujú.

* Viackrát ste vraj predstaviteľov zväzu ubezpečili, že štátne lesy nebudú predáva drevo priekupníkom. Znamená to, že odštepné závody s tým neprestali?

- My sme zväz prosili a osobne som ich tiež o to žiadal, že ak na takýto prípad natrafia, aby mi to okamžite dali vedie, pretože iba konkrétny podnet môžem rieši. Ale kým tieto veci ostávajú v rovine všeobecných deklarácií, bližšie sa k nim neviem vyjadri.

* Je obchodovanie so sprostredkovateľmi v rozpore s vašou obchodnou smernicou?

- Nie je. V smernici je uvedené, že drevo môžeme dodáva nielen priamo spracovateľom, ale aj obchodníkom s drevom pri dodržaní všetkých obchodných podmienok.

* Je možné guľatinu nesprávne zaradi do nižšej kvalitatívnej triedy a potom ju lacnejšie preda, čím podnik finančne stráca?

- Netvrdil by som, že máme finančné straty. V našich expedičných skladoch pracujú vysoko špecializovaní pracovníci, fungujú tu poloautomatické, počítačom riadené triediace linky. Pritom v tomto roku dosahujeme najvyššie priemerné speňaženie dreva v histórii podniku.

* Nemáte teda informácie o tom, že by závody podhodnocovali kvalitu dreva a neoprávnene ho predávali priekupníkom lacnejšie?

- Nie, nemám. Netvrdím síce, že niekedy sa chyba nestane. Na to však máme reklamačný poriadok. Ak kupujúci zistí, že doviezol drevo, ktoré nezodpovedá norme, tak sa kamión odstaví, drevo znova skontroluje a reklamácia sa vyrieši štandardným spôsobom.

* Kto kontroluje, či vaše závody naozaj predávajú drevo za ceny zodpovedajúce jeho kvalite?

- Kontrolná činnos ministerstva, ako aj vnútorná podniková kontrola fungujú. Určite sa nestáva, že umelo držíme ceny dreva nízko. Máme predpísaný hospodársky výsledok, ktorý musíme naplni. Je postavený dos tvrdo. Najmä v treom štvrroku 2007 sa Zväz spracovateľov dreva snažil o zníženie cien dreva, lebo na trhu ho bol nadbytok. My sme však ceny nemenili, takže nás nikto nemôže obviňova z toho, že sú nízke. V súčasnosti sú dokonca o niečo vyššie ako v Česku.

* Prečo ste po nástupe do funkcie vymenili takmer všetkých riaditeľov lesných závodov (viac ako dvadsa)?

- Ako nový riaditeľ podniku mám právo vybra si manažment. Ukazuje sa, že táto voľba bola správna. Hospodárske výsledky, ktoré teraz dosahujeme, sú najlepšie v histórii firmy. Je to aj zásluha nového manažmentu.

* Po nástupe novej vlády váš podnik vytlačil niektoré firmy z trhu, hoci boli spoľahlivými partnermi. Nahradili ich nové obchodné subjekty, údajne blízke súčasnej vládnej koalícii...

- Určite to tak nebolo. Firmy, s ktorými sme na generálnom riaditeľstve uzatvárali zmluvy, naďalej ostali našimi obchodnými partnermi.

* Ale čo lesné závody? Zachovali sa rovnako?

- Firiem, ktoré patria k stredne veľkým spracovateľom dreva, sa výmena manažmentu podniku určite nijako nedotkla. Ale nemôžem da ruku do ohňa, že napríklad nejaká menšia píla nemala s drevom problémy. Ak mali naši odberatelia ažkosti, určite ich nespôsobili Lesy SR.

* Predložil vám niekto z politických strán, skôr, ako vás vybrali do funkcie generálneho riaditeľa, nejaké podmienky? Napríklad, že riaditeľom sa stanete len vtedy, ak budete v obchode uprednostňova firmy blízke vládnej koalícii?

- Nie. O žiadnych takýchto podmienkach sa nehovorilo. Takáto diskusia sa neuskutočnila.

* Ale niekto z ¼S-HZDS, ktorá vedie rezort pôdohospodárstva, sa asi zaujímal, ako si predstavujete vedenie podniku. Či nie?

- Ja som svoje predstavy prezentoval na výberovom konaní a za nimi si stojím. Myslím si, že sa mi ich darí napåňa. Predchádzajúce volebné obdobie totiž poznamenala určitá degradácia lesníckej profesie. Mojou prioritou je vráti podnik tam, kde má by, aby lesnícke povolanie bolo znova uznávané. O tom svedčí aj fakt, že moji štyria odborní riaditelia, teda najbližší spolupracovníci, sú lesníci. V predchádzajúcom vedení podniku bol iba jediný lesník.

* Novelu zákona o lesoch, ktorá platí od septembra, prijala verejnos s rozpakmi, lebo obmedzila vstup cyklistov a jazdcov na koňoch na lesné chodníky. Robíte niečo v ich prospech, aby mohli jazdi po lesoch?

- Máme záujem o to, aby vzahy s verejnosou boli korektné. Preto otvárame aj nové cyklistické chodníky. Nemôžeme však dopusti, aby cyklisti prechádzali krížom cez lesné porasty, ktoré tým poškodzujú. Preto bolo potrebné ich jazdenie usmerni aj zákonom.

* Ekologickí aktivisti, medzi ktorými sú aj lesníci, hovoria, že novela znížila možnosti kontroly ažby dreva. Lesom tak hrozí drancovanie. Môže sa to sta?

- Určite nie. My môžeme v lese robi len tie činnosti, ktoré nám dovoľuje zákon a ktoré potvrdí aj odborný orgán štátnej správy lesného hospodárstva.

* Orgánom štátnej správy sa však menšie kalamity nemusia hlási. A to ani vtedy, keď sa stanú opakovane. Takže o niektorých ažbách dreva sa ani nedozvedia...

- Našou povinnosou je zabezpeči taký stav lesa, ktorý zaručí plnenie všetkých jeho funkcií. Prostredníctvom lesníckej ochranárskej služby alebo našich odborných lesných hospodárov zistíme, či si stav lesa vyžaduje zásah lesníkov nad rámec bežného obhospodarovania.

* Ochranári tvrdia, že takzvané náhodné ažby (ažba stromov popadaných po veternej smršti alebo napadnutých kôrovcom) sa zneužívajú, lebo lesníci pri nich vypília aj zdravé stromy. Robí sa to?

- To nie je možné, lebo v lesných hospodárskych plánoch je uvedené, aké sú v lese dreviny, aká je zásoba dreva a podobne. Drevo sa z neho nemôže len tak strati. Keby sa stávali tieto veci, o ktorých ochranári rozprávajú, podnik by nemohol fungova a nemal by také dobré ekonomické výsledky.

* My sme sa však dozvedeli, a potvrdil nám to aj jeden z exministrov pôdohospodárstva, že v podniku Lesy SR je veľa možností umelo vytvori zisk. Istý lesník dokonca povedal, že v takej veľkej firme sa veľmi ľahko dajú „urobi ročne hore-dole stovky miliónov korún“.

- Neviem, či sa to tak robilo za bývalých ministrov. Nielen teraz, ale ani v minulosti to však nebolo dos dobre možné. Náš hospodársky výsledok overuje audítor. Na základe jeho zistenia hospodárenie podniku schvaľuje dozorná rada, ako aj náš zriaďovateľ - ministerstvo pôdohospodárstva. Podnik pracuje podľa medzinárodných účtovných štandardov, v ktorých sú všetky veci presne kategorizované. Takže o manipulácii s hospodárskymi výsledkami sa nedá hovori.

* Strieľanie vlkov a medveďov je podľa ekologických organizácií v rozpore s európskou smernicou o biotopoch. V nasledujúcich týždňoch sa majú na Slovensku postrieľa desiatky medveďov. Prečo?

- Počet medveďov a vlkov v našich lesoch stúpa. Južná hranica výskytu medveďov je už približne na úrovni Lučenca. Takže ich teritórium sa zväčšuje. Žijeme v kultúrnej krajine a ľudia nie sú zvyknutí stretáva v blízkosti svojich obydlí tieto zvieratá, z čoho neraz vznikajú aj nebezpečné situácie. Oficiálne nahlásené škody, ktoré spôsobili tieto veľké šelmy sú oveľa menšie ako v skutočnosti. Preto treba populáciu medveďa stabilizova na určitej ekologicky únosnej výške. Preto sme za ich selektívny odstrel.

* Urobilo sa už sčítanie týchto veľkých šeliem?

- Bol na to spoločný projekt Národného lesníckeho centra a Štátnej ochrany prírody. Realizoval sa len čiastočne, lebo na sčítanie medveďov treba špecifické podmienky.

* Takže v súčasnosti sa nevie, koľko je na Slovensku medveďov?

- Vieme to len približne, lebo naši pracovníci a poľovníci v revíroch majú zdokumentované napríklad medvedie brlohy. Na Slovensku je teraz asi osemsto až tisíc medveďov.

* Prečo sa majú strieľa, keď sa nevie, koľko ich je?

- Žiadosti o odstrel vychádzajú z hustoty ich výskytu v tej-ktorej lokalite. Takže odstrel je podložený počtom medveďov v danom teritóriu.

* Aktivisti zo združenia Ekofórum hovoria, že poľovníci viac ohrozujú ľudí ako medvede či vlky. Kým napadnutie medveďom je ešte stále raritou, podľa štatistiky ochranárov poľovníci ročne porania alebo zastrelia u nás 10 až 30 ľudí. Čo na to hovoríte?

- To snáď nemyslia vážne...

* Vypočítali to z informácií v médiách, hoci oficiálne štatistiky to neuvádzajú.

- K tomu sa nebudem vyjadrova, lebo nemôžem hovori za všetkých poľovníkov, ale iba za ľudí z Lesov SR. Náš podnik obhospodaruje len 13 percent z plochy poľovných revírov na Slovensku.

* Niekedy sa zdá, akoby si lesníci pri hospodárení v lesoch nechceli prizna chyby. Hovoria len o pozitívach. Čo si myslíte o ich stavovskej cti?

- Lesníctvo má na Slovensku bohatú, vyše dvestoročnú tradíciu. Výsledky práce lesníkov sa nedajú prehliadnu. Sú tu v podobe 41-percentnej lesnatosti nášho územia, vysokej diverzity našich lesov a veľkých zásob dreva. Ja ako generálny riaditeľ Lesov SR nesiem osobnú zodpovednos za hospodárenie v štátnych lesoch a nevyhýbam sa jej. Pri každej príležitosti však budem bráni kolektívnu, stavovskú čes lesníkov, o ktorú ich chce niekto pripravi.

(zdroj: Hospodárske noviny)

Prečítané: 889
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Najsilnejšia jelenia trofej na svete je zo Slovenska: Hodnota 273,59 bodu CIC

Najsilnejšia jelenia trofej na svete je zo Slovenska: Hodnota 273,59 bodu CIC

Aktuálne

Zobrazenie:83441

Na portáli POĽOVNÍCTVO-RYBÁRSTVO.PLUSKA.SK autor Peter Šmehýl informuje, že samostatná zvernica v Šalgovciach funguje niekoľko rokov so zameraním na intenzívny chov jelenej...

Názor: Ochranári boli arogantní a išli ako valec, lesníci pracovali na obnove prírody. Výsledok vidíte

Názor: Ochranári boli arogantní a išli ako valec, lesníci pracovali na obnove…

Aktuálne

Zobrazenie:25400

Ochrana prírody začala približne okolo roku 2016 masírovať cez mimovládne organizácie verejnú mienku o lesníkoch a hospodárení v lesoch, Nenápadne...

Rudolf Huliak v televízii TA3: Nechcem vyvraždiť populáciu medveďa hnedého, ale chcem, aby ľudia mohli pestovať plodiny a hubári v lesoch v pokoji hubárčiť

Rudolf Huliak v televízii TA3: Nechcem vyvraždiť populáciu medveďa hnedého, ale chcem…

O čom sa píše

Zobrazenie:24455

Moja nominácia vyvolala kvílenie neziskoviek, hovorí Huliak. Šíri najabsurdnejšie konšpirácie, reaguje Stohlová. Takto znie titulok článku na portáli spravodajskej televízie...

BROZ dostal na trojročnú ochranu korytnačky močiarnej vyše 650 000 eur: Nové vedenie envirorezortu bude kontrolovať všetky projekty mimovládiek, na Slovensku je 800 neodkanalizovaných obcí

BROZ dostal na trojročnú ochranu korytnačky močiarnej vyše 650 000 eur: Nové…

O čom sa píše

Zobrazenie:18627

Bývalý kandidát SNS na ministra životného prostredia Rudolf Huliak opakovane spochybňoval granty, ktoré ochranári získali na záchranu niektorých ohrozených druhov...

Zrážky s motorovými vozidlami včera neprežili tri medvede: Podľa ochranárov je dôvodom aj necitlivá výstavba diaľnic a rýchlostných komunikácií

Zrážky s motorovými vozidlami včera neprežili tri medvede: Podľa ochranárov je dôvodom…

Aktuálne

Zobrazenie:17625

Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR v dnešnej tlačovej správe informuje o tom, že v priebehu štvrtka 26. októbra došlo v dôsledku zrážky s motorovým vozidlom...

Reportáž Pravdy z Očovej: Zbytočný cirkus, nafúknutá bublina a rovný človek

Reportáž Pravdy z Očovej: Zbytočný cirkus, nafúknutá bublina a rovný človek

Aktuálne

Zobrazenie:13981

Denník Pravda v úvode dnešnej reportáže píše, že meno Rudolf Huliak je v týchto dňoch asi najskloňovanejším na našej politickej scéne...

Hlavné správy

Mimovládka mala dostať od roku 2017 od štátnych podnikov 9 miliónov eur: Škody okolo 4 miliónov eur

Mimovládka mala dostať od roku 2017 od štátnych podnikov 9 miliónov eur:…

Aktuálne

TV JOJ vo včerajšej reportáži informuje o tých, ktorí mali byť nacucnutí na štát a inkasovať milióny eur - takpovediac za...

Prečítajte si viac
20. ročník projektu STROMČEK POD STROMČEK: Do detských domovov, domovov dôchodcov a sociálnych služieb a nemocníc

20. ročník projektu STROMČEK POD STROMČEK: Do detských domovov, domovov dôchodcov a…

Aktuálne

Lesníci zo štátneho podniku LESY Slovenskej republiky a lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra vo Zvolene v rámci dlhodobej spolupráce...

Prečítajte si viac
Nemeckí farmári demonštrujú a vyzývajú: Naše ovce nie sú potravou pre vlkov. Zmeňte konečne politiku ochrany vlkov!

Nemeckí farmári demonštrujú a vyzývajú: Naše ovce nie sú potravou pre vlkov…

Aktuálne

Poľnohospodári demonštrovali 30. novembra 2023 pri príležitosti konferencie nemeckých ministrov životného prostredia v Münsteri. Požadujú aktívny manažment vlčích populácií. 30...

Prečítajte si viac
Nový satelitný senzorový systém v boji proti lesným požiarom: Významne skracuje čas upovedomenia hasičov

Nový satelitný senzorový systém v boji proti lesným požiarom: Významne skracuje čas…

O čom sa píše

V dnešnej dobe, kedy klimatická zmena spôsobuje časté lesné požiare je kľúčové mať účinné prostriedky na ich detekciu a prevenciu...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora