Prihlásiť

O politických zásahoch neviem nič

Štátny podnik Lesy SR obviňujú z údajného tunelovania, z politických zásahov aj zo zvýhodňovania niektorých obchodných partnerov blízkych vládnej koalícii. Jeho generálny riaditeľ Jozef Minďáš to odmieta. Rozhovor s ním priniesli v pondelok Hospodárske noviny.

* Čo hovoríte na tieto tvrdenia?

- S takýmito obvineniami nemôžem súhlasi. Pri vzniku podniku Lesy SR ho rozhodnutie Protimonopolného úradu zaviazalo rozdeli kompetencie v obchode s drevom medzi generálne riaditeľstvo a odštepné závody. V súčasnosti platí zásada, že 60 percent obchodu realizuje generálne riaditeľstvo a 40 percent odštepné závody. Obchod z úrovne závodov je v právomoci ich riaditeľov. Sú oprávnení vydáva cenníky dreva a pripravujú obchodné zmluvy. Do tejto kompetencie im ako generálny riaditeľ podniku nemôžem zasahova. Na generálnom riaditeľstve uzatvárame zmluvy len so spracovateľskými firmami, ktoré sú najvýznamnejšie z hľadiska spracovania drevnej hmoty, najmä celulózovopapiernické a veľké piliarske firmy. Uzatváranie zmlúv a celý proces obchodu s drevom sa u nás riadia smernicou o obchode s drevom, ktorá stanovuje pravidlá, za akých Lesy SR obchod realizujú.

* Takže so sprostredkovateľmi obchodujú len vaše odštepné závody?

- Odštepné závody v prvom rade zásobujú drevom miestnych či regionálnych spracovateľov dreva, najmä piliarske závody. Ak nedokážu čas produkcie na trhu umiestni, môžu ju preda aj iným firmám. Je to v súlade s Obchodným zákonníkom a princípmi voľného trhu. Obchod so sprostredkovateľmi je však minimálny. Približne dve až tri percentá z celkového nášho predaja dreva.

* S niektorými priekupníckymi firmami sú vraj zlé skúsenosti, lebo vnášajú do obchodu s drevom neistotu a špekulácie. V prípade potreby to vraj môže Zväz spracovateľov dreva aj dokáza...

- Bol by som rád, keby som tie dôkazy dostal. Kým ich nemám, neviem túto vec rieši. Celá dokumentácia obchodu s drevom a jeho zatrieďovanie sa pravidelne kontrolujú.

* Viackrát ste vraj predstaviteľov zväzu ubezpečili, že štátne lesy nebudú predáva drevo priekupníkom. Znamená to, že odštepné závody s tým neprestali?

- My sme zväz prosili a osobne som ich tiež o to žiadal, že ak na takýto prípad natrafia, aby mi to okamžite dali vedie, pretože iba konkrétny podnet môžem rieši. Ale kým tieto veci ostávajú v rovine všeobecných deklarácií, bližšie sa k nim neviem vyjadri.

* Je obchodovanie so sprostredkovateľmi v rozpore s vašou obchodnou smernicou?

- Nie je. V smernici je uvedené, že drevo môžeme dodáva nielen priamo spracovateľom, ale aj obchodníkom s drevom pri dodržaní všetkých obchodných podmienok.

* Je možné guľatinu nesprávne zaradi do nižšej kvalitatívnej triedy a potom ju lacnejšie preda, čím podnik finančne stráca?

- Netvrdil by som, že máme finančné straty. V našich expedičných skladoch pracujú vysoko špecializovaní pracovníci, fungujú tu poloautomatické, počítačom riadené triediace linky. Pritom v tomto roku dosahujeme najvyššie priemerné speňaženie dreva v histórii podniku.

* Nemáte teda informácie o tom, že by závody podhodnocovali kvalitu dreva a neoprávnene ho predávali priekupníkom lacnejšie?

- Nie, nemám. Netvrdím síce, že niekedy sa chyba nestane. Na to však máme reklamačný poriadok. Ak kupujúci zistí, že doviezol drevo, ktoré nezodpovedá norme, tak sa kamión odstaví, drevo znova skontroluje a reklamácia sa vyrieši štandardným spôsobom.

* Kto kontroluje, či vaše závody naozaj predávajú drevo za ceny zodpovedajúce jeho kvalite?

- Kontrolná činnos ministerstva, ako aj vnútorná podniková kontrola fungujú. Určite sa nestáva, že umelo držíme ceny dreva nízko. Máme predpísaný hospodársky výsledok, ktorý musíme naplni. Je postavený dos tvrdo. Najmä v treom štvrroku 2007 sa Zväz spracovateľov dreva snažil o zníženie cien dreva, lebo na trhu ho bol nadbytok. My sme však ceny nemenili, takže nás nikto nemôže obviňova z toho, že sú nízke. V súčasnosti sú dokonca o niečo vyššie ako v Česku.

* Prečo ste po nástupe do funkcie vymenili takmer všetkých riaditeľov lesných závodov (viac ako dvadsa)?

- Ako nový riaditeľ podniku mám právo vybra si manažment. Ukazuje sa, že táto voľba bola správna. Hospodárske výsledky, ktoré teraz dosahujeme, sú najlepšie v histórii firmy. Je to aj zásluha nového manažmentu.

* Po nástupe novej vlády váš podnik vytlačil niektoré firmy z trhu, hoci boli spoľahlivými partnermi. Nahradili ich nové obchodné subjekty, údajne blízke súčasnej vládnej koalícii...

- Určite to tak nebolo. Firmy, s ktorými sme na generálnom riaditeľstve uzatvárali zmluvy, naďalej ostali našimi obchodnými partnermi.

* Ale čo lesné závody? Zachovali sa rovnako?

- Firiem, ktoré patria k stredne veľkým spracovateľom dreva, sa výmena manažmentu podniku určite nijako nedotkla. Ale nemôžem da ruku do ohňa, že napríklad nejaká menšia píla nemala s drevom problémy. Ak mali naši odberatelia ažkosti, určite ich nespôsobili Lesy SR.

* Predložil vám niekto z politických strán, skôr, ako vás vybrali do funkcie generálneho riaditeľa, nejaké podmienky? Napríklad, že riaditeľom sa stanete len vtedy, ak budete v obchode uprednostňova firmy blízke vládnej koalícii?

- Nie. O žiadnych takýchto podmienkach sa nehovorilo. Takáto diskusia sa neuskutočnila.

* Ale niekto z ¼S-HZDS, ktorá vedie rezort pôdohospodárstva, sa asi zaujímal, ako si predstavujete vedenie podniku. Či nie?

- Ja som svoje predstavy prezentoval na výberovom konaní a za nimi si stojím. Myslím si, že sa mi ich darí napåňa. Predchádzajúce volebné obdobie totiž poznamenala určitá degradácia lesníckej profesie. Mojou prioritou je vráti podnik tam, kde má by, aby lesnícke povolanie bolo znova uznávané. O tom svedčí aj fakt, že moji štyria odborní riaditelia, teda najbližší spolupracovníci, sú lesníci. V predchádzajúcom vedení podniku bol iba jediný lesník.

* Novelu zákona o lesoch, ktorá platí od septembra, prijala verejnos s rozpakmi, lebo obmedzila vstup cyklistov a jazdcov na koňoch na lesné chodníky. Robíte niečo v ich prospech, aby mohli jazdi po lesoch?

- Máme záujem o to, aby vzahy s verejnosou boli korektné. Preto otvárame aj nové cyklistické chodníky. Nemôžeme však dopusti, aby cyklisti prechádzali krížom cez lesné porasty, ktoré tým poškodzujú. Preto bolo potrebné ich jazdenie usmerni aj zákonom.

* Ekologickí aktivisti, medzi ktorými sú aj lesníci, hovoria, že novela znížila možnosti kontroly ažby dreva. Lesom tak hrozí drancovanie. Môže sa to sta?

- Určite nie. My môžeme v lese robi len tie činnosti, ktoré nám dovoľuje zákon a ktoré potvrdí aj odborný orgán štátnej správy lesného hospodárstva.

* Orgánom štátnej správy sa však menšie kalamity nemusia hlási. A to ani vtedy, keď sa stanú opakovane. Takže o niektorých ažbách dreva sa ani nedozvedia...

- Našou povinnosou je zabezpeči taký stav lesa, ktorý zaručí plnenie všetkých jeho funkcií. Prostredníctvom lesníckej ochranárskej služby alebo našich odborných lesných hospodárov zistíme, či si stav lesa vyžaduje zásah lesníkov nad rámec bežného obhospodarovania.

* Ochranári tvrdia, že takzvané náhodné ažby (ažba stromov popadaných po veternej smršti alebo napadnutých kôrovcom) sa zneužívajú, lebo lesníci pri nich vypília aj zdravé stromy. Robí sa to?

- To nie je možné, lebo v lesných hospodárskych plánoch je uvedené, aké sú v lese dreviny, aká je zásoba dreva a podobne. Drevo sa z neho nemôže len tak strati. Keby sa stávali tieto veci, o ktorých ochranári rozprávajú, podnik by nemohol fungova a nemal by také dobré ekonomické výsledky.

* My sme sa však dozvedeli, a potvrdil nám to aj jeden z exministrov pôdohospodárstva, že v podniku Lesy SR je veľa možností umelo vytvori zisk. Istý lesník dokonca povedal, že v takej veľkej firme sa veľmi ľahko dajú „urobi ročne hore-dole stovky miliónov korún“.

- Neviem, či sa to tak robilo za bývalých ministrov. Nielen teraz, ale ani v minulosti to však nebolo dos dobre možné. Náš hospodársky výsledok overuje audítor. Na základe jeho zistenia hospodárenie podniku schvaľuje dozorná rada, ako aj náš zriaďovateľ - ministerstvo pôdohospodárstva. Podnik pracuje podľa medzinárodných účtovných štandardov, v ktorých sú všetky veci presne kategorizované. Takže o manipulácii s hospodárskymi výsledkami sa nedá hovori.

* Strieľanie vlkov a medveďov je podľa ekologických organizácií v rozpore s európskou smernicou o biotopoch. V nasledujúcich týždňoch sa majú na Slovensku postrieľa desiatky medveďov. Prečo?

- Počet medveďov a vlkov v našich lesoch stúpa. Južná hranica výskytu medveďov je už približne na úrovni Lučenca. Takže ich teritórium sa zväčšuje. Žijeme v kultúrnej krajine a ľudia nie sú zvyknutí stretáva v blízkosti svojich obydlí tieto zvieratá, z čoho neraz vznikajú aj nebezpečné situácie. Oficiálne nahlásené škody, ktoré spôsobili tieto veľké šelmy sú oveľa menšie ako v skutočnosti. Preto treba populáciu medveďa stabilizova na určitej ekologicky únosnej výške. Preto sme za ich selektívny odstrel.

* Urobilo sa už sčítanie týchto veľkých šeliem?

- Bol na to spoločný projekt Národného lesníckeho centra a Štátnej ochrany prírody. Realizoval sa len čiastočne, lebo na sčítanie medveďov treba špecifické podmienky.

* Takže v súčasnosti sa nevie, koľko je na Slovensku medveďov?

- Vieme to len približne, lebo naši pracovníci a poľovníci v revíroch majú zdokumentované napríklad medvedie brlohy. Na Slovensku je teraz asi osemsto až tisíc medveďov.

* Prečo sa majú strieľa, keď sa nevie, koľko ich je?

- Žiadosti o odstrel vychádzajú z hustoty ich výskytu v tej-ktorej lokalite. Takže odstrel je podložený počtom medveďov v danom teritóriu.

* Aktivisti zo združenia Ekofórum hovoria, že poľovníci viac ohrozujú ľudí ako medvede či vlky. Kým napadnutie medveďom je ešte stále raritou, podľa štatistiky ochranárov poľovníci ročne porania alebo zastrelia u nás 10 až 30 ľudí. Čo na to hovoríte?

- To snáď nemyslia vážne...

* Vypočítali to z informácií v médiách, hoci oficiálne štatistiky to neuvádzajú.

- K tomu sa nebudem vyjadrova, lebo nemôžem hovori za všetkých poľovníkov, ale iba za ľudí z Lesov SR. Náš podnik obhospodaruje len 13 percent z plochy poľovných revírov na Slovensku.

* Niekedy sa zdá, akoby si lesníci pri hospodárení v lesoch nechceli prizna chyby. Hovoria len o pozitívach. Čo si myslíte o ich stavovskej cti?

- Lesníctvo má na Slovensku bohatú, vyše dvestoročnú tradíciu. Výsledky práce lesníkov sa nedajú prehliadnu. Sú tu v podobe 41-percentnej lesnatosti nášho územia, vysokej diverzity našich lesov a veľkých zásob dreva. Ja ako generálny riaditeľ Lesov SR nesiem osobnú zodpovednos za hospodárenie v štátnych lesoch a nevyhýbam sa jej. Pri každej príležitosti však budem bráni kolektívnu, stavovskú čes lesníkov, o ktorú ich chce niekto pripravi.

(zdroj: Hospodárske noviny)

Prečítané: 742
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba všetko zapadá. Dokedy ešte?!

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba…

Aktuálne

Zobrazenie:7770

Presne o týždeň si pripomenieme 18. výročie vyčíňania veternej smršte Alžbeta v Tatrách. Dnes si pripomeňme, čo nasledovalo po nej, presnejšie...

TÝŽDŇOVKA: Náročná a riziková profesia v lesnom hospodárstve. Prečo nemá zastanie?

TÝŽDŇOVKA: Náročná a riziková profesia v lesnom hospodárstve. Prečo nemá zastanie?

Aktuálne

Zobrazenie:6507

Pracujú častokrát v náročných terénoch a poveternostných podmienkach. Práca lesného robotníka v ťažbe dreva patrí k najrizikovejším profesiám. Zhodou nešťastných okolností sa smrteľné úrazy...

Slovenská poľovnícka komora: Nový národný rekord jeleňa z Poľany – 253,28 bodov CIC

Slovenská poľovnícka komora: Nový národný rekord jeleňa z Poľany – 253,28 bodov…

Aktuálne

Zobrazenie:4428

Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom LESY SR, š. p. v Banskej Bystrici dnes zorganizovala hodnotenie významnej trofeje...

Názor: Ochrana prírody je nadradená všetkému? Podľa niektorých ľudí zrejme aj strave a spánku ľudí v teple

Názor: Ochrana prírody je nadradená všetkému? Podľa niektorých ľudí zrejme aj strave…

Aktuálne

Zobrazenie:3404

Pred časom nám počas verejných protestov proti novele zákona o ochrane prírody a krajiny, takzvanej reforme národných parkov, minister životného prostredia Ján...

Názor: Obyvatelia obce Liptovské Revúce sa cítia byť v procese zonácie Národného parku Veľká Fatra podvedení

Názor: Obyvatelia obce Liptovské Revúce sa cítia byť v procese zonácie Národného…

Aktuálne

Zobrazenie:3270

Prvá písomná zmienka o obci Liptovské Revúce je datovaná v roku 1233. Od tohto roku obyvatelia obce obhospodarovali a starali sa o lúky, pasienky...

Zastaraná technika v lesnom hospodárstve: Priemerný vek kolesových traktorov je až 20 rokov, majú dávno po svojej životnosti a mali byť už najmenej trikrát obmenené

Zastaraná technika v lesnom hospodárstve: Priemerný vek kolesových traktorov je až 20…

O čom sa píše

Zobrazenie:2360

V roku 2019 novelizovaný zákon o lesoch zaviedol ako hlavný spôsob obhospodarovania lesov v Slovenskej republike ich prírode blízke hospodárenie. Tento...

Hlavné správy

Dvanásti ministri životného prostredia sú za zachovanie právnej ochrany vlka dravého: Prirodzená bariéra pred pandémiou AMO a premnožením raticovej zveri

Dvanásti ministri životného prostredia sú za zachovanie právnej ochrany vlka dravého: Prirodzená…

O čom sa píše

Ministri životného prostredia z 12 členských štátov Európskej únie sa zhodli na výzve Európskej komisii, aby uchovala súčasný stav ochrany vlka dravého...

Prečítajte si viac
Drevená stavba roka: Stavať z dreva má zmysel, s výhodami pre zákazníkov aj našu planétu

Drevená stavba roka: Stavať z dreva má zmysel, s výhodami pre zákazníkov…

O čom sa píše

Nadácia drevo pre život otvorila v januári tohto roka po 13-krát brány súťaže Drevená stavba roka, v ktorej sa architekti, dizajnéri a stavitelia...

Prečítajte si viac
Iniciatíva Čistý revír = čistá príroda: Poľovníci vyzbierali minulý rok z prírody 270 ton odpadu

Iniciatíva Čistý revír = čistá príroda: Poľovníci vyzbierali minulý rok z prírody…

Aktuálne

V roku 2022 vyhlásila Slovenská poľovnícka komora (SPK) spolu s redakciou Halali už 4. ročník iniciatívy Čistý revír = čistá príroda. Do...

Prečítajte si viac
Názor: Obyvatelia obce Liptovské Revúce sa cítia byť v procese zonácie Národného parku Veľká Fatra podvedení

Názor: Obyvatelia obce Liptovské Revúce sa cítia byť v procese zonácie Národného…

Aktuálne

Prvá písomná zmienka o obci Liptovské Revúce je datovaná v roku 1233. Od tohto roku obyvatelia obce obhospodarovali a starali sa o lúky, pasienky...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora