Logo
Vytlačiť túto stránku

Dodržiavanie PEFC štandardu - záruka drevnej hmoty zo zodpovedne obhospodarovaných lesov: IRON ART a.s. robí dobrú reklamu našim lesom v 24 krajinách sveta

Predstavujeme držiteľa PEFC certifikátu spotrebiteľského reťazca (C-o-C, Chain of Custody), zapojeného do mechanizmu na sledovanie certifikovanej drevnej suroviny z lesa po konečné výrobky. Vďaka tomu sa darí zabezpečiť, že drevo, drevné vlákna a nedrevné produkty lesa, obsiahnuté vo výrobkoch, je možné spätne sledovať až k certifikovaným lesom.

Doporučený Areál spoločnosti IRON ART Hontianske Tesáre Foto: IRON ART Areál spoločnosti IRON ART Hontianske Tesáre

Certifikácia C-o-C tvorí významnú súčasť systému PEFC, pretože zaručuje, že vyhlásenia o výrobkoch, ktoré pochádzajú z lesov sú dôveryhodné a kontrolovateľné v celom dodávateľskom reťazci. Certifikácia C-o-C sa používa na certifikáciu celého hodnotového reťazca lesných produktov. Na Slovensku je certifikovaných v spotrebiteľskom reťazci PEFC 116 subjektov. O význame a prínosoch zapojenia do spotrebiteľského reťazca lesných produktov sme hovorili s predsedom Predstavenstva akciovej spoločnosti IRON ART a.s. Hontianske Tesáre Ing. Júliusom POLÓNYIM.

Spoločnosť IRON ART a.s. bola založená v roku 1994 a zaoberá sa výrobou sudových prírezov, v ktorých patrí k najvýznamnejším výrobcom v Európe. V minulom roku zamestnávala 50 zamestnancov, ktorí vyrábali sudové prírezy s vysokou pridanou hodnotou. Po prirodzenom vyzretí prírezov v Hontianskych Tesároch, ktoré trvá 24 mesiacov, prírezy expedujú do francúzskeho Bordeaux. Tam z nich vyrobia barikové sudy pod spoločnou značkou Boswell - Polonyi a následne s hrdým označením SLOVAK OAK (slovenský dub), robia reklamu našim lesom v 24 krajinách sveta.

Podľa slov J. Polónyiho motivovalo spoločnosť IRON ART, aby sa stala súčasťou spotrebiteľského reťazca lesných produktov C-o-C, okrem spoločenskej zodpovednosti aj požiadavka obchodných partnerov. Je toho názoru, že trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, certifikácia, kontrola pôvodu dreva, ako aj odbornosť lesníckych subjektov významnou mierou prispievajú k zabráneniu nezodpovedného nakladania s drevnou hmotou. 

„Je nespochybniteľné, že mimoprodukčné funkcie lesa sú pre spoločnosť minimálne rovnako dôležité, ako tie produkčné. Otázka dotačnej politiky štátu je však podmienená disponibilitou zdrojov a ich následnou alokáciou na základe vládou určených priorít. Každopádne však súhlasím s myšlienkou ocenenia mimoprodukčných vlastností lesa a ich podporou, keďže les je vnímaný v procese prebiehajúcej klimatickej zmeny ako jeden z činiteľov, ktorý ju dokáže zbrzdiť, prípadne zvrátiť,“ odpovedal J. Polónyi na otázku, či by mali byť ocenené aj ekosystémové, mimoprodukčné funkcie lesa (vodozádržná, protierózna, rekreačná a pod.) a či by podľa jeho názoru mali vlastníci a užívatelia lesov dostávať štátnu dotáciu za ich poskytovanie.

Zaujímalo nás, aké sú možnosti rozšírenia výroby a spotreby vyprodukovaných výrobkov firmy IRON ART a ako ich môže ovplyvniť množstvo a kvalita dodávanej drevnej hmoty, resp. postoj štátu k drevu ako obnoviteľnej surovine. „V prípade, že by sme mali možnosť získať väčšie množstvo kvalitnej drevnej hmoty vhodnej pre našu výrobu, určite by sme mali záujem o navýšenie produkcie našich výrobkov, ktorá je v podstate limitovaná obmedzeným objemom kvalitnej drevnej hmoty. Aj preto som veľmi rád, že štátne lesy deklarujú podporu drevárskych firiem, ktoré vyrábajú výrobky s vysokou pridanou hodnotou. Dúfam, že tieto vyhlásenia štátnych lesov sa budú aj realizovať v praxi,“ reagoval J. Polónyi.

Zaujímal nás tiež jeho názor na to, či je podľa neho dodržiavanie PEFC štandardu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zárukou zodpovednej starostlivosti o lesy, poskytujúce všetky človekom žiadané služby a produkty. „Určite si myslím, že dodržiavanie PEFC štandardu je zárukou toho, aby aj v budúcnosti bol na Slovensku dostatok kvalitnej drevnej hmoty, potrebnej na výrobu sofistikovaných výrobkov s vysokou pridanou hodnotou a zároveň, aby aj naše deti mohli využívať všetky funkcie lesa, ktoré les poskytuje,“ dodal J. Polónyi.

Jozef Marko

Prečítané: 478
(1 Hlasovať)
Lesmedium. All Rights Reserved.