Logo
Vytlačiť túto stránku

Anketa o profesionalizácii Slovenskej lesníckej komory: Jednoznačne áno, je to mimoriadne aktuálna téma

Portál Lesmedium.sk sa zaujímal o to, či Predstavenstvo Slovenskej lesníckej komory zváži a podnikne konkrétne kroky k dosiahnutiu profesionalizácie tejto stavovskej organizácie. Volajú po nej ľudia z lesníckej prevádzky. Navrhujú novelizovať zákon o Slovenskej lesníckej komore a živnostenský zákon tak, aby bol výkon lesníckych činností viazaný na povinné alebo registrované členstvo v Slovenskej lesníckej komore s platením príspevkov.

Doporučený V družnej debate skúsení i budúci lesníci. Všetci potrebujú viac ako kedykoľvek predtým slnú stavovskú organizáciu Ilustračné foto Jozef Marko V družnej debate skúsení i budúci lesníci. Všetci potrebujú viac ako kedykoľvek predtým slnú stavovskú organizáciu

Vďaka nim by sa podľa názoru niektorých lesníkov podarilo získať dostatok finančných prostriedkov na vybudovanie profesionálneho tímu Slovenskej lesníckej komory. Ten by dokázal v plnej miere napĺňať poslanie komory, teda uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.

Lesníkom v praxi chýba najmä profesionálna právna ochrana a zastupovanie v konaniach s orgánmi štátnej správy, predovšetkým starostlivosti o životné prostredie, ďalej posilnenie kľúčového inštitútu odborného lesného hospodára vo vzťahu k vlastníkom lesov a štátnej správe, príprava a spracovanie kvalitných programov starostlivosti o les a prispôsobenie zákona o verejnom obstarávaní špecifikám lesného hospodárstva. Lesníci z prevádzky argumentujú aj tým, že viaceré profesijné združenia dokážu zabezpečiť svojim členom kvalitné poradenstvo a servis práve vďaka tomu, že sa im podarilo vyriešiť financovanie.

V odpovediach na anketovú otázku „Aký je Vás názor na profesionalizáciu Slovenskej lesníckej komory v kontexte s predstavami odborných pracovníkov v lesnom hospodárstve?” sa deviati členovia Predstavenstva Slovenskej lesníckej komory, ktorí na ňu odpovedali, jednoznačne zhodli na tom, že aj keď sa už touto témou niekoľkokrát v minulosti zaoberali, v súčasnosti je mimoriadne aktuálna a musia hľadať riešenie, ako profesionalizáciu komory dosiahnuť. Nespočíva podľa nich v povinnom členstve, ani v spoliehaní sa na to, že by členské príspevky pokryli náklady na činnosť profesionálneho tému tejto stavovskej organizácie.

„Najúčinnejším spúšťačom stabilizácie Slovenskej lesníckej komory v občianskej spoločnosti by mohol byť prenos vybraných kompetencií štátu na lesnícku profesijnú samosprávu v podobe preneseného výkonu štátnej správy. Dopadové štúdie takéhoto rozhodnutia by priniesli celkom určite značnú prevahu pozitívnych vplyvov nad negatívnymi dopadmi, nielen vo vzťahu k verejným financiám ale aj vo vzťahu k rozšíreniu účasti na rozhodovaní o budúcnosti slovenských lesov tými, ktorých práv a právom chránených záujmov sa súčasné alternatívne návrhy smerujúce k „lockdownu“ slovenských lesov najviac týkajú,“ uvádza okrem iného v odpovedi Ing. Tibor Lebocký a vyjadruje tak aj názor ďalších členov predstavenstva na možné riešenie.

V súčasnosti je ale systém vykonávania skúšok odborných lesných hospodárov, vydávania osvedčení, vedenia evidencie a viacerých ďalších odborných činností nastavený tak, že by Slovenská lesnícka komora musela dosiahnuť dohodu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným lesníckym centrom na modifikácii tohto systému. Aktívne zapojenie Slovenskej lesníckej komory do neho by mohlo pomôcť všetkým. 

Predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Milan Dolňan dodáva, že budú hľadať aj iné možnosti ako posilniť postavenie tejto stavovskej organizácie a inšpirovať sa príkladmi fungovania ďalších profesijných združení.

Jozef Marko

 

 

 

 

Naposledy zmenené: streda, 08 december 2021 06:22
Prečítané: 699
(3 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.