Logo
Vytlačiť túto stránku

Anketa časopisu LES & Letokruhy s politickými stranami: Ako chcete systémovo riešiť konfliktný vzťah medzi lesníctvom a ochranou prírody?

Šéfredaktor časopisu LES & Letokruhy Peter Gogola oslovil včera parlamentné i mimoparlamentné politické strany so závažnými otázkami, týkajúcimi sa lesného hospodárstva a ochrany prírody. Ich odpovede budú uverejnené v ankete časopisu LES & Letokruhy a na portáli Lesmedium.sk. V úvode oslovenia politických strán P. Gogola konštatuje, že na Slovensku už viac ako 20 rokov prebieha konfrontačný a nič neriešiaci zápas medzi reprezentantmi lesníctva a ochrany prírody. Tento po otvorení prerokovania návrhu novely zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vyvolal ďalšiu hromadnú nespokojnosť obyvateľov vidieka. Vzbudil vášne, ktoré obojstranne prerástli za hranicu politickej korektnosti a výrazne rozdeľuje spoločnosť.

Doporučený Anketa časopisu LES & Letokruhy s politickými stranami: Ako chcete systémovo riešiť konfliktný vzťah medzi lesníctvom a ochranou prírody?

„Za nepripravenú a ťažko realizovateľnú ju považujú aj účastníci Plenárneho zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky konaného dňa 23.8.2021. Hlavnou príčinou tohto konfliktu nie je len „prechod správy časti lesného majetku štátu zo štátneho podniku LESY SR pod Štátnu ochranu prírody SR“ čo sa falošne prezentuje ako reforma správy národných parkov. Hlavnou príčinou  je rozdielny názor na to, ako sa starať o krajinu a lesy na Slovensku, ktoré sú skutočným národným bohatstvom občanov tejto krajiny.

Slovensko je vidiecka krajina a značná časť vidieckeho obyvateľstva je na lese a krajine existenčne závislá. Z toho vyplýva, že les a lesná krajina nepatria len ochranárom či NGO aktivistom, ako sa to snaží verejnosti prezentovať Ministerstvo životného prostredia SR. Vidiecke obyvateľstvo, ktorého súčasťou je aj lesnícka komunita, oprávnene požaduje zosúladenie všetkých rozhodujúcich záujmov v lesnej krajine do konsenzuálneho modelu ako chrániť a trvalo udržateľne obhospodarovať lesy, ale aj jasne definovať a finančne podporovať prioritné ekosystémové služby poskytované občianskej spoločnosti lesnou krajinou,“ píše politickým stranám P. Gogola.

Pripomína, že v Novej stratégii lesného hospodárstva EÚ sa uvádza:

S cieľom lepšie reagovať na nové výzvy a potreby a vzhľadom na rastúcu úlohu lesov pri plnení spoločne dohodnutých cieľov EÚ v oblasti klímy a biodiverzity, sa bude musieť posilniť rámec udržateľného obhospodarovania lesov. A to najmä pokiaľ ide o kritériá, týkajúce sa zdravia ekosystémov, biodiverzity a zmeny klímy.“

„Udržateľne vyrobené výrobky na báze dreva s dlhou životnosťou môžu prispieť k dosiahnutiu klimatickej neutrality prostredníctvom ukladania uhlíka a nahrádzania materiálov z fosílnych zdrojov, no najmä vďaka ich prínosu k odstraňovaniu uhlíka, ktoré sa inak uskutočňuje biologickými procesmi. Preto by sa drevo malo čo najviac využívať v materiáloch a vo výrobkoch s dlhou životnosťou, ktorými sa nahrádzajú ich uhlíkovo náročné ekvivalenty.“

„Okrem drevárskeho priemyslu ponúkajú lesy mnohé ďalšie a rovnako dôležité produkty a služby, od potravy po ekoturizmus, ktoré podporujú ekonomiku a sociálnu štruktúru vo vidieckych oblastiach... V stratégii lesného hospodárstva EÚ sa uznáva podpora a zámer celého udržateľného lesného biohospodárstva, ktoré funguje v súčinnosti so zvýšenou ambíciou EÚ v oblasti klímy a biodiverzity.“

Šéfredaktor časopisu LES & Letokruhy v tejto súvislosti konštatuje, že Slovensko, napriek tomu že je členom EÚ, ide opačným smerom ako určuje stratégia EÚ pre lesy. Slovensko nechce svoje lesy udržateľne obhospodarovať, nechce aktívne zlepšovať stav lesných biotopov, nechce manažovať lesy s cieľom posilniť ich priaznivý vplyv na elimináciu dôsledkov zmeny klímy. Slovensko (aspoň podľa MŽP SR) chce slovenské lesy „chrániť“ tzv. bezzásahovým režimom, ktorý v konečnom dôsledku vedie k likvidácii lesov. Prvým krokom nesprávnym smerom je schválenie návrhu novely zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý má v októbri 2021 prerokovať Národná rada Slovenskej republiky.

A tu sú otázky, zaslané politickým stranám:

  • Ako chce vaša politická strana systémovo riešiť konfliktný vzťah medzi lesníctvom a ochranou prírody?
  • Neobáva sa vaša politická strana, že schválením návrhu novely zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, dôjde k zásadnému poškodeniu záujmov vidieckeho obyvateľstva, ktoré je majoritnou komunitou tejto krajiny?
  • Ako chce vaša strana optimalizovať využívanie funkčného potenciálu lesov v krajine?
  • Ako chce vaša strana stimulovať finalizáciu spracovania a oživenia spotreby výrobkov z dreva ako obnoviteľnej, ekologickej a univerzálne využiteľnej suroviny?
  • Súhlasíte s tým, aby zákony týkajúce sa správy krajiny a ochrany prírody boli prijímané ústavnou väčšinou?

 

Naposledy zmenené: utorok, 12 október 2021 14:50
Prečítané: 504
(8 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.