Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Priestor pre oznámenia o valných zhromaždeniach.
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať iba registrovaní.
Všetky príspevky schvaľuje admin. Ak nebude príspevok zodpovedať tejto téme bude zmazaný.

TÉMA: Valné zhromaždenia pozemkových spoločenstiev v Poltári 2023

Valné zhromaždenia pozemkových spoločenstiev v Poltári 2023 23.01.2023 12:16 #1

Vážená pani/pán [Meno] [Priezvisko],
srdečne Vás, v zmysle § 14 zákona č. 97/2013 Z.z. vznp., pozývame na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva URBARIÁT Poltár, ktoré sa uskutoční:

25.2.2023 07:45 hod.
v školskej jedálni ZŠ na Ulici slobody - vchod zboku
1. Prezentácia od 07:45 hod. do 8:45 hod., otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba komisií
3. Kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
4. Schválenie programu ( možnosť doplnenia bodov programu priamo na zhromaždení)
5. Kontrola plnenia úloh z posledného valného zhromaždenia
6. Dodatok ku zmluve o založení - úprava orgánov spoločenstva, predloženie, hlasovanie
7. Nový cenník palivového dreva, predloženie, diskusia, hlasovanie
8. Vyhodnotenie hlasovania o dodatku ku Zmluve o založení pozemkového spoločenstva
9. Voľby do orgánov pozemkového spoločenstva, predstavenie kandidátov, hlasovanie
10. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2022 a plán na rok 2023
11. Správa o hospodárení spoločenstva za r. 2022 a návrh rozpočtu na r. 2023
12. Rozhodnutie o použití podielov na zisku nezistených vlastníkov
13. Správa dozornej rady
14. Správa odborného lesného hospodára
15. Správa o evidencii podielnikov a majetku, o prevode/prechode vlastníctva
16. Vyhodnotenie volieb do orgánov spoločenstva, konštituovanie obsadenia orgánov PS
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenie, hlasovanie o uznesení
19. Občerstvenie, záver valného zhromaždenia

Ing. Ivan Kostur, predseda výboru pozemkového spoločenstva,v.r.

V zásielke, ktorú Ste obdržali, je okrem tejto pozvánky aj tlačivo Splnomocnenie, a to, pre ten prípad, že sa sami valného zhromaždenia nezúčastníte, ale požiadate príbuzného, alebo inú osobu, ktorej dôverujete, aby Vás zastupovala. Na ňu budete delegovať svoje rozhodovacie právomoci v spomínanom Splnomocnení, ktoré musí byť Vami podpísané a zaslané, či odovzdané danej splnomocnenej osobe, ktorá Vás, jeho prostredníctvom, bude zastupovať na valnom zhromaždení.

V prípade, že pravidelne odoberáte aj palivové drevo, súčasťou zásielky je i tlačivo na odber palivového dreva i poštový poukaz. Tlačivo na odber dreva treba vyplniť a podpísané vrátiť v odpovednej zásielke.

Ak riadne valné zhromaždenie nebude v čase, uvedenom na pozvánke, uznášaniaschopné, podľa § 14 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z.z. vznp., sa potom považuje toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu a ďalšie zasadnutie sa bude konať o 9:45 hod. v ten istý deň, na tom istom mieste, s rovnakým programom.


Vážená pani/pán [Meno] [Priezvisko],
srdečne Vás, v zmysle § 14 zákona č. 97/2013 Z.z. vznp., pozývame na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva KOMPOSESORÁT CERINY Poltár, ktoré sa uskutoční:

25.2.2023 07:45 hod.
v školskej jedálni ZŠ na Ulici slobody - vchod zboku
1. Prezentácia od 07:45 hod. do 8:45 hod., otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba komisií
3. Kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
4. Schválenie programu ( možnosť doplnenia bodov programu priamo na zhromaždení)
5. Kontrola plnenia úloh z posledného valného zhromaždenia
6. Dodatok ku zmluve o založení - úprava orgánov spoločenstva, predloženie, hlasovanie
7. Nový cenník palivového dreva, predloženie, diskusia, hlasovanie
8. Vyhodnotenie hlasovania o dodatku ku Zmluve o založení pozemkového spoločenstva
9. Voľby do orgánov pozemkového spoločenstva, predstavenie kandidátov, hlasovanie
10. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2022 a plán na rok 2023
11. Správa o hospodárení spoločenstva za r. 2022 a návrh rozpočtu na r. 2023
12. Rozhodnutie o použití podielov na zisku nezistených vlastníkov
13. Správa dozornej rady
14. Správa odborného lesného hospodára
15. Správa o evidencii podielnikov a majetku, o prevode/prechode vlastníctva
16. Vyhodnotenie volieb do orgánov spoločenstva, konštituovanie obsadenia orgánov PS
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenie, hlasovanie o uznesení
19. Občerstvenie, záver valného zhromaždenia

Dušan KELEMEN, predseda výboru pozemkového spoločenstva,v.r.

V zásielke, ktorú Ste obdržali, je okrem tejto pozvánky aj tlačivo Splnomocnenie, a to, pre ten prípad, že sa sami valného zhromaždenia nezúčastníte, ale požiadate príbuzného, alebo inú osobu, ktorej dôverujete, aby Vás zastupovala. Na ňu budete delegovať svoje rozhodovacie právomoci v spomínanom Splnomocnení, ktoré musí byť Vami podpísané a zaslané, či odovzdané danej splnomocnenej osobe, ktorá Vás, jeho prostredníctvom, bude zastupovať na valnom zhromaždení.

V prípade, že pravidelne odoberáte aj palivové drevo, súčasťou zásielky je i tlačivo na odber palivového dreva i poštový poukaz. Tlačivo na odber dreva treba vyplniť a podpísané vrátiť v odpovednej zásielke.

Ak riadne valné zhromaždenie nebude v čase, uvedenom na pozvánke, uznášaniaschopné, podľa § 14 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z.z. vznp., sa potom považuje toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu a ďalšie zasadnutie sa bude konať o 9:45 hod. v ten istý deň, na tom istom mieste, s rovnakým programom.
Vážená pani/pán [Meno] [Priezvisko],
srdečne Vás, v zmysle § 14 zákona č. 97/2013 Z.z. vznp., pozývame na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva KOMPOSESORÁT KUPENSKÁ HORA Poltár, ktoré sa uskutoční:

25.2.2023 07:45 hod.
v školskej jedálni ZŠ na Ulici slobody - vchod zboku
1. Prezentácia od 07:45 hod. do 8:45 hod., otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba komisií
3. Kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
4. Schválenie programu ( možnosť doplnenia bodov programu priamo na zhromaždení)
5. Kontrola plnenia úloh z posledného valného zhromaždenia
6. Dodatok ku zmluve o založení - úprava orgánov spoločenstva, predloženie, hlasovanie
7. Nový cenník palivového dreva, predloženie, diskusia, hlasovanie
8. Vyhodnotenie hlasovania o dodatku ku Zmluve o založení pozemkového spoločenstva
9. Voľby do orgánov pozemkového spoločenstva, predstavenie kandidátov, hlasovanie
10. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2022 a plán na rok 2023
11. Správa o hospodárení spoločenstva za r. 2022 a návrh rozpočtu na r. 2023
12. Rozhodnutie o použití podielov na zisku nezistených vlastníkov
13. Správa dozornej rady
14. Správa odborného lesného hospodára
15. Správa o evidencii podielnikov a majetku, o prevode/prechode vlastníctva
16. Vyhodnotenie volieb do orgánov spoločenstva, konštituovanie obsadenia orgánov PS
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenie, hlasovanie o uznesení
19. Občerstvenie, záver valného zhromaždenia

Michal KORÓNI, predseda výboru pozemkového spoločenstva,v.r.

V zásielke, ktorú Ste obdržali, je okrem tejto pozvánky aj tlačivo Splnomocnenie, a to, pre ten prípad, že sa sami valného zhromaždenia nezúčastníte, ale požiadate príbuzného, alebo inú osobu, ktorej dôverujete, aby Vás zastupovala. Na ňu budete delegovať svoje rozhodovacie právomoci v spomínanom Splnomocnení, ktoré musí byť Vami podpísané a zaslané, či odovzdané danej splnomocnenej osobe, ktorá Vás, jeho prostredníctvom, bude zastupovať na valnom zhromaždení.

V prípade, že pravidelne odoberáte aj palivové drevo, súčasťou zásielky je i tlačivo na odber palivového dreva i poštový poukaz. Tlačivo na odber dreva treba vyplniť a podpísané vrátiť v odpovednej zásielke.

Ak riadne valné zhromaždenie nebude v čase, uvedenom na pozvánke, uznášaniaschopné, podľa § 14 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z.z. vznp., sa potom považuje toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu a ďalšie zasadnutie sa bude konať o 9:45 hod. v ten istý deň, na tom istom mieste, s rovnakým programom.
SPLNOMOCNENIE

Ja, dolu podpísaný splnomocniteľ:…………………………………………………………………

nar.:………………………, trvale bytom:………………………………………………………….

splnomocňujem týmto

splnomocneného zástupcu:

Meno:..................................….………..dátum narodenia: .......................... RČ.................................

trvale bytom.............................................................................................................................……….

k zastupovaniu mojej osoby na valnom zhromaždení pozemkového spoločenstva KOMPOSESORÁT KUPENSKÁ HORA, 987 01 Poltár, sídlo: Pionierska 53, 987 01 Poltár. Toto valné zhromaždenie sa bude konať, v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách vznp., dňa 25.2.2023 v Poltári.
Ja, hore uvedený podielnik, pozemkového spoločenstva, splnomocňujem splnomocneného zástupcu, uvedeného na tomto splnomocnení, na všetky právne úkony spojené s výkonom môjho vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam na danom valnom zhromaždení. Tiež ho splnomocňujem k hlasovaniu na valnom zhromaždení, k udeľovaniu ďalšej plnej moci, ako aj ku všetkým ostatným úkonom, ktoré bude potrebné vykonať na tomto valnom zhromaždení. V prípade udelenia inej plnej moci, týmto odvolávam všetky mnou udelené predchádzajúce plné moci v plnom rozsahu. Toto splnomocnenie v tomto konaní, je potrebné považovať za generálnu plnú moc.


V .........................................dňa:...........2023 V .........................................dňa:...........2023

Splnomocnenie prijímam.

...................................................….. ........................................................
Podpis podielnika - splnomocniteľa Podpis splmomocneného zástupcu

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
1/ Ing. Jana Šuleková, Družby 62/71, 987 01 Poltár, alebo na
2/ KOMPOSESORÁT KUPENSKÁ HORA,poz.spol. Pionierska 53, 987 01 Poltár, alebo na
3/ adresu splnomocnenej osoby
Informácie na:
Ing. Jana Šuleková, Družby 62/71, 987 01 Poltár, tel.: 0907817138, 047/4223015, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
KOMPOSESORÁT KUPENSKÁ HORA,poz.spol. Pionierska 53, 987 01 Poltár

Splnomocniteľ je podielový/á spoluvlastník/čka, v príslušných spoluvlastníckych podieloch na nehnuteľnostiach, zapísaných v k. ú. Poltár LV č. 1544, 2337 a 2895 , patriacich do spoločnej nehnuteľnosti, podľa zákona č. 97/2013 Z.z. vznp., v PS KOMPOSESORÁT CERINY Poltár.

Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz. spoločenstvo - predsedu, alebo tajomníčku, inak poz.spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovanie na valnom zhromaždení.
SPLNOMOCNENIE

Ja, dolu podpísaný splnomocniteľ:…………………………………………………………………

nar.:………………………, trvale bytom:………………………………………………………….

splnomocňujem týmto

splnomocneného zástupcu:

Meno:..................................….………..dátum narodenia: .......................... RČ.................................

trvale bytom.............................................................................................................................……….

k zastupovaniu mojej osoby na valnom zhromaždení pozemkového spoločenstva KOMPOSESORÁT CERINY, 987 01 Poltár, sídlo: A.Jiráska 1, 984 01 Lučenec. Toto valné zhromaždenie sa bude konať, v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách vznp., dňa 25.2.2023 v Poltári.
Ja, hore uvedený podielnik, pozemkového spoločenstva, splnomocňujem splnomocneného zástupcu, uvedeného na tomto splnomocnení, na všetky právne úkony spojené s výkonom môjho vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam na danom valnom zhromaždení. Tiež ho splnomocňujem k hlasovaniu na valnom zhromaždení, k udeľovaniu ďalšej plnej moci, ako aj ku všetkým ostatným úkonom, ktoré bude potrebné vykonať na tomto valnom zhromaždení. V prípade udelenia inej plnej moci, týmto odvolávam všetky mnou udelené predchádzajúce plné moci v plnom rozsahu. Toto splnomocnenie v tomto konaní, je potrebné považovať za generálnu plnú moc.


V .........................................dňa:...........2023 V .........................................dňa:...........2023

Splnomocnenie prijímam.

...................................................….. ........................................................
Podpis podielnika - splnomocniteľa Podpis splmomocneného zástupcu

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
1/ Ing. Jana Šuleková, Družby 62/71, 987 01 Poltár, alebo na
2/ KOMPOSESORÁT CERINY, poz.spoloč., sídlo: A.Jiráska 1, 984 01 Lučenec, alebo na
3/ adresu splnomocnenej osoby
Informácie na:
KOMPOSESORÁT CERINY, 987 01 Poltár, sídlo: A.Jiráska 1, 984 01 Lučenec
Ing. Jana Šuleková, Družby 62/71, 987 01 Poltár, tel.: 0907817138, 047/4223015, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Splnomocniteľ je podielový/á spoluvlastník/čka, v príslušných spoluvlastníckych podieloch na nehnuteľnostiach, zapísaných v k. ú. Uhorské LV č. 379, 504, 505, 519, 520, 523, 525 a 526, 927-934, tiež v k. ú. Slaná Lehota LV č. 1580, 1581, 1582, 1623, , patriacich do spoločnej nehnuteľnosti, podľa zákona č. 97/2013 Z.z. vznp., v PS KOMPOSESORÁT CERINY Poltár.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz. spoločenstvo - predsedu, alebo tajomníčku, inak poz.spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovanie na valnom zhromaždení.
SPLNOMOCNENIE

Ja, dolu podpísaný splnomocniteľ:…………………………………………………………………

nar.:………………………, trvale bytom:………………………………………………………….

splnomocňujem týmto

splnomocneného zástupcu:

Meno:..................................….………..dátum narodenia: .......................... RČ.................................

trvale bytom.............................................................................................................................……….

k zastupovaniu mojej osoby na valnom zhromaždení pozemkového spoločenstva URBARIÁT Poltár. Toto valné zhromaždenie sa bude konať, v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách vznp., dňa 25.2.2023 v Poltári.
Ja, hore uvedený podielnik, pozemkového spoločenstva, splnomocňujem splnomocneného zástupcu, uvedeného na tomto splnomocnení, na všetky právne úkony spojené s výkonom môjho vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam na danom valnom zhromaždení. Tiež ho splnomocňujem k hlasovaniu na valnom zhromaždení, k udeľovaniu ďalšej plnej moci, ako aj ku všetkým ostatným úkonom, ktoré bude potrebné vykonať na tomto valnom zhromaždení. V prípade udelenia inej plnej moci, týmto odvolávam všetky mnou udelené predchádzajúce plné moci v plnom rozsahu. Toto splnomocnenie v tomto konaní, je potrebné považovať za generálnu plnú moc.


V .........................................dňa:...........2023 V .........................................dňa:...........2023

Splnomocnenie prijímam.

...................................................….. ........................................................
Podpis podielnika - splnomocniteľa Podpis splmomocneného zástupcu

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
1/ Ing. Jana Šuleková, Družby 62/71, 987 01 Poltár, alebo na
2/ URBARIÁT, pozemkové spol., Slobody 80, 987 01 Poltár, alebo na
3/ adresu splnomocnenej osoby
Informácie na:
Ing. Jana Šuleková, Družby 62/71, 987 01 Poltár, tel.: 0907817138, 047/4223015, e-mail:
URBARIÁT, pozemkové spol., Slobody 80, 987 01 Poltár Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Splnomocniteľ je podielový/á spoluvlastník/čka, v príslušných spoluvlastníckych podieloch na nehnuteľnostiach, zapísaných v k. ú. Poltár na LV č. 1808 a v kú Zelené na LV č. 1532, patriacich do spoločnej nehnuteľnosti, podľa zákona č. 97/2013 Z.z. vznp., v PS URBARIÁT Poltár.

Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz. spoločenstvo - predsedu, alebo tajomníčku, inak poz.spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovanie na valnom zhromaždení.
  • Šuleková
  • Šuleková-ov Avatar
  • Odhlásený
  • Užívateľ
  • Príspevkov: -5
  • Získaných poďakovaní 1
  • Karma: 0
Jana
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora