Prihlásiť

* NA HORÚCU TÉMU: Nežná zelená morálne očistila lesníkov

* Minister Becík uznal viaceré tvrdenia aktérov výzvy

* Funkciou generálneho riaditeľa poverený Ing. Ján Beňa 

 

Horúce predchádzajúce týždne vyvrcholili v štátnom podniku Lesy SR personálnymi zmenami na najvyšších postoch. Minister pôdohospodárstva Stanislav Becík uznal viaceré tvrdenia aktérov výzvy a po dôkladnom zvážení poveril funkciou generálneho riaditeľa Lesov SR Ing. Jána Beňu. Výberové konanie na nového šéfa štátneho podniku by malo by vypísané približne v polovici augusta. Minister rozhodol, že štátne lesy bude vies odborník-lesník, pričom zdôraznil, že „nebude to žiadny krízový manažér, ktorý by naplnil záujmy určitých záujmových skupín“


V čase redakčnej uzávierky poverený generálny riaditeľ Ing. Ján Beňa odpovedal na prvé novinárske otázky:

 

* Aké sú vaše predstavy pri vedení podniku?

 

- Lesy SR majú veľkú réžiu. Treba ju zníži a zároveň udrža riadny pracovný režim. Aby sa neopakovala situácia spred prvého júla, kedy sa pracovalo len štyri dni v týždni a za piaty nedostávali ľudia ani 60 percent mzdy.

 

* Do ekonomiky podniku zasahovali aj politické strany. Konkrétne do obchodu s drevom. Dokážete čeli takýmto tlakom?

 

- Všetko je to otázka osobného postoja a postupu, a vec osobnej statočnosti.

 

* Budete ma aj vy poradcu, ako to bolo v prípade vášho predchodcu?

 

- Som natoľko skúsený, že žiadneho externého poradcu nepotrebujem. Mojim poradným orgánom je zo zákona len porada vedenia podniku a jeho riaditeľov. Riadi sa však budem aj s členmi dozornej rady, hoci je to kontrolný orgán. Komunikujem rovnako aj s odborovou organizáciou.

 

* Ako si chcete poradi s odhaleniami v hospodárení podniku, ak sa dokážu?

 

- Polícia a daňové úrady už v Lesoch SR mnohé veci preverujú. Kontrolu robí aj dozorná rada. Napríklad v prípade výhodnosti či nevýhodnosti zmlúv s odberateľmi dreva. Ak to bude právne možné, nevýhodné zmluvy sa pokúsime zmeni alebo zruši.

 

 

Čo sa udialo v š.p. Lesy SR od Jána do dňa stromu 2009?

 

Všetko sa to začalo na Jána. Udalosti rozvíril jeden z oslávencov – Ing. Ján Mičovský, CSc., špecialista Odboru komunikácie š.p. Lesy SR pre komunikačné projekty. Mesiace sa v ňom hromadila potreba upozorni na praktiky vedenia, ktoré neboli podľa jeho názoru v poriadku. Napísal otvorený list generálnemu riaditeľovi doc. Jozefovi Minďášovi, ktorý mu osobne odovzdal a zároveň ho poslal elektronickou poštou všetkým zamestnancom podniku, disponujúcim e-mailovými adresami.

Z dva a pol stranového listu vyberáme: „S Vaším nástupom do funkcie generálneho riaditeľa, postupne vstupovala do historickej budovy štátnych lesov atmosféra, ktorá podniku s takým postavením, cieľmi a možnosami, ako je náš, nesvedčí. Niežeby počas mandátu Vašich predchodcov bolo všetko ideálne, rušivý vplyv záujmových skupín pri štátnom podniku takéhoto významu vždy bol i bude, no ich rozsah nadobudol neobvyklé rozmery. Aspoň ja to tak cítim. Túto skutočnos by som však – možno aj trocha zbabelo – rád premlčal. Spomenutá atmosféra však začala znehodnocova práve to, o čo som svojou prácou úprimne snažil – dokáza, že lesníci sú slušní ľudia, ktorí sú hrdí na svoje tradície a ktorí slúžia dnešku pre zajtrajšok, pričom ich práca je viac údelom ako zamestnaním. Aj to by som však v nádeji, že zajtra bude opä lepšie, - povedzme, že takticky... – premlčal. Zdá sa mi ale, že situácia nadobudla parametre, ktoré nielenže poškodzujú štátny podnik, ale môžu vies k ohrozeniu samotnej podstaty štátnych lesov. Nuž a na tom sa v záujme zachovania si sebaúcty podieľa naozaj nechcem.“ Otvorený list pokračuje týmito slovami: „V roku 2008 ste prijali zásadné, no veľmi nepredvídavé rozhodnutie o zmene organizačnej štruktúry podniku. Tá zmena išla presne opačným smerom ako ís mala. Desiatky nových lesných správ a stovky nových lesných obvodov bolo síce populárnym krokom, zákonite to však viedlo k veľkému nárastu vnútropodnikovej réžie. Už o niekoľko mesiacov ste paradoxne začali rozpráva o potrebe jej radikálneho zníženia! Každý riadiaci pracovník má nárok aj na chyby, no tento krok nás stál – a stále stojí – veľmi veľa. Peňazí i viery v to, že nejaká organizačná zmena môže vydrža až dovtedy, keď sa začnú prejavova jej prínosy...“

 

Autor svoj odvážny čin končí okrem iného aj takto: „Možno sa spýtate kto a čo je za mojím listom, aká kalkulácia? Žiadna. Nemám spojencov, funkčné ani iné ambície, so svojím pracovným zatriedením som nanajvýš spokojný a veľmi rád by som ho ešte nejaký čas svojou prácou napåňal. Za listom je len moja súkromná snaha o obyčajnú slušnos. K Vám, ku kolegom, k podniku i k sebe. Určite konám často s chybami, no vždy tak, aby som sa nemusel pred sebou hanbi. S týmto predsavzatím som prešiel kus lesníckej cesty a rád by som pri tom už ostal. Keďže ma súčasná atmosféra na podniku oberá o vnútorný pokoj a vnucuje mi pochybnosti o vlastných postojoch, konám tak ako konám. Nie je to pre mňa jednoduché, veď tento list Vám píšem už celé mesiace. Kamienkom, ktorý prevážil moju nerozhodnos bolo naše včerajšie pracovné stretnutie, kde som sa od Vás dozvedel, že podnik stratil práva k vzácnemu historickému objektu o ktorého zachovanie v rukách štátu som Vás kedysi prosil. Vtedy ste mi prisľúbili, že to zvážite...“


Nespokojnos, nesúhlas a snaha o ozdravenie podniku

Čo sa dialo bezprostredne po rozposlaní otvoreného listu elektronickou poštou. Kolegovia z podniku mu začali telefonova, e-mailova a – ďakova. Veľmi ďakova. Za odvahu, statočnos, za to, že povedal za nich to, čo všetci cítili rovnako. Za to, citujem z jednej z desiatky reakcií: „že pomenoval veci pravými menami.“ Väčšina z nich adresovala prejavy vďaky priamo jemu, ale viacerí ho podporili aj verejne. Tak, aby o ich podpore vedeli všetci. Bez strachu vyjadril svoj názor aj Ing. Marcel Lehocký z Odboru poľovníctva, ktorý poslal vzápätí takisto verejne prístupný, otvorený list generálnemu riaditeľovi, z ktorého krátku, ale výstižnú čas citujeme: „V čase Vášho príchodu do Banskej Bystrice sme Vám odovzdávali do rúk štátne poľovníctvo v takom stave a v takej kondícii, ako ešte v histórii štátnych lesov na Slovensku nebolo. Narastal počet hostí, rástli ekonomické výsledky, mohli sme uvoľňova investície do rozvoja revírov v rozsahu, aký dávno na Slovensku nebol. No čo je najdôležitejšie, každou novou investíciu, každým novým revírom sme v našej firme dávali prácu novým mladým ľuďom. Títo mladí ľudia po vytvorení pracovného priestoru a nadobudnutí praxe sa stali profesionálmi vo svojej práci, ktorou si na seba aj zarábali. Toto všetko sme sa Vám snažili odprezentova pri našom prvom stretnutí s Vami, ale zdá sa že bez akéhokoľvek úspechu a pochopenia.... Na jednej strane ste vo viacerých Vašich prednáškach a víziách podniku rozprávali o potrebe diverzifikácie výroby a tržieb nášho podniku, no vzápätí ste bez zaváhania prenajímali naše najlepšie poľovné revíry a chaty, teda objekty a činnosti, ktoré túto diverzifikáciu už priamo zabezpečovali.... V časoch, keď sa na Slovensku rozpráva o potrebe rozvoja cestovného ruchu, my sme tento už rozvinutý cestovný ruch v našej firme systematicky likvidovali a stratili sme stovky domácich a zahraničných klientov...“

 

Prvý deň revolty, alebo nežnej zelenej, ako ju nazval neskôr jeden z účastníkov internetovej diskusie, vyústil v potrebu pripravi otvorený list v mene zamestnancov, určený predsedovi vlády a ministrovi pôdohospodárstva, ktorý by dal všetkým kompetentným dostatočne najavo, že nejde o pár osamotených názorov niekoľkých odvážlivcov. Ale že nespokojnos, nesúhlas a snaha o ozdravenie podniku majú masový charakter. A tak už na druhý deň uzrel svetlo lesníckeho sveta spomenutý otvorený list, v ktorom sa okrem iného píše: „Týmto sa verejne dištancujeme od spájania nás, radových zamestnancov Lesov SR s medializovanými krádežami v našej firme a žiadame o dôkladne vyšetrenie prípadnej sprenevery štátneho majetku a dôsledné postihnutie vinníkov. My nie sme zlodeji, my sme lesníci a máme svoju stavovskú čes, hrdos a zodpovednos pred verejnosou za zverené lesné bohatstvo. Zároveň týmto vyjadrujeme aj obavu o budúcnos Lesov SR, ako jedného z najvýznamnejších zamestnávateľov v najchudobnejších regiónoch Slovenska. Obavu o naše pracovné miesta, o existenciu našich rodín. Chápeme význam a potrebu úsporných opatrení, no nechápeme a nesúhlasíme s tým, prečo má by okrem iného aj nezodpovedné a nehospodárne nakladanie s majetkom a financiami nášho štátneho podniku kompenzované úpravou pracovného času, skracovaním našich miezd a pripravovaným prepúšaním zamestnancov? Prečo má by takéto zlé hospodárenie na úkor obnovy a starostlivosti o les, na úkor jeho podstaty a existencie? Dovoľujeme si Vás upozorni, že takýmto nezodpovedným konaním začína by vážne ohrozená trvaloudržateľnos lesného hospodárstva a plnenie celospoločenských funkcií lesa.

 

 Pokiaľ bude rozhodovanie vedenia š.p. Lesy SR ovplyvňované klientelizmom a lobistickými skupinami, nebude možné konsolidova ekonomickú situáciu podniku. Na riešenie našej ažkej situácie potrebujeme len zodpovedné a dôveryhodné vedenie, ktorému bude v prvom rade záleža na zverenom štátnom podniku a na jeho zamestnancoch. Potrebujeme vytvori pracovný priestor, nastavi korektné obchodné vzahy, objektívne verejné súaže a my svojou lesníckou prácou dokážeme prekona krízu a zachova bez ujmy štátne lesy pre budúce generácie.“

 

Do konania Dňa stromu otvorený list zamestnancov podpísalo nielen 56 pracovníkov generálneho riaditeľstva, ale pridali sa stovky ďalších na odštepných závodoch a lesných správach, takže celkove sa pod jeho obsah podpísalo takmer 1 200 zamestnancov podniku, čiže necelá tretina! A to už je dostatočne reprezentatívny počet na to, aby tvrdenia v liste brali oslovení predstavitelia štátu vážne.


Podpora zo strany odborárov, prijatie na Úrade Vlády SR, podnet na okresnej prokuratúre

Na podnet šéfa odborov Ing. Františka Suchanovského sa konalo zasadnutie Združenia závodných výborov OZ Drevo-lesy-voda. Predsedovia závodných výborov s mandátom zastupova 3 000 až 3 200 odborárov – zamestnancov podniku, vyslovili pred novinármi jednoznačnú podporu aktivitám zamestnancov. Napriek tomu silneli hlasy, volajúce po konkretizácii prešľapov a zlých rozhodnutí, vytýkaných vedeniu š.p. Lesy SR na čele s J. Minďášom. A tak cez víkend vznikol podnet vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu nehospodárneho nakladania s majetkom štátu, v ktorom je pomerne konkrétne sformulovaných 27 prípadov, vhodných na prešetrenie orgánmi činnými v trestnom konaní. Tento podnet bol v stredu 1. júla odovzdaný nielen na Okresnej prokuratúre v Banskej Bystrici, ale aj na Úrade Vlády SR do rúk vedúcemu zboru poradcov premiéra Roberta Fica. Dva dni predtým dostali tento dokument aj členovia Dozornej rady š.p. LESY SR. Rozhodli sa sami jeho obsah prešetri.

 

Aj z tohto materiálu čas zverejňujeme: „Dodávky dreva firmám, ktoré sú na Lesoch SR evidované ako neplatiči po lehote splatnosti (Bukóza, dodávky aj po dlhu zhruba 80 miliónov., pričom naša pohľadávka nebola nijako zabezpečená. Liptovský Hrádok – drevo predané spoločnostiam TERCO s.r.o. okolo 50 miliónov, alebo NGAGSPA s.r.o. 40 miliónov a ďalšie v L. Hrádku, spolu v tomto meste za 150 miliónov Sk. Lesy týmto firmám dlhodobo dodávali bez ohľadu na to, že za drevo neplatili a dnes už ani reálne nefungujú – predpoklad uhradenia týchto pohľadávok je nulový! ■ Predčasné zrušenie nájomných zmlúv v 60 režijných revíroch štátneho podniku v rokoch 2007 - 2009 a ich následné prenajatie bez výberových konaní v čase kedy vrcholili prípravy na prijatie nového zákona o poľovníctve (účinný od 1. septembra 2009), ktorý zavádza povinnos prenájmu štátnych revírov vo verejných súažiach. (napr. prenájom poľovného revíru Čebovská Bukovina (2 566 ha), OZ Krupina za ročné nájomné 125 tisíc Sk, pritom sa v tomto režijnom revíri sa dosahovali ročné tržby vyše 1 milióna Sk) ■ Zmluva a dodatok zmluvy medzi Lesmi SR a spoločnosou ORMONDE s.r.o. vo veci výroby televízneho seriálu Rozprávanie stromov, kde bolo za 12 dielov uhradených takmer 6 miliónov Sk + DPH. Táto suma môže by považovaná za neprimerane vyššiu (niekoľkonásobne), ako sú štandardné ceny podobných programov. Tento pohľad na vec zvýrazňuje skutočnos, že mnoho náležitostí tvorby seriálu bolo vo významnom rozsahu vykonaných bezplatne vo vlastnej réžii (námety, scenáre, účinkujúci, doprava). Zároveň nebola dodávateľom dodržaná zmluva z pohľadu autorských práv.“

 

Treba zároveň poveda, že minister Becík uznal, že viaceré tvrdenia v tomto dôležitom materiáli „nie sú nepravda.

Hektické dni v š.p. Lesy SR vyvrcholili niekoľkými personálnymi zmenami: 8. júla 2009 bola na vlastnú žiados uvoľnená z funkcie organizačnej riaditeľky Mgr. Ing. Edita Tomeková. O deň nato minister pôdohospodárstva vyhovel žiadosti doc. Ing. RNDr. Jozefa Minďáša, PhD. o uvoľnenie z funkcie generálneho riaditeľa š.p. Lesy SR. Vzápätí minister poveril funkciou generálneho riaditeľa Ing. Jána Beňu. Zároveň bol odvolaný z funkcie obchodného riaditeľa Jaroslav Holiga, rozvojovo-technického riaditeľa Ing. Peter Chrúst, z funkcie ekonomického riaditeľa Ing. ¼uboš Németh. 

 

Krátka vizitka povereného generálneho riaditeľa š.p. Lesy SR

Ing. Ján BEÒA sa narodil 6. februára 1946, je ženatý, má štyri deti. V roku 1964 absolvoval Strednú lesnícku technickú školu J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku, v roku 1970 úspešne ukončil štúdium na Lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene (v súčasnosti Technická univerzita vo Zvolene). Od roku 1971 pracuje v štátnych lesoch. V štruktúre štátneho podniku prešiel viacerými riadiacimi pozíciami. Napríklad v rokoch 1992 – 1994 pôsobil ako riaditeľ Odštepného lesného závodu Piešany š.p. Západoslovenské lesy Bratislava, v rokoch 1997 – 1999 bol výrobno-technickým námestníkom š.p. Západoslovenské lesy Bratislava. Koncom roka 1999 bol založený š.p. Lesy SR a Ing. Ján Beňa pôsobil na generálnom riaditeľstve v Banskej Bystrici do júla 2003 ako vedúci odboru riadenia lesníckych činností. Od augusta 2003 do júla 2009 bol riaditeľom Odštepného závodu Trenčín, š.p. Lesy SR. Od 10. júla 2009 je poverený generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky.

Do najbližšieho vydania s ním pripravíme rozsiahlejší rozhovor, v ktorom sa môžeme vráti aj k udalostiam, ktoré predchádzali jeho vymenovaniu do funkcie. Zároveň bude odstupom času schopný poveda, ako sa mu podarilo naplni ciele, s ktorými vstupoval do svojho funkčného obdobia.
Redakcia

(Udalosti predchádzajúcich horúcich týždňov v živote štátneho podniku Lesy SR zaznamenal náš redaktor Ing. Jozef Marko)Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

EUSTAFOR: Udržateľné obhospodarovanie lesov a multifunkčné lesníctvo sa stáva realitou vďaka práci lesníckych odborníkov

EUSTAFOR: Udržateľné obhospodarovanie lesov a multifunkčné lesníctvo sa stáva realitou vďaka práci…

O čom sa píše

EUSTAFOR zverejnil už druhé video, tentokrát s názvom „Poslanie nás – štátnych lesníkov“, aby prostredníctvom kampane #ResponsibleForestry upozornil na prácu...

Prečítajte si viac
Agrorezort: Spúšťame aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri

Agrorezort: Spúšťame aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri

Aktuálne

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) spúšťa aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri s cieľom zamedziť ďalšiemu...

Prečítajte si viac
Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Začína kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote

Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Začína kampaň orálnej vakcinácie líšok proti…

Aktuálne

Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že od 5. do 28. októbra 2022 bude prebiehať štyridsiata šiesta kampaň orálnej...

Prečítajte si viac
Na Technickej univerzite vo Zvolene začal 70. akademický rok: Drevárska fakulta chce pripravovať vysoko kvalitných špecialistov

Na Technickej univerzite vo Zvolene začal 70. akademický rok: Drevárska fakulta chce…

O čom sa píše

Jubilejný 70. akademický rok 2022/23 na Technickej univerzite vo Zvolene začal 19. septembra 2022. Po príhovore rektora univerzity Dr. h. c. prof. Ing...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora