Lesmedium

Výbor

autor: Peter
Od kedy môže rozhodovať nový výbor. Od zápisu na úrade, či od kedy? Čo robiť, ak starý výbor odmieta odovzdať doklady lebo tvrdí, že voľby boli neplatné?
sekcia: Archívne fórum, 27.1 2016 15:02
autor: neznámy
Po prvé.Výbor,Dozornú radu môže odvolať iba Valné zhromaždenie.Pokial máte Uznesenie ktorým sa odvolal starý výbor a zvolil nový predložte ho na príslušný okresný lesný úrad.Ten musí zo zákona konať.Potom požiadajte okresný súd aby vydal predbežné opatrenie na zabránenie z nakladaním majetku,pečiatky a finnančných prostriedkov.K tomu doložte platné uznesenie a nejakú písomnú dokumentáciu kde vyzývate k vráteniu dokladov a písomnosti.Samozrejme nepôjde to ľahko.Zatial asi tak.
27.1 2016 20:16
autor: neznámy
Na zhromaždení sa hlasovalo za nový výbor a zároveň sa odvolal starý. Otázka je či nový výbor môže konať už od dňa zvolenia alebo či platnosť volieb musí najprv potvrdiť úrad.
28.1 2016 8:20
autor: neznámy
Pozrite sa do zmluvy o pozemkovom spoločenstve
Zvyčajne je tam uvedené:
Členstvo vo výbore a dozornej rade vzniká zvolením uchádzača ku dňu určeného Zhromaždením, inak ku dňu ich zvolenia.

Členstvo vo výbore a dozornej rade zaniká:
- skončením volebného obdobia člena k jeho poslednému dňu
- rozhodnutím zhromaždenia o odvolaní ku dňu určenému zhromaždením, inak ku dňu ich odvolania
- oznámením vzdania sa členstva na zhromaždení ku dňu konania tohto zhromaždenia
- písomným oznámením spoločenstvu o vzdaní sa členstva, pričom členstvo zaniká doručením písomného vzdania sa do sídla spoločenstva ...
28.1 2016 9:04
autor: neznámy
Jaro ďakujem. Teda nový výbor už od zvolenia môže konať a nezávisí to od rozhodnutia lesného úradu ako tvrdí starý výbor.
28.1 2016 12:00
autor: neznámy
V tomto prípade vôbec nezáleží na tom, čo je napísané v zmluve o pozemkovom spoločenstve, ale ako znejú príslušné zákony. Zákon 97/2013 o pozemkovom spoločenstve hovorí aj o správnom konaní pri zápisoch do registra spoločenstiev. Ja si myslím, že kým nový výbor nie je registri zapísaný, tak nemôže za spoločenstvo konať. Aj keď na druhej strane, zákon nehovorí o tom, že registrový úrad by mal oznámiť dotyčným výsledok správneho konania.
28.1 2016 20:24
autor: neznámy
Členstvo vo výbore vzniká zvolením a nie zápisom do registra. Členom výboru je právne zvolená osoba a to bez ohľadu, či bude alebo nebude zapísaná v registri. O platnosti rozhodnutia zhromaždenia totiž nemôže rozhodovať nejaký úrad v správnom konaní ale jedine súd.
29.1 2016 7:37