Lesmedium

odovzdanie lesných pozemkov

autor: L
mestske a obecné lesy ( majetky )prešli do užívania československého štátu na základe zak. č. 279/1949. Bolo to automaticky k 1.1.1950 bez zápisov do PKV. Vie niekto poradiť, ako sa aj fyzicky previedli do užívania štátnych podnikov ( závodov ), na základe akých zákonov, bolo to na základe uznesení alebo rozhodnodnutí ?( odbor poľnohospodárstva a lesného hospodárstva )
sekcia: Archívne fórum, 25.11 2015 13:55
autor: neznámy
Opýtajte sa v št.lesoch, určite Vám odpovedia.Do PKv sa zápisy asi nerobili.Našli by ste to aj v zbierke listín na katastrálnych úradoch.
3.12 2015 20:27
autor: neznámy
Naša Lesná spoločnosť dostala č.j. xy/1958 V Nitre dňa 14.nov. 1958 ROZHODNUTIE Odbor poľ. a les . hosp. RADY ONV v ZL. MOravciach rozhodnutím zo dňa 29.VII.1958 č.s...... odovzdal podľa §2 z.č.2/1958 Zb. do obhospodarovania Krajskej správe lesov v B. Bystrici spoločný les v predmete uvedeného zrušeného lesného spolumajiteľstva, nachádzajúci sa v kú..... s celkovou výmerou.........ha. Ešte v rozhodnutí uviedli ,že obhospodarovateľ je povinný doterajšiemu užívatelovi posktnúť náhradu v palivovom dreve v súl. s § 5 Zák. č. 2/1958.Z výška sa určuje podľa §2 a 3 nariadenia Sboru Povereníkov č.3/1958 Zb SNR. Bolo v právomoci palivové drevo rozdeliť a podiel pripadajúci na členov JRD sa použil na vykurovanie kancelárie JRD . Nemohli ho dostať oprávnené osoby, Tak to bolo asi aj s obecnými lesmi
12.12 2015 11:49
autor: neznámy
Ako prešli do Vášho vlastníctva po roku 1991?
14.12 2015 16:49
autor: neznámy
Mohli sa zrušiť spoločenstvá ( utvary ) podľa zak. 2/1958 aj keď nevlastnili majetok zapisaný v PKV ?

Albert: to palivove drevo pre členov ak sa zachoval zoznam, kde možno nájsť archivovaný ?
- máš znalosť ako sa odovzdali obecné lesy do užívania štátu ?
- je nejaké rozhodnutie ( uznesenie ) o prechode ?
14.12 2015 20:29
autor: neznámy
Majetok ani u nás nebol zapísaný na PKV.Myslím tým lesnú spoločnosť.
Nemáte Rozhodnutie z roku 1958? Tam je to všetko zapísané.Po roku 1991 nám všetky lesné pozemky boli vrátené .
Neboli však vrátené pôvodným vlastníkom , tým,ktorým boli odobraté.
Bolo povedané, že zoznamy sa stratili.Poslanci schválili nový zoznam vlastníkov.
Tými boli lesné pozemky o desať rokov neskoršie vydržané.
Bolo to v súlade so zákonom?
Zoznamy existujú. Ďakujem tým, tu na tejto stránke, ktorí mi pomohli dostať sa k nim.
14.12 2015 22:29
autor: neznámy
Aj v našom urbáre neviem z akého dôvodu jedná rodina čakala až do roku 2008 aby vydržala pozemky. Ak spočitame výmery tak vlastnia 1/10 z celkovej výmery. Pričom sa do úvahy brali prvotné PKV. Ale podľa týchto vložiek mal každy rovnaký podiel.
Ano vytiahli sme z archívu rozhodnutie z roku 1958 aj so zoznamom s podielmi, ale do LV sa zapísali celkom iný ľudia, aj taký čo v tomto zozname neboli napísaný.. Na LZ bolo povedané, že zoznam spísaný pri odovzdávaní lesa pri zrušenom útvare nie je právne doložené.....
Nerozumiem, aký poslanci..... obecné zastupiteľstvo nemá čo rozhodovať kto bude zapísaný na LV.
Dôležité je kedy boli vlastnici zapísaný do LV ( pred ROEP alebo po )
Veľa urbárov má zoznam mien na LV zapísaný až na základe zákona 93/2013. Dovtedy bol vlastník písaný ako spoločenstvo.
možnosti: určiť žalobu na súde ( do 3 rokov od vydržania ) alebo to vyriešiť na schôdzy.
16.12 2015 21:57