Lesmedium

Sporný obsah návrhu zmluvy o založení poz.spoločenstva prosba o radu

autor: Viktor
Prosím o radu. Môže valné zhromaždenie trestať člena spoločenstva bez súdnych rozhodnutí?Dole uvedený text obsahuje návrh zmluvy o založení spoločenstva.Môj názor je taký ,že toto by nijaká zmluva o založení nemala obsahovať lebo sa to bude zneužívať a postihnutý člen bude musieť dokazovať svoju nevinu pred súdom ktorá mu nebola správnymi orgánmi dokázaná.Toto je doslova drzosť aby niekoho odsúdil výbor a valné zhromaždenie.

7.

Na práva a povinnosti členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak zákon neustanovuje inak.

8.

Členovi spoločenstva, ktorý vážnejšie poškodí jeho záujmy (krádež, poškodzovanie spoločného majetku a pod.) môže zhromaždenie na návrh výboru obmedziť jeho práva člena spoločenstva a to podľa povahy a závažnosti previnenia, až na

dobu troch rokov.

9.

Obmedzenie sa týka: právo voliť a byť volený do orgánov spoločenstva právo hlasovaním rozhodovať o otázkach činnosti spoločenstva

10.

Opatrenia podľa bodu 8 možno prijať do jedného roka od času, keď sa výbor o previnení dozvedel, najneskôr však do troch rokov od jeho spáchania.

11.

Člen spoločenstva, ktorému boli podľa predchádzajúcich ustanovení obmedzené členské práva, môže navrhnúť súdu (podľa predpisov upravujúcich konanie pred súdom), aby rozhodnutie o obmedzení jeho práv preskúmal.

12.

Člen spoločenstva je povinný podielať sa na vykonávaní

činnosti smerujúcej k dosiahnutiu účelu spoločenstva a zdržať sa konania, ktoré by tomuto účelu odporovalo

sekcia: Archívne fórum, 7.4 2015 21:30
autor: neznámy
Aj v minulom zákone 181/1995 bolo napísané, že vlastník by sa mal zdržiavať všetkého, čo by škodilo spoločenstvu.Ja sa s tým stotožňujem.
Ak ste zmluvu odhlasovali, je to tam platné,

Mám však osobné skúsenosti, že nie obyčajný vlastník škodil spoločenstvu, ale hlavne tí, ktorí dostali dôveru spoločenstva , nakladať a riadiť ich majetok.
Bazírovať na malom prehrešku a pritom rozkrádať spoločný majetok vo veľkom, je
farizejstvo.A u nás stále tento stav pretrváva.
8.4 2015 7:41
autor: neznámy
Každé spoločenstvo má právo posudzovať konanie svojho člena a vyvodzovať z konania dôsledky bez toho, aby do toho vstupoval súd.
Aj teba, Viktor, určite otec niekedy v detstve primerane vylátal a nemusel kvôli tvojim prehreškom utekať na súd a predkladať im dôkazy o tvojich lapáliách a pýtať sa či ťa môže vylátať.
Avšak to vylátanie muselo by primerané. Rozhodne nesmelo byť trestným činom.
Tie body, ktoré uvádzaš som len preletel a možno preto mi vychádza, že trestom za nekalé činy člena má byť iba obmedzenie spočívajúce v práve voliť a byť zvolený a hlasovať.
A to mi pripadá ako neprimerané vylátanie svojej ratolesti s ktorou by mohol mať do činenia aj súd.
Inými slovami spoločenstvo podľa mňa môže podľa zákona o pozemkovom spoločenstve vyvodzovať voči svojmu členovi patričné dôsledky, ale nie obmedzovať základné členské práva.
8.4 2015 10:30
autor: neznámy
Ja si stále myslím že tieto veci by nemal riešiť žiadny sudca z ľudu ako za socializmu a potom poslať napr. kulakovho chlapca do PTP.Je potrebné pred vylátaním vinu niekomu oficiálne dokázať a to môže len štátny trestnoprávny orgán nie nejaké spoločenstvo.
8.4 2015 20:37
autor: neznámy
Takáto formulácia je v rozpore so zákonom, je to zásah do vlastníckych a členských práv občana, na čo nie je žiadny orgán spoločenstva oprávnený.
8.4 2015 20:59
autor: neznámy
Zadajte otázku nejakému sudcovi, alebo priamo ÚS SR.
To, čo je tam napísané, má veľmi ďaleko od súdu..
To sú interné záležitosti v rámci spoločenstva a myslím, že v súlade so zákonom.
Ak ste nespokojný, môžete sa obrátiť na súd.
Čo sa týka Vášho druhého príspevku, formulovali ste to presne. Vina musí byť dokázaná, a toho sa vôbec nemusíte obávať.Takže to neriešte a nezaťažujte si tým myseľ.Zdržte sa však všetkého, čím môžete spoločenstvu škodiť.-To prikazuje zákon.
8.4 2015 23:07
autor: neznámy
Tu by mal Lesný a poz. úrad vyzvať spoločenstvo nech si zmluvu zosuladi so zakonom.
Takáto formulácia je v rozpore so zákonom, je to zásah do vlastníckych a členských práv občana, na čo nie je žiadny orgán spoločenstva oprávnený.
10.4 2015 7:25
autor: neznámy
Ale sú nielen viny ako trestný čin, existujú aj priestupky a správne delikty, aj členská disciplína. Zmluva a stanovy musia byť v súlade aj s ostatnými platnými zákonami, nielen so zákonom o PS. Vystupovanie členov PS na zhromaždeniach často možno porovnať so zhromaždením opíc v lese, krík, vresk, nepočuješ vlastného slova, program ešte len začne a už sa spochybňuje výbor ( štátny orgán je spokojný, že aspoň aký taký výbor existuje ), neznalosť vlastníckych pomerov - na LV má 90999/98763210 tin a privlastňuje si drevo na urbarskom pasiemku, za boha nepochopí, že berie aj ostatným, že na základe vyššie uvedeného zlomku mu nepatrí pomaly ani ihmička s jedného stromu. Ako sa takto dá hospodáriť v PS na Slovensku, iba ak opakovamím roku 1958 - teda nejakým zákonom a dosť!!! Jední bohatnú, druhí ( večšina trpí ). To je Slovensko s jeho pozemkovým spoločnosťami!!!
10.4 2015 9:13
autor: neznámy
Ktorý bod od 7-12 je v rozpore so zákonom a ktorým zákonom?
bod 11 predsa umožňuje obrátiť sa na preskúmanie súdom
Najvyšším orgánom je zhromaždenie vlastníkov a to rozhodlo nadpolovičnou väčšinou o tejto formulácii.
To sú interné záležitosti spoločenstva a nemyslím, aby Pozemkový a lesný úrad toto riešil .

./ My máme napísané:, že si vlastníci budú vážiť a ctiť výbor a DR.
A rešpektovať všetky ich rozhodnutia/ to môže znamenať aj zlé/
Štastie , že nežijeme v rokoch 1950-1960...Odsúhlasila to nadpolovičná väčšina a bodka./
Ak niekto porušuje zákony, tak musí znášať aj prípadné následky.Mne osobne by takéto body v zmluve vôbec neprekážali, práve naopak,
Podporila by som ich.
.
10.4 2015 10:18
autor: neznámy
stanovy alebo domáci poriadok môžu mať ustanovenia ktoré obmedzujú alebo zakazujú a pod. po slovensky môžu byť prísnejší ako zákon, avšak nesmú odporovať žiadnemu právnemu predpisu napr. zákonom, vyhláškam alebo nariadeniam a smerniciam.

spoločnosť sa neriadi iba zákonmi a nie je riadená iba zákonnou mocou, to znamená že máme svoje zvyky tradície, obyčaje, ktoré sa môžu v takýchto stanovách upraviť.
10.4 2015 10:32
autor: neznámy
10.4 2015 9:13
Jední bohatnú, kradnu palivove drevo ( maly podiel), druhí ( menej vlastnikov s vačšim podielom trpí ). To je Slovensko s jeho pozemkovým spoločnosťami!!!
U nas - bezzemkovia- su vo vybore, vačšinovi vlastnici absolutne odstavení. Zmluva, stanovy doslova v rozpore so zákonom, úrad nečinný, sudy nepoznaju datumy ! V stanovach si schvalili, že až vlastnik s 30 perc. podielom na celkovej vymere sa može obratiť na sud.
10.4 2015 21:00
autor: neznámy
Toto je realita Slovenskych urbariátov.
23.8 2015 15:44