Lesmedium

Daňové priznanie - vie niekto poradiť?

autor: Nela
Naše pozemkové spoločenstvo má na LV vedené lesné pozemky vedené v registri "E", dáva sa výmera všetkých týchto lesných pozemkov do daňového priznania, alebo len lesné pozemky kde sa plánuje ťažba.
sekcia: Archívne fórum, 22.1 2015 19:20
autor: neznámy
Treba si na obci vypýtať Verejno Záväzné Nariadenie-platné VZN a v časti oslobodenie dane, ak je niečo napísané ako porasty do doby 1.prebierky, tak sa podáva priznanie na všetky HOSPODÁRSKÉ lesy, bez rozdielu, či sa ťaží alebo nie. Za lesy Účelové a lesy Ochranné, sa Dan z pozemkov nepriznáva.
23.1 2015 4:17
autor: neznámy
sumar má pravdu, ale o tom oslobodení do doby 1 prebierky som ešte nepočul.
23.1 2015 8:22
autor: neznámy
postupujte podla sumara, nam sa tiez dan znizila o tretinu pri mladych porastoch do doby prvej prebierky, tie su bezzasahove po vytazeni cca 50 rokov, ale bez vseobecneho zavazneho nariadenia to neide, my sme si to robili danovym poradcom, teraz nam rozhodnutie o plateni dane posle obec, nas clen vyboru to skontroluje a zaplati sa suma.
ak by vo vasej obci nemali to oslobodenie, tak ich poziadajte o oslobodenie
23.1 2015 10:07
autor: neznámy
Gusto, študuj pozorne: http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-dani-z-nehnutelnosti/

Spoločné ustanovenia
pre daň z nehnuteľností

§ 17
Oslobodenie od dane a zníženie dane

(1) Od dane sú oslobodené

a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, a pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestských častí v Bratislave a Košiciach,
b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
c) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov,
d) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely,
e) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied slúžiace na vedeckovýskumné účely,
f) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov slúžiace materským školám, na základné vzdelávanie, 11ca) na stredné vzdelávanie11c) a na vyššie odborné vzdelávanie11c) a slúžiace strediskám praktického vyučovania a ak sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov,
g) pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť.11d)
h) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.

(2) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane z pozemkov alebo oslobodiť od dane z pozemkov

a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, 12)
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, 13)
c) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, 14) pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa, 15)
d) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, 16) stožiare rozvodu elektrickej energie, 17) stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
e) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
f) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany, 18)
g) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
h) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
i) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky),
j) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa, 14) na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou,
k) pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi19) alebo občania starší ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,
l) pozemky okrem pozemkov v zastavanej časti obce, na ktorých vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť.

(3) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane alebo oslobodiť od dane zo stavieb alebo od dane z bytov

a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, 12)
b) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, 20) stavby užívané na účely sociálnej pomoci20a) a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia,
c) stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
d) stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, 19) občanov starších ako 62 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
e) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
f) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu.

(4) Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení 11) podľa miestnych podmienok vekovú hranicu občanov uvedenú v odsekoch 2 a 3 zvýšiť.

(5) Pri súbehu znížení dane podľa odseku 2 alebo odseku 3 sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.

(6) Ak v prípade viacpodlažnej stavby je oslobodená iba časť stavby, pri určení základu dane sa postupuje takto:

a) výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb v m2, sa vydelí celkovou výmerou podlahovej plochy všetkých podlaží stavby v m2 vrátane výmery podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb,
b) podiel vypočítaný podľa písmena a), zaokrúhlený na stotiny nadol, sa odpočíta od čísla 1,
c) rozdielom zisteným podľa písmena b) sa vynásobí celková výmera stavbou zastavanej plochy v m2.

(7) Jednotlivou časťou obce je územne celistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5 % daňovníkov dane z nehnuteľností danej obce a ktorá je ustanovená vo všeobecne záväznom nariadení.11) Ak má daňovník viac nehnuteľností v jednotlivej časti obce, na účely ustanoveného percenta sa považuje za daňovníka len raz. Jednotlivú časť obce môže tvoriť najmä ulica, vzájomne susediace ulice alebo susediace parcely pozemkov.

PS: Tú su všetky možné oslobodenia. To Naše má znenie:

§17 ODST(2) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane z pozemkov alebo oslobodiť od dane z pozemkov

písmeno i) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky),

Najdôležitejšie slovo z celeho súboru oslobodení je slovo /MôŽE/, čo znamené ano a aj nie, podľa toho ako sa správca dane rozhodne , a tu prichádza aktívny loobing vlastníkov pozemkov, ak sa jedná a väčší Urbariát, tak sú skoro všetci v obci jej vlastníkmi. Len nevedomosť určuje Vaše možnosti...
23.1 2015 19:11
autor: neznámy
Zabudol sa podpísať v predošlom, ale ľudkovia, všetci sa učíme celý život a aj ja a zistil som jednú vec:
f) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany, 18)

Správca dane MôŽE oslobodiť aj tieto pozemky, preto žiadajte-lobujte u obce o to, aby Vám vyšli v ústrety-oslobodením, lebo úžitky z týchto pozemkov ma CELÁ SPOLOČNOSŤ!
23.1 2015 19:22
autor: neznámy
sumar, vďaka...
Ako si poznamenal MôŽE!!!!
V mojom prípade platím poriadne veľkú daň, jednu z najväčších na slovensku. Ale taký je život. Neverím, že by sa obec pripravila dobrovolne o tak veľkú čiastku aj keď v prospech občanov. (urbárnikov), aj preto som sa tomu až tak nevenoval. O tom že sa neplatí za ochranné a účelové som vedel ale také nemám tak sa ma to netýka.
Ešte raz vďaka denne to tu čítam a vidím že máš prehľad, tiež rád prispejem keď mám čím.
Možno by sme mohli dať niečo o eurofondoch keď budu výzvy ... Ak vôbec budú ....
23.1 2015 21:56