Lesmedium

daňova licencia

autor: M.D.
Sme pozemkové spoločenstvo ( cca 30 ha) s právnou subjektivitou zosúladene podľa zákona č.97/2013 Z. z., spoločenstvo nie je nezaložene alebo nezriadený na podnikanie.

V roku 2014 vykážeme daňovú povinnosť nižšiu, ako je výška daňovej licencie. Budeme platiť daňovú licenciu?

sekcia: Archívne fórum, 11.12 2014 22:36
autor: neznámy
nie
11.12 2014 23:08
autor: neznámy
O správnosti odpovede anonymného autora mám pochybnosti. Bolo by dobré, keby uviedol na základe čoho dospel k uvedenému názoru.
Ak vychádzal z tvrdenia M. D. že ich spoločenstvo nie je zriadené na podnikanie, tak vychádzal z chybného tvrdenia. Všetky spoločenstvá podľa podľa zákona 97/2013 Z. z. sú podnikateľmi.
12.12 2014 10:30
autor: neznámy
Ano podnikatelmi su ale nemaju povinnost danovej licencie pretoze ta je viazaná na §2 obchodného zákonníka. A tam je to jasne definované kto je živnostník, kto s.rp. a kto subjekt podnikajúci na základe osobitných predpisov.
12.12 2014 14:53
autor: neznámy
bavil som sa uctovnikom (zaroven auditorom), danovym poradcom, aby som si tieto veci uzrejmil, nase spolocenstvo za cely rok nepreda ani kubik dreva, vsetko vytazene drevo si beru clenovia urbaru, vyska povolenky nam kryje vydaje, nemame ine prijmy, sme spolocenstvo zalozene podla zakona 97 vsetko zaregistrovane,
oba subjekty mi potvrdili ze ak je spolocenstvo zalozene a vykonava cinnosti, teda obhospodaruje les vlastnikov a drevo mimo spolocenstvo nepredava nie je podikatelom, tak ako sme to uviedli aj v zmluve ze nebudeme vykoavat inu podnikatelsku cinnost....teda iba podnikatelsku cinnost zabezpecujucu potreby obhospodarovat spolocne pozemky, nevytvarame zisk, stratu, iba uzivame vlastnictvo...
12.12 2014 15:02
autor: neznámy
presne tak ako pise neprihlaseny nado mnou, to mi povedali aj na danovom urade, preto bolo potrebne si uzrejmit v zmluve kto je a kto nie je podnikatelom
12.12 2014 15:03
autor: neznámy
Bodaj by ste mali všetci pravdu. Ale mám pochybnosti.
O tom, ktorá právnická osoba neplatí daňovú licenciu hovorí § 46 b, zákona o dani z príjmov nasledovné:
(7) Daňovú licenciu neplatí daňovník
a) ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,
b) podľa § 12 ods. 3 a 4,
c) ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa osobitného predpisu, 136bd)
d) za zdaňovacie obdobia podľa § 41 ods. 4, 6, 8 a 9.

A § 12 ods. 3 a 4 zase znie:
(2) Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, 67) sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.

(3) Daňovníkmi podľa odseku 2 sú záujmové združenia právnických osôb, ....., organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli; za daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sa na účely tohto zákona nepovažujú obchodné spoločnosti nezaložené na účel podnikania.
===
V zákone 97/2013 som nenašiel paragraf, ktorý by hovoril o neziskovej činnosti pozemkových spoločenstiev. Hovorí iba o hospodárení, ktoré jedným dychom stotožňuje s podnikaním. Pre neplatenie daňovej licencie podľa mňa nie je dostatočný obsah zmluvy pozemkového spoločenstva, keď neziskovosť nemá oporu v osobitnom predpise. V našom prípade v zákone 97/2013 .

12.12 2014 16:53
autor: neznámy
Dnes som dal dopyt na https://www.financnasprava.sk/sk/opytajte-sa-financnej-spravy, ale cez telefon mi tvrdili, že musíme platiť licenciu, od 2008 su všetky poz. spoločenstva s prav. subjektivitou podnikateľmi, alebo do konca roka 2014 zrušiť spoločenstvo rozhodnutim zhromaždenia.
12.12 2014 20:48
autor: neznámy
Čo je daňová licencia?
Je to vlastne minimálna výška dane , ktorú musí podnikateľ zaplatiť za to, že podniká.

Minimálna výška DL závisí , či je subjekt platcom DPH.alebo nie a ročného obratu.

Daňová licencia sa neplatí, ak subjekt je nezaložený, alebo nezriadený na podnikanie.

Ak však je zriadený na podnikanie a v daňovom priznaní vyjde vypočítaná nižšia daň z príjmu ako je daňová licencia tak, zaplatí daňovú licenciu
Ak daň z príjmu bude vyššia, tak zaplatí daň, ktorá mu vyjde.

DL neplatia ani organizácie zriadené na podnikanie podľa §12 ods. 3 zákona o dani z príjmu.
Prečítajte si §46 b zákona o dani z príjmov.
Zákon taxatívne vymenúva právnické osoby, ktorých sa DL netýka.
12.12 2014 20:51
autor: neznámy
Ďakujem čitam , treba platiť alebo nie?


§ 46b
Daňová licencia právnickej osoby
Na začiatok

(1) Daňovou licenciou je minimálna daň, po odpočítaní úľav na dani podľa § 30a alebo § 30b alebo § 52 ods. 3 a 4 a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí podľa § 45, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška daňovej licencie ustanovenej pre jednotlivého daňovníka podľa odseku 2 alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.

(2) Daňovú licenciu platí
Daňová licencia
daňovník, ktorý (v eur)
a) k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia
nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty
s ročným obratom136bb) neprevyšujúcim
500 000 eur, a to vo výške 480
b) k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia
je platiteľom dane z pridanej hodnoty
s ročným obratom136bb) neprevyšujúcim
500 000 eur, a to vo výške 960
c) za zdaňovacie obdobie dosiahol ročný
obrat136bb) viac ako 500 000 eur,
a to vo výške 2 880.(3) U daňovníka, ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie je najmenej 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách podľa osobitného predpisu, 136bc) sa daňová licencia podľa odseku 2 znižuje na polovicu.

(4) Daňová licencia je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49.

(5) Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní je možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň (§ 42) najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená, a to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.

(6) Za zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sa daňová licencia vypočíta vo výške súčinu 1/12 daňovej licencie podľa odseku 1 a počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia.

(7) Daňovú licenciu neplatí daňovník
a) ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,
b) podľa § 12 ods. 3 a 4,
c) ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa osobitného predpisu, 136bd)
d) za zdaňovacie obdobia podľa § 41 ods. 4, 6, 8 a 9.

(8) Nárok na zápočet daňovej licencie alebo kladného rozdielu medzi daňou vypočítanou v daňovom priznaní a daňovou licenciou zaniká
a) ak daňovníkovi nevznikne možnosť odpočítať daňovú licenciu alebo rozdiel medzi daňou vypočítanou v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobia podľa odseku 4,
b) ku dňu zrušenia daňovníka bez likvidácie, ku dňu vstupu daňovníka do konkurzu alebo ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie.

(9) Ak sú zaplatené preddavky na daň za príslušné zdaňovacie obdobie podľa § 42 vyššie ako daň vypočítaná v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie a súčasne táto daň je
a) vyššia ako daňová licencia podľa odseku 2, kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a daňou po zápočte daňovej licencie podľa odseku 4 sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti,
b) nižšia ako daňová licencia podľa odseku 2, kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a minimálnou výškou dane sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti a súčasne kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou bude možné započítať podľa odseku 5.

(10) Daňovník, ktorý bol povinný zaplatiť daňovú licenciu, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4
12.12 2014 21:02
autor: neznámy
Každé pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou je zo zákona podnikateľom.
Preto tie bez právnej subjektivity sa mali do 30.6. preregistrovať a sú považované za podnikateľské subjekty.
Náš predseda tvrdil, že nepotrebujeme ERP, lebo predávame drevo iba členom spoločenstva, nie sme podnikateľským subjektom.
No finančná správa si to nemyslela.
. ..
12.12 2014 21:07
autor: neznámy
DAŇ PRÁVNICKEJ OSOBY
§ 12
Predmet dane
Na začiatok

(1) Predmetom dane daňovníka, ktorý je

(2) Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, 67) sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.

(3) Daňovníkmi podľa odseku 2 sú záujmové združenia právnických osôb, profesijné komory, občianske združenia vrátane odborových organizácií, politické strany a politické hnutia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, vyššie územné celky, 68) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, štátne fondy, 69) vysoké školy, 70) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Sociálna poisťovňa, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť71), Fond ochrany vkladov, Slovenská kancelária poisťovateľov, Slovenský pozemkový fond, Rozhlas a televízia Slovenska, Garančný fond investícií59) neinvestičné fondy, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli; za daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sa na účely tohto zákona nepovažujú obchodné spoločnosti nezaložené na účel podnikania.
12.12 2014 21:10
autor: neznámy
v § 12 su spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, predtym boli aj pozemkové spoločenstva

a čo sa stalo,
keď: Náš predseda tvrdil, že nepotrebujeme ERP, lebo predávame drevo iba členom spoločenstva, nie sme podnikateľským subjektom.
No finančná správa si to nemyslela.
13.12 2014 6:54
autor: neznámy
Neviem čo sa stalo, ale viem, čo urobila FS. Podnet poslala príslušnéímu DÚ a žiadala o vykonanie kontroly v tomto spoločenstve s tým, že ERP musí byť zakúpená.Viac som sa o prípad nezaujímala..
13.12 2014 8:56
autor: neznámy
potrebujeme registracnu pokladnu aj v pripade ze drevo davame iba pre clenov a povolenky platia priamo na ucet, sekom vkladom alebo prevodom? pokladnu nevyuzivame vobec...
13.12 2014 19:49
autor: neznámy
Pokladňu mate, alebo v prípade jej kupy , by ste ju vobec nevyuživali?
13.12 2014 22:03
autor: neznámy
Zákon hovorí, že do 30 dní od zaregistrovania sa Poz. spoločenstva , je subjekt povinný zaregistrovať na DÚ ERP.
Podľa mňa je jedno, či pokladňu budete, alebo nebudete používať, a platby realizovať cez účty, prípadne šekom.
Viac informácií Vám dá FS Banská Bystrica.
14.12 2014 7:33
autor: neznámy
ktory je to zakon?
14.12 2014 10:58
autor: neznámy
Registračná pokladnica je predmetom zákona 289/2008 Z. z.
V paragrafe 2 Základné pojmy definuje tržbu nasledovne:
" h) tržbou platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok, "
§3 hovorí o povinnosti evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladňou.

Ak som pozorne čítal, tak elektronická registračná pokladňa je určená iba na evidovanie tržby. Teda iba toho, čo súvisí s hotovosťou vrátane platobných kariet. Ak sa niečo uhrádza poštovým šekom a či bankovým príkazom, už to nie je tržba v zmysle definície.
A z toho mi vychádza, že tam, kde členovia uhrádzajú drevo prostredníctvom pošty, alebo banky nejde o tržbu a preto nepotrebujú mať ERP.
Na doplnenie. Zaregistroval som, že by už malo byť možné pracovať aj virtuálnou registračnou pokladnicou. Predstavujem si, že je to program na daňovom úrade. Ale zatiaľ som sa o to nezaujímal.14.12 2014 16:01
autor: neznámy
Čo je pre väčšinu PS zdaňovacím obdobím? POzor na ročné zúčtovanie , ak ste boli nejaké mesiace bez právnej subjektivity. Ale k tomu máte učtovníkov.

Ak sa niečo platí šekom,bankovým prevodom, čo je to pre PS? ..
14.12 2014 18:54
autor: neznámy
v stanovisku finančnej správy: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/ERP_pozemkove_spolocenstva.pdf je napísané: ,,Z uvedeného vyplýva, že spoločenstvo pri predaji tovaru je povinné na prijatie tržby v hotovosti používať ERP." pričom pojem,,v hotovosti" je podčiarknutý...t.z., že pri predaji tovaru bezhotovostným platobným stykom (šekom, prevodom...proste nie na mieste) nie je povinné PS používať ERP.
15.12 2014 7:50
autor: neznámy
Ak je spoločenstvo je podnikateľom, na ktorého sa vzťahuje povinnosť
používať ERP, potom musí platiť aj Ďanovú licenciu (DL)?


https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/ERP_pozemkove_spolocenstva.pdf

OBCHODNÝ ZÁKONNÍK
§ 2
Podnikanie
(1) Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
(2) Podnikateľom podľa tohto zákona je:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie
podľa osobitného predpisu.
15.12 2014 8:13
autor: neznámy
Používanie ERP a platenie daňovej licencie navzájom nesúvisia.
15.12 2014 10:45
autor: neznámy
Keď malé spoločenstvo s prav. subjektivitou, len spoločne obhospodarovaný jeden 30 ha lesny pozemok ( v LV nie je spočna nehnuteľnosť podľa 97/2013) je podnikateľ pre použivanie ECR, tak daňovu licenciu ( ako podnikateľ - OBCHODNÝ ZÁKONNÍK § 2) musi platiť aj keď ma nulove tržby v 2014 a na najbližšie štyri roky nemá predpisanu žiadnu ťažbu.
15.12 2014 11:12
autor: neznámy
ak som dobre rozumel, pokial nemame zaregistrovanu ERP nemozeme peniaze v hotovosti prijat, ale co nas ako pozemkove spolocenstva oslobodzuje od registracie ERP? je to ten nepodnikatelsky charakter, ked drevo iba clenom sa vyplaca?

a ako je to s danovou licenciou, platit ci neplatit, vie niekto jednoznace napisat kto ma platit a za akych podmienok,
15.12 2014 12:16
autor: neznámy
Daňovú licenciu platí podnikateľ (teda aj pozemkové spoločenstvo), ktorého vypočítaná daň je nižšia ako daňová licencia. Keď si pozrieš tému od začiatku, tak tam to nájdeš trochu viac.
Od ERP neoslobodzuje nepodnikateľský charakter - ten aj tak nemáte, ale to, že nemáte tržbu.
Nepodnikateľský charakter možno aj máte, ale podľa zákona ste podnikateľom. Ja tvrdím, že pozemkové spoločenstvá, ktoré nemajú vlastné imanie, to platí pre všetky s výnimkou tých, čo vznikli z niektorých komposesorátov nie sú podnikateľmi. Iná vec by bola, keby mali spoločenstvá nehnuteľnosti členov aspoň v prenájme. Ale to nemajú. Odkiaľ potom vzali naši legislatívci tú bohorovnosť, že pozemkové spoločenstvá vyhlásili za podnikateľov?
Ale prečo by to neurobili, keď aj Únia neštátnych vlastníkov lesov sa stotožňuje s názorom, že všetky pozemkové spoločenstvá sú podnikateľmi.
15.12 2014 17:49
autor: neznámy
Ďakujem Vlado, neostáva nam nič iné len kvoli daň. licencii zrušiť spoloenstvo do konca 2014
15.12 2014 18:42
autor: neznámy
Do tohto fóra som sa prvýkrát prihlásila začiatkom roka 2014.Dovtedy som nevedela , že existuje.Chcela som poznať názory iných na stav, aký tu bol niekoľko rokov dozadu, ale som chcela počuť aj názory na nový zákon, o ktorom som si myslela a stále si myslím, že bol vytvorení pre istú skupinu ľudí,ktorí sa potrebovali dostať k "zabetónovanému " majetku zákonmi pozemkových spoločností.
Myslím si, že tento zákon splnil svoj účel .
Ak by to tak nebolo,novela by bola obsahovala aj retroaktivitu , to znamená spätnú účinnosť daného predpisu a to sa nestalo.

MInisterstvo tvrdilo, že bude lepšia dosiahnuteľnosť práva,prekážku videli aj v splnomocneniach od všetkých vlastníkov poz. spoločností bez právnej subjektivity .
Prečo ten tvrdý zásah prentransformácie? .
Každý predseda od začiatku vedel o minimálnej predpísanej dani - DL, ktorú podľa nových predpisov musí spoločnosť zaplatiť, aj keď bude v strate.

Podľa nového zákona, je každé Pozemkové spoločenstvo podnikateľským subjektom, z ktorého mu vyplývajú isté záväzné povinnosti.Verte, že ani št. zamestnanci DÚ nemajú v tom celkom jasno.Preto sa obracajte priamo na Finančnú správu, alebo čítajte iba jej vyjadrenia.

Je logické ,že sa mnohí čudujú, ako sa stali zo dňa na deň podnikateľmi, hoci drevo cudzím nepredávajú.
Veď to vlastne ani nie ani tržba. To je iba poistka, na potrebné náklady.chodu spoločnosti.
Zariadte sa podľa svojho uváženia.
Toľké roky sa tu nezodpovedne pod záštitou štátu nakladalo s majetkom vlastníkov Poz. spoločenstiev a kompetentní zatvárali oči.
Taký marazmus nemá obdoby.
K čomu slúžili OLÚ? Vedeli o stave aký na Slovensku je a neurobili žiadne opatrenia.

M.D práve na takéto reakcie niekto čaká a počíta, že sa mnohé spoločnosti rozpadnú.
Založíte združenie, budú platiť zákony,ktoré ochraňujú ako-tak tieto spol. nehnuteľnosti? .. , čo sa stane s majetkom ?Dostanú ho Št. lesy a nezaplatia Vám ani cent z nájmu?

Veď to je voda na mlyn pre tento štát.
Verte, že viem o čom hovorím.Výkup pod diaľnice je už passé,tam už urobili všetky náležité opatrenia.

Zoberte si poľ.pôdu,čo všetko sa robí, aby sa predkupné právo vytratilo z našich zákonov.?
.
Jedno Poz. spoločenstvo, v ktorom mám podiel , žiaden majetok neobhospodaruje, celý má v prenájme.Lesné pozemky majú v prenájme št. lesy, a pasienky a ostatnú pôdu má miestne PD.Vlastníkom po babke som sa stala pred dvoma rokmi,/nemala som to zdedené/ ale od roku 2003 som nedostala od spoločnosti ani korunu .
Lebo všetky peniaze nadpolovičná väčšina , keďže išlo o PS s právnou subj.odsúhlasila na ich miestny kostol.
A v tom som videla v Poz. spoločenstvách bez právnej subjektivity pozitívnu stránku.
Toto je môj názor a nemusí byť správny.
..................................
16.12 2014 6:49
autor: neznámy
Ďakjem za pochopenie od aa.
16.12 2014 10:14
autor: neznámy
Zabudla som dodať, že PS je ako podnikateľ pretransformovaný podľa §2 ods.2 písm.c obchoného zákonníka.
16.12 2014 16:49
autor: neznámy
Poraďte : pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou môže za trvania platnosti Nového Plánu hospodárskych opatrení na roky 2014 - 2023 z lesných pozemkov vyťažiť cca 400 m3 drevnej hmoty, t. j. 40 m3 ročne, z čoho môže mať výnosy po odrátaní nákladov na lesnú hosp. činnosť cca 300,00 € , teda ani v jednom roku nedosiahne výnosy 480,00 €,čo je najnižšia daňová licencia. Iné príjmy nemá. Je povinné platiť daňovú licenciu a potom z čoho?
1.3 2015 20:34
autor: neznámy
podla zakona ma vlastnik narok na podiel zo zisku alebo UHRADY STRATY!!

to znamena ze na fungovanie sa budete musiet zlozit z vlastneho.
2.3 2015 8:33
autor: neznámy
Na tohtoročných schôdzach je hlavnou úlohou zvážiť čo ďalej s PS. Je to časovaná bomba. Ak to legislatívci nezmenia, nastane stav keď PS nezaplatia DL, štát bude svoje vymáhať exekútormi, ale môže zobrať vlastníctvo lesov? Do basy potom asi pôjde predseda. Už vidím ako sa Ps rozpadávajú, pretože nikto na dedine nebude chcieť robiť predsedu.
13.3 2015 10:37
autor: neznámy
Prečo by mal exekútor siahať na problematické vlastníctvo lesov, keď to môže vymáhať podľa občianskeho zákonníka - § 511

(1) Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté alebo ak to vyplýva z povahy plnenia, že viac dlžníkov má tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných zanikne.

(2) Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu nie je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely na dlhu všetkých dlžníkov vo vzájomnom pomere rovnaké. Dlžník, proti ktorému bol uplatnený nárok vyšší, než zodpovedá jeho podielu, je povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť o tom ostatných dlžníkov a dať im príležitosť, aby uplatnili svoje námietky proti pohľadávke. Môže od nich požadovať, aby dlh podľa podielov na nich pripadajúcich splnili alebo aby ho v tomto rozsahu dlhu inak zbavili.
13.3 2015 16:23
autor: neznámy
jaro
dlznikom sa v tomto pripade stava pozemkove spolocenstvo, je totiz pravnym subjektom, nemoze exekutor vymahat od jednotlivych clenov
13.3 2015 18:03
autor: neznámy
a od koho to má vymáhať, keď podľa § 16 Zákona o pozemkových spoločenstvách:
(2) Výbor koná za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach...

a podľa OZ - § 139:
(1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.
13.3 2015 22:33
autor: neznámy
mas pravdu jaro, ja som sa mylil
14.3 2015 8:38
autor: neznámy
Samozrejme, že finančná správa bude tvrdiť, že PS sú podnikatelia,
veď sú to peniaze navyše, ale keď vychádzam z logiky, tak sú aj
prípady, kedy sa les už len spravuje, teda už je vyrúbaný a už sa len
vysádzajú stromky, robí sa prebierka, chcem povedať, že už v
pokladni sú len peniaze na starostlivosť o les. Povedzte mi, odkiaľ
majú zobrať peniaze na licenciu? Majú ich vyberať od podielnikov?
Za podnikanie by som brala to, že majú vystavený živnostenský list
na spracovanie dreva, ktoré spracujú a predávajú ďalej. Pokiaľ ale
to drevo ťažia na príkaz lesného správcu ako prebytok a peniaze
z ťažby si berú len podielnici, tak tu je ťažko hovoriť o podnikaní.
12.6 2015 13:48
autor: neznámy
Reagujem ako zadavateľ temy z 11.12 2014
Sme pozemkové spoločenstvo ( cca 30 ha) bez právnej subjektivity nie podľa zákona č.97/2013 Z. z., fungujeme na základe dohody spoluvlastnikov. DL sme zaplatili do 05/2015, kedy nas lesný a pozemk. odbor vymazal s registra pozemk. spoločenstiev.

19.6 2015 20:38
autor: neznámy
Sme PS , ktoré vzniklo v 02/2014. Dovtedy sme fungovali ako PS bez právnej subjektivity, Nevie mi niekto poradiť či máme za rok 2014 platiť daňovú licenciu, alebo sa na nás vzťahuje výnimka pre novovzniknuté spoločnosti, ktoré prvýkrát podávajú daňové priznanie a nie sú právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,
Ak ju máme platiť, tak iba alikvotnú časť t.j. za 11 mesiacov ?
Vopred ďakujem
27.6 2015 14:29
autor: neznámy
Dobry den, neviete niekto poradit,
ci sa nieco zmenilo ohladom licencii. Dakujem.
14.1 2016 13:19
autor: neznámy
Od 1.1.2016 ( novela zákona o dani z príjmov zákon 253/2015 Z.z. ) platí podľa § 46b odsek 7 písmeno e)

Od platenia daňovej licencie je oslobodené pozemkové spoločenstvo v prípade ak vykonáva len činnosti uvedené v § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 97/2013 Z.z. čiže
1. a) vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov,
2. b) hospodári v lesoch a na vodných plochách.
A jeho ročný obrat nepresiahne 10.000 Eur
14.1 2016 18:10