Lesmedium

Trvaloudržateľné hospodárenie v lesoch

autor: AB
Chcem sa opýtať, ako je pri obnove LHP (PSoL) zohľadnená skutočnosť, že sa v predchádzajúcom decéniu vysoko prekročil etát (napr. z dôvodu kalamity)? Ak by sa prekročenie etátu nezohľadnilo a budúci decenálny plán ťažby by bol stanovený len na základe fyzickej prítomnosti (rubných) porastov v čase popisu a obnovy plánu, vyššie vekové triedy (rubné porasty) by výrazne naďalej ustupovali v prospech mladých porastov, čím by sa trvaloudržateľnosť (samo)hospodárenia stala nereálnou (možno už je tomu tak dnes) a skôr by sa problémy v hospodárení len prehĺbili. V súčasnosti môžeme badať, že sa i v kalamitných oblastiach (so stále prítomnou kalamitou mimo prísne chránených CHÚ) ťažia plošne zdravé rubné porasty, čo trvaloudržateľnosti hospodárenia veľmi nenapomáha. Ďalej sa chcem opýtať, či certifikácia lesov (napr. FSC) je právne záväzná? Certifikáciu robia mimovládne organizácie, spravidla občianske združenia, ktoré nemajú právo ukladať povinnosti tretím osobám. Ďalej, čo je pravdy na tom, že je podmienkou udelenia certifikátu povinnosť pri ťažbe ponechať určité percento ťaženej hmoty a či to neohrozuje stav lesov a neumožňuje množenie škodcov? Bolo by to v rozpore so zákonom o lesoch a ochrane lesa.
sekcia: Archívne fórum, 19.4 2014 11:13
Zatiaľ nie sú žiadne reakcie na túto tému