Lesmedium

pracovná zmluva

autor: neznámy
Mohlo spoločenstvo bez právnej subjektivity niekoho zamestnávať? Je takáto pracovná zmluva vôbec platná? Po rokoch totiž vyšlo najavo, že predseda berie plat ako keby bol zamestnanec firmy.
sekcia: Archívne fórum, 3.4 2014 12:24
autor: neznámy
Podľa môjho názoru, spoločenstvo bez právnej subjektivity nemohlo uzavrieť žiaden pracovnoprávny vzťah a ani obdobný pracovný pomer. Je však otázne, či finančná odmena, ktorú spomínaš bola vyplácaná na základe pracovnej zmluvy. A ako to bolo s odvodovými povinnosťami?
3.4 2014 13:34
autor: neznámy
Áno existuje pracovná zmluva a spoločenstvo uhrádzalo a uhrádza zo mzdy predsedu aj zákonné odvody. Je to v poriadku? Neprivlastnil si tak predseda prostriedky členov spoločenstva neoprávnene?
3.4 2014 13:44
autor: neznámy
čím takéto spoločenstvo dokazovalo napr. u sociálnej poisťovne svoju spôsobilosť na právne úkony?
3.4 2014 13:47
autor: neznámy
Posielala som práve otázku k môjmu jednému príspevku a Tvoj, alebo Váš príspevok ma zaujal, pretože sa to týka aj nášho spoločenstva.

Nie sme náhodov z jednej spoločnosti?
Pán Karol odpovedal veľmi presne.
Otázku pána Karola však môžu zodpovedať, ak nemáš prístup k účtovníctvu , len orány činné v trestnom konaní.
Ja som pred mesiacom obrátila na daňový úrad s podobnou otázkov, ohľadom odvodovej povinnosti dane fyzických osôb. Neuspela som.
Spoločnosť bez právnej subjektivity, nemohla nikoho zamestnávať.Predseda , ak mal splnomocnenia od všetkých vlastníkov, mohol mať odmenu , za prácu, presne špecifikovanú, dohodnutú a schválenú.
U nás bol schválený iba nadpolovočnou väčšinou vlastníkov. Okrem toho sme boli dve spoločnosti v jednej.Tiež ´dalšie pochybenie.

.
3.4 2014 14:08
autor: neznámy
Takže je možné podať podnet na políciu?
3.4 2014 14:58
autor: neznámy
Áno, trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, buď na príslušnú okresnú prokuratúru, alebo priamo na Políciu.
Nezabudnite si vyžiadať všetky spisy a výpovede týkajúce sa vyšetrovania.
Na základe zákonov o slobodnom prístupe k informáciám, máte nato plné právo.

Neviem, čo je lepšie . Ak dáte podnet polícii, ak so spôsobom nebudete spokojný, môžte sa obrátiť na inšpekciu MV SR .
Prokuratúru by som volila krajskú, tá to pošle okresnej a tá príslušnému policanému oddeleniu.

Mali ste iba predsedu, alebo ste mali aj výbor?
Poslal Vám predseda každý rok -každému jednému vlastníkovi výšku jeho podielu na celkových príjmoch a výdavkoch podľa spoluvlastníckych podieľov?
Pri zdaňovaní nebola vôbec podstatná suma, skutočne vyplatených fin.prostriedkov.To som citovala zákon.
3.4 2014 17:08
autor: neznámy
Už samotný názov "spoločenstvo bez právnej subjektivity" hovorí o tom, že nemá žiadne práva a povinnosti. Z názvu jednoznačne vyplýva, že takýto spolok nemôže uzatvárať žiadne zmluvy, ani pracovné. Zároveň nemá žiadneho predsedu ani výbor. Zo zákona 181 má len tzv. splnomocnenca, ktorého spoločenstvo BPS bolo povinné oznámiť bývalému lesnému úradu. Splnomocnenec pri zabezpečovaní činnosti sa musí riadiť príslušnými §§ Obč. zákonníka (myslím §§ 829 a násl.), t,j, viesť oddelene evidenciu o majetku spoločenstva od svojho súkromného majetku, vrátane financií. Podrobnosti o tom (vrátane odmeny pre neho) mali byť dohodnuté pri zakladaní PS BPS vo Vyhlásení o združení sa. Ak to tam nemáte, ľutujem tohto splnomocnenca, lebo ani nevie akú zodpovednosť na seba zobral.
Ďalším problémom v týchto prípadoch sú dlhy, ktoré vzniknú takému PS BPS. podľa zákona za záväzky voči tretím osobám ručia všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne, nie splnomocnenec. Tí si potom môžu od neho súdnou cestou žiadať úhradu za spôsobenú škodu.
O problémoch so zamestnávaním a účtovníctvom (pardon vedením tzv. účtovníctva) ani nehovorím.
Pokiaľ ide o Sociálnu a zdravotnú poisťovňu, tým je to celkom jedno. podstatné je že niekto platí. Oni PS BPS považujú za právnickú osobu.
3.4 2014 22:13
autor: neznámy
Sociálnej poisťovni je to jedno? Tá predsa môže zamestnávateľa zaevidovať jedine, ak predloží úradný výpis z obchodného registra. Neviem ako by vymáhala od spoločenstva bez právnej subjektivity nedoplatky. Ak teda soc. poisťovňa zaevidovala spoločenstvo a nepožadovala od neho doklad o právnej subjektivite, tak porušila zákon a tiež nesie zodpovednosť. Ak sa použili prostriedky členov spoločenstva na mzdy a odvody je potrebné aby ich ten, kto ich neoprávnene prijal aj vrátil.
4.4 2014 9:00
autor: neznámy
Peter, bavíme sa o PS BPS. Toto ale nie je úlohou poisťovne. Vymáhať škodu môžu jedine spoločníci. Nedoplatky? No predsa na prvom mieste od zodpovednej osoby, čiže splnomocnenca. Ak ten bude šikovný, tak ako som vyššie uviedol od všetkých spoločníkov, lebo ručia spoločne a nerozdielne všetci podľa výšky podielov.
4.4 2014 9:19
autor: neznámy
Ide o to,že nie len predseda ale aj poisťovňa prijala peniaze neoprávnene a teda by ich mala vrátiť. Vymáhať ich samozrejme budú členovia, ktorým po práve patria. Za tie roky to nie je málo.
4.4 2014 11:12
autor: neznámy
Ja to vidím z iného pohľadu, možno z dôvodu , z ktorého som sa k tejto téme vyjadrila.
Neprihlásený hovorí o predsedovi, nie splnomocnencovi, ako by to správne malo byť.Z toho usudzujem, že nebol sám a mali asi výbor.
Kto odsúhlasil odmenu predsedovi? Neboli to členovia spoločenstva?
Kto mal právo kontroly príjmov a výdavkov? Nie členovia spoločenstva?
Pán Michal napísal, že v prípade pohľadávok, ako aj záväzkov, ručia celým svojim majetkom.Tak je to v zákone.

Spoločenstvá -na základe registrácie vznikali po roku 1991. Vtedy mali aj pridelené Štat. úradom IČO, ktoré mali povinnosť odovzdať asi do roku 2002-2004.
Napr. u nás, toto stále bolo funkčné a "výbor"ho stále používal, až kým Št. úrad neprešetroval moje podanie v roku 2011, kedy ho spoločnosť vrátila.
Možno práve toto bolo dôvodom aj v Poz. spoločenstve bez právnej subjektivity u prispievateľa príspevku neprihláseného.To by vysvetľovalo postoj Soc. poisťovne.A čo sa týka výpisu registra? To sa dá zistiť..

O čo presne by tu išlo? O neoprávnené nakladanie s cudzím majetkom, majetkovej ujmy, o podvod?

Podľa občianskeho zákonníka, vymáhať sa môže zo zákona tri roky spätne.
O akú sumy by v prípade soc. poisťovne išlo?
To sa dá na základe mimosúdneho vyrovnania, po predložení platných dokladov.
Tu však ide neprihlásenému o zmluvu , zrejme o ktorej nikto nevedel.
A to už je celkom niečo iné.
.
/Ak by som bola ZŤP a mala by som pracovný pomer aj na dohodu, do 65 rokov by som mala napr. nárok na nenávratný príspevok od štátu na kúpu auta/_
Čo sa týka príspevku p. Petra aj neprihláseného, na vrátenie neoprávneného prijatia mzdy, tak sa možno niekedy s ním podelím o fakt, či je to v SR možné.

Teraz sa zdá, akoby som vyvracala to, čo som písala ohľadom podania podnetu.
Nie , len to je potrebné presne špecifikovať.
A preveriť si všetky ďalšie skutočnosti, možno to nie je všetko.
4.4 2014 13:52
autor: neznámy
Anna
Aj keď mali tzv. výbor, pri PS BPS jediným zodpovedným je splnomocnenec. Výbor je len akože pomocný orgán splnomocnenca, za ktorý sa on kryje. V prípade problémov členovia výboru sa neberú ako spolupáchatelia. Tzv. výbor nemôže v tomto prípade odsúhlasiť nič. Všetko musia robiť spoločníci. Keďže PS BPS nemá žiadny orgán, ani VZ, tak odmenu splnomocnencovi môžu dať (dohodnúť sa) až na konci roka pri tzv. vyúčtovaní príjmov a výdavkov za príslušný rok, ktoré im je splnomocnenec povinný predložiť. (samozrejme zo svojho).Ak túto funkciu (splnomocnenca) robil ako SHR, tak dohodnutú odmenu započíta PS BPS ako výdavok.
K ručeniu záväzkov. Anna to nie je len v zákone, ale aj v praxi. poznám prípady, kedy súd zaviazal všetkých spoločníkov uhradiť škody (pomerne k výške podielom).
Vyplatená mzda - zamestnanec nemusí vedieť, či PS je BPS alebo ako PO. Ak mu raz bola vyplatená mzda (za skutočne odvedenú prácu), tak tieto peniaze mu nikto nemôže zobrať. To že bol uvedený do omylu, nie je jeho problém, ale problém niekoho iného. Tento problém však môže nastať pri zápočte rokov. Takýmto zamestnancom nemôže byť započítaná odpracovaná doba, pretože pracovali u neexistujúceho subjektu.

4.4 2014 16:20