Lesmedium

Nový člen spoločnosti

autor: Anna
Potrebovala by som radu. Môže sa stať členom spoločnosti vlastník súkromného lesa?

Ak áno, za akých pravidiel?

Istý súkromný podnikateľ údajne vlastní vysoký podiel v našom pozemkovom spoločenstve.Na listoch vlastníctva má však podiel niečo pod 1ha.Tvrdí však niečo iné.

sekcia: Archívne fórum, 31.3 2014 20:38
autor: neznámy
Anna, neuviedla si aké spoločenstvo máš na mysli. Či spoločenstvo so spoločnou nehnuteľnosťou, alebo so spoločne obhospodarovanými nehnuteľnosťami.
Pokiaľ ide o to čo je uvedené na listoch vlastníctva, uveď či sú pred ROEPom alebo po ňom. Aj keď sú údaje na LV záväzné, neznamená to ešte, že sú aj správne. Pri niektorých výmerách to vyzerá tak, ako by pracovala fantázia katastra. Preto až výmery po ROEPe sa budú dať považovať za písmo sväté, ak pravda nebudú na súde namietané.
1.4 2014 8:14
autor: neznámy
Na tú prvú otázku odpovedať presne neviem.Myslím, že sa to odvíja od toho, ako je to zakotvené v zmluve o založení.Predpokladám, že sa jedná o spoločne obhospodarované nehnuteľnosti, nakoľko sme spojili dve spoločné nehnuteľnosti do jedného právneho subjektu.
Sme po ROEP. Keďže parcely sú v KN-E operáte , teraz pri ROEP nám chýba z jednej spoločnej nehnuteľnosti asi 5000m2. Cez naše spoločné nehnuteľnosti prechádza líniová stavba, upozornila som vedenie o žiadaní presného zamerania NDS a.s Mlynské Nivy.
Ovládam dobre celé katastrálne územie, ako aj používanie všetkých ponúk tohoto portálu, ale v súvislosti s danou osobou som nič nenašla.
Neprehrábavala som sa v podaniach na kataster.Je toho veľa. Miestne PD skupujú čo sa im ponúkne .Ja sa zaujímam iba o pôdu, ktorej som spoluvlastníčka a tu si predkupné právo strážim.
V tomto prípade by mohlo ísť o súkromné lesné pozemky, ktorých je okolo nás dosť. Jedná sa hlavne o bývalé cirkevné lesy.Podľa čísiel z katastrálnych máp na to prídem, len je to zĺhavé.Chcem vedieť, či zákon pripúšťa takéto zlúčenie. Niekde som o tom čítala.
Niekoľkokrát som už poprosila priamo odbor legislatívy, ale nechcem byť drzá stále ich zaťažovať.
Niekedy večer si nájdem čas a prekukám zákony a paragrafy.
Ešte k tomu ROEP-u. Z jedného listu vlastníctva máte teraz takmer LV na každú parcelu. Nechápem, čo s tým kataster sleduje.
Chýbajúcu výmeru, zapísanú ako protokol o oprave chyby,správa katastra pred zápisom vôbec nevysvetlila.
Dúfam, že to bude vysvetlené.V blízkosti tejto parcely pár metrov, je umiestnený vysielač, ale aj zaznamenia nového záberu pod líniovú stavbu..Možno príde nejaké nové prekvapenie.
1.4 2014 8:54
autor: neznámy
Anna, platí to, čo je zapísané v katastrálnom operáte. Ak teda dotyčný podielnik má na LV 1 ha, tak toto treba považovať za záväzné. Z toho, čo píšeš, asi má zámer nadobudnúť vlastníctvo k cirkevným lesom a následne cez nadpolovičnú väčšinu hlasov v spoločenstve dosiahnuť spoločné obhospodarovanie. K ROEP - môj názor je taký, že napáchali viacej škôd ako priniesli úžitku. Spomínaš aj zlúčenie pozemkov, zákon zlúčenie pripúšťa cez GO-plán, ale taktiež je to viazané na právny stav - vlastnícke vzťahy v pozemkoch musia byť na 100 % totožné.
1.4 2014 9:48
autor: neznámy
Budem mudrejšia po 2.3.2014.Potom sa prihlásim.K ROEP som sa vyjadrila aj katastrálnemu úradu, aj inšpekcii katastra.Som vlastníkom pôdy v niekoľkých
katastrálnych územiach .
Všade platili iné pravidlá. V celku však mám dojem, že išlo o pôdu nezistených vlastníkov, ktorú dedičia v niektorých prípadoch považujú za záťaž v súvislosti s jej prededením/malé výmery, veľa vlastníkov, otázka fin.prostriedkov./to je živná pôda pre tých, ktorí na to majú, alebo peniaze získali od štátu.
A v neposlednom rade alibistický postoj správy katastra/aspň nášho/.Zapíše všetko, čo si vlastník nestráži.Nebol problém vydržať nehnuteĺnoti nezisteného vlastníka, bez súhlasu následných dedičov....atď.
Nejde o zlúčenie pozemkov-spoločných nehnuteĺností , ale o zlúčenie urbristov a vlastníkov lesnej spoločnosti, do spoločného subjektu.
1.4 2014 10:24
autor: neznámy
pôdu neznámych resp. nezistených vlastníkov spravuje SPF alebo ŠL. Títo nemôžu previesť vlastnícke právo k takýmto podielom. Notár taktiež bez ich písomného súhlasu nemôže takéto podiely osvedčiť, pretože kataster takéto osvedčenie nezapíše. V pri určovacích žalobách takýchto podielnikov taktiež zastupuje správca, je veľmi problematické, aby súd určil vlastnícke právo len tak od buka.
1.4 2014 10:42
autor: neznámy
Sĺúbila som, že sa prihlásim 2.4.2014

Prečítala som si pozorne zmluvu o založení.

Prosím,o vysvetlenie jedného bodu z našej zmluvy.:
Zmluvu o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteĺnosti možno uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách, tým nie sú dotknuté ustanovenia §30 ods.5 zákona č.165/1995 Z.z.
Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníctva k oddelenej časti.

Pred časom na tomto fóre bola otázka,či PS nemôže zo spoločnej nehnuteľnosti vyčleniť vlastníkovi oddelenú nehnuteľnosť, vo veľkosti jeho podielov.Pán Vlado k tomu napísal , za akých okoľností.
2.4 2014 20:19
autor: neznámy
K poslednej otázke p. Anny. Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu za podmienok stanovených v zákone č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách rozhodnúť, že konkrétny pozemok nebude súčasťou spoločnej nehnuteľnosti. Na takéto rozhodnutie je potrebný súhlas vlastníkov vlastniacich spolu nadpolovičný podiel na spoločnej nehnuteľnosti. Takýto pozemok je však naďalej v podielovom spoluvlastníctve . Na jeho prípadný predaj ( prevod ) je potrebná kúpna zmluva so všetkými spoluvlastníkmi. Nakoľko spoluvlastníkov je zvyčajne značný počet, zákon umožňuje aby kupujúci uzavrel s vlastníkmi kúpnu zmluvu na takýto pozemok aj na viacerých listinách. K prevodu vlastníctva pozemku nastane až zápisom kúpnej zmluvy uzavretej so spoluvlastníkmi v celosti. Dohodnutá kúpna cena samozrejme patrí predávajúcim. Túto cenu si môžu následne rozdeliť. Nie je však vylúčené aby vlastníci predávali len svoj vlastnícky podiel k odčlenenému pozemku.
3.4 2014 7:56
autor: neznámy
Vážený neprihlásený.Nerozumiem dosť dobre poslednej vete.
V roku 2013 sme boli bez právnej subjektivity. Mohla vlani časť vlastníkov, bez vedomia ostatných odsúhlasiť predaj časti zo spoločných nehnuteľností?
Ak áno, to by vysvetlilo výroky spomínaného p. podnikateľa.
Zatiaľ sme podľa preambuly Zmluvy ,vlastníkmi všetkých pozemkov, z ktorých sa spoločná nehnuteľnosť skladá.

Mohlo by sa stať, že nadpolovičná väčšina predá aj môj podiel?
Správa katastra nemá problém vklad povoliť .
Čo ten zákon 165/1995? Nejedná sa o zákon práve katastrálny č. 162/1995?

Vysvetľujem si správne, že ak ja svoj podiel nepredám, k zápisu na inú osobu by nemalo podľa zákona dôjsť?

Je preˇmňa nepochopením, prečo nám kataster z troch LV zmenil LV na takmer 20.
Chýba nám aj časť výmery.Jeden celý podiel zo 155.
,

3.4 2014 13:43
autor: neznámy
na odčlenenie časti spoločnej nehnuteľnosti musia byť zároveň splnené aj zákonné dôvody.
3.4 2014 13:45
autor: neznámy
Anna. Neodsuhlasuje sa predaj pozemku ale len to, že prestane mať štatút spoločnej nehnuteľnosti. Na to postačuje rozhodnutie väčšiny spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti do ktorej daný pozemok patrí.
Na predaj pozemku je však potrebné aby kúpnu zmluvu podpísali všetci jeho spoluvlastníci. Bez toho nemôže kataster vykonať prevod pozemku na kupujúceho a teda sa nestane jeho vlastníkom. Váš podiel nemôže predať nik iný len Vy. Teda ak predáte podiel kupujúci sa zápisom do katastra stane jeho vlastníkom. Ak by sa chcel stať vlastníkom celého pozemku musel by skúpiť všetky podiely.
3.4 2014 14:01
autor: neznámy
Ďakujem,
Práve ten štatút spoločnej nehnuteľnosti ma stále prenasleduje.V minulom zákone bolo zrušenie spoločnosti, alebo vyvlastňovanie.
Súhlas pri spol. bez právnej subjektivite- museli všetci súhlasiť.
Tie zákonné dôvody som si prečítala.

3.4 2014 14:27