Lesmedium

autor: Rado
Môže existovať pozemkové spoločenstvo, ak členovia spoločenstva nie sú vedení na LV ale na LV je uvedené len "Urbár"?
sekcia: Archívne fórum, 12.3 2014 11:57
autor: neznámy
Poznám takéto prípady, vlastníci podielov urbáru sú vedený v pozemkových knihách (pozemno knižných vložkách). vlastníci by si mali usporiadať vlastnícke vzťahy na katastri.
12.3 2014 12:13
autor: neznámy
BBI Vlastníci nie sú vedení ani vo vložkách (PKV). Vo vložke je len zápis "urbár" a na LV to isté v celku 1/1. Čo s tým?
12.3 2014 14:51
autor: neznámy
Môže, takýchto PS je veľa. Členovia PS si tieto majetkové vzťahy môžu podľa môjho názoru vysporiadať cez tzv. inominátnu zmluvu. Možno by do úvahy prichádzalo aj navštíviť notára a požiadať notára o vydanie osvedčenia o vydržaní, ak sú splnené podmienky.
12.3 2014 15:31
autor: neznámy
Kto je vlastne členom takéhoto spoločenstva, keď nemá doklad o vlastníctve? Po kom si to vydrží, keď ani predkovia na vložke nefigurujú?
12.3 2014 16:42
autor: neznámy
Ak neboli ani na pozemnoknižných vložkách vedení vlastníci, tak mám pre to len jedno vysvetlenie.
Údajne a verím tomu aj bez dôkazov, boli aj také zoskupenia obyčajne pasienkové spoločenstvá, ktoré samotné figurovali ako vlastník spoločenstva.
Účastníci týchto spoločenstiev mali na ňom neurčený podiel. To znamenalo,
že každý mohol využívať pasienky v dopredu nestanovenom režime. Teda ak mal niekto jednu kravu, pásol jednu kravu. Ak mal tri, tak pásol tri. Ak však bolo treba vynaložiť nejaké náklady spojené so spoločenstvom ako takým, tak sa náklady delili podľa počtu pasených kráv.
Urbáre to nie sú len lesné pozemky, ale aj lúky na pasenie a či orná pôda.
Predpokladám, že aj v niektorých urbároch mohol byť takýto režim.

A tak vyvstáva pred nami otázka , či k uvedenému stavu v PKN došlo chybou katastra, alebo naopak, kataster presne zachoval právny stav, že vlastníkom predsa bol urbár a len samotní urbárnici vedeli, kto medzi nich patrí.
12.3 2014 16:57
autor: neznámy
Inominátnu zmluvu / neupravenú zákonom / v prípade pozemkového spoločenstva použiť nemožno, nakoľko zákon č. 97/2013 pre právnu formu pozemkového spoločenstva uvádza, akou zmluvou sa predmetné spoločenstvo zakladá a riadi. Teda nemôže inou. Ak nie je preukázané vlastníctvo, tak k takýmto pozemkom nemožno pozemkové spoločenstvo podľa zákona č. 97/2013 založiť, či spravovať. Vlastnícke podiely, ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané spravuje zo zákona slovenský pozemkový fond. . Urbár nikdy nebol vlastníkom pozemkov. Právne vžy išlo o podielové spoluvlastníctvo. K tomu , že v PKV je vedené ako vlastník spoločenstvo bez uvedenia vlastníckych podielov došlo spravidla z dôvodu nedôsledného vedenia pozemkovej knihy.
12.3 2014 20:27
autor: neznámy
Jozef 1 to napísal presne. Urbár nikdy nebol vlastníkom pozemkov, vždy išlo o podielové spoluvlastníctvo a bývalé Pozemnoknižné oddelenia okresov urobili mnoho takýchto chýb, možno prepisom pozemkových kníh.
Mám s tým osobné skúsenosti.
Na PKV je možno napísané č.d.xxx/rok.Ak by takéto číslo spisu existovalo, je potrebné si ho vyžiadať z príslušného okresného súdu a tam možno bude priložený zoznam jednotlivých podielnikov, ale je to veľmi malá pravdepodobnosť./súdy asi vlastnia č.d.od roku 1923/
Avšak št. archív , do pôsobnosti ktorého patríte, by takéto dokumenty mal vo svojich fondoch vlastniť.
Musíte ale počítať s tým, že podiely sa v minulosti predávali.
V roku 1958 , keď boli lesné pozemky odovzdané štátu, sa tieto odovzdávali na základe protokolov aj s menoslovom vlastníkom.Aj to by sa malo nachádzať v archívnych záznamoch.
Zákon po roku 1990, pripúšťal možnosť, rozdeliť podiely rovným dielom.
Niekde tu na fóre bolo písané , že sa podiely delili podľa urbárskej a želiarskej pôdy na LV jednotlivých vlastníkov.pôdy/ornej a TTP/


12.3 2014 21:03
autor: neznámy
Jozef, vychádzam z premisy, že PS de jure existujú, sú registrované cca 20 rokov . Sú to právnické osoby, zapísané v registri PS, sú vlastníkom majetku, ktorý je evidovaný v KN na meno právnickej osoby . Pri registrácii týchto PS lesným úradom boli doložené aj zoznamy oprávnených osôb, tzv. domnelých vlastníkov, zmluva o založení, stanovy, dva desiatky rokov fungovali, bežali valné zhromaždenia, volili orgány. Preto si myslím, že cez Inominátnu zmluvu -napr. nejakú dohodu o urovnaní si členovia takéhoto PS môžu medzi sebou upraviť vzájomné pomery. A mohli by si ich pravdepodobne upraviť aj cez osvedčenie o vydržaní VP v rámci nesporového konania. Takže nejde o založenie PS ale o úpravu vzťahov medzi členmi už existujúceho PS.
13.3 2014 8:13
autor: neznámy
Karol vaša úvaha je logická a samozrejme pochopiteľná. Registrované pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou sú však povinné prispôsobiť svoje právne pomery novému zákonu č. 97/2013 a to predpokladá, že členmi tohto spoločenstva môžu byť len právne preukázateľní vlastníci. Zákon č. 97/2013 vyšiel aj práve preto, že dlhý čas právne pomery v pozemkových spoločenstvách neboli v súlade so zákonom. Predošlý zákon č. 181/1995 Z.z. napríklad uvádzal, že ak niekto nemôže preukázať vlastníctvo podielu spoločnej nehnuteľnosti príslušnou listinou nemôže byť považovaný za člena spoločenstva člena. Áno bežne sa to porušovalo. Spoločenstvá, ktoré si svoje právne pomery nedajú do súladu so zákonom do 30.6.214 nemôžu ďalej existovať a zo zákona dôjde k ich zrušeniu s následnou likvidáciou.
13.3 2014 10:38
autor: neznámy
Jozef, súhlasím s Vašim vyjadrením, hľadal som len spôsob, ako by sa tieto PS ešte stihli do 30.6. " naštartovať" a zachrániť, čo sa dá. Myslím, že tvorcovia zákona ani nepredpokladali, v akom právnom marazme PS fungujú.
13.3 2014 11:46