Lesmedium

autor: neznámy
Je potrené, aby v pozemkovom spoločenstve osoba-člen výboru, ktorá preberá napílené drevo

mala príslušné vzdelanie ?

sekcia: Archívne fórum, 14.2 2014 9:33
autor: neznámy
Uveďte, čo myslíte pod preberaním napíleného dreva?
14.2 2014 10:30
autor: neznámy
Otázka položená tak, že si ju každý môže vykladať na svoj spôsob.
Ak by sme vyšli z toho, že nikto z členov by na to nemal príslušné vzdelanie, čo by Vám zostávalo? Asi hľadať takého člena, čo tomu rozumie. Dá sa predpokladať, že ste si do výboru zvolili, alebo zvolíte takých, čo sa do veci vyznajú, to je v tom lepšom prípade. A v tom prípade by som to ponechal na nich.
14.2 2014 11:50
autor: neznámy
Hospodár.,ktorý preberá drevo v samovýrube a vydáva doklad na prepravu , ako aj o jeho množstve.- k neprihlásenému.
Vlado- Niektorí členovia sú toho názoru, že zákon ukladá mať lesnícke vzdelanie. Ak nie školu, tak nejaký kurz..Predpisuje to zákon?
My si do výboru ľudí nevyberáme, oni sa navrhnú sami.a ostatní až na 1%, kde som aj ja,sa buď zdržíme, alebo sme proti.
Aj to iba z dôvodu malého zadosťučinenia.z nemohúcnosti.
Závidím ľuďom,ktorí sa onič nezaujímajú, a tým pádom nepoznajú ani dôsledky. Napr. takí Mongoli. Sú milí, srdeční . K životu im stačí jurta, kôň .
Nepoznajú výdobytky civilizácie a tak im nechýbajú.. ,
14.2 2014 13:23
autor: neznámy
Tak to sa mýliš. Mongoli sú už ďaleko pred nami. Jurty sú tam už len pre turistov aby na nich zarobili. Zákon nepredpisuje pre preberanie dreva žiadne vzdelanie a doklad na prepravu dreva podpisuje oprávnený zástupca obhospodarovateľa. Je na obhospodarovateľovi, či mu v danej veci záleží na odbornosti alebo nie. Aj hokeju predsa každý rozumie a potom to aj takto dopadne.
14.2 2014 14:36
autor: neznámy
ďakujem , súhlasím , môj názor bol tiež taký, a k tým Mongolom. To je síce z časti pravda o tých jurtách, ale je tam veľká chudoba, a ľudia sú dobrosrdeční. .
14.2 2014 14:53
autor: neznámy
Odpoveď na otázku: Na preberanie napíleného dreva netreba mať príslušné vzdelanie.
Drevo sa meria podľa Slovenských noriem- Listnaté drevo:Norma STN 48 0056 z 1. 4. 2007 je jednou zo súboru noriem, ktoré sa vzťahujú na listnaté surové drevo a listnatú guľatinu. Táto norma stanovuje kvalitatívne triedenie dubovej ( Quercus spp.), Quercus sessiliflora SALIB. (alebo Quercus petraea LIEBL.), Quercus robur L. (alebo Quercus penduculata EHRH. ), bukovej ( Fagus sylvatica), topoľovej (Populus spp.), jaseňovej ( Fraxinus spp.), javorovej ( Acer spp.) a ďalšej listnatej guľatiny a dreva. Predmetom tejto normy je kvalitatívne triedenie sortimentov surového dreva, pri ktorých je známy účel ich použitia.
Všetky charakteristiky uvedené v týchto normách sa musia pri zaraďovaní do tried vziať do úvahy. Meranie znakov a rozmerov dreva v triedach I., II., III., IV., V. a IV. sa vykonáva podľa STN EN 1310 a STN EN 1311 a STN 48 0050. Drevo sa triedi podľa kvality (triedy a sortimenty), drevín a rozmerov. Triedy I., II., III., IV., V. a VI. sú podrobne charakterizované v tabuľkách pri konkrétnych sortimentoch surového dreva. Výrezy kvalitatívnych tried I. až VI. sa dodávajú v kôre. Iný stupeň odkôrnenia (STN 48 0050) sa uvedie v zmluve. Dĺžky výrezov stúpajú po 0,10 m alebo podľa dohody dodávateľa s odberateľom. Hrúbky výrezov stúpajú po 1 cm. Všetky hrúbky v tejto norme, ak nie je uvedené inak, sa rozumejú bez kôry. Výrezy sa musia upraviť podľa STN 48 0050. Koreňové nábehy sa musia odstrániť tak, aby ich výška nad oblou plochou bola najviac 1,5 cm pri hrúbke výrezov do 20 cm a najviac 3 cm pri hrúbke výrezov 20 cm a viac. Nerovnosti vzniknuté pri ťažbe (nedorezy, triesky) treba odstrániť. Zdravé koncové hrče tvoriace zámok sa pri výrezoch triedy I., II. a III. nesmú odrezávať. Dutiny a zuhoľnatenie pri dreve triedy I, II, III.A, III.B, III.C nie sú dovolené.
Objem dreva sa určí:
a) podľa STN 48 0007 alebo STN 48 0009 pri jednotlivých výrezoch;
b) podľa hmotnosti a vlhkosti (v tonách sušiny) alebo podľa hmotnosti (v tonách) dreva preschnutého na vzduchu pri vlákninovom a ostatnom priemyslovom dreve a podobne;
c) automatizovaným meraním;
d) v priestorových mierach pri dreve ukladanom v dopravných prostriedkoch v rovnakých (štandardných) dĺžkach, prípadne v rovnaniach;
e) v skupinách pri žrďovine.
Spôsob určenia objemu dohodnú vopred dodávateľ s odberateľom v zmluve. Časový interval dodania a prevzatia dreva od uskutočnenia ťažby sa uvedie v zmluve.
Niečo obdobné platí aj pri Ihličnatom dreve-STN č.48 0055.

Pri odoberaní palivového dreva pripravené na priestorové metre, na tzv.metrovicu, platí , že 1 PRM je 1x1x1m naukladáneho dreva.

OLH má za povinnosť celú túto činnosť kontrolovať, čo znamená, nie je mysliteľné, aby bol pri každom odoberaní dreva, ale po zaškolení dotyčnej osoby, ktorá drevo preberá, mal by ho z času načas odkontrolovať. A najlepšie by urobil, keby na to zaškolil viacej ľudí, aby bola v prípade, že si ľudia neveria, možná kontrola.

Zjednodušené a rýchle prepočty množstva dreva podľa naložených aut:
Zmerať priestor ložnej plochy, Tatra.2,20-2,30m šírka, 4-6m dlžka a výška klaníc1,8-2,2m. krát prepočtový koeficient u list.dreva 0,56 a získate z PRM metre kubické-m3.
Príklad: Vezie Tatra drevo v celých dlžkach, jej šírka korby je 2,2m, dlžky sú výrezov sú 6m a sú uložené do výšky klaníc, 1,8m. Výpočet m3 cez prepočet objemu uloženého dreva.
2,2 x 6x1,8 = 23,76 PRM x prepočítací koef.list.dreva DUB 0,56 = 13,31 m3.

Kamion, ktorý vezie vlákninové drevo:
2,2 šírka x 4,0 dlžka x 1,5m výška = 13,2 PRMx0,56=7,39m3-to je jedno pole dreva a ten kamion vezie až 3 také polia, preto platí 7,39x3=22,18m3.
Čiže kamion dreva, ktorý vezie ho na návese zvyčajne prepravuje 20-24 m3 podľa toho, ako vysoko ho má naložený.Ak je iba 1,5m vysoko prepravuje 22m3, ale pozor, ak je výška už o 10 cm vyššie, už je to 23,65m5 a pri každých 10 cm výška na kamione to stupa o 1,5m3. Ale potom je už kamion preťažený a šoféri si už davajú veľký pozor pre pokuty, aby kamiony sa nepreťažovali. Takže 1,5-1,6m výšky je kraj , kedy sa kamion nepreťažuje pri tvrdom listnatom dreve

PS: Čisto bez urážky, ak dokážeš vyhodnotiť správne tento text.a podľa neho sa riadiť, nepotrebuješ mať na to príslušné vzdelanie na to, aby si zistil celkom presne o aké kubíky sa jedna.
STN sa dajú kúpiť a aj najsť v knižniciach, my na Vysokej škole sme mali z toho jeden semester zo skúšky Ťažba dreva, kde sme sa hlavne museli naučiť tieto Normy. Ak to zvládneš samoštudiom, máš šancu uspieť. Papier o tom, či máš Ing alebo Bc alebo iba maturitu znamená, že sme prešli touto skúškou pod dozorom učiteľov. Ak si veríš, môžeš to dokázať aj bez toho.
24.2 2014 21:45
autor: neznámy
Moja otázka vychádzala z dôvodu, šírenia názoru , že takýto človek by mal mať príslušné vzdelanie, alebo aspoň kurz., Ale ďakujem aj za prepočty Možno sa mi to niekedy zíde..
25.2 2014 6:54