Lesmedium

Potrebujem radu

autor: aa
Sme pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity.Spoločná nehnuteľnosť sa skladá z mnohých parciel.Nie sú to len lesné pozemky, ale aj TTP, lúky a aj orná pôda..

24.1.2014 sme sa prentrasformovali na Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou.

Dostali sme hlasovací lístok , na ktorom bol napísaný podiel výmery, čo predstavovalo počet hlasov .

Do tohto podielu výmery boli zahrnuté aj lúky, pasienky a tiež orná pôda.

Je to v súlade so zákonom?

sekcia: Archívne fórum, 27.1 2014 19:17
autor: neznámy
Z môjho pohľadu, ako som pochopil otázku, tak je to v súlade so zákonom.V minulosti na katastroch vznikali chyby, keď hlavne pri dedičských konaniach zapísali jedného z dedičov na jeden list vlastníctva, druhého dediča na druhý list vlastníctva. Správne by bolo, aby každý dedič sa stal spoluvlastník spoločnej nehnuteľnosti na každom liste vlastníctva. Súčasná legislatíva nechce negovať všetky tieto minulé rozhodnutia, preto na zhromaždeniach sa členom vypočítajú hlasy zo všetkých listoch vlastníctva, aby tak nedošlo k pochybeniu o výške podielu každého vlastníka.
27.1 2014 19:55
autor: neznámy
"Ľubomír" má síce pravdu, pokiaľ ide o chyby pre dedičských konaniach vyplývajúcich z nepoznania, ktoré parcely boli súčasťou historických spoločenstiev. Či to bola neznalosť dedičov, alebo pozemnoknižných úradov, dôsledok je jasný. Jeden dedič dedil z jednej parcely, druhý z inej, miesto toho, aby všetci dedili z obidvoch.
Ale to asi nie je odpoveď na otázku "aa"

"aa" , aby si dostal potrebnú odpoveď mal by si uviesť, či vaše spoločenstvo bez právnej subjektivity vzniklo ako nástupca niektorého z historických spoločenstiev. Mohli ste totiž vzniknúť novodobo napríklad zo združenia podľa zákona o združovaní občanov. V tom druhom prípade sa vlastníci združovali, aby spoločne obhospodarovali tie pozemky, ktoré museli spoločne obhospodarovať, prípadne o ktorých to uznali za vhodné. A tieto novodobé združenia sa potom museli podľa zákona 181/1995 Z.z. pretransformovať.

Preto nestačí len informácia, že ste boli pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity, ale ako ste vznikli.

Tiež je treba poznať, čo je predmetom hospodárenia vášho spoločenstva.
Ak by to bolo len lesné hospodárenia, tak role by v ňom nemali čo robiť.
Avšak role sú roľami iba podľa listu vlastníctva alebo aj reálne. Neboli už zmenené na lesné pozemky a táto informácia ešte nie je v liste vlastníctva?

28.1 2014 10:27
autor: neznámy
Ďakujem za odpoveď.

Pre doplnenie uvádzam, že naše spoločenstvo vzniklo v roku 1993.
Skladalo sa z dvoch spoločenstiev.
Vlastníkmi prvej spoločnej nehnuteľnosti boli dedičia bývalých urbárskych gazdov a želiarov - historické spoločenstvo..
Druhá spoločná nehnuteľnosť -Lesná spoločnosť, bola nadobudnutá v roku 1948
Obidve spoločné nehnuteľnosti mali asi 10% aj TTP
Niektoré parcely KN-E sú evidované ako TTP, alebo orná pôda. Podľa KN-C katastra, bez založenia LV ide však výlučne o lesné pozemky.
Pre právne účely sa práve operát KN-C berie do úvahy.

Podľa zákona 181/1995z.z.,vlastníci každej nehnuteľnosti v našom prípade, mali byť zaregistrovaní samostatne.

V roku 1996 sme sa zaregistrovali na obvodnom úrade, ako spoločnosť bez právnej subjektivity. Výpis registra je bez udania paragrafu, k registrácii je priložená zmluva o založení s právnou subjektivitou.
Bol priložený zoznam členov iba tých 155.Majetok -identifikácia parciel aj urbariátu Aj lúky a pasienky, ktoré máme v prenájme Poľ. družstva

Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti brali drevo aj z dielov spoločnej nehnuteľnosti vlastníkov urbariátu.
.
V roku 1992 sme mali ŠÚ SR pridelené IČO, ktoré nám bolo odňaté v roku 2011
spätne k februáru 1996.

Na valných zhromaždeniach sme sa zúčastňovali spoločne, hlasovali sme spoločne..
Boli vôbec platné?

Zisk sa u nás nerozdeľuje. Iba ak výbor a dozorná rada rozhodne,že nejaké peniaze dostaneme. Teraz vlastníkom Lesnej spoločnosti bolo vyplatené po 70 Eur. Tieto peniaze by si mal každý priznať v daňovom priznaní , alebo nie?

Ešte pre zaujímavosť. V roku 2008 sme zistili, že výbor predal pozemky v roku 1994 -4,5 ha a v roku 1998 odsúhlasil ďalšie odčlenenie zo spoločnej nehnuteľnosti.
Stačil mu k tomu nadpolovičný súhlas vlastníkov?
Tak je to prezentované.


28.1 2014 14:16
autor: neznámy
Trochu komplikované. Zaujímavejšiu radu ako môj názor ti iste poskytne Jozef 1. Ak mu tvoja otázka neujde.

======================================
Mám len výhradu k tvojmu tvrdeniu, že pre právne účely sa berie do úvahy práve operát katastra nehnuteľnosti C registra.
V našom katastri sa dedičské konania vykonávajú na základe E registra určeného operátu. Možno preto, že u nás ešte neprebehol ROEP. Aj keď sú založene aj LV s parcelami C registra, ale tie sú bez uvedenia vlastníkov.
28.1 2014 19:20
autor: neznámy
Zákon 181/1995 sa vzťahoval len na jednu spoločnú nehnuteľnosť. Napriek tomu sa protiprávne zakladali pozemkové spoločenstvá s rôznymi nehnuteľnosťami. Chaotická bola často aj situácia v evidovaní spoločenstiev na úradoch. Odstránenie tohto protiprávneho stavu bolo hlavným dôvodom prečo sa prijal nový zákon o pozemkových spoločenstvách. Pokiaľ ide otázku, či do "podielu" má byť zahrnutá aj poľnohospodárska pôda je potrebné uviesť, že má byť zahrnutá ak ju spoločenstvo obhospodaruje a teda sa podieľa na výsledkoch hospodárenia spoločenstva. Ktoré pozemky spoločenstvo obhospodaruje musí uvádzať zmluva o spoločenstve. Vlastník ( vlastníci ) vstupuje ( vstupujú ) do spoločenstva so svojim pozemkom s tým, že ho bude spoločenstvo užívať.
30.1 2014 9:53
autor: neznámy
Ľubomír, Vlado, Jozef 1, ďakujem za Vaše profesné odpovede.
Ľubomír, presne tak to bolo aj u nás.
Vlado,tie KN-C parcely bez LV.Konfiguráciou obidvoch operátov sa zistí, o aký druh pozemku ide. Ak časť TTP zastrešuje les v KN-C, tak sa jedná o lesný pozemok.
Veď si o tom písal, len mne je niekedy ťažko porozumieť.

Jozef 1 .Áno ,zákon nepredpokladal takéto zoskupenie, ale nikde nie je napísané v zákone, že to nemohlo byť. Nebudem Ti vysvetľovať , za akých okolností. Ty to 100% vieš.
Čo presne znamená obhospodarovať? Mali sme ju v prenájme v PD a tak to aj zostane aj teraz.
/Presnejšie povedané, výbor. Ako spoločnosť bez právnej subjektivity, sme mali
podpísať každý osobne splnomocnenie .Ten kto nepodpísal, mal uzavrieť zmluvu sám.Takto je to v zákone./

.
.

31.1 2014 7:03
autor: neznámy
Mohol, by mi niekto vysvetliť resp.poradiť, ako mám konať, ked´som v pozemkovom spoločenstve zdedil výmeru lesného pozemku menšiu ako 2500m2 (po novom myslím 2000m2),že členom spoločenstva nie som, ale spoločenstvo s mojím majetkom tj.lesným pozemkom už niekoĺko rokov disponuje resp.z neho profituje z ťažby a predaja dreva a mne úmernú časť zo zisku k výmere nevypláca?Je to normálné, že môj majetok si užívajú a ja z toho nič nemám?
5.2 2014 17:43
autor: neznámy
Členom pozemkového spoločenstva je zo zákona každý vlastník. Teda bez ohľadu na veľkosť vlastníctva. Odporúčam aby ste sa obrátili na spoločenstvo s tým, že chcete nahliadnuť do zoznamu členov. Ak ste vlastníkom máte na to zo zákona právo. Toto právo preukážte dokladom o nadobudnutí vlastníctva. V zozname zistíte, či vás spoločenstvo eviduje ako člena alebo nie. Od stavu tejto veci závisí ďalší postup.
6.2 2014 7:41
autor: neznámy
Ďakujem za radu pán Jozef, lenže práve podľa zákona resp.rozhodnutia notára pri dedičskom konaní vlastníkom som aj na LV pozemkového spoločenstva zapísaný,ale podľa výboru spoločenstva a zákona o pozemkových spoločenstvách členom nie som,lebo výmera zdedeného pozemku nezodpovedá minimálne myslím 2500m2(podľa nového 2000m2).Tak sa pýtam,načo sú v tejto krajine zákony,ktoré si navzájom odporujú,roky sa to nerieší a ľudia len nato doplácajú.V LV uvádzaného spolločenstva vlastníkom som,ale podľa výboru(nakolľko pozemok je menší a nemá 2500m2 a viac) členom nie som. Majú právo vôbec užívať tento pozemok aj ked´v tomto pozemkovom spoločenstve je viac takýchto vlastníkov ale podľa ních členov nie? Lesné pozemky si užívajú a výnosy z ních taktiež!
6.2 2014 14:10
autor: neznámy
Pokiaľ výbor tvrdí, že nie ste členom spoločenstva len preto, že váš podiel je menší ako 2000m2, tak vas zavádza. Podľa zákona o 97/2013 o poz. spol. členom spoločenstva je každý vlastník a pri zmene vlastníctva sa ním stáva každý nový vlastník. Úprava drobenia podielov nemá vo veci žiadny význam. Členom spoločenstva je aj vlastník spodielom pod 2000m2.
6.2 2014 19:00