Lesmedium

Výpoveď zmluvy o OLH

autor: neznámy
Kto dava vypoved zmluy o vykone prac OLH,ked toto neriesia ani stanovy ani Zakon o poz.spol? Do tejto funkcie bol OLH zvoleny valnou hromadou.
sekcia: Archívne fórum, 20.3 2013 11:13
autor: Vlado G
Výpoveď dáva ten orgán, ktorý zmluvu uzatváral. Spravidla predseda spoločenstva.
Nepresný je fakt, že OLH bol zvolený valnou hromadou. Valná hromada to môže akurát zobrať na vedomie, aby si niekto z členov nezmyslel hospodára z lesa vyháňať.
Medzi OLH a spoločenstvom je vzťah založený na zmluvnom podklade a zároveň je akoby predĺženou rukou lesného úradu. (Môže sa robiť len to, čo on na základe plánu strarostlivosti o lesy "odobrí".)
20.3 2013 22:57
autor: "lesník"
Fakt, ak bol OLH zvolený valnou hromadou (zhromaždením), ak to tak bolo, je veľmi presný fakt. Konkrétny OLH bol zvolený najvyšším orgánom spoločenstva, tento orgán by ho mal i odvolať. Predseda spoločenstva nie je v zmysle zákona v tomto prípade osobou číslo jedna, ktorá ho má právo odvolať, ak nie je v rámci interných záležitostí spoločenstva dohodnuté inak (v tomto prípade to podľa znenia príspevku takto dohodnuté nie je). Iná vec je, ak OLH si neplní povinnosti zo zákona o lesoch, kedy vstupuje do veci príslušný orgán štátnej správy a postupuje sa v zmysle legislatívy na úseku LH.
21.3 2013 13:07
autor: neznámy
Použijem analógiu. Voliť môže napríklad mestské zastupiteľstvo mestského kontrolóra. Faktom voľby je konkrétny človek vyhlásený za kontrolára.
A primátor potom uzatvára s oným konkrétnym človekom pracovnú zmluvu.
(Ak sa medzi tým nezmenil zákon).
Valná hromada nevolí niekoho za hospodára. On ním je na základe toho, že ho už niekto predtým zapísal do zoznamu OLH.
OLH nie je volená funkcia v spoločenstve. Čo môže spoločenstvo robiť tak súhlasiť, aby dotyčný OLH bol, alebo nebol ich lesným hospodárom. Ale zmluvu v mene spoločenstva podpisuje štatutár.
22.3 2013 10:51
autor: "lesník"
Valnej hromade - zhromaždeniu (najvyšší orgán spoločenstva) nič nezakazuje voliť si konkrétnu osobu OLH na zabezpečenie činnosti OLH na svojom majetku. OLH nemusí byť povinne volená funkcia spoločenstva v zmysle zákona o pozemkových spoločenstvách. Je to vyslovene vôľa a možnosť si takto zvoliť OLH, zo strany spoločenstva (vlastníkov, spoluvlastníkov). To, že nejaká osoba OLH je zapísaná a evidovaná v zozname OLH a má osvedčenie OLH, nemá nič s tým, ako si konkrétnu osobu OLH zvolí a presadí spoločenstvo. Predseda spoločenstva koná len na vonok za spoločenstvo a je povinný znášať vôľu valného zhromaždenia.
22.3 2013 11:09