Logo
Vytlačiť túto stránku

V tíme poradcov šéfa agrorezortu je aj zástupca lesomajiteľov

Ako sme včera informovali, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. Ján Mičovský, CSc. vymenoval tento týždeň tím svojich poradcov a 17 vybraným odborníkom odovzdal menovacie dekréty. Medzi poradcami je aj Ing. Stanislav Bystriansky, ktorý podľa dnešnej informácie od predsedu ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska Ing. Milana Ovseníka zastupuje v tíme poradcov aj záujmy súkromných lesomajiteľov.

 

Doporučený Lesomajitelia zo Šariša Foto: archív Milana Ovseníka Lesomajitelia zo Šariša

„Ing. Bystriansky sa aktívne zapájal do práce v regióne Liptov a pre ÚNIU vykonal mnoho práce, spojenej s oponentúrou Programu záchrany hlucháňa, zneužitého ochranou prírody na odôvodnenie bezbrehého rozširovania veľkoplošných chránených území. Svojimi cennými pripomienkami, plynúcimi z dlhoročných skúseností lesníka často pomohol formulovať viaceré stanoviská ÚNIE v oblasti ochrany prírody. Za ÚNIU je nominovaný ako náhradník v pracovnej skupine pre implementáciu Programu záchrany hlucháňa, na zasadnutí ktorej sa aj aktívne zúčastnil. V spoločnom rozhovore deklaroval Ing. Bystriansky naďalej priazeň ÚNII a najmä riešenie pálčivých problémov urbárov a súkromných obhospodarovateľov pôdy, ktoré dôverne pozná, keďže je ešte stále aktívny v starostlivosti o časť krajiny,“ hovorí Ing. Ovseník.

Podľa jeho slov dostali poradcovia ako prvú úlohu identifikovať najkritickejšie oblasti, ktoré by mal rezort riešiť. „Za ÚNIU sme identifikovali nasledujúce oblasti, ktoré môžu pomôcť malým lesným podnikom – urbárom, družstvám, obchodným spoločnostiam a živnostníkom. Zaslali sme ich na vedomie poradcovi, ktorý prisľúbil ich prezentáciu a snahu o riešenie,“ dodáva Ing. Ovseník.

Pre ekonomické prežitie:

  • Neodkladne zadministrovať žiadosti o poskytnutie podpory na mimoprodukčné funkcie lesov najneskôr do 31.7.2020 – zabezpečiť vyplatenie 100% žiadanej podpory,
  • doplatiť krátené podpory na mimoprodukčné funkcie lesov za roky 2017 - 2019 do konca roku 2020,
  • do troch mesiacov vyhodnocovať žiadosti, podané na PPA vo výzve 45/PRV/2020 – opatrenie 8.4. – Podpora na obnovu lesov,
  • prechodne zastaviť poukazovanie nájomného / podielov na zisku SPF a š. p. LESY SR ako podiel na nezistenom vlastníctve,
  • upraviť možnosti refinancovania dane z príjmov do zveľadenie lesa, možnosť tvorby rezervy na lesnú pestovnú činnosť do prvej prebierke ( zosúladenie lehoty s daňou z pozemkov), rozloženie dane z príjmov na 10 ročné obdobie,
  • prechodne upraviť možnosť zaplatenia dane z lesných pozemkov do 31.12.2020,
  • neodkladne riešiť trh z drevom.

Pre ochranu lesa:

  • umožniť začiatok spracovania náhodnej ťažby neodkladne deň po nahlásení,
  • okamžite uvoľniť finančné prostriedky na realizáciu Projektov ochrany lesa proti šíreniu škodlivých činiteľov z rizikových území miest rozmnožovania alebo miesta odpočinku chránených živočíchov“, ktoré vychádzajú z Rozhodnutí OU, odbor starostlivosti o ŽP o zakázaní/obmedzení spracovania náhodných ťažieb,
  • požiadať MF SR a MV SR o doplnenie Finančného krytia na náhrady podľa zákona č. 543/2002 z. z. - náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesných pozemkoch, ktoré sú nárokovateľné podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Prečítané: 653
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.