Logo
Vytlačiť túto stránku

Vzdelávaním v lesníctve proti klimatickej zmene

Národné lesnícke centrum aj počas karanténnych opatrení, vyvolaných koronavírusovou pandémiou, pokračuje prostredníctvom Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky vo svojej vzdelávacej  činnosti, zameranej na udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám. Masmédiá o tom dnes informoval Ing. Ján Lichý, PhD. z referátu marketingu a komunikácie NLC.

Doporučený Budova NLC vo Zvolene na Sokolskej ulici pred prebiehajúcou rekonštrukciou Budova NLC vo Zvolene na Sokolskej ulici pred prebiehajúcou rekonštrukciou

Ako ďalej uvádza v tlačovej správe, NLC od svojho vzniku  zrealizovalo vďaka finančným prostriedkom z Programu rozvoja vidieka SR už 30 vzdelávacích projektov. Jedným z projektov implementovaných v súčasnosti je aj projekt „Nové metódy v ochrane lesa“, ktorého cieľom je zabezpečiť obhospodarovateľom lesov pomôcky na rýchlu a logicky správnu identifikáciu hmyzích a hubových škodlivých činiteľov. Skoré zistenie a správne identifikovanie škodlivého činiteľa spolu s aplikáciou účinných obranných opatrení predstavuje významnú pomoc lesným ekosystémom a šetrí náklady pri trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov.

Veľmi zaujímavým projektom, momentálne v štádiu posudzovania, je aj projekt s názvom „Prebudova lesa na prírode blízke hospodárenie“, ktorého riešením Národné lesnícke centrum operatívne reaguje na aktuálnu novelu zákonov o lesoch a ochrane prírody a krajiny. Predmetné novely zavádzajú do lesníckej praxe nový spôsob hospodárenia, ktorý je zameraný na dosiahnutie tzv. lesa hrúbkových tried. Tento sa, na rozdiel od rovnovekého lesa, vyznačuje prítomnosťou stromov rôzneho veku a hrúbky na celej ploche lesného porastu. Takýto progresívny spôsob, prioritne zameraný na zabezpečenie ekologickej stability lesných porastov, súčasne umožňuje dosahovať ich optimálnu produkčnosť i nákladovú efektívnosť. Konkrétnym cieľom projektu je poskytnúť pracovníkom lesníckej prevádzky teoretické základy, spolu s praktickými terénnymi ukážkami prírode blízkych prístupov k pestovaniu lesných porastov a  pripraviť ich na cieľavedomé uplatňovanie získaných poznatkov v praxi.

Prečítané: 273
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.