Logo
Vytlačiť túto stránku

Drevo prioritne domácim spracovateľom

Lesy SR zverejnili svoju novú obchodnú politiku na obdobie 2018-2022. Základnou myšlienkou je dodávať drevnú hmotu prioritne domácim spracovateľským kapacitám alebo subjektom so zahraničnou majetkovou účasťou, ktorých prevádzka je zriadená na území Slovenskej republiky.

Doporučený Drevo prioritne domácim spracovateľom

Za týmto účelom v období druhého polroka 2017 Lesy SR zrealizovali audit centrálnych zákazníkov a začiatkom roka 2018 rozbehli audit všetkých zákazníkov na úrovni odštepných závodov, ktorí od podniku v tomto období odoberali a budú odoberať drevnú hmotu za účelom naplnenia cieľa dodávať drevnú hmotu hlavne domácim spracovateľom. Rating centrálnych odberateľov a jeho vyhodnotenie spracovali na základe viacerých kritérií, ktoré boli zameraná hlavne na dodržiavanie zásady „drevo spracovateľom".
Na základe týchto aktivít v roku 2017 a v súčasnosti priebežne vyhodnocujú a spracovávajú údaje s prihliadnutím na históriu vývoja jednotlivých obchodných vzťahov. Základnými princípmi obchodnej stratégie na roky 2018-2022 sú podľa podniku jasný a transparentný obchod s drevom, podpora strategických, významných, stredných a aj malých domácich spracovateľov na základe krátkodobých, strednodobých a dlhodobých obchodných zmlúv na základe rovnakých pravidiel pre všetkých ako aj podpora najmenej rozvinutých okresov Slovenska.
Všetky aktivity smerujúce k úprave obchodnej politiky Lesov SR vo vzťahu k jednotlivým odberateľom komunikovali štátni lesníci počas celého roku 2017 so zástupcami Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky. Hlavnými cieľmi pri príprave obchodnej politiky Lesov SR bol spravodlivý prístup k drevnej hmote s možnosťou uzatvorenia strednodobých a dlhodobých obchodných zmlúv za trhových podmienok tak, aby sa objem dodávok drevnej hmoty pohyboval na úrovni do 45 percent z objemu spracovaného dreva odberateľom, poukazujúc na to, že štátny podnik obhospodaruje približne 45 percent lesov v SR.
Zámerom podniku je obmedziť prístup k drevnej hmote obchodným spoločnostiam, ktoré nemajú definovaného cieľového spracovateľa. Lesy SR protestujú proti informáciám, že priekupníkov dreva sa nedarí odstaviť. Ide o o údajnú nevýhodnosť zmlúv štátneho podniku LESY SR s odberateľmi, ktoré boli uzavreté ešte v roku 2010. Jedna z inkriminovaných zmlúv, zmluva s firmou Wood Working, s.r.o., z roku 2010, je podľa názorov viacerých právnikov i renomovanej externej právnickej kancelárie podľa Lesov SR platná a nevypovedateľná do roku 2020.
Lesy SR vyvinuli podľa vedenia maximálne úsilie na právne posúdenie uvedeného zmluvného vzťahu renomovanou právnickou firmou, analyzovali možné výšky spôsobených škôd, ktoré by si mohol zákazník uplatniť pri nenaplnení nájomnej a kúpnej zmluvy. Z hľadiska Lesov SR vraj nejde o nevýhodnú zmluvu. Uvedená spoločnosť podľa podniku kupuje drevo za rovnakých podmienok ako ostatné subjekty, teda za ceny zodpovedajúce bežným trhovým podmienkam.
V čase, keď sa zmluva uzatvárala, spoločnosť Wood Working, s.r.o. si zároveň prenajala nerentabilné piliarske prevádzky Lesov SR a prevzala aj zamestnancov týchto prevádzok a počas celého tohto obdobia na základe nájomnej zmluvy platí nájomné.
Tvrdenia, že Lesy SR neoznačujú vyťaženú drevnú v zmysle platných právnych predpisov v Slovenskej republike sa podľa vedenia podniku nezakladajú na pravde. A rovnako ani tvrdenia, že Lesy SR uzatvorili nevýhodné zmluvy na roky vopred. „Štát pri predaji dreva z Lesov SR na základe obchodných zmlúv, ktoré Lesy SR uzatvárajú, neprichádza o peniaze," vyhlasuje vedenie podniku.
V roku 2017 Lesy SR predali 4.177.578 m3 dreva. Z tohto exportovali 99.141 m3, čo predstavuje 2,37%. Export sa podľa vedenia podniku týkal predovšetkým sortimentov, ktorý nie sú schopné spracovať domáce subjekty a cenných sortimentov dreva, ktoré Lesy SR predali prostredníctvom verejných dražieb, do ktorých sa mohli zapojiť aj zahraničné subjekty a export bol realizovaný na základe uzatvorených obchodných zmlúv.

 

Naposledy zmenené: utorok, 30 január 2018 19:26
Prečítané: 1294
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.