Logo
Vytlačiť túto stránku

List ministrovi životného prostredia

Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Šarišsko-zemplínske regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov Sabinov, Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov Rožňava a vlastníci a obhospodarovatelia v neštátnych lesov a poľnohospodárskych pozemkových nehnuteľností v oblasti Vodnej nádrže Starina na stretnutí svojich zástupcov napísali list list ministrovi životného prostredia.

Doporučený List ministrovi životného prostredia

Vážený pán minister,

my dolu podpísaní predsedovia pozemkových spoločenstiev, členovia výborov, dozorných rád ale aj radoví členovia pozemkových spoločenstiev sme hlboko znepokojení tým, že sme doposiaľ neboli prizvaní (prostredníctvom zástupcu) ani na jedno pracovné stretnutie zamerané na definitívne vymedzenie hraníc slovenských komponentov lokality Karpatské bukové pralesy a ich nárazníkových zón. Ako nominantovi strany MOST-HÍD, Vám určite nemusíme pripomínať, že strana, ktorej ste členom sa deklaruje za stranu spolupráce a uzmierenia medzi Maďarmi a Slovákmi, medzi Maďarmi navzájom ako aj medzi ostatnými národnostnými menšinami a etnickými skupinami a za svoje charakteristické piliere označuje vzájomnú dôveru, toleranciu a porozumenie. Slovenskú republiku vníma ako mnohonárodnostnú, viacjazyčnú a multikultúrnu krajinu, čomu aj prispôsobuje svoj program a pôsobenie na politickej scéne SR. Vážený pán minister, pevne veríme, že aj nás obyvateľov severovýchodného Slovenska t. j. Rusínov, vnímate ako národ, ktorý je plnohodnotnou súčasťou Slovenskej republiky. Dúfame, že ten pomyselný most, ktorý má spájať všetkých obyvateľov Slovenska je mostom, po ktorom môžeme kráčať aj my, Rusíni. Určite ste si vedomý vážnosti celej situácie okolo vymedzovania hraníc lokality Karpatské bukové pralesy a s tým spojeným vyhlasovaním prírodných rezervácií. Netreba Vám pripomínať, že rozhodnutia pri zrode ktorých stojí rezort, ktorý vediete, výrazne a dlhodobo ovplyvnia ekonomickú situáciu a životnú úroveň miestneho obyvateľstva. Chceme dúfať a veriť, že pripravovaným rozhodnutiam bude predchádzať podrobná analýza negatívnych dopadov na obyvateľov najchudobnejšej oblasti Slovenskej republiky, kde jedným z posledných zdrojov obživy miestneho obyvateľstva je hospodárenie v lesoch. Sme toho názoru, že v modernej demokratickej spoločnosti sa umožní k návrhom pripravovaných rozhodnutí vhodnou formou vyjadriť aj tým občanom Slovenskej republiky, ktorých bytostne, bezprostredne a hlavne dlhodobo sa tieto návrhy dotýkajú, t.j. vlastníkom a obhospodarovateľom lesných pozemkových nehnuteľností. Je zarážajúce a nepochopiteľné, koľko priestoru a možností poskytuje rezort, ktorý vediete rôznym občianskym združeniam, ktoré neberú ohľad na nič, len na svoje úzke záujmy. Uisťujeme Vás, že uvedené občianske združenia si ten pomyselný most, ktorý je symbolom vašej strany, k nám vlastníkom nikdy nepokúsili nájsť. Uvedené zoskupenia spochybňujú význam lesníctva a lesníckych vedných disciplín, bezohľadne potierajú výsledky lesníckeho výskumu. Vám netreba pripomínať, že rozvoj a využitie lesníctva má v Európe dlhodobú tradíciu, a že lesníctvo a hospodárenie v lesoch je jedno z najstarších odvetví ľudskej činnosti, v neposlednom rade si dlhodobým uplatňovaním výsledkov lesníckeho výskumu a následným rozvojom lesníctva európske národy zabezpečili jednu z najvyšších životných úrovní na svete. Vážený pán minister, na záver tohto listu Vás žiadame, aby ste v budúcnosti, v duchu demokracie a transparentnosti zabezpečili účasť zástupcov vlastníkov súkromných lesných pozemkových nehnuteľností a obhospodarovateľov lesa na všetkých pracovných stretnutiach zameraných na definitívne vymedzenie hraníc slovenských komponentov lokality Karpatské bukové pralesy a ich nárazníkových zón. Veríme, že sa k celej veci postavíte s náležitou politickou zodpovednosťou, prezieravosťou a pochopením, veríme že nepodľahnete tlaku rôznych občianskych združení, ktoré rozdeľujú a polarizujú našu spoločnosť svojimi nekompromisnými požiadavkami bez akéhokoľvek rešpektovania iného názoru. Ako prílohu tohto listu si dovoľujeme zaslať fotokópie stránok popredných predstaviteľov Lesoochranárskeho združenia VLK zverejnených na sociálnej sieti, ktoré veľa napovedia o formách, metódach a prostriedkoch činnosti tohto združenia. Je zarážajúce, že rezort, ktorý vediete a ktorý nepochybne tvoria odborníci z oblasti lesníctva a ochrany prírody, doposiaľ verejne nezaujal žiadne odborné stanovisko k výrokom a tvrdeniam zástupcov tohto združenia.

Prečítané: 1676
(4 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.